31. května 2011

Několik příkladů zásahů do počasí

Od čtenáře:
Aktualizoval jsem své webové album fotkami, které jsem nafotil na Severní Moravě 29.5.2011 večer a 30.5.2011 ráno. http://skywatch.rajce.idnes.cz/Sunset_29.5.2011_Sunrise_30.05.2011/
30.5. to pak vypadalo, že práškování nemělo žádný efekt, ale celý den měla obloha do blankytně modré hodně daleko.
Zřejmě vytvářejí clonu, pod kterou opět hodlají přívést studenou frontu ze severozápadu. Jako vždy. Viz foto z družice MODIS.
No a HAARP opět pečlivě zkoumá polární záři (i když si myslím, že Evropu ovlivňuje více EISCAT v Tromsö).

Guess

 P.S. Orgonet: Já mám taky pár stažených fotek z víkendu, tak je přidám (kliknutím zvětšíte):

(Výše) V sobotu čmárali nad Polskem.
(Výše): Řeky se zaleskly zvláštním zábleskem od Jaderského moře až kamsi na sever.
(Výše) V neděli v noci a ráno čmárali nad Moravou.
(Výše): Včera a dnes drží dlouhý pás umělé oblačnosti srážky nad Atlantikem, aby nemohly vstoupit do Evropy (možná až do Ruska). Střední Evropa je v režimu intenzívního vysoušení.


Mayské orákulum k pochopení doby, ve které žijeme

Díky čtenáři za tento úžasný text (z knihy Ariela Spielburyho, viz obrázek). Je zajímavé, že s postupem transformace podobná sdělení dávají stále více smysl ... nejsme v tom sami (:-)))

Milý O..,
toto považuji za velmi významné prohlášení! Pochází od rady starších jižních a severních indiánů!
Je to k pochopení doby, ve které žijeme!!!!!!!!


Mayské orákulum

Kdysi dávno se konalo galaktické shromáždění, na které dostal pozvání bezpočet světelných bytostí: děti Slunce, okřídlení andělé, sluneční běžci, bojovníci duhy a další světelné bytosti z mnoha hvězdných systémů. Tento velký okruh světelných bytostí se sešel z daleka široka.

Ve stanovené chvíli se dostavil Velký Duch, Láska kroužící galaxií, který všechny požehnal nebeským světlem a pronesl tato slova:

"Zvu vás k inkarnaci ve světě, v němž se má odehrát velká transformace. Kdo vyslyší mé volání, bude pomáhat při evoluci planety, kde doposud vládne iluze strachu a oddělení. Volám všechny, kdo mají potřebné vlohy a schopnosti, aby ztělesňováním a pěstováním lásky pracovali na Zemi jako moji vyslanci a zvýšili a transformovali její frekvence. V tomto mýtu budete tvůrci nové skutečnosti, skutečnosti nové oktávy."

Velký Duch pak pokračoval: "Na předchozích výpravách jste všichni osvědčili své navigační umění, orientační smysl a cit, schopnost probudit své vědomí a vyladit své srdce k pobídkám čisté lásky a milosrdné služby. Jako sluneční běžci a světlonoši jste již dokázali, že umíte držet pochodeň vysoko. Zvu vás tedy k hromadné inkarnaci mezi lid na Zemi, abyste pomohli Gáie a jejím dětem při transformaci."

"Součásti tohoto plánu je, že budete zahaleni závojem zapomnění," pokračoval Velký Duch. "Až se však rozpomenete na pocit dětské nevinnosti a důvěry, stanete se katalyzátorem tohoto cyklu zasvěcení na Zemi. Inkarnace budou probíhat strategicky, často v oblastech planety s největší hustotou vibrací. U některých z vás možná toto oddělení od lásky, které je však jenom iluzí, vyvolá pocity beznaděje, nedostatku podpory a odcizení. Přijmete-li však svůj lidský úděl, vaše láska transformuje hlubiny duality a vaše světlo bude povzbuzením pro ostatní.

Účast na této výpravě je naprosto dobrovolná. Měli byste však vědět, že transformace na Zemi je neobyčejně vzácnou příležitostí, jak zhodnotit všechno, čím jste během mnoha inkarnací byli, a učinit kvantový skok ve vědomí. Je tedy na vás, jestli se rozhodnete spolu s planetou Zemí a jejími dětmi zúčastnit se oslav, ke kterým dojde po transformaci!" (Obrázek: Mayský Galaktický motýl.)

Tak promluvil Stvořitel, který je světlem vířivých galaxií. A tak se stalo, že světelné bytosti, které vytvořily bezpočet spojenectví, spolků a rad, se rozhodly k inkarnaci na planetě Zemi, aby pomohli při této rozhodující události, při probuzení planetárního snu. Plán probuzení těchto bytostí z iluze oddělení a závoje zapomnění, které se na Zemi tak často vyskytuje, obsahoval i bezpečnostní opatření. Zástupci světla se totiž před cestou na Zemi dohodli, že si své poslání budou navzájem připomínat. Tyto bytosti z hvězd se proto vybavily různými kódy - zvuky, barvami, světly, obrazy, slovy a symboly -, vibrační rezonancí, aby na svůj závazek nezapomněly. Podle dohody se tyto kódy měly vyskytovat v různých formách: ve vizionářském výtvarném umění a hudbě, v pronikavém pohledu z očí do očí, v řeči a pocitech - ve všem, co vyvolává hlubokou touhu po probuzení a uskutečnění lásky.

A tak se tedy nyní, děti Slunce, koupete ve vodách rozpomenutí a připravujete se jako bojovníci duhy splnit slib, který je obsahem nového i pradávného mýtu. Tím, že přinášíte na Zemi lásku, roztahujete plášť bohů, vysíláte léčivé a láskyplné vlny do těla Země, která po nich dychtivětouží. Objevíte-li své poslání v této době, probudí se i vaše vlohy a mohou dávat sílu jiným. S pomocí smíchu, písně, tance, humoru, radosti, důvěry a lásky vytváříte mohutnou transformační vlnu, jejíž silou se rozpadne starý mýtus duality a oddělení a nastane zázrak jednoty a míru na Zemi.

Své vlohy používejte ve prospěch Gaie. V prudkém výbuchu světla vystoupí Gaia se svými dětmi, oděnými do světelného roucha, vzhůru, a své místo mezi hvězdami znovu nalezne nebeské těleso lásky a světla! Mytické volání již zaznělo. Velká výprava začala. Probuďte se, bojovníci duhy, sluneční běžci, světelné bytosti z galaktických aliancí, federací a rad! Vy, pradávní chodci po nebi, nejvíce obdarujete Zemi tak, když se rozpomenete na svou podstatu. Pochybnosti nechte stranou. Jste božské děti Slunce. Jděte tam, kam vás srdce táhne, a podělte se o své úžasné dary. Odevzdejte se kouzlu a světlu. Na Zemi nastává zázrak. Nezapomeňte, že zde tančíme a zpíváme pro Jedno Srdce.

Milan

Eckhart Tolle: Co je ego 2.

Z Nové země, 3. kapitola, překlad OrgoNet.
Podrážděnost a křivda

Stěžování bývá často doprovázeno záští, ale může být provázeno i silnější emocí jako je hněv nebo jiná forma rozčilení. Tím se ego energeticky více nabíjí. Stěžování se pak promění v podrážděnost, což je jiný způsob, jak ego posiluje samo sebe. Je mnoho lidí, kteří stále čekají na nějaký popud, aby proti němu reagovali, aby se cítili naštvaní nebo ublížení – a nikdy to dlouho netrvá, aby ten popud přišel. Pak říkají: „To je skandál!“ „Jak se opovažuješ …“. „To mě s--e!“ Jsou závislí na rozčilování a hněvu jako na droze. Touto reakcí proti něčemu prosazují a posilují svůj pocit sebe sama.

