26. dubna 2017

Umělá studená fronta 25. - 26. 4. 2017

Radarové kruhy: radar Brdy vyvolává srážky

26. 4. 2017:


Chemtrailsová oblačnost "fronty":


Haarpový kruh se středem ve Švýcarsku: CERN? :


Odhalování geoinženýrství pomocí návrhů zákona

Klimateroristé a geoinženýři neustále vylepšují své technologie. Můžeme jim vděčit i za letošní "prodlouženou zimu", během níž neustále prohánejí po Evropě geometrické (rovnoliniové-čtvercové-obdélníkové-kruhové) vzorce počasí, při nichž donucují ke srážení teplou vzduchovou hmotu od jihu a ledový vzduch od severu, na jejichž rozhraní pak experimentují se srážkami v různé podobě.

Mnoho lidí se snaží tyto utajené aktivity klimateroristů odhalovat, zatím bez valného úspěchu. Zřejmě nejsofistikovanějším způsobem je odhalování pomocí návrhů zákonů proti geoinženýrství, což je možné pouze tam, kde se najde statečný a vzdělaný právník a politik, ochotný riskovat "znemožnění". 

Jeden takový právě působí ve státě Rhode Island v USA, a právě podává návrh zákona proti geoinženýrství. Samozřejmě, že musí vycházet nikoli z toho, že geoinženýrství je každodenní realitou, ale že je to zákon směřující k právnímu ošetření potenciálních aktivit, které jsou teprve ve fázi výzkumu (ve skutečnosti jedou naostro a naplno). Také se samozřejmě nepočítá s tím, že zákon bude (okamžitě) přijat, ale s tím, že zvýší povědomí/uvědomělost politiků o tomto tématu.

Protože tento zákon obsahuje pěkný seznam technologií používaných již nyní k řízení počasí a klimatu, překládám toto jeho část. Každý z těch bodů lze doložit USA patentem na jeho technologii. (Ten seznam USA patentů tu již má někde odkaz, ale nemám dost času to hledat.) 

=Orgonet=Zástupci legislativy a vlády státu Rhode Island (USA) odhalují geoinženýrství
http://www.geoengineeringwatch.org/legal-and-governmental-representatives-speak-out-about-geoengineering/
April 21, 2017

Dane Wigington
GeoengineeringWatch.org
Překlad: Orgonet


Snahy o prolomení mlčení o klimatickém inženýrství pokračují na mnoha frontách. Ve státě Rhode Island odvážně prosazuje legislativu proti geoinženýrství státní zástupce Justin Price http://www.geoengineeringwatch.org/anti-geoengineering-legislation-effort-in-rhode-island-continues/ . Výboru pro životní prostředí a přírodní zdroje byl právě předložen nejnovější návrh zákona. Do státu Rhode Island jel i náš hlavní právník z iniciativy Aliance právníků pro zastavení geoinženýrství (LASG http://www.stopgeoengineeringlegalalliance.com/ ) Julio Gomez, aby promluvil na podporu návrhu zákona.

Je důležité mít na paměti, že primárním účelem každého podobného pokusu o přijetí zákona je přivést pozornost ke kritickému problému klimatického inženýrství. Jedinou šanci k dalšímu postupu má podobný zákon jen tehdy, pokud nevychází z předpokladu, že geoinženýrství je již probíhající realitou. Ze zákonodárné a soudní perspektivy musí být tohoto hlediska dbáno. I když katastrofické geoinženýrské programy probíhají již po více než 70 let, proces efektivního zveřejňování tohoto faktu musí probíhat takovým způsobem, který nezničí protigeoinženýrskou legislativu ještě předtím, než bude zahájena.

Následující 18minutové audio (anglicky) obsahuje svědectví zástupce státu Rhode Island Justina Price a právníka.
Celý návrh zákona v originále:

Překlad části návrhu zákona (Orgonet):
23-23.8-2. 
Právní záměr:

Geoinženýrství je definováno jako záměrná manipulace životního prostředí, pomocí jaderných, biologických, chemických, elektromagnetických a/nebo dalších fyzikálních aktivit, které způsobují změny zemské atmosféry a/nebo povrchu.

