7. listopadu 2015

Kalergiho plán: legální genocida evropských národů pomocí míšení ras

Italský článek z roku 2012, kdy jsme my Češi o imigraci ještě nic netušili (Italové i jiní už ano.)
(Panevropská unie Česko http://www.panevropa.cz/index.php samozřejmě prezentuje imigraci, Kalergiho a Evropskou unii úplně jinak než ti, co něco vědí o NWO...) =Orgonet=


Kalergiho plán: legální genocida evropských národů
Riccardo Percivaldi
Článek dle knihy Gerd Honsik: Sbohem, Evropo: Kalergiho plán - legalizovaná genocida .
11. 12. 2012
Překlad: Orgonet
Masová imigrace je fenoménem, jehož příčiny jsou nám umně skrývány Systémem, a „multietnická“ propaganda se snaží nás přesvědčit o její nevyhnutelnosti. V tomto článku vám chceme ukázat, že tato imigrace není spontánním jevem. Chtěli by nám namluvit, že je to nevyhnutelný důsledek historie, ale ve skutečnosti je to plán vytvořený na papíře a připravovaný po desítky let, aby zcela zničil tvář Starého kontinentu.

Panevropa

Málo lidí ví, že jedním z hlavních protagonistů evropského procesu je člověk, který plánoval a programoval genocidu evropských národů. Jedná se o obskurní osobnost, o jejíž existenci veřejnost ani neví, ale kterou „mocní“ považují za otce zakladatele Evropské unie. Je to Richard Nicolaus hrabě von Coudenhove-Kalergi, rakouský politik s japonskými předky a českoslovensým občanstvím (1894-1972) (Viz heslo české wikipedie zde.). Ze zákulisí, mimo světla projektorů, se mu podařilo zatáhnout do svých sítí nejvýznamnější hlavy států. Ti pak podpořili a provedli jeho projekt evropského sjednocení. (1). (Pozn. Orgonet: Dle pozn. 1 byli mezi prvními podporovateli čeští politici Masaryk a Beneš.) 

V roce 1922 založil Kalergi ve Vídni hnutí „Panevropan“, které předjímalo nastolení Nového světového řádu založeného na Federaci národů řízené Spojenými státy. Sjednocení Evropy mělo být prvním krokem k jediné světové vládě. S nástupem fašismu v Evropě musel být plán na čas zastaven a Panevropská unie byla nucena se rozpustit. Ale po druhé světové válce se Kalergimu podařilo díky frenetické a neúnavné aktivitě a díky podpoře Winstona Churchilla, zednářské lóže B’nai B’rith a významných deníků jako New York Times prosadit projekt do vlády USA. Podstata Kalergiho plánu 

Ve své knize „Praktický idealismus“ Kalergi prohlašuje, že obyvatelé budoucích „Spojených států evropských“ již nebudou původními národy Starého kontinentu, ale bude to druh zvířeckých podlidí vzniklých míšením ras. Tvrdil, že je nezbytné „křížit“ evropské národy s asiaty a černochy, aby vzniklo mnohaetnické stádo bez specifických vlastností, snadno ovladatelné elitami u moci.

„Člověk budoucnosti bude smíšené krve. Mnohost národů bude nahrazena budoucí euroasijsko-negroidní rasou, velmi podobnou starým Egypťanům." (2)

Gerd Honsik: Podstata Kalergiho plánu (3)


Kalergi prohlásil, že je třeba zrušit právo na sebeurčení národů, a postupně eliminovat národy za použití etnických separatistických hnutí nebo jinorodé masové imigrace. 
Aby elity mohly ovládnout Evropu, předpokládal přetvoření homogenních národů v křížený lid. Těmto křížencům připisoval charakteristické vlastnosti jako je například krutost, nevěrnost. Tento nový křížený lid měl být vytvořen, aby mu mohla být elita nadřazena.  
Nejprve měla být odstraněna demokracie, čili moc lidu, a poté lid sám pomocí křížení. Bílí měli být nahrazeni kříženou rasou, snadno ovladatelnou.  
Tím, že by se zrušil princip rovnosti všech před zákonem a zabránilo by se kritice menšin, které by byly chráněny výjimečnými zákony, by se podařilo ovládnout masy. Politikové oné doby Kalergimu naslouchali, západní mocnosti se soustředily na jeho plán, noviny a tajné americké služby financovaly projekty. Vůdci evropské politiky vědí, že právě Kalergi je strůjcem naší Evropy řízené Bruselem a Maastrichtem. Kalergi, neznámý veřejnému mínění, je pokládán za otce Maastrichtu a multikulturalismu. 
Revoluční v jeho Plánu je to, že nekáže genocidu jako nástroj získání moci, ale že předpokládá vytvoření „podlidí“, kteří vzhledem ke svým negativním vlastnostem jako neschopnost a nestabilita budou tolerovat a přijímat „vznešenou rasu“, elitu. Od Kalergiho k dnešku

I když o Kalergim nemluví žádná školní učebnice, jeho ideje inspirovaly dnešní Evropskou unii. Jeho přesvědčení, že evropské národy se musí smísit s černochy a asiaty, aby byla zničena jejich identita a vznikla smíšená rasa, je základem veškeré evropské politiky tváří v tvář integraci a obraně menšin.

Při tom všem nejde o humanitární důvody. Tyto direktivy jsou vydávány s nelítostnou rozhodností za účelem realizace největší genocidy v historii.