Dlouhodobá zášť se nazývá křivda. Nosit v sobě křivdu znamená být v neustálém stavu „proti“, a proto ukřivděnost tvoří významnou součást ega mnohých lidí. Kolektivní křivdy mohou v psychice národa nebo kmeni přežívat po staletí a živit nekonečný kruh násilností.

Křivda je silná negativní emoce spjatá s události v dávné minulosti, která je udržována naživu nutkavým myšlením, přeříkáváním historky v hlavě nebo nahlas - „co mi udělali“ nebo „co nám udělali“. Křivda zamoří i jiné oblasti vašeho života. Například když přemýšíte o své křivdě a cítíte ji, její negativní emoční energie  může zkreslit vaše vnímání události, která se děje v přítomnosti, nebo ovlivnit způsob, kterým mluvíte či chováte se k někomu v přítomnosti. Jedna silná křivda stačí, aby nakazila rozsáhlé oblasti vašeho života a udržovala vás ve spárech ega. 

Je třeba upřímnosti, abyse viděli, zda v sobě stále chováte křivdy, zda je ve vašem životě někdo, komu jste úplně neodpustili, „nepřítel“. Pokud je máte, staťe se vědomými křivdy na úrovni myšlení i emocí, to znamená, budťe si vědomi myšlenek, které ji udržují naživu, a prociťujte emoci, která je odpovědí těla na tyto myšlenky. Nesnažte se vzdát se křivdy. Snažit se  vzdát se jí, odpustit, to nefunguje. K odpuštění dojde přirozeně, až uvidíte, že křivda nemá žádný jiný účel než posilovat falešný smysl já, udržovat při životě ego. Prozření je osvobozující. Ježíšovo učení „Odpouštěj svým nepřátelům“ se týká zejména rozpuštění hlavních egoistických struktur v lidské mysli.

Minulost nemá žádnou moc znemožnit vám nyní být v přítomnosti. To může dělat pouze vaše ukřivděnost z minulosti. A co je křivda? Balík starých myšlenek a emocí.

Já mám pravdu, on se mýlí

Stěžování, stejně jako hledání viny a reaktivita posilují pocit ega, že má vlastní území a že je odděleno, a na tom závisí jeho přežití. Ale lidé také posilují ego jiným způsobem, tím, že mu dávají pocit nadřazenosti, z něhož výborně vzkvétá. Nemusí být okamžitě zřetelné, jak vám stěžování řekněme na dopravní zácpu, na politiky, na „lakomé boháče“, na „líné nezaměstnané“, na vaše kolegy či bývalého partnera, na muže či ženy může dát pocit nadřazenosti. Takto: když si stěžujete, plyne z toho, že vy máte pravdu a osoba nebo situace, na kterou si stěžujete nebo proti níž reagujete, jednají chybně.

Není nic, co by lépe posilovalo ego, než mít pravdu. Mít pravdu znamená ztotožnění se s mentální pozicí – stanoviskem, názorem, soudem, příběhem. Abyste vy mohli mít pravdu, samozřejmě, potřebujete někoho, aby neměl pravdu. A tak ego miluje hledat na jiném nepravdu, aby samo mělo pravdu. Jinými slovy: potřebujete obviňovat jiné z nepravdy, abyste získali silnější pocit toho, kdo jste. Nejen osoba, ale i situace může být obviněna  pomocí stěžování a podrážděnosti, čímž je vždy míněno „toto se nemá dít“. To, že máte pravdu, vás ství do pozice imaginární morální nadřazenosti ve vztahu k osobě či situaci, která je souzena a shledána nevyhovující. Ego touží právě po tomto pocitu nadřazenosti a skrze něj se posiluje.

Obhajování iluze

Fakta nepochybně existují. Když řeknete: „Světlo se pohybuje rychleji než zvuk“, a někdo jiný řekne, že je to naopak, vy máte evidentně pravdu a on se mýlí. Může to potvrdit prosté pozorování, že blesk předchází hrom. Takže nejenom máte pravdu, ale víte, že máte pravdu. Je v tom zapojeno ego? Může být, ale nemusí. Když jenom prostě vyjádříte to, o čem víte, že je pravda, v tom ego vůbec není zapojeno, protože v tom není žádné ztotožnění. Ztotožnění s čím? S myslí a s mentální pozicí. Takové ztotožnění se však do toho může snadno vplížit. Když se uslyšíte, že říkáte: „Věř mi, já to vím.“ Nebo „Proč mi nikdy nevěříš?“, pak se do toho už vplížilo ego. Skrývá se za slůvkem „já“. Prosté tvrzení „světlo je rychlejší než zvuk“, naprosto pravdivé, přešlo teď do služeb iluze, ega. Nakazilo se falešným smyslem „já“, stalo se osobním, stalo se mentální pozicí. „Já“ se cítí zmenšováno nebo uraženo, protože někdo nevěří, co jsem „já“ řekl.

Ego bere vše osobně. Objevují se emoce, postoj obrany, dokonce i útočnost. Bráníte pravdu? Ne, pravda v žádném případě nepotřebuje obranu. Světlo či zvuk se nestarají o to, co si vy nebo někdo jiný myslí. Vy bráníte sami sebe, nebo spíš iluzi sebe, náhražku vytvořenou myslí. Bylo by dokonce přesnější říci, že iluze brání sama sebe. Když se i prostý a přímý svět faktů může propůjčit egoistickému zkreslení a iluzi, o to snadněji může být naplněn pojmem „já“ méně kokrétní svět mínění, hledisek a soudů.

Každé ego mísí názory a hlediska s fakty. Také neumí rozlišit rozdíl mezi událostí a svou reakcí na tuto událost. Každé ego je mistrem výběrového vnímání a zkreslené interpretace. Pouze pomocí bdělosti – nikoliv myšlení – můžete odlišit fakt a mínění. Pouze bdělostí můžete vidět: tady to je situace a tado to je hněv, který k ní cítím. Pak si můžete uvědomit, že jsou jiné způsoby, jak přistupovat k této situaci, jiné způsoby, jak ji vnímat a jak s ní zacházet. Pouze pomocí bdělosti můžete vidět celek situace či osoby, namísto abyste se chopili jediného omezeného náhledu.