Generální shromáždění státu Rhode Island shledává, že geoinženýrství zahrnuje mnoho technologií a metod, včetně nebezpečných aktivit, které škodí lidskému zdraví a ohrožují životní prostředí a ekonomiku státu Rhode Island. Proto Generální shromáždění státu pojalo záměr regulovat veškeré geoinženýrské aktivity, tak, jak jsou dále uvedeny v následující kapitole.

23-23.8-3 
Shledání faktů:


Rozsah geoinženýrství, zahrnujícího i solární management a dalších 18 technologií: Geoinženýrské aktivity jsou různorodé a liší se svou charakteristikou a důsledky.

Geoinženýrství může probíhat z pozemních zařízení a/nebo ze vzduchu, za použití letadel, raket, bezpilotních letounů, dronů a/nebo velkých balónů.

Geoinženýrské aktivity k řízení solární radiace vyžadující povolení státu zahrnují bez omezení tyto aktivity:

1. Výroba oblačné pokrývky: vypouštění vodní páry, vytvářející umělé mraky.
2. Bělení mraků: rozptylování mořské soli či jiných látek do mraků za účelem jejich vyšší odrazivosti, kdy mořská sůl či jiné látky spadnou s deštěm na zemský povrch a do zdrojů vody.
3. Solné rakety: vystřelování do mraků za účelem vyvolání přívalových srážek, obsahujících sůl.
4. Vesmírné štíty stínící proti slunce: obrovská zařízení podobná slunečníkům, která redukují množství přímého slunečního záření dosahujícího na Zemi.
5. Solární štíty a atmosférické protisluneční clony: oblaky reflektivní částic jako oxid siřičitý a oxid hliniků, vypouštěné do atmosféry, kde blokují sluneční světlo, aby nedopadlo na zemský povrch; tyto částice pak spadnou na zemi jako znečištění.
6. Vesmírná reflektivní zrcadla: zrcadla z drátěných sítí, umístěná ve vesmíru, redukující množství přímého slunečního světla dopadajícího na zem, použitá nad malými či velkými oblastmi, podle své velikosti.
7. Celoplanetární protisluneční štíty: při těchto největších složkách operací slunečního managementu je použit částicový obal zakrývající celou planetu Země, přičemž je obnaženo až 76% ozonové vrstvy, a je redukováno množství přímého slunečního světla dopadajícího na zemský povrch.
8. Umělá ionosféra: trvalý plasmový oblak o vysoké hustotě, který je vyráběn v horní zemské atmosféře.
9. Obrovské héliové balóny vypouštějící atmosférické kontaminanty.
10. Vypouštění raket obsahujících vodní páru, což je skleníkový plyn.

Další geoinženýrské aktivity vyžadující povolení státu zahrnují:

1. Fertilizaci oceánu rozptylováním železa či vápna, včetně sekvestrace oceánu, které způsobují uměle vyvolaný rozvoj ničivých řas vnášením znečišťujících prvků.
2. Znovuzaledňování či ochlazování Arktidy a dalších oblastí umělými prostředky.
3. Potrubí ochlazující oceán.
4. Modifikaci počasí pomocí mořské soli, iodidu stříbrného, baria a dalších částic, sloužících k zesílení deště či sněžení v oblasti, přičemž je redukováno množství deště či sněhu v jiných oblastech.
6. Geneticky modifikované plastové stromy „požírající“ CO2.
7. Používání odrazových pokrývek na ledovce.
7. Sekvestrace uhlíku na zemi a v moři.
8. Geosekvestrace oxidu uhlíku a zachycování či odlučování uhlíku, kteréžto procesy zahrnují i zachycování tzv. „odpadního“ CO2 a ukládání v úložištích.
9. Odlučování a sekvestrace dusíku.
10. Vypouštění uhelné černi či černého uhlí: svévolné vypouštění sazí k vytváření umělých meteorologických událostí.
11. Atmosférické vypouštění radiofrekvencí/mikrovlnné radiace jiných nežli je potřeba pro bezpečnost letectví, a/nebo vypouštění jiných fyzických agentů pro uvedené a/nebo neuvedené účely.