Na počest Kalergiho byla ustanovena Evropská cena Coudenhova-Kalergiho. Každé dva roky jsou jí odměňování evropeisté, kteří se obzvláště vyznamenali v naplňování jeho zločinného Plánu. Mezi nimi jsou osobnosti kalibru Angely Merkelové, která dostala tuto cenu jako první v roce 2010, a Herman van Rompuy, který ji dostal v roce 2012 na speciálním kongresu ve Vídni, který se konal na oslavu 90 let panevropského hnutí. Na fotografii za ním je vidět symbol panevropské unie: červený kříž přes zlaté slunce, symbol řádu rozekruciánů. 
OSN prosazuje tuto genocidu svým neustálým vybízení k přijímání miliónů uprchlíků, aby se kompenzovala nízká porodnost v Evropě. Zpráva divie „Obyvatelstvo“ OSN v New Yorku z ledna 2000 má název „Migrace k náhradě původního obyvatelstva: řešení pro stárnoucí a upadající populace“.

Podle této zprávy bude Evropa potřebovat v roce 2025 159 miliónů imigrantů. Ptáme se, jak je možné učinit tak přesný odhad, jinak, než že imigrace byla připravována studována „na papíře“.

Ve skutečnosti je jisté, že snížená porodnost by v Evropě mohla být snadno zvrácena pomocí opatření k podpoře rodin. A je zcela jasné, že genetická výbava Evropanů nebude ochráněna přínosem odlišné genetické výbavy, ale že takto se urychlí její vymizení.

Takže jediným cílem těchto opatření je zcela denaturovat národ, přeměnit ho ve společnost lidí bez jakékoli etnické, historické a kulturní soudržnosti.

Teze Kalergiho plánu vytvořily a dodnes tvoří základ oficiální politiky vlád, které prosazují genocidu evropských národů pomocí masové imigrace.

G. Brock Chisholm, bývalý ředitel Světové zdravotnické organizace, nám dokonale představil lekci od Kalergiho, když řekl:

"Co lidé musejí všude rozvíjet, to je kontrola porodnosti A smíšená manželství (mezirasová), za účelem vytvoření jediné rasy v jediném světě, závislé na centrální autoritě.“ (4)


Závěr

Když se rozhlédneme kolem sebe, zdá se, že Kalergiho plán je plně realizován. Stojíme před opravdovou přeměnou Evropy v třetí svět.

Axiomem „nového občanství“ je multikulturalismus a nucené míšenectví. Evropané jsou trosečníky míšenectví, potopení hordami asijských a afrických přistěhovalců. Smíšená manželství produkují každý rok tisíce míšených jednotlivců: „Kalergiho dětí“.

Pod dvojím tlakem desinformací a ohlupování lidí, díky masovým komunikačním prostředkům byli Evropané dotlačeni k popření svého vlastního původu, k zapomenutí svých vlastních etnických identit. Prosazovatelé globalizace se snaží je přesvědčit, aby vzdát se své vlastní identity je pokrokovým a humanitárním aktem, a že „rasismus“ je chybný, a to proto, že by z nás rádi měli slepé konzumenty.

V tuto dobu je naprosto nutné reagovat na lži Systému, probouzet duch vzpoury u Evropanů. Bude třeba ukazovat všem, že integrace masové imigrace se rovná genocidě.

Nemáme jinou možnost než se vzbouřit, alternativou je etnická sebevražda. 


Poznámky (Zatím nepřeloženo):
[1] Tra i suoi seguaci della prima ora si incontrano i politici cechi Masarik e Benes, così come il banchiere Max Warburg che ha messo a sua disposizione i primi 60.000 marchi. Il cancelliere austriaco Monsignor Ignaz Seipel e il successivo presidente austriaco Karl Renner si incaricarono successivamente di guidare il movimento Paneuropa. Kalergi stesso indicava che alti politici francesi approvavano il suo movimento per reprimere la ripresa della Germania. Così il primo ministro francese Edouard Herriot e il suo governo, come i leaders britannici di tutti gli ambiti politici e, tra loro, il redattore capo del Times, Noel Baker, caddero nelle macchinazioni di questo cospiratore. Infine riuscì ad attrarre Winston Churchill. Nello stesso anno, quello che più tardi si trasformerà nel genocida ceco di 300.000 tedeschi dei Sudeti, Edvard Benes, fu nominato presidente onorario. Egli ha finora quasi disconosciuto Kalergi, ma negoziava anche con Mussolini per restringere il diritto di autodeterminazione degli austriaci e favorire ancora di più le nazioni vittoriose, ma fallì. Nell’interminabile lista degli alti politici del XX secolo, c’è da menzionare particolarmente Konrad Adenauer, l’ex ministro della giustizia spagnolo, Rios, e John Foster Dulles (EEUU). Senza rispettare i fondamenti della democrazia e con l’aiuto del New York Times e del New York Herald Tribune, Kalergi presentò al Congresso Americano il suo piano. Il suo disprezzo per il governo popolare lo manifestò in una frase del 1966, nella quale ricorda la sua attività del dopoguerra: << I successivi cinque anni del movimento Paneuropeo furono dedicati principalmente a questa meta: con la mobilitazione dei parlamenti si trattava di forzare i governi a costruire la Paneuropa >>. Aiutato da Robert Schuman, ministro degli esteri francese, Kalergi riesce a togliere al popolo tedesco la gestione della sua produzione dell’acciaio, ferro e carbone e la trasferisce a sovranità sovranazionale, ossia antidemocratica. Appaiono altri nomi: De Gasperi, il traditore dell’autodeterminazione dei tirolesi del sud, e Spaak, il leader socialista belga. Finge di voler stabilire la pace tra il popolo tedesco e quello francese, attraverso gli eredi di Clemenceau, quelli che idearono il piano genocida di Versailles. E negli anni venti sceglie il colore azzurro per la bandiera dell’Unione Europea. Il ruolo guida di Kalergi nella creazione dell’Europa multiculturale e nella restrizione del potere esecutivo dei parlamenti e dei governi, è evidente ai giorni nostri, e si palesa col conferimento del premio “Coudenhove Kalergi” dal cancelliere Helmut Kohl come ringraziamento per seguire questo piano, così come l’elogio e l’adulazione del potente personaggio da parte del massone e polito europeo il primo ministro del Lussemburgo, Junker. Nel 1928 si aggiunsero celebri politici e massoni francesi: Leon Blum (più tardi primo ministro), Aristide Briand, E. M. Herriot, Loucheur. Tra i suoi associati si incontrava gente molto diversa come lo scrittore Thomas Mann e il figlio del Kaiser, Otto d’Asburgo. Tra i suoi promotori, a parte i già menzionati Benes, Masarik e la banca Warburg, si incontrava anche il massone Churchill, la CIA, la loggia massonica B’nai B’rith, il “New York Times” e tutta la stampa americana. Kalergi fu il primo a cui fu assegnato il premio Carlomagno nella località di Aachen; e quando lo ricevette Adenauer, Kalergi era presente. Nel 1966 mantiene i contatti con i suoi collaboratori più importanti. Tutti coloro che sono stati insigniti di questo premio fanno parte del circolo di Kalergi e della massoneria, o si sforzarono di rappresentare gli interessi degli USA in Germania. Nell’anno 1948 Kalergi riesce a convertire il “Congresso degli europarlamentari” di Interlaken in uno strumento per obbligare i governi a tornare a occuparsi della “questione europea”, vale a dire, a realizzare il suo piano. Proprio allora si fonda il Consiglio europeo e in cima alla delegazione tedesca troviamo Konrad Adenauer appoggiato dalla CIA.
(Gerd Honsik, “Il Piano Kalergi”)
[2] Kalergi, Praktischer Idealismus
[3] Honsik, op.cit.
[4] «USA Magazine», 12/08/1955