30. května 2011

Mike Adams: 14 znamení, že kolaps našeho moderního světa už začal


Mike Adams: Kolaps moderního světa v plném proudu


Mnoho lidí věří, že svět, jak ho známe, skončí 23. prosince 2012. Tvrdím, že to je nesmysl. Daleko pravdivější je, že konec světa, jak ho známe, již začal. Přičemž to neznamená konec světa, ale uzavření jedné éry a počátek nové. Jedná se o přechod mezi věky. Tento konkrétní přechod nicméně slibuje, že to bude nejbouřlivější a nejnáročnější přechod, jakému kdy lidstvo čelilo.
Nemusíte čekat do prosince r. 2012, ale můžete se s těmito znameními seznámit. 14 znamení, které svět řeší právě nyní. Prožíváme konec jedné éry a zrození nové. Až se v budoucnosti ohlédneme zpět, bude nám to celé připadat jako jeden historický moment, ale když v tom žijeme a procházíme tím, zdá se nám, že se posouváme vpřed hlemýždím tempem.
Ale nenechme se mýlit - žijeme první kapitoly konce světa tak, jak ho známe a vynoříme se v novém světě, který bude od toho dnešního velice odlišný.
1. Tornáda, hurikány, zemětřesení a tsunami
Zpočátku to vypadalo jako náhoda, ale teď už je to běžný scénář. Počasí je stále více extrémní. Přes 120 tornád nedávno zasáhlo na středozápadě USA. Texas je v plamenech a trpí kvůli extrémnímu suchu. A tam, kde nejsou požáry a sucha, tam jsou záplavy. Toto je pouze začátek... Dají se očekávat další nebezpečné projevy počasí v průběhu příštích 18 měsíců.
2. Ticho včel
Colony Collapse Disorder (CCD - syndrom zhroucení včelstev, rychlá úmrtí včelích kolonií z doposud nejasného důvodu) nadále zrychluje po celé severní Americe. Už ale víme, že to může být způsobeno částečně chemickými pesticidy (a možná i GMO), ale chemický průmysl se snaží za každou cenu utajit pravdu, zatímco opylovači našeho světa trpí zničujícím populačním kolapsem.
3. Selhání jaderné vědy
Katastrofa ve Fukushimě dokazuje jednu věc: vědci jsou nebezpečně arogantní v jejich plánování projektů ve velkém měřítku a nedokáží odhadnout schopnosti matky přírody. Jaderná věda slibovala čistou, zelenou energii - ale nyní přinesla tichý, neviditelný jed, který nakazí naši planetu.
4. Stíhání WikiLeaks
Ve věku natolik nekontrolovatelných podvodů neexistuje prostor pro pravdu. Ti, kteří vysloví pravdu (WikiLeaks), jsou sledováni, jako kdyby oni byli zločinci.
5. Vzestup policejního lékařského státu
Zásahy ozbrojených jednotek SWAT na Maryanne Godboldo v Detroitu je pouze začátek. Pravdou je, že americký zdravotní systém používá zbraně, aby vnutil vakcíny a chemoterapii dětem a dospívajícím v celé Americe. Zdravotnický systém se tak stal naprosto nefunkční, je zkorumpovaný a nebezpečný, když musí namířit proti člověku zbraň, aby si vzal jeho lék. Nejvíce však ohrožuje naše zdraví a svobodu silný zdravotní monopol.
6. Zvyšující se frekvence nedostatku potravin
Všimli jste si, že ceny potravin dosahují rekordních výšin? A to je opět jen začátek. Ceny potravin budou nadále rychle stoupat i v příštích letech kvůli důsledkům extrémního počasí, ztrátám opylovačů a globální kontaminaci plodin geneticky modifikovanými organismy. Skutečné jídlo je v našem světě stále vzácnější. Možná i vy začnete brzy přemýšlet o domácí zahradě.
7. Zničení světa energetickými společnostmi
Radioaktivní spad z Fukushimy není jediný způsob, jak energetické společnosti ničí náš svět. Nezapomeňte na Deepwater Horizon a masivní ropnou skvrnu v Mexickém zálivu - a celá katastrofa ještě není u konce. I o rok později stále sprejují jedovatý Corexit!
8. Pokračující kontaminace naší planety GMO
To může být nejhorší kapitolou v nadcházejícím kolapsu - rozšíření genetického znečištění planety prostřednictvím geneticky modifikovaných organismů. To je zločin proti přírodě a proti lidskosti. Únik těchto genů vede k neúrodě a hladu. Používání GMO je nejvíce "satanská" věc, kterou v moderním zemědělství naleznete.
9. Tyranie a trestní zásahy zaměřené na opravdové jídlo (syrové mléko)
Když nemůžete prodat zdravé jídlo z farmy vašim sousedům, aniž by si na vás počíhali policajti a zatkli vás, je se světem něco špatného. Ano, tohle se již dnes v USA děje.
10. Eskalace padělání peněz
Selhal ekonomický systém, který se přibližuje ke kolapsu, natvrdlí vůdcové mohou vymyslet jen "řešení", které ve skutečnosti urychlí jejich vlastní pád. Federal Reserve překotně falšuje hodnotu peněz (např. "kvantitativní uvolňování" - uvolnění zpomalené ekonomiky zvýšením kvantity peněz) a to naznačuje, že se konec rychle blíží. Ekonomické šílenství je zřejmé každému, kdo umí základní násobilku.
11. Klesající inteligence mas
Jednou z nejvíce znepokojující známkou všeho je, že jsme již v kolapsu, je velký pokles inteligence lidí. Lidé žijící naprosto pohlcení televizí, nemohou přinést světu absolutně nic cenného. Jedná se o "hloupé spotřebitele", kteří se nechali naočkovat tím, na co se dívají v televizi a jedí zpracované pasterizované nezdravé potraviny. Jsou pod silným psychologickým tlakem a věří všemu, co jim vláda říká. Většina z těchto lidí bude mít problém projít kolapsem.
12. Kompletní výroba mainstreamových zpravodajství
Většina mainstreamových zpráv je dnes uměle vyráběna: Obamův rodný list, válka v Libyi, ekonomika, atd. Vše je přitom natolik naprosto falešné a neuvěřitelné, že inteligentní člověk sledující zprávy musí vybuchnout smíchy. Je to znamením tohoto kolapsu, že informační zdroje, které ovládají masy, jsou neschopné podat pravdivý obraz a uchylují se k vymýšlení politicky účelných výmyslů o všem od zdravotní péče a medicínu až po americký dolar.
13. Probíhající farmaceutické znečištění našeho světa
Kromě kontaminace GMO a radiací existuje i významná farmaceutická kontaminace naší planety. Není to jenom farmaceutickými továrnami, které vypouští jejich produkty do řek, je to také skutečnost, že více než polovina populace užívá léky téměř denně a ty léky prochází skrz jejich těla a končí ve vodě, kde infikují ryby. Látky léků dokonce skončí ve splaškovém kalu, který je prodáván jako "organická půda".
14. radioaktivní kontaminace globálních potravinových zásob
Tento bod je opravdu zákeřný: celosvětové zásoby potravin jsou nyní kontaminovány radioaktivními spady z Fukushimi. Sice bylo řečeno, že byla úroveň záření "nízká", ale už nikdo neřekl, že izotopy radioaktivního cesia přetrvávají v zásobách potravin celá staletí. Jak lidské tělo přežije vystavování skenování CT, radioaktivnímu jídlu, paprskům X, tělním skenerům TSA a navíc i tajnému DHS mobilnímu X záření, které může proniknout vaším tělem, jakmile vstupujete třeba na fotbalový stadión. Celková radiace zatěžuje lidskou rasu a podporuje hromadnou neplodnost.
Zrychlujeme... příliš
Prosinec 2012 může být užitečným datem nějakého počátku pokročilejší fáze krize, nebo možná jako spoušť pro nějaké další zrychlení společenského rozpadu. Ale nenechme se mýlit - již nyní žijeme v době kolapsu moderního světa a sedíme v první řadě.
Přemýšlejte o tom, co se kolem vás v těchto dnech děje. To jsou znaky posledních zoufalých spárů civilizace postavené na naprosto neudržitelných postupech, které nemají hodnotu života v našem světě. Jedná se o konec časů firemní oligarchie a monopolních pro-ziskových korporací, které zničily vše v našem světě výměnou za mírně vyšší čtvrtletní zprávu o výnosech.
V honbě za stále více penězi lidstvo obětovalo své potravinové zásoby, opylovače, oceány, lesy a půdy. Lidská chamtivost využívala jiné osoby k lékařským experimentům i jako štít. Vytvořili jsme války, abychom prodali ještě více bomb a vymysleli jsme nemoci, abychom mohli prodávat psycho-chemikálie.
To jsou praktiky nezdařené civilizace, jejíž dny jsou sečteny. Sledovat, jak se vše hroutí, je mnohem zajímavější, než sledovat pokračování v destruktivních způsobech. Protože ti z nás, kteří tomu věnujeme pozornost, vytvoříme budoucí civilizaci, která přijde po kolapsu.
Rozlučte se s falešnou mocí institucí
Bylo by samozřejmě hezké, kdyby si naši budoucí vůdci vzpomněli na význam svobody a osobní odpovědnosti. Odpověď na všechny problémy světa je svoboda - svoboda v lékařství, svoboda v ekonomii a svoboda od vlády tyranie.
Nalijme si čistého vína - příčina většiny problémů, které právě teď táhnou náš svět ke dnu, je špatná vláda. Je to špatná vláda, která schválila geneticky modifikované organismy. Špatná vláda prosazuje lékařské monopoly a dovolí pesticidy zabíjet včely medonosné. Špatná vláda nás přivedla do nevyhnutelných dluhů a nákladných zahraničních válek. Špatná vláda zakázala svobodu zdraví a chránila monopolní praktiky potravinových organizací, farmaceutických a chemických společností.
Pád moderní lidské civilizace je, jak jste již pravděpodobně uhodli, i pád samotné myšlence, že vláda vytváří lepší společnost. Protože po kolapsu musí umřít jedna myšlenka - že lidé potřebují další skupinu lidí (vládu pracovníků), kteří budou žít z naší tvrdé práce, zatímco nás budou honit se svojí falešnou autoritou a řídit každý malý detail našich životů.
Takže to, co potřebujeme v našem světě, není žádná další vláda, ale více svobody. Pokud bychom měli svobodu, nedotknutelnost a osobní zodpovědnost, nemuseli bychom čelit globálnímu kolapsu, který již začal. Lidská rasa je ale jako malé děcko, která se evidentně musí některé lekce naučit tvrdší cestou.
Tato lekce by měla být dlouho vzpomínána. Necháte-li podniky, banky a vlády řídit vaši ekonomiku, vaše farmy a celý život, budou vás otročit a krást vaši budoucnost. Zatímco spíte, budou aplikovat tiché jedy do světa kolem tak dlouho, dokud se jednoho dne neprobudíte a vše, co bylo vytvořeno, tak bude zničeno. Budou vám slibovat ráj, ale přinesou vám pouze smrt. Dejte si pozor na každý subjekt, který není žijící osobou - žádná vláda, žádná instituce, žádná společnost nemají duši, srdce, ani svědomí. Jsou to síly organizovaného ničení, které decimují ty věci, kterých si my ceníme a zároveň přináší věci, které nás jen zotročí a poškodí.
Dejte si pozor na společnost, vládu i neziskové organizace pracující jako přední skupiny soukromého průmyslu. Nikdy nedovolte, abyste byli ovládáni přes jakoukoliv instituci, která existuje jen jako fiktivní konstrukce stvořený projekcí lidské chamtivosti.
Buďte připravení na zrychlení kolapsu. Pokud čtete tyto řádky, jste budoucností lidské rasy. Máte povinnost zůstat na živu, aby vaše geny zůstaly neporušeny a mohly tak vytvořit novou společnost poté, co se tato ztrácí v propadlišti dějin.
Mike Adams