(d) Vzdušné geoinženýrské aktivnty zahrnují aktivity prováděné ze všech typů letadel a létajících strojů, dronů, raket či balónů, provádějících vypouštění či uvolňování jakékoli jaderné radiace, biologických či transbiologických látek, jakékoli chemické substance jiné než emise z leteckého paliva, které jsou sice škodlivé, ale při létáni nevyhnutelné; vypouštění chemických směsí jako je chaff; vypouštění jakékoli elektromagnetické radiace jiné než radarová komunikace a radiokomunikace potřebná pro bezpečnost leteckého provozu; a jakýkoli další fyzický agens. To vše je podrobeno regulaci a povolovacímu procesu.

(e) 
Důsledky.

Zdokumentované problémy způsobené geoinženýrskými aktivitami zahrnují, avšak nejsou omezeny na:

1. Globální stmívání, způsobující snížení absorbce vitamínu D u lidí i zvířat a snížení fotosyntézy.
2. Změny v distribučních vzorcích a v chemickém složení místních srážek.
3. Kontaminace vzduchu, vody a půdy, jelikož částice dopadají na zemský povrch.
4. Zhoršení zdraví lidí, zvířat, rostlin a dalších živých organismů, které jsou vystaveny spadu částic a dalším atmosférickým kontaminantů.
5. Urychlení zániku biodiverzity a druhů, zejména ztrát ohrožených druhů, identifikovaných v zákoně U.S. Endangered Species Act of 1973 (ESA); každý z těchto druhů má svou vnitřní hodnotu i hodnotu jako zdroj pro lidi.
6. Méně slunečního svitu dosahuje na Zemi, méně mrazu v zimě a větší vlhkost, což způsobí nárůst množství nejrůznějších plísní a škůdců.
7. Zvýšení zátěže kyselým deštěm z vzdušných injekcí či vypouštění síry a oxidu hliníku, který poškozuje lidí, zvířata, rostliny a vodní zdroje.
8. Takřka nemožnost obnovení přírodních zdrojů, kvůli oslabení a devaluaci státem financovaných ochranných programů.
9. Změny v mikroklimatech, místním počasí i větších klimatických celcích v rámci krátkých časových úseků, s velkou pravděpodobností nárůstu kaskádového efektu.
10: Období extrémního sucha i záplav, které mohou závažně ovlivnit státní, oblastní i globální produkci potravin.
11. Nárůst ultrafialového záření (UVA, UVB a/nebo UVC) dopadajícího na zemský povrch.
12. Prodlužování doby potenciální obnovy poškozené ozonové vrstvy až o desítky let.
13. Náklady na neustálé obnovování reflexívních částic vypouštěných do vzduchu, protože doba jejich pobytu v atmosféře je omezená.
14. Zhoršení viditelnosti a vzdušný nepořádek, který zhoršuje bezpečnost leteckého provozu a zvyšuje pravděpodobnost kolize malých a velkých částic.
15. Ekonomické ztráty různých sektorů společnosti i samotného státu, vyplývající z poškození lidského zdraví a zvýšených nákladů na zdravotní péči, z kontaminace půdy a pitné vody, ze ztráty na rybolovu, ze ztráty opylovačů jako jsou včely, ze snížení výnosů zemědělských plodin, z odumírání stromů, z nákladů na čištění kontaminace, ze snížení výroby energie ze solárních zdrojů vzhledem ke snížení množství přímého světla dopadajícího na zemský povrch.

f) Vzhledem k těmto faktům prohlašuje generální shromáždění, že geoinženýrské aktivity musejí být státem přísně regulovány pomocí povolovacího procesu, jehož součástí jsou detailní zprávy o vlivu geoinženýrských aktivit od státních agentur, státních úřadů, ministerstev a programů jmenovaných v hlavě 24, jakožto i informace z veřejných slyšení.
Konec s politikou, jen umělé počasí pro pokročilé