Další zdroje (nepřeložené):

http://fr.sputniknews.com/french.ruvr.ru/radio_broadcast/no_program/279173069/

51 komentářů:

 1. pozerajúc do iných sfér, považujem tento zámer "zjednotenia" za vývoj, či myslíte že v 5D realite niečo ako rasa existuje ? Všetci ľudia budú bratia....,

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. DOBRÉ ODPOLEDNE,EXISTENCE VNĚJŠÍCH VLIVŮ,JINÝCH ZÁJMŮ-PRAZÁKLDU,JENŽ JSOU RŮZNÉ POVAHY.V ZÁKLADU DUÁLNÍ,DÁLE BAREVNÉ.
   SOCIÁLNÍ INŽENÝRSTVÍ MŮŽE BÝT BAREVNÉ,ALE TAKY TEMNÉ A DESTRUKČNÍ PRO URČITOU REALITU-KULTURU.DRŽME SE V OBRUČI RODINY A PŘÁTEL SVÝCH V PROPOJENÍ S PRAVDOU DÍKY ORGONETE ZA TVÉ(NAŠE)HLEDÁNÍ A POZNÁNÍ

   Vymazat
  2. I v 5D budou existovat "rasy" :-) Je to stále nízká dimenze, kde nadále bude zastoupena dualita, sic v jemnějším projevu jak v 3D, ale bude :-)
   Vědomí, že lidská bytost bez ohledu ras, jsou "bratia", vůbec nezáleží na rase, původu apod, ale záleží na vyšším Vědomí člověka, jako bytosti. A to právě napříč všech současných ras na planetě. A to, jak víme, dnes,v současnosti nejde. Podívejte se v jakém tmářství žije většina obyvatel planety. Pokud člověk nemá pokoru (duchovní), empatie (srdce), nelze nic moc změnit. Musí se tím projít, je to vývoj. Záleží na jednotlivci. Nelze bez vnějšího zásahu vyšší moci, jak bych řekl, nelze udělat hromadný vývojový skok, přeskočit nějakou etapu, protože ta by chyběla v retězci vývoje jako takového, i pro lidi jako bytosti. Musíme nejdříve prožít a pochopit, a pak přijmout...pak se jde na vyšší level. Jsou tu zastoupeny různě staré/mladé duše.
   Je to tu škola- od mateřinky, po první, pak druhý základní stupeň, poté střední škola, pár jich nastoupí a ukončí vysokou...Když si to přeložíte na schopnosti duchovního vývoje a chápání, žití téhož....
   Teď se nacházíme v bodě Zlomu, kam poté bude vývoj planety směřovat zde, pro všechny co zde budou. Jsem zastáncem se aktivně zapojit a třeba i vyhranit dostatečně proti negaci (obecně řečeno)
   To co je v plánu temnářů s Evropou, je násilný zvrat přirozeného vývoje, Ten se v historii udál již mnohokráte (kolonizace světadílů, ras a území) a protože jsme se nepoučili v páchání zla pro své sobecké vnímání vlastního dobra, musíme znovu prožít a můžeme změnit :-) Taková zkouška malá, pro nás, všechny, zde. :-)
   Evropané nemohou pomoci migrantům na svém území, protože se tím dělá chaos (množství a odlišnosti života). Nakonec migranti budou silně frustrováni stavem zde, protože nebude splněn jejich sen - nelze zrealizovat. To povede nutně k agresi a represi. To je také účel strůjců. Správně bychom se neměli podílet na genocidě, válkách jiných ras a území, ale pomáhat jim v rozvoji zkvalitnění života na jejich územích. Nakonec se jejich duše zrodilyna území, odkud přichází, pro svůj osobní vývoj a zkušenost..můžeme jim (duším) být nápomocni k prozření za prostředky vynakládané na zbrojení apod, dát ve prospěch slabých a nevědomých, JENŹE je tu stále zastoupena silná dualita, přímo boj a myslím, že zde to bude nadále o jednotlivcích. Přijímáním migrantů zničíme tím sami sebe, své území, zničíme i je samé, nejen protože jsme pomáhali zničit jejich území. Stanou se parazity, kteří zničí svého hostitele z nevědomosti. Nevzejde nic dobrého. (to je záměr strůjců tohoto) To není karma. To je stálá NEVĚDOMOST bytostí a slabost podlehnutí "zlu", protože zlo je primitivní, nemá empatie, tudíž je silnější. Probuďme se a staňme se silnými ale dobrými ;-)
   PS: omlouvám se za svůj "dlouhý" názor, původně jsem chtěl reagovat jen na to 5D a těšínská jablíčka.