16 španělských požadavků a Solidarita z Košic

Protože se o španělských událostech opravdu málo píše, tak sem dám aspoň něco.
Odkaz na dnešní článek z deníku Referendum:: http://denikreferendum.cz/clanek/10726-spanelske-protesty-pokracuji-navzdory-problemum-evropa-zasne

Převzato  indymedia: http://imcmedia.cz/?p=215
Protestující ve Španělsku přímo na okupovaných náměstích vydiskutovali těchto 16 požadavků, který si hodlají vybojovat:

1. Změna volebního zákona. Otevřený a jasný volební systém.
2. Dodržování základních práv zakotvených v ústavě, zejména:
- Právo na přiměřené bydlení
- Právo na veřejnou zdravotní péči (zdarma), svobodnou a univerzální.
- Právo na volný pohyb osob a posílení veřejného a sekulárního vzdělávání.
3. Zrušení zákonů a opatření které jsou diskriminační a nespravedlivé, jako tzv. „Boloňského proces“ zabývající se vysokoškolským vzděláváním
4. Daňová reforma příznivá pro nižší příjmové skupiny lidí, reforma daní a nemovitostí. Zavedení „Tobinovy daně“, která zdaňuje mezinárodní finanční převody a odstranění daňových rájů.
5. Reforma pracovních podmínek politiků. Trvalá okamžitá odvolatelnost, zavazné plnění voleb. slibů.
6. Odmítnutí a odsouzení korupce. Absolutní netolerance vůči politikům podezřelých nebo usvědčených s korupce
7. Dodržování článku 128 Ústavy, který říká, že „všechno bohatství této země v jejích různých formách a bez ohledu na jeho vlastnictví je podřízeno obecnému zájmu.“ Snížení zásahu MMF a ECB. Okamžité znárodnění všech bankovních subjektů. Zpřísnění kontroly finančních institucí a operací, aby se zabránilo případnému zneužití v jakékoliv formě.
8. Sníženi moci církví ve státní sféře
9. Participativní a přímá demokracie, v níž občané budou aktivně podílet. Média musí informovat eticky a pravdivě.
10. Úprava zákoníku práce a kontrolování jeho dodržování
11. Uzavření všech jaderných elektráren a podpora energie z obnovitelných zdrojů.
12. Větší podpora podniků, které zajišťují „veřejné“ služby
13. Účinnější moc výkonnou, zákonodární a soudní
14. Snížení vojenských výdajů, okamžité uzavření továren vyrábějící zbraně a větší kontrolu nad bezpečnostními silami státu. Neangažovat se v žádných válkách.
15. Obnovu historické paměti a základních principů boje za demokracii v našem státě.
16. Celkovou transparentnost účtů a financování politických stran za účelem snížení míry politické korupce.

Přeložil: RČ, zdroj: http://madrid.tomalaplaza.net/2011/05/20/propuestas-20-mayo/

Update před spaním: Díky za odkaz na pěkné video Solidarity se španělským hnutím z Košic s moudrým dědečkem.


Eckhart Tolle: Co je ego 1.

Pro vysvětlení, co chápe Eckhart Tolle pod pojmy ego a nevědomost, malý úryvek z Nové země (Překlad Orgonet.) (Pro ty, co nečetli jeho knihy.)Eckhart Tolle: Co je ego
(Nová země, kap. 3. Překlad OrgoNet.)

Většina lidí je tak naprosto identifikována s hlasem ve své hlavě – nepřetržitým proudem bezděčných myšlenek a nutkavého myšlení a emocí, které je doprovázejí, že je můžeme označit za ovládané svou myslí. Dokud jste si naprosto nevědomí tohoto stavu, pokládáte toho, kdo myslí, za toho, kým jste. To je egoistická mysl. Říkáme jí egoistická, protože v každé myšlence – každé vzpomínce, interpretaci, názoru, náhledu, reakci, emoci – je  pocit sebe, já (ego). To je nevědomost v duchovním smyslu. Vaše mysl, její obsah, je samozřejmě podmíněn minulostí: vaší výchovou, kulturou, rodinným zázemím, a tak dále. Ústřední jádro veškeré aktivity vaší mysli spočívá v jistých opakujících se a přetrvávajících myšlenkách, emocich a vzorech reakcí, s nimiž se nejsilněji identifikujete. Tato entita je samotné ego.

Ve většině případů, když řeknete „já“, mluví ego, ne vy, jak jsme již viděli. Sestává se z myšlenek a emocí, se balíku vzpomínek, s nimiž se identifikujete jako „já a můj příběh“, z obvyklých rolí, které hrajete, aniž o tom víte, z kolektivní identifikace jako je národnost, náboženství, rasa, společenská třída nebo politická náležitost, ale také z názorů, vnějšího vzhledu, dlouhotrvajících záští nebo pojetí sebe sama jako lepšího než ostatní či ne tak dobrého jako ostatní, jako úspěšného nebo neúspěšného.