Konec s politikou, jen umělé počasí pro pokročilé 
Sepsal Orgonet 26. 4. 2017


Pár měsíců jsem se potřeboval odmlčet, jsa opět totálně znaven a znechucen snahou o zjišťování pravdy o světě prostřednictvím médií, což je věc naprosto nemožná. (Ne že bych to předem nevěděl, ale má DNA mě nutila k této činnosti, než tenhle její program doběhl a skončil (:-)))

Stejně jako mnoho lidí si uvědomuji, že prakticky všechno, co projde (mnohdy i alt)médii, je lež, dezinformace, překroucenost, snaha o (sebe)vylepšení, (sebe)ukázání v lepším světle, (sebe)prosazení, o manipulaci jiných, atd. Avšak nemám už chuť ani sílu to sledovat, prostě tenhle můj program je ukončen.

V tomto světě teď absolutně vládne ego, kolektivní i individuální, a každé to maličké i velké ego bojuje ze všech sil a vynucuje si, aby se věci děly podle něj. Každé bojuje jak umí, zbraněmi, zákony, lhaním, vymýšlením, vydíráním, obviňováním, ponižováním jiných, povyšováním sebe, fňukáním atd ...  Lidé na světě se kvůli svým rozbouřeným egům už nedokážou vůbec o ničem dohodnout, ani o maličkostech, natož o velkých věcech. Ani ti nejbližší v rodinách se nedohodnou, natož ti z odlišných vrstev, zemí a kultur.

Tento kritický egoistický zmatek je nezbytnou kapitolou ve vývoji lidstva, ona ta ega se nějak musejí vzájemně vysrážet a vybít. Jednou v budoucnu se to zklidní, ega se s vývojem budou zmenšovat, až zaniknou, ale ještě to asi potrvá ... doufejme, že jenom pár generací?

Přitom, NA TOMTO HMOTNÉM SVĚTĚ NIKDO NEMÁ NAPROSTO NIC POD KONTROLOU. Jakákoli situace se může kdykoli zvrtnout a obrátit v opak, k lepšímu i k horšímu. Ani ten nejmocnější ze světových mocných, ani ti nejmenovaní a anonymní, o kterých si myslíme, že nás ovládají, nemají nad světem kontrolu, nýbrž všechno podléhá zákonům vývoje, neboli osudu, neboli DNA planety. Stejně tak jako každý hmotný organismus, i planeta žije podle svého individuálního programu, podle své DNA. (Například ze semínka smrku nemůže vyrůst dub, i kdyby sebevíce chtělo. Přesně v naprogramovanou dobu mu narostou přesně naprogramované větvičky, šišky, dožije se přesně naprogramované doby. A mezitím musí zažít a vydržet vše, co je jeho úděl.)

Takže, vzdávám se tématu politiky. Kdo chce nadále sledovat informace, k nimž česká pseudomédia nedosahují, doporučuji sledovat (anglicky) mé dříve oblíbené zdroje překladů a rozumů, jako je například ZeroHedge, SOTN a odkazy z nich. Já už to překládat nebudu, ale umělé překladače se pořád vylepšují (:-)))

Naproti tomu, nepřestává mě fascinovat téma umělého počasí, tak když jsem si teď trochu odpočinul, tak jsem si řekl, že bych snad mohl sem tam zase něco odhalovat. Bráno jako technická záležitost, nikoli jako "špatnost". Bude to samozřejmě jako dříve pro pokročilé, ne pro ty, co se chtějí hádat o existenci "chemtrails". (:-)))

Bohužel, mé oblíbené prostředky ke sledování umělého počasí byly v posledním roce významně zcenzurovány a vyretušovány. Například ČHMÚ retušuje na radarovém zobrazení mé oblíbené "radarové kruhy", a satelitní zobrazení eview Eumetsat, můj výtečný zdroj každodenních do očí bijících chemtrails, své snímky rozmazává k nepoznání. (Můžete porovnat s dříve zde publikovanými snímky, které tímto nabývají vysoké dokumentární hodnoty!) Ale i přesto jsou znamení umělé výroby počasí denně viditelná a sledovatelná, jak uvidíme.

=Orgonet=