   Vymazat
  3. Kalergi slúžil židom. Ostatne oni vymysleli celý plán zmiešaním zničiť bieleho Europana či už v Europe alebo v Amerike. Tam dosiahli aby boli prijaté imigračné zákony nezachovávajúce pomer belochov v krajine. V 1965 sa im to nakoniec podarilo. Židia sa ale miešať nechcú a nebudú. Kážu celkom odlišné víno pre bielich ako pre seba.

   Vymazat
  4. Co mne nejde do hlavy jak ty trosky tam nahore , Merkelova, van Rampuyi a ten blbecek Sudetsky nemec, si muzou myslet ze jsou ta Elita? Spis Jelita. Neskutecny! Globalisticky Politici jsou asi ta nejpodradnejsi rasa podlidi kterou jsem kdy videla. A to same plati pro Zidi. A to se chteji jeste mnozit jen mezi sebou! Boze.To snad nemuze byt pravda!

   Vymazat
 2. Ked si ludia stavali babylonskú vezu, tak boli jeden národ s jednou recou. Babylonská veza mohla byt rampa pre moznost cestovania vo vesmíre. Bohovia videli ze ludia chcú byt ako ony a nepácilo sa im to a preto rozpoltili ludí aby si nerozumeli.

  Karelgiho plán smeruje k pravému opaku. Tie odlisnosti ktoré sme si pocas tisírocí vypestovali sa majú vymazat zmiesaním národov a mozno v konecnom dôsledku i jednou svetovou recou. Smerujeme jednoducho k jednote a k tomu aby sme sa mohli navzájom dorozumievat pod jednou svetovou vládou, jedným vedení.

  Vsetky takéto plány, manipulácie krívajú vsak a to na základe toho ze konajú iba uz v prejavenej matérii. V prejavenej matérii sa budeme navzájom miesat! V prejavenej mátérii stratíme svoju identitu! V prejavenej matérii stratíme nasu históriu. Na takéto plány by sa dalo reagovat práve v tej prejavenej matérii. Nasa história, nase zvyky, nasi predkovia atd. V tej prejavenej matérii by sme sa mohli zacat obranovat, aby tá nasa história, nase zvyky a prejavy nedajboze nevymizli.

  Treba si uvedomit ze vsetko co je prejavené je premenlivé a nestále. Nic tu nebude naveky a preto si treba polozit otázku ze co chceme zachranovat, ten ekonomický systém ktorý på tisírocia spôsobil tolko utrpenia? Nasu históriu ktorá nosí krv na svojich rukách? Nase zvyky, ktoré nás denne obmedzujú a dávajú priestor na odsudzovanie, odsudzovanie v správaní sa iných?

  ZIVOT je tvorený vecnou energiou s neobmedzeným potenciálom! Je to vlastne ten neobmedzený potenciál a sloboda ducha ktorú nemozno zviazat! Táto sloboda sa prejavovala a vzdy sa bude prejavovat nezávisle na plánoch tých mocných manipulátorov ktorý nás chcú zahnat do kútika strachu z neznámeho – z neznámej a neistej budúcnosti.

  Karegi a ”vrchná vrstva” môze mat aké kolvek plány ale slobodu a tvorivost ducha nemôzu zastavit ani zviazat. Nic iné im neostáva iba nás uz na prejavenej úrovni manipulovat a zastrasovat, aby sme v sebe neobjavili nasu slobodu a nás duchovný potenciál.

  Moje scenário z toho co sa deje vyzerá asi takto. Ludia pod tlakom z neznámeho pochopia ze jedno co je isté je, ze vsetko je neisté. Pod poznaním tejto pravdy budú hladat svoj duchovný potenciál, svoju podstatu ktorá je zalozená na bezpodmienecnosti, láske a zivotnej energetickej tvorivej sily. V tomto poznaní sa stretneme nezávisle na tom z akého prostredia sme prisli. Namiesto hrozby a rozdelenosti nastane jednota ktorá bude mat základ v Energii ktorej výtvorom sme my vsetci a ktorá je tou jedinou pravdou, jediným kvetom ZIVOTA. V tom druhom cloveku uvidíme nasu podstatu, uvidíme v nom/nej SEBA!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ano,tohoto bychom se měli držet, ač jsem úplně nepochopil ten začátek, tak ale s posledním odstavcem naprosto souhlasím a vlastně říkám to jinak ale na stejném základě. Ale moc z toho nechápu... Tak přijímat uprchlíky nebo ne ? Já jsem pro přísnou bezpečnostní vstupní prověrku. Nepustit jsem žádnou potencionální hrozbu. Ale zabouchnout jim dveře,těm slušným lidem co utíkají před nebezpečím s děckem na zádech, před nosem... to bych zkrátka nedovedl, nejlepší by bylo aby toco v posledním odstavci sdělujete, prostě aby se lidem všem rozsvítilo a došlo by jim, že je jakékoli násilí vůči sobě navzájem naprosto nelogické zbytečné a hloupé. Zkrátka já už to vím vy určitě taky chápete přesně jak to myslím....

   Vymazat
 3. smradlavý a dobrý den,díky za tento článek!myslím,že se tím velká část naší situace ukazuje v obrysech jasnějších...POZNÁNÍ SLÁVA!MOUDROSTI SLÁVA!PŘEDKŮM NAŠIM SLÁVA!

  OdpovědětVymazat
 4. No mne to ako zamer "zjednotenia" vobec nepripada, mozno preto, ze sa do 5D vobec nemame dostat...