Obsah ega se liší od člověka k člověku, ale v každém egu funguje stejná struktura. Jinými slovy: ega se liší pouze na povrchu. V čem jsou stejná? Žijí z identifikace a separace. Když žijete prostřednictvím myslí vytvořeného já složeného z myšlenek a emocí, což je ego, základ pro vaši identitu je ošidný, protože myšlení a emoce jsou svou povahou velmi prchavé a pomíjivé. Takže každé ego neustále bojuje o přežití a snaží se samo sebe chránit a zvětšovat. Aby obhájilo myšlenku „já“, potřebuje protikladnou myšlenku „ten druhý“. Pojmové „já“ nemůže přežít bez pojmového „ten druhý“. Ti druzí jsou většinou viděni jako moji nepřátelé. Na jednom konci žebříčku tohoto nevědomého egoistického vzorce leží egoistický nutkávý zvyk hledání chyby a stěžování si na ostatní. O tom mluvil Ježíš, když řekl: „Proč vidíte třísku v oku svého bratra a nevidíte trám ve svém vlastním oku?“ Na druhém konci žebříčku je fyzické násilí mezi jednotlivci a války mezi národy. V Bibli zůstává Ježíšova otázka nezodpovězena, samozřejmě: Protože kritizuji či odsuzuji druhého, cítím se tím větší, nadřažený.

Stěžování a zášť

Stěžování je jedna z nejoblíbenějších strategií ega k posílení sama sebe. Každá stížnost je historka, kterou si vytvoří mysl, a v kterou naprosto uvěříte. Ať si stěžujete nahlas nebo pouze v myšlenkách, v tom není rozdíl. Některá ega, která nemají příliš jiných možností, s čím se identifikovat, snadno přežijí pouze tím, že si stěžují. Když jste ve spárech takového ega, stěžování, zejména na jiné lidi, je běžné, a samozřejmě nevědomé, což znamená, že nevíte, co děláte. Přikládání negativních mentálních nálepek na lidi, buď v jejich přítomnosti, nebo běžněji tehdy, když o nich mluvíte s jinými, nebo na ně pouze myslíte, je často součástí tohoto vzorce. Osobní nadávky jsou nehrubší formou takového nálepkování a potřeby ega mít pravdu a triumfovat nad ostatními: „kretén, grázl, mrcha“ – samé rozhodné výroky, o něž se můžete přít. Na dalším stupni žebříčku nevědomosti je křičení a řvaní, a ještě níže je fyzické násili.

Zášť je emoce, která patří ke stěžování a mentálnímu nálepkování lidí a dodává egu energii. Zášť znamená cítit hořkost, rozhořčení, ublíženost či uraženost. Máte zášť k lakotě lidí, k jejich nečestnosti, nedostatku čistoty, k tomu, co dělají, co udělali v minulosti, co řekli, co neudělali, co měli či neměli udělat. Ego to miluje. Namísto abyste přehlíželi nevědomost v ostatních, uděláte si z ní svoji identitu. Kdo to udělá? Nevědomost ve vás, ego. Někdy „chyba“, kterou vidíte na jiném, tam ani není. Jde o naprostou desinterpretaci, o projekci mysli ve stavu, kdy chce vidět nepřítele, mít sama pravdu a cítit se nadřazeně. Jindy tam chyba může být, ale tím, že se na ni soustředíte, někdy z vyloučením všeho ostatního, tím ji zvětšíte. A to, na co reagujete v jiném, posilujete v sobě samém.

Nereagování na ego v ostatních je jednou z nejúčinnějších cest, jak se překonat ego v sobě samém, ale také jak rozpustit kolektivní lidské ego. Ale ve stavu nereagování můžete být jenom tehdy, pokud umíte rozpoznat něčí chování jako pocházející z ega, jako výraz kolektivní lidské dysfunkce. Když si uvědomíte, že to není osobní, už tu není nutkání reagovat tak, jako kdyby bylo. Nereagováním na ego budete často schopni odhalit zdravý rozum v ostatních, což je nepodmíněné vědomi, na rozdíl od podmíněného. Občas budete možná muset učinit praktické kroky, abyste se ochránili před hluboce nevědomými lidmi. To můžete učinit, aniž byste z nich učinili nepřátele. Vaší největší ochranou je být uvědomělý.  Člověk se stane vaším nepřítelem, když si personalizujete jeho nevědomost, kterou je ego. Nereagování není slabost, ale síla. Jiný výraz pro nereagování je odpuštění. Odpustit znamená přehlédnout, anebo spíše dívat se skrz. Díváte se skrze ego na zdravý rozum, který je v každé lidské bytosti jako jeho/její podstata.

Ego miluje stěžování a pocit zášti nejen vůči ostatním lidem, ale i vůči situacím. To, co můžete udělat člověku, můžete udělat i situaci: obrátit si ji v nepřítele. Implikace je vždy: Tohle by se nemělo dít. Já tady nechci být. Já nechci tohle dělat. Zacházejí se mnou nespravedlivě. A největším nepřítelem ega je samozřejmě přítomný okamžik, který je, abychom tak řekli, sám život.

Stěžování nelze směšovat s informováním někoho o chybě či nedostatku, tak aby mohl být napraven. A zdržet se stěžování neznamená nutně smířit se se špatnou kvalitou nebo chováním. Není žádné ego v tom, když řeknete číšníkovi, že vaše polévka je studená a potřebuje ohřát – pokud se držíte faktů, která jsou vždy neutrální. „Jak se opovažujete servírovat mi studenou polévku...“ je stěžování. Je tam „já“, které miluje cítit se osobně uraženo studenou polévkou a chce z toho získat co nejvíc, „já“, které miluje někomu vyčítat, že nemá pravdu. Stěžování, o kterém mluvíme, je ve službách ega, ne ve službách změny. Někdy je zřejmé, že ego ve skutečnosti nechce změnu, aby mohlo pokračovat ve stěžování.

Podívejte se, jestli umíte zachytit, to jest všimnout si hlasu ve vaší hlavě, třeba ve chvíli, kdy si na něco stěžuje, a zkuste ho považovat za to, čím je: hlasem ega, ničím víc než podmíněným vzorcem mysli, myšlenkou. Kdykoli si povšimnete tohoto hlasu, uvědomíte si také, že ten hlas nejste vy, ale jste ten, kdo si je vědom toho hlasu. Ve skutečnosti vy jste uvědomělost, která si je vědoma toho hlasu. V pozadí je uvědomělost. Touto cestou se zbavujete ega, osvobozujete se od nepozorované mysli. Chvíle, kdy se stáváte vědomými ega v sobě, už to není ego, ale jenom starý podmíněný vzorec mysli.  Ego znamená nevědomost. Uvědomělost a ego nemohou existovat společně. Starý vzorec mysli či mentální návyk může ještě přežívat a opět se na chvíli objevit, protože má setrvačnost tisíců let kolektivní lidské nevědomosti, ale pokaždé, když je ego rozpoznáno, je oslabeno.

(Pokračování možná někdy.)

Bio okurky a střelba do demonstrantů ve Španělsku

Tak po odstranění vnitřního nepřítele za doby před listopadem a zastřelení Saddáma Hussaina a Bin Ládina už nevíme, kdo je vlastně nepřítel. Proto jsem moc rád, že vím, že největší nepřítel je okurka a ještě k tomu BIO. 


Nyní může začít hon na vše BIO a „obyčejní lidé“ diskutující na Inovinkách apod. budou spokojení. 


Vždyť když se to BIO zakáže, zase budeme mít všichni stejně a totéž a o to evidentně těmto diskutujícím jde. 


O co jde těm, co vymysleli celou tuto nesmyslnou kampaň, lze chvíli uvažovat, ale evidentně to zapadá do rámce zákazu dovozu přírodních léčiv a podobných produktů do Evropy a snahy znehodnotit všechny pokusy se postarat o sebe sám bez našich úžasných lékařů, farmaceutických firem a dokonce bez pojišťoven. Co kdyby velké množství zjistilo, že zdravotní pojištění nepotřebuje a zajistí si zdravý a dlouhý život. Zdůrazňuji dlouhý, protože i zde je velký zakopaný pes a to v podobě penzijního systému, nebo i třeba v tom, že by lidé aktivní ještě ve vysokém věku z pohledu dnešní statistiky žili plným pracovním životem. S tím přece plánovači evropské státní plánovací komise nepočítali. A k tomu to populační přelidnění zcela proti ekologickým depopulačním plánům NWO. 


A teď ty revoluční snahy v Evropě – španělský protest, který cenzurovaná masmédia ani neuvádí. Co také uvést, že socialisté střílí do lidí gumovými projektily a zranili v pátek na 200 lidí? To přece nestojí za to. Co jeto proti průjmu v Německu? 


Přeberte si to sami jak chcete, hlavně lidi myslete. Pěkné jaro.

Zdravím L.S

Vodní tornáda v Austrálii

U pobřeží Nového Walesu se dnes (30. 5. 2011) vytvořilo několik "vodních tornád", která vytáhla vodu až do výše 600 m ...
Současně došlo k přívalovým srážkám a dopravnímu chaosu v Sydney.
Na videu ze Sydney si můžete povšimnout mapy srážek se známými radarovými "šlehy" .


Nedělní (neúspěšná) škola chemtrails

Včerejší neděle byla jako stvořená pro osvětu co se týče chemtrails. Z několika míst mi napsali čtenáři (i nově osvícení!!!), jak pozorovali podvečerní aktivity letadel, a poslali i fotky. Díky za ně, ale už jich máme hodně a nestíhám to vyvěšovat... Asi uděláme společný účet na Picase a můžete je tam dávat, ať máme hodně dokumentace.

Takže včera v podvečer bylo vidět: letecké čáry, kříže, hvězdice, čtverce, obdélníky, předhánějící se závodníci. letadla proti sobě - vše pěkně pohromadě a v dokonalé (HD) viditelnosti. (Fotka je z kamer ČHMÚ, Lysá hora.)

Trávili jsme podvečer u (neosvícených) známých na dvorku. Lepší okamžik k položení otázek typu: "Hele, co je tam letadel, a proč asi tak divně čárujou a dělají škrtance na všechny strany?" si těžko představit. Ale nevyšlo to. Hned měli odpověď: "Nad námi vede letecký koridor. Když jsme leteli do Řecka, tak jsme tudy taky letěli, hlásil to kapitán letadla". Říkám: "Aha, mně se zdálo, že  koridor je podélná a rovná dráha, ale nad námi to lítá ve všech směrech, do čtverců, do oblouků" ... Nic platno, známí se vůbec nad tím nepozastavili, vše jim vysvětlovalo kouzelné slůvko "koridor".
Tak holt nic (:-)))))
Cestou domů přede mnou rýsovali svůj oblíbený vzorek při slunce západu (tahle fotka není moje, nechtělo se mi zastavovat, ale nad ČB bylo vidět totéž, typické byly obloukovité čáry a hvězdice napravo od Slunce, viz obrázek nahoře.). Napadlo mě, na jakou vzdálenost je ten vzorek asi vidět - mně se jevil prakticky stejně po celých 100 km cesty na západ, jen čáry se trochu rozmazávaly.

P. S. Věřte nevěřte: Protože obloha měla tendenci zbělet, bylo během posezení na dvorku trochu zaoctováno (vylitím pár deci octa na rozehřátou silnici). Takže modrá zůstala modrá, a to asi přitáhlo jedno kontrolní lítací cosi, co letělo nízko a nesprejovalo. Nejprve se to jevilo jako hodně zářivá koule. Na mou myšlenku "Hele, támhle to není letadlo, ale koule!" se to začalo jevit jako válec - trup letadla bez křídel. A na další myšlenku "A kde to má křídla?" nakonec tomu přibyla i kratičká křidélka, v nepoměru k obrovskému trupu, jiné barvy, v úhlu tak 30° k trupu (:-))))

Fotit se to nestihlo. A taky, známí na dvorku by se fakt divili, proč si zrovna já fotím letecký koridor, takovou normální věc ... (:-))))Drunvalo Melchizedek: Jsme mnohem víc, než víme.

Díky čtenáři za odkaz na krásnou knihu, která určitě osloví mnohé hledající.

Stvoření aneb Prastaré tajemství květu života, kniha 1 a 2 – Drunvalo Melchizedek, Pragma 2009 
Ukázky: 

"Jsme mnohem víc, než víme. Před dlouhou dobou jsme se propadli z vysokého stavu vědomí dolů a teprve nyní se v nás začínají objevovat vzpomínky na to, co jsme zapomněli. Květ života existoval a znalo ho vše živé. Kdekoli jinde se ví, že je to vzorec stvoření, cesta dovnitř a ven; duch nás z této posvátné geometrie stvořil. Je to vepsáno v našich tělech, tyto informace jsou prastaré. Thovt, vysoký mistr z Atlantidy, Egypta a Řecka, on zejména poskytl tyto rozsáhlé informace autorovi. Žijeme ve zlomovém okamžiku pozemské historie. Svět dramaticky prožívá metamorfózu. Tím, že pochopíme náš současný stav, dokážeme se otevřít potenciálu nového rozšířeného vědomí, novému lidství na této planetě. Kniha Drunvala Malchizedeka přináší informace podložené vědeckými i matematickými důkazy, jak jsme se my, spirituální bytosti, ocitli ve fyzickém světě."

"Když je otevřeno 4dimenzionální okno, kdokoli jím může vstoupit, ne každý může zůstat. První typ lidí je na tento svět připraven životem, jaký žili na Zemi. Druhý typ lidí není připraven, mají tak velký strach, že okamžitě se vrátí na Zemi. Třetí skupina byla připravena na přechod, ale není připravena zde zůstat. Nyní se naplní podobenství o pšenici a koukolu. V této realitě, na cokoli člověk pomyslí, se stane. Pokud zůstaneme v harmonii a míru, ve víře v Boha a v sebe sama, budeme manifestovat harmonický a krásný svět a přežijeme zde. U někoho strach a zloba vzroste a budou vytvářet staré obrazy a emocionální vzorce, budou se cítit ohroženi a budou se bít s nepřítelem vzniklým z vlastní mysli a největší jejich strach jim dá smrtelný zásah a budou přesunutí zpět, odkud přišli. Ježíš: Protože všichni, kdo berou meč, mečem zahynou!"


Delší ukázka (26 stran) na tomto odkazu.

Levašov: V Moskvě se v létě 2010 měly udusit milióny lidí 1.

Po víkendu se vracím na OrgoNet, opět zahrnutý vašimi příspěvky, jeden lepší než druhý. Všimněte si, že za květen 2011 tu máme rekordní počet příspěvků, díky vám ... Než to zase zpracuju, tak tu mám zatím po ruce pokračování interview s Levašovem o klimatických zbraních. Síla ...
Tímto upozorňuji rovněž na české stránky věnované Nikolaji Levašovovi http://leva-net.webnode.cz/
(Tento článek tam taky najdete, ale z překladače, a na mnoha místech je to nesrozumitelné, což mi přijde škoda; tak když už to čtu, tak to radši rovnou přepisuju ...)

Nikolaj Levašov: Antiruská anticyklóna - pokračování
Bomby se jedovatým plynem měly zabít v Moskvě milióny lidí 

Překlad: OrgoNet

Vydavatelství novin President dostalo záplavu komentářů k článku Antiruská Anticyklóna. Kdo nařídil smrtící léto?“, vydanému 19. 8. 2010. Názory čtenářů byly dramaticky protichůdné. Dnes pokračujeme v rozhovoru s akademikem Nikolajem Levašovem, abychom zjistli, co se stalo po zničení klimatické a geofyzikální zbraně.

Článek vyvolal bouřlivou diskusi. Někteří čtenáři získali chybějící kousek skládačky a pochopili závažnost toho, co se stalo v tomto létě. Jiné to rozhořčilo:“Je to nesmysl a hloupost!“ a žádali důkaz pro každé slovo, aby zatemnili hlavní poselství článku, které bylo formulováno naprosto jasně: letní anomálie r. 2010 byla umělého původu. Vy se usmíváte, proč?