  OdpovědětVymazat
 5. Dívám-li se do jiných sfér , považuji tento záměr za absolutně démonický , ŠÍLENÝ ... Všechny sféry jsou rozděleny na základě kvalit . Nikdo nemůže smíchat nebesa s pekly !!!

  Kvalita duševnosti , inteligence , zdraví , mravnosti se má najednou odhodit ? Míchat , "zjednocovať" , se s téměř zvířecími těly "emigrantů" ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. jj to je záměr stáhnout dolů a k bezmeznému ovládnutí té masy- tj utrpení pro všechny. Trochu plesnivého chleba, trochu primitivních her a kuš ! vy chásko nezbedná a hloupá! :-)

   Vymazat
 6. https://www.youtube.com/watch?v=0jbMrmzDOA4&feature=youtu.be

  OdpovědětVymazat
 7. Mily Orgonete konecne jsi se vzpamatoval a nasel jádro pudla zdravím Te srdecne Petr

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ahoj Petře, já přece od začátku dávám články o tom, že imigrace je řízenou konspirací, viz štítek Imigrace.
   Masy lidí jsou už (dávno, jen Češi si toho všimli až teď) v pohybu, s tím bohužel půjde asi málo dělat, a je zbytečné teď dupat nožičkama Já nechci, já nechci.(:-)))
   Ti lidi ani sami za to nemůžou, někdo je vyhecoval; a to vezmeme ještě hlouběji, tak prostě žijí svůj osud, jako každý.
   Ono to fakt je asi neudržitelné, že malá část lidstva (včetně Čechů) se má jak prasata v žitě, a třetí svět má nepředstavitelnou bídu. Proč by tam chtěli zůstávat? Každý z nás by se snažil, pokud by trochu mohl, z takových podmínek uniknout.
   Když už jsou ti lidi tady, tak holt s tím budeme muset žít, nikdo to z nás nesejme...

   Vymazat
  2. Orgo, nemusím/e s tím žít, mám/e to řešit. Dle mě.

   Vymazat
  3. Lybia, Sýria, Irák, boli donedávna prosperujúce krajiny. Rozhodne bezpečnejšie a bohatšie ako sú teraz po výdatnom "démonkratizačnom" procese, ktorý zorganizovali SŠA, VB, Francúzsko a totálne rozložili uvedené štáty. Ak by k tomu nedošlo, máloktorý Lýbijec, Iráčan, či Sýrčan by sa rozhodol emigrovať za tak dramatických a nebezpečných okolností. Ak chce EÚ týmto štátom pomáhať, tak nech pre nich vyčlení fondy, vypracuje projekty na obnovenie infraštruktúry, pošle k nim odborníkov, ktorí by za pomoci ich vlastných ľudí organizovali obnovu krajiny.... Tým, že do EÚ príjmeme milióny hladných krkov bez vzdelania a snahy pracovať, neschopných asimilácie a s úžasnou reprodukčnou silou si koledujeme o vlastné vyhladenie

   Vymazat
  4. O tom to ale celé je, že MÁME BÝT NAHRAZENI ARABY A ČERNOCHY

   Vymazat
 8. Este jeden náhlad ze stránky Transformace:

  Malá úvaha o soucitu v souvislostech dnešní doby

  Takže, chceme-li správně pomáhat těm, kteří nyní hromadně, v obrovských vlnách se valí do Evropy v očekávání příjemnějšího až slastného života, a povětšinou na podkladě pobírání sociálních dávek (opravdu je tohle pomoc?) pak je musíme i poznat. Vědět kdo jsou, odkud přicházejí, jaké jsou jejich kulturní a jiné životní návyky, jaká je situace v jejich zemích, proč ta situace je taková jaká je, ale také, co oni chtějí, jaké jsou jejich představy o svém životě doma či jinde a mnoho dalšího. A pak se rozhodnout jak a komu pomáhat. Ale obecně platí, že ta nejlepší pomoc spočívá v tom, že takové lidi naučím vážit si sebe, vážit si své země, a že je naučím, že spokojený život vzniká z vlastní tvořivosti, vlastní práce, že je naučím spolupracovat s druhými, vážit si druhých, že je naučím o skutečnostech přítomnosti přemýšlet, nebát se přemýšlet, nebát se odložit to, co je přežilé, co je v rozporu s Láskou, to, kde není úcta, že je naučím nebýt agresivním a vážit si života, mít úctu k jakémukoliv vyjádření života na Zemi a že jim i pomůžu a to v jejich zemi, vytvářet podmínky k tomu všemu, pokud oni o to stojí. Vše jiné je mrhání vlastními prostředky, časem, energií.

  http://www.transformace.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1746:laa&catid=70:dali-zajimavosti&Itemid=102

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Naučit miliony "agresorů" na cizím, jim neznámým územím s nepochopitelným životem, pro ně, je velmi těžké je naučit hned, nebo brzy apod. Změnit jejich zakořeněný systém myšlení a života, to by bylo na generace! A to není čas, čas pro nás. Oni nepřišli sem S NÁMI žít, oni přišli si VŠE VZÍT, sobecky. Přesvědči vloupivšího se zloděje do svého domu, že ho miluješ, se s ním rozdělíš, ale musí se chovat líp, musí ti pomáhat na zahradě, uklízet byt - až pak si sednete ke stolu k jídlu :-)))

   Vymazat
 9. Brý den, slyšeli jste o žárovkové konspirační teorii? Tzn. fakt, že valná většina výrobků má "kurvítko" - součástku, která výrobek po uplynutí záruční lhůty zničí. Byl o tom natočen dokument a na youtube je ve slovenštině.
  https://www.youtube.com/watch?v=YAeNjD4Ce9M

  OdpovědětVymazat
 10. Proč chtějí zničit Evropu ? Ne, ti oni ji nechtějí zničit, ale chtějí zničit ty jediné národy na celém světě, kteří poslechly Boží přikázaní, ať vědomě či nevědomě dodržují ono nezabiješ, nepokradeš či miluj bližního svého jako sebe samého. Za 2000 let se nám Boží přikázání vryly tak pevně pod kůži, že o tom ani nepřemýšlíme a pokládáme to za samozřejmost. Jistěže jsou mezi námi vyjímky. Ale to je totéž, jako je možné najít vyjímky mezi fanatickými muslimy, vypočítavými židy či přespřílíš zbožnými Tibeťany.
  Brzy však má zazvonit zvonec, aby pohádkám Tisíce a jedné noci odzvonilo a konec všem lidským vrtochům...protože na Nové Zemi mají zůstat pouze ty národy , které se osvědčily. Tedy, my Evropané. Vesměs Slované. My jsme ten Boží národ. A ti, co se nás chystají vyhubit, protože se jim stále nepodařilo přeobrátit nás na jiné modly, to vědí. Proto ta zuřivost proti nám. No, moc času už jim nezbývá.

  dan.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zabíjet ale budou ještě mnoho z nás, co víme, že zlí vlci již byli mezi nás vypuštěni, aby nás dávili a trhali ve jménu aláha

   Vymazat
 11. No tak vidíš,Orgonete - už to začínáš kapírovat..? /je načase/

  OdpovědětVymazat
 12. http://www.novarepublika.cz/2015/11/rekli-jsme-si-o-to.html#more - zajímavá úvaha, se kterou souzním.

  OdpovědětVymazat
 13. tak at se perete protestujete, sepisujete petice, kupujete zbrane na obranu je to uuuplne jedno. finalni vize bude nastolena jako v severni americe po prichodu evropanu. jeste to bude mit ruzne zapletky ale cil je jasny, a bude naplnen. jde o to ze mnoho misencu nebude mit IQ 80 jak se planuje ale vyzsi. a ve finale bude ta ne-mocna E-lita rozprasena ,sesazena a nikdo je poslouchat nebude. lide se vrati k pravde a zdravemu selskemu rozumu. budou jen trochu tmavsi,puvodni bila populace v evrope hrozne vymekla. vydime to vsude okolonas. jen se blaboli na netu nebo u piva ale akce zadna. bojime se o to malo co mame.dluhy,prace,,co bude zitra?? zasady slusneho chovani... naopak agresivita a nerespekt k falesnym autoritam zvitezi . tmavsi lide sou drzejsi, hlucnejsi, vycuranejsi, hrdejsi, emocionalnejsi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. IQ možná nebude 80, ale třeba 85 nebo 90. To je ale stejně málo. Opakuje se to, co se stalo před několika tisíci let v Egyptě. Z egyptských maleb je krásně vidět jak tam probíhalo mísení ras. Na kresbách je vidět jak běloši (někteří podle maleb měli dokonce bloňďaté vlasy) řídili stavbu pyramid. Na práci a do armády si vzali černochy. Rasy se postupně promísili, vyspělá civilizace začala postupně upadat až se rozpadla.

   Vymazat
  2. Nebuďte naivy. Elity pracují promyšleně. Prý u Chicaga mají elity už dlouho jakýsi sociologický ústav, kde přirozeně pracují kapacity z různých oborů studujících člověka: historie, psychologie, antropologie atd. Je tam na zemi model obří mapy o ploše desítek fotbalových hřišť, kde dělají různé experimenty a sociologicko-psychologické hry. Data a výsledky sypou do těch nejlepších počítačů světa. A to včetně údajů o politicích, nás jako jedincích, údajů z burz atd. Proč myslíte, že mají všechny ty Echelony apod. Pak píší scénáře v různých variacích, do nichž obsazují herce jako je Merkelová či Hollande. Samozřejmě, že míšením ras nevznikne potomstvo hloupější rodičů. Možná, že to může být i naopak - teoreticky. Šlechtitelé ras, třeba psů či králíků, potvrdí, že míšení ras je jeden z nástrojů na získání potomstva lepších vlastností... Jenže to vůbec nemusí platit na člověka, neb člověk je v podstatě spirituální bytost existující v tělech různých vlastností, jako je třeba barva pleti... Vtip je v tom, že neomarxističtí multikulturalité se na všech dopouštějí podvodu - muži a ženy, celé rodiny a rody... z rozličných ras, národů a kultur s různými jazykovými bariérami, různorodými modely chování a představami o životě atd., budou mít značné potíže si spolu vzájemně rozumět. Nižší úroveň potomků v porozumění alespoň jednomu rodnému jazyku, a vysoká zátěž na psychiku souvisící s tvorbou sociálních modelů chování z mnoha nabídek atd.+ nutnost na školách snížit vzdělávací standardy (tzv. inkluze), + ještě větší a širší rozšíření drog, psychofarmak mezi dětmi atd. (velice tvrdě prosazované!), nakonec samozřejmě povedou k vědomostnímu úpadku celé civilizace a vlastně i k úpadku IQ populace. Primárně ale příčinou nebude míšení ras, ale to, že do EU přijdou muslimové, odmítající převzít místní kulturně-civilizační modely. Evropa pak bude v neustálém etnicko-nábožensko-kulturně-rasově-sociální konfliktu, který pochopitelně bude obyvatelstvo EU ničit zejména po duševní stránce. Následná špatná sociální situace a neustálý neúměrný stres zejména dětí, bude ničit jejich inteligenční vývoj (+ ty drogy atd.). Elity však budou neustále šířit lež, že to je proto, že lidi jsou blbí, protože jsou již jiná rasa míšenců, blbější než byly výchozí rasy bělochů, asiatů a černochů... a že by si měli nechat totalitně a despoticky vládnout od nich, samých géniú... Pořád je to jeden a ten samý model - Ordo ab chao. A lžou a lžou a podvádí...! Co se týče vyměklé populace EU. Asi máte pravdu. Ale slabost Evropanů souvisí i s totálním nábožensko-ideologickým zmatkem ve kterém žijí. Lidé nemají tušení, za co se mají vlastně postavit. Což je výsledek promyšlené práce neo-marxistických multikulturalistů. EU ničí, feminismus, genderismus, homosexualismus, multikulturalismus a různé jiní ismy... Muslimové v tom mají jasno - stavět se za ten jejich zpátečnický Islám, a ostatní ismy označí rovnou za úpadkové směry, a je vymalováno. A baví je, když vidí, jak vítězí nad jinak silnou Evropou, co kdysi vládla celému světu... Průšvih je v tom, že když vyhrají, my všichni včetně muslimů prohrajeme. Nás Evropany tedy nečekají hezké vyhlídky, ale je muslimy také ne. A protože se všichni zde budeme znovu reinkarnovat, tak si tu společnost, kterou zde všichni nyní vytváříme, pěkně odskáčeme.