Člověk by neměl věnovat pozornost provokativním komentářům od takzvaných trollů a  zástupců Páté kolony. Je mnoho lidí, jejichž prací na webu (za niž berou peníze) je odvracet pozornost čtenářů od důležitých a závažných témat. Nikdy nepředkládají žádné důkazy a argumenty, jenom žvaní. Bohužel, pak je tady další kategorie nevědomých lidí, kteří by udělali cokoliv, aby si získali pozornost, i přímými nadávkami. Z mého hlediska je odpovídání na takové vzkazy ztrátou času. Rozlišuji dva zdánlivě podobné pojmy: ignorance a nedostatek znalostí. Druhý pojem je naprosto přirozený stav. Člověk nemůže vědět všechno, to je normální a dá se to změnit. Avšak ignorant nechce vědět, i když má příležitost se poučit, což považuji za zločin. I v našem tématu je to zločinem, protože měli příležitost získat informace.
NASA vydala barevnou mapu ukazující anomálii v Rusku. Ta mapa byla podle mě připravena dávno předtím, než došlo k té události. Počátkem tohoto roku byl Internet plný zpráv o nastávajícím létě, které má být neobyčejně horké. Ptám se, protože meteorologové většinou nejsou schopni předpovědět počasí ani na tři dny, jak to mohli vědět a věrohodně tvrdit, že léto bude tak horké jak bylo?

Rusko bylo vystaveno takovému horkému počasí poprvé od časů Rurika, jinak řečeno před více než 1 000 lety. Podle šéfa Ruského hydrometeorologického centra Romana Vilfanda takové horko nebylo pravděpodobně po 5 000 let. To může navozovat úsudek, že v minulosti přece jenom k takové anticyklóně došlo.

Šéf ruských klimatologů nám předložil k pochopení, že taková událost se může stát jednou za 5 000 let. I kdybychom předpokládali, že je to pravda, na jakém podkladě nám oznamují, že příští léto bude právě takové? Kromě toho to znamená, že někdo je si jist, že před 5 000 lety se stalo něco podobného. Kde získali ten údaj? Meteorologie jako moderní věda je pozorovacího charakteru. Meteorologové uznávají pozorování nanejvýš asi dvě stě let stará! Kde je vědecká logika? Podobným způsobem bychom mohli tvrdit, že stejná věc se stala před sto tisíci či miliónem let. Není to absurdní?
Vzpomínáte si, když předpovídači počasí prohlašovali, že teploty do prosince zaručeně klesnou? A tomu oni říkají vědecká předpověd! Navíc podle několika prořeknutí tato vlna horka měla trvat čtyři měsíce, ale trvala pouze měsíc a půl. Kde, ptám se, vzali tu informaci?
Je tu další věc. Naposledy jsme mluvili o tom, že globální oteplování je naprostá absurdita, že taková věc neexistuje a nemůže existovat. Zmínil jsem se, že byly objeveny a zveřejněny některé dokumenty, které dokazovaly, že globální oteplován je podvod. Ale trollové z nějakého důvodu takové dokumenty nečtou.

(Poznámka editora: Na Internetu termín „troll“ označuje osobu, která brání ostatním účastníkům v normální  on-line diskusi nebo jim nadává. Toto chování může být nazváno chuligánstvím. Někteří dělají trolling pro svou zábavu, jiní, aby získali pozornost. Trollové rozlišují dva typy trollingu: hustý a jemný. První kategorie spočívá v provokativním chování a hrubých urážkách. Jemný trolling zná dokonale všechna pravidla a jde jen tak daleko, aby je přímo neporušil. Trolling je také zbraň specializovaná na informační taktiku, aby odvrátila pozornost od důležitých témat a obrátila diskusi v potyčku pomocí agresívních příspěvků či pomluv, diskreditujících informací, drbů, atd.)

Abych vyvrátil některé výmluvy o nepodloženosti, podám ještě několik dodatečných důkazů. Do atmosféry Země je každý rok vrženo 750 miliard tun oxidu uhlíku, z nichž pouze 3 miliardy spadají na vrub lidské aktivity, takže je to jenom dvěstěpadesátina toho, co produkuje příroda. Jinými slovy, je to čtvrtina procenta. Takže lidská aktivita nevykonává žádný významný vliv na změnu klimatu! Tento údaj je oficiální. Nikdo neříká, že odpadní produkt lidské aktivity v atmosféře je dobrá věc, ale nehraje to žádnou roli ve změně klimatu, alespoň ne v tomto stádiu vývoje civilizace. Mohu opakovat, že celý ten povyk kolem globálního oteplování slouží k tomu, aby zakryl pooužívání klimatických zbraní. A ještě je tu jiná věc.
V lednu 2004 Vladimír Putin požádal vědce, ekonomy a vedoucí představitele, aby zhodnotili, které části Kjótského protokolu jsou v souladu se zájmy Ruské federace. V květnu 2004 vydala Vědecká rada Ruské akademie věd dokument na toto téma, kde se praví zaprvé, že Kjótský protokol nemá žádný vědecký podklad, zadruhé, že je z hlediska ovlivnění klimatu neúčinný, a za třetí, že přináší Rusku významná rizika tím, že omezuje jeho ekonomický růst.
Takže to není jen můj soukromý názor a všechna fakta, která jsem uvedl, mají podklad.
Článek v „Presidentu“ není vědecké pojednání, kde by bylo třeba uvádět všechna čísla, tabulky a důkazy. Avšak raději podám podrobnější informace pro ty, kteří se nechtějí smířit s pravdou a uznat to, co je zřejmé. Mimochodem, tajné informace nezískali jenom hackeři, kteří odhalili podvod zvaný globální oteplování. Jsou další fakta a důkazy potvrzující totéž, že globální oteplování způsobené lidskou aktivitou neexistuje! Pokud jde o události, které se staly letos v létě, opět opakuji: anticyklóna byla udržována nad Ruskem po jeden a půl měsíce, až do té doby, než byla zničena příčina této nehybnosti – klimatická a geofyzikální zbraň!

Možná by zastánci přírodního  původu anticyklóny mohli uvést své argumenty, aby obhájili své stanovisko, jako vy jste obhájil vaše?

Nu, já jsem uvedl fakta, která hovoří sama za sebe. Vše týkající se globálního oteplování slouží k zakrytí používání klimatické zbraně, a nejen k tomu. Vzpomínáte si, jak jsme spolu mluvili začátkem srpna?

V prvních deseti dnech.

A co říkali tenkrát klimatologové? Říkali, že horko bude pokračovat. Ale já jsem řekl, že horko zmizí a nikdy se už nevrátí. Také jsme mluvili o tom, že když se antickyklóna začala pohybovat, vlhkost z Atlantické cyklóny, která šla směrem do Ruska, byla násilně „shozena“ nad Evropou. Silné srážky způsobily záplavy v Německu, Polsku a jiných evropských zemích. Potom jsem řekl: Nedělejte si starosti, přijde jiná cyklóna od severu a přinese do Ruska déšť. Pamatujete se? A co se stalo?

Všechno se stalo tak, jak říkáte.

Takže kdo ví lépe, co se stane? Klimatologové? Ani jedna z jejich dlouhodobých předpovědí se nesplnila! Přirozeně že cyklóna od severu nepřišla do Ruska náhodně. V tu roční dobu neměla přijít.

Pokud jde o „přírodní“ charakter anomálního jevu letošního léta, částečně je to „přírodní“ jev, protože všechny ty kalamity se staly v přírodě: hořely lesy, které jsou součástí přírody, atd.

Je s podivem, že dokud byla anticyklóna statická, nebyly žádné požáry, i když nespadla ani kapka. Jistě, byly nějaké ohně přirozeného původu, ale většina z nich byla výsledkem žhářství, které dosvědčuje mnoho lidí. Lidé viděli žháře, jak házejí pneumatiky a obrovské gumové předměty namočené v benzínu do lesů a jak zapalují suché stromy. Viděli také, jak někdo přijel na motorce, hodil do lesa hořící předmět a rychle ujel. Bylo mnoho takových případů. A to nemluvím o americké bezpilotní vesmírné lodi O-37A, která v noci zapalovala rozsáhlé lesní plochy.