   Vymazat
  3. Vy se reinkarnujte, ale mě z toho laskavě vynechejte

   Vymazat
  4. Reinkarnace je proces, do kterého pozemšťany uvrhli archonti. Ale nadchází velká změna, která zruší i tu reinkarnaci

   Vymazat
  5. No konečně, už mě to přestávalo bavit!

   Vymazat
 14. Zajímavé čtení
  kristek-jan.cz/dejiny-po-roswellu.doc

  OdpovědětVymazat
 15. Ten plán nevyjde. Nepočítalo se v něm s mnoha aspektama. Nic se z něho nenaplní, život půjde jinak, ale ne podle tohoto plánu.
  Už v součastnosti se jim to odklání....a hodně))))
  Však ono to nějak dopadne, co už , když už je to takhle... tak i s takovým myšlením se počítalo taky v tom plánu, i tomto směru jev tom plánu tolik omylů...


  OdpovědětVymazat
 16. Rasy se míchají už tisíce let !!!!! tady jde o něco zcela jiného ....

  OdpovědětVymazat
 17. Myslím že se můžeme uklidnit protože oni do Česka stejně nechtějí.No a co se týče
  míchání ras tak bych ráda viděla kdo z evropských žen by měl o ty opice zájem!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Možná by jsme se divili kolik ženských by ty opice chtělo. Stačilo mi tam jet na dovolenou a plno jich tam bylo za sexuální turistikou.A tady holek?kolik se jich tahá s cikanama?

   Vymazat
 18. Coudenhove-Kalergi si uvědomoval, že šťastné mase míšenců, ať už z Wittenbergu, či Liberce, musí vládnout „duchovní elita“. Ta má vzniknout kolem „panské rasy“, jak nazývá ve svých dílech Židy. Neboť ti se staletími pronásledování geneticky a duchovně zocelili, čímž získali předpoklady k poučování druhých. Rozhodování a vedení euroelity má zabránit možným sporům mezi jednotlivými členy společenství, kteří by chtěli prosazovat svůj dílčí zájem a nezohledňovali by dobro celku. Ve své práci Adel (Vídeň 1922) označuje Coudenhove-Kalergi Židy v pozitivním a žádoucím smyslu za Führernation (vedoucí národ), Herrenrasse (panská rasa), Herrenmensch (panský člověk) a Herrenvolk (panský národ).

  Coudenhove-Kalergi byl zjevně člověk rasistického smýšlení a že jeho „evropská myšlenka“ se neobešla bez předpokladu vládnoucí „panské rasy“, jakési elity, která v takovéto Evropě bude mít hlavní slovo. Šokující poznání, že, pomyslíme-li, že tato osobnost je uctívána předními eurokraty a že cenou, pojmenovanou podle této osobnosti, jsou vyznamenáváni „přední“ evropští politikové jako třeba i A. Merkelová.

  Nový Evropan, který by splnil Coudenhove-Kalergiho sen o jednotě bez hranic, musí být zbaven zátěže národní identity: „Pro Panevropu si přeji euroasijsko-negroidní rasu budoucnosti, a tak lidské osobnosti zajistit různorodost.“ Do jaké míry se tento jeho sen dnes může podařit realizovat? Zeptejte se jeho obdivovatelů.

  Více zde:
  http://nassmer.blogspot.cz/2014/05/jak-souvisi-vznesena-evropska-myslenka.html

  OdpovědětVymazat
 19. Srdečne zdravím :o)
  Imigranti sa nezmenia, nebudú sa chcieť medzi nami socializovať... Vždy sa budú od nás separovať. Aj keď budú žiť medzi nami, ich fanatická viera im nedovoli žiť inak, pretože sú príliš fanaticky podriadení svojmu islamskému náboženstvu, ktoré prikazuje a zakazuje veľa vecí, ktoré my berieme ako prirodzenú súčasť nášho života: napr. naše dievčatá môžu chodiť do školy, ženy sa nezakrývajú od hlavy po päty a môžu sa pozrieť a usmiať na ulici aj na cudzieho muža, bez toho, aby ich hneď za to ukameňovali, vyzliekajú sa do plaviek a kúpu sa s cudzími mužmi v bazéne na plavárni alebo na pláži, užívajú antikoncepciu, šoférujú, v zamestnaní môžu byť vo vedúcej funkcii čiste mužskému pracovnému osadenstvu, môžu sa zúčastňovať spolu s mužmi na bohoslužbách, môžu odmietnuť muža, ktorého nemilujú, alebo môžu mužovi odmietnuť sex, keď sa na to práve necítia,... atď. Oni nemajú úctu k životu, k ženám - berú ich ako majetok, ktorý "vyženili" spolu so stádom kôz. Sú príliš sfanatizovaní svojím náboženstvom. U nich sú také veci, ako sa prirodzene správajú naše ženy, nemysliteľné, zavrhovaniahodné, považované za veľký hriech.
  Všetci vieme, že je to tak - neprispôsobia sa. Máme to doma s rómskymi občanmi. Česť výnimkám!
  Toto, čo sa tu deje smeruje len k jednému - islamizácii... Do EU, smerujú vo veľkých množstvách väčšinou mladí muži spolu s ekonomickými migrantami, ktorí majú robiť akúsi clonu-zásterku týmto, IŠ vyslaným tzv. "islamským misionárom", ktorí budú robiť presne to, čo robili "kresťanskí misionári" vo svete, ale po svojom... (viď. tie kruté popravy ľudí, ktorí sa im dostali pod ruky) ... Médiá ukazujú len to málo detí, žien a starých ľudí, len aby hrali na naše city a emócie! Nedajte sa zmiasť! Buďte v strehu! ...O tomto sa dočítate v Biblii! ...Nechajte si však srdce otvorené, neubližujte. No, nenechajte sa zviesť! ...Zostaňme vo svojom srdci oddaní nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi Stvoriteľovi Otcovi/Matke Prvotnému/Prvotnej Milovanému/Milovanej všetkého a všetkých, Ktorý/Ktorá nám dal/dala VEČNÝ ŽIVOT - lebo ON/ONA Je naším životom, láskou, svetlom, vedomím, lebo ON/ONA Je Večný Život, Láska, Svetlo, Vedomie - a teda ON/ONA a my (v celom Univerze) sme Jedno.