Tato loď vybavená speciální silnou laserovou zbraní létá dál. Některé zdroje z médií stručně informovaly o jejím vypuštění. „Mise bezpilotní lodi X-37B je pokládána za přísně tajnou, doba trvání letu není sdělena.“

K tomu se vrátíme později. Ale předtím bych se chtěl zastavit u tématu, kterého jsem se v minulém interview nedotkl a je to velmi důležité. Jak jsem řekl, klimatická a geofyzikální zbraň byly zničeny 20. a 22. července. Tento fakt byl zaregistrován magnetometry, přístroji, které měří magnetické pole Země. Když byla tato zbraň zničena, zaregistrovaly skoky, které několikrát přesahovaly normální charakteristiku. Trvaly přibližně 40 minut a pak se vše vracelo zase k normálu. Když byla zničena klimatická zbraň, zaznamenaly skoky nahoru, a když byla zničena geofyzikální zbraň, skoky šly dolů, v amplitudě třikrát vyšší než průměr. Ale v tu dobu nebyla vůbec žádná zvýšená sluneční aktivita! Já mám tyto údaje, ale mám si některé specifické údaje nechat pro sebe, protože existují určitá pravidla práce s inofrmacemi tohoto druhu, a také je třeba dbát na bezpečnost odborníků, kteří provádějí tento výzkum. Je ještě spousta dalších informací, které lidé nevědí. Ale někdo potřebuje, aby letní události v Rusku byly vydávány za přírodní úkaz. Mimochodem, když byly obě zbraně zničeny, vesmírná loď O-37A zmizela ze své dráhy. Víte o tom?

Ne, nevím. Můžete říci více?

Byla publikována informace, že podél dráhy pohybu lodi O-37A byla detekována centra založení požárů. 29. července loď náhle zmizela ze své dráhy. Její nepřítomnost byla zjištěna Gregem Robertsonem, astronomem z Kapského Města. Až 14. srpna byla O-37A opět zjištěna na jiné oběžné dráze, o 30m výše. Proč myslíte, že tomu tak bylo? Báli se, že vesmírnou loď potká stejný osud jako klimatickou a geofyzikální zbraň.

Rozhodli se skrýt svou drahou hračku, jak nejdále bylo možné?

Upřímně řečeno, nerozumím zcela logiku tohoto omezeného myšlení. Je úplně jedno, kde je! Mohla být zničena kdekoli, ať je to ve 30 tisících metrech nebo na Měsíci! Její převedení na jinou dráhu na tom nic nezměnilo.

18. nebo 19. srpna, když bylo s jistotou známo, že zbraň byla zničena, generálmajor Lidové osvobozenencké armády Číny, Zhou Chengeo, měl tiskovou konferenci o letech lodi 0-37A. Jak je všeobecně známo, Čína má nejpropracovanější monitorovací systém pro vesmírné objekty hne po USA. Obvinil USA z vytvoření jistých umělých zemětřesení a silných dešťů na jejich území, které měly devastující následky. Na konferenci byl zmíněn obzvláště tajný vojenský program Pentagonu zvaný „Počasí jako násobitel síly v r. 2025“.  Čína obvinila USA z fatálních následků a předala v OSN materiály o způsobených škodách.
Mimochodem, spousta Číňanů žije v USA, a je to čínská Pátá kolona, protože Číňané vždy zůstávají Čínany, bez ohledu na to, kde žijí. Mateřská země, i bývalá, není pro ně pouhým slovem. Vždy budou zachovávat zájem své země, ať žijí kdekoli.

Měla tuto informaci i média?

Já nejsem jediný, kdo má tuto informaci. Čínský generál o tom mluvil veřejně, na tiskové konferenci. Takže tato informace existuje.

Vydaly USA nějaký komentář na toto téma?

Pokud vím, tak ne. Z americké strany nebyla žádná reakce. Mohli to buď potvrdit nebo vyvrátit, ale neudělali ani jedno. Víte, že známá aljašská „mírová“ a „vědecká“ stanice je umístěna na bohem opuštěné půdě, kde nejsou v okruhu 300km žádná sídla, a je lépe chráněna než Pentegon? Co to znamená? Jsou lidé opravdu tak nechápaví, že si nevšimnou ani zřejmých věcí?
Mimochodem, cílem oné akce s vytvořením anomálně horkého léta v Rusku nebylo jen zničit úrodu a prodat své geneticky upravené obilí. Kdyby anticyklóna zůstala stát na místě po čtyři měsíce, jak bylo plánováno, pak by přírodě i státu byly učiněny obrovské škody. Prý to bylo odhadnuto na trilióny, ne rublů, ale dolarů.

Všechno mohlo mít tragičtější konec.

Nu, Pátá kolona plánovala velmi závažnou akci, která se měla stát v noci ze 4. na 5. srpna. Neřeknu vám zdroje této informace, ale nepochybně existují. Ve středu 4. srpna v poledne jsem měl telefonní hovor. Bylo mi řečeno, že po celé Moskvě bylo rozmístěno velké množství plynových bomb s jedovatým plynem a že mají být v tu noc spuštěny. Pátá kolona pouze čekala na vhodnou chvíli, aby provedla operaci, která měla přijít tehdy, až bude město plné hustého popela a bude naprosté bezvětří. Bylo to jako v té známé písni „Moskevské noci“. „Ani šepot není slyšet v zahradě, všechno se ztišilo až do svítání.“  Právě tak se všechno mělo uklidnit v noci ze 4. na 5. srpna. Takový „klid“ mohl být pro milióny Moskvanů poslední věcí, kterou zažili ve svých životech.

Ten den si pamatuji. Ve městě byl silný smog. Bylo horko a bezvětří.

Ano, smog byl neuvěřitelně hustý a ani závan větru. Čekali přesně na takové počasí, aby provedli v Moskvě tuto teroristickou akci s vypuštěním jedovatého plynu, který se v kombinaci se smogem měl stát smrtící zbraní. Kdyby jedovatý plyn zůstal v Moskvě bez pohybu z důvodu absence větru, bylo by zemřelo několik miliónů lidí. Představte si rozsah takové katastrofy, kdyby všechno šlo podle jejich plánu. Několik miliónů mrtvých, mor, nemoci, epidemie, atd. – ekologická katastrofa a totální karanténa.
Ruské speciální služby samozřejmě nemohly provést operaci k zjištění přesného umístění všech bomb tak rychle. Bylo nemožné zkontrolovat všechny byty, sklepy a domy v Moskvě. Bomby byly umístěny už před nějakou dobu a ti lumpové čekali jenom na bezvětrné počasí. To vše znamená, že věděli o ohních dlouho dopředu, protože tak velký počet bomb musel být přivezen do Moskvy a rozmístěn po celém městě. To se nedá udělat za jeden den!

To znamená, že někdo plánoval tak rozsáhlou operaci předem?

Přesně tak. Velmi závažná rozsáhlá operace byla připravována po několik dní. Když se mě zeptali, zda bylo možné něco s tím udělat, odpověděl jsem, že už předtím byly úspěšné výsledky, a že nevidím důvod, proč by to nyní mělo selhat. Byla provedena nezbytná práce, a jak víte, příštího rána, 5. srpna, bylo absolutně jasno. Nebyl žádný kouř, vzduch v Moskvě byl po celý den čistý.

Fyzikové žijící ve městech poblíž Moskvy měřili tehdy radiaci a naměřili také škodlivé příměsi ve vzduchu a produkty spalování. Byla podobná teroristická akce plánována i tam?

Ne, akce byla zaměřena pouze na Moskvu. Její následky by byly opravdu hrůzné: přehřátí, intoxikace, obtížné dýchání smrtících sloučenin ve vzduchu

 (Pokračování.)