  OdpovědětVymazat
 20. Stačilo by aby si európske ženy vo velkom povedali že nepojdu do postele s cudzincami ale len s európanmi tým pádom budú imigranti chudáci na okraji spoločnosti ktorý počase vykapú a tým pádom naše ženy zrušia všetky zámery elít .....rozhodnutie je už len na nás :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. znásilnění nebude trestný čin...

   Vymazat
  2. Netušíte kolik blbých bělošek obdivuje černý dlouhý a tlustý ptáky. Ale co je za nimi,na to jsou blbé a slepé.

   Vymazat
 21. Richard N. Coudehnove - Kalergi: Pan-Evropa. Vyd. Panevropa Praha 1993. Překlad Rudolf Kučera, doslov Martin Posselt.
  Ú r y v k y:
  Nenávist a závist mezi sousedy jsou větší než r1919.
  Toto hrozící všeobecné nebezpečí války je zaviněno mezinárodní anarchií, v níž žije Evropa.
  Pozice Evropy je takováto: v těsné místnosti žije pospolu 26 lidí; tito lidé mají pochybnou kulturní a morální úroveň; jsou ozbrojeni až po zuby jedy, bombami, střelnou zbraní a noži. Jsou všichni zchudlí a číhají na příležitost, aby se obohatili na úkor svých sousedů. Ovládá je vzájemná nenávist a závist, pomstychtivost a nepřejícnost. Zabývají se úklady, brousí své zbraně a cvičí s nimi, nadávají si navzájem tajně i veřejně nejurážlivějším způsobem. Nechtějí se nikterak zříci této špatně chápané svobody: proto dávají přednost systému absolutní anarchie před jakýmkoli společenským řádem.
  Jsou také odhodláni vyrovnávat vzájemné rozpory a rozdílnosti v mínění souboji a rvačkami místo procesy.
  Vypukne-li nová válka mezi světovými velmocemi, nebude jejím cílem kapitulace nebo porážka nepřátelské fronty, nýbrž vyhlazení nepřátelského národa.

  K této velké federaci, jež by znamenala obrovský pokrok k SSEvropským, nedošlo. Místo ní byla uskutečněna pouze Malá dohoda, skládající se z Čs, jihoslovanského království a Rumunska. S nimi je v úzkém vztahu také Polsko (prostřednictvím spolku s Rumunskem) a Rakousko (smlouvou Lánskou). Malá dohoda má stále tendenci rozšiřovat se podle Masarykovy koncepce na S i J a vytvořit základní kámen SSEvropských, jež jsou cílem Masarykova snažení.
  I ve své dnešní podobě je Malá dohoda evropskou velmocí. Ve spojení s Polskem má 70 milionů Evropanů na území přes milion km2, je tedy (s Polskem) 2x tak velká jako Německo ---.
  Tyto Spojené státy východní Evropy dosáhly spolkem s Francií a obratným vedením (především dr. Benešem) vlivného místa v Evropě.
  Tak jsou, dle krve, Prusové spřízněni více s Čechy než se Šváby. Ani Skandinávci nejsou čistokrevní Germáni, poněvadž jsou silně promíšeni s finskými a laponskými živly.
  Jak málo se sami národnostní fanatikové prakticky přidržují svého rasového mýtu, je vidět v tom, že se všude pokoušejí přičlenit násilím národnostní menšiny, jež prohlašují za méněcenné, k vlastnímu národu.
  Kdo hájí tézi, že národ je krevní příbuzenstvo, stává se bezradným vůči faktu, že vynikající čeští Němci mají česká jména a obráceně: že největší maďarský národní básník Petöfi byl slovanského původu, že ze tří největších německých filosofů byl Kant původu skotského, Schopenhauer holandského, Nietzsche polského; že Bonaparte, Gambetta a Zola dle krve nebyli Francouzi, Show a Loyd George nejsou Angličané, Kolumbus nebyl Španěl; že podle svého původu králové Anglie, Belgie, Holandska, Dánska, Norska, Řecka, Bulharska a Rumunska jsou Němci - králové Španělska, Itálie a Švédska Francouzi. ---.
  Přesto však existují evropské národy, a bylo by nesmyslné popírat jejich existenci; tyto národy nejsou však příbuzenstvím krve, nýbrž příbuzenstvím ducha; neodvozují se tělesně od společných předků, - nýbrž duchovně do společných učitelů.
  Každý kulturní člověk musí usilovat o to, aby se národ stal, jako je dnes náboženství, soukromou záležitostí každého člověka. Budoucí odluka národa od státu bude stejně velkým kulturním činem jako odluka církve od státu. Pojem státního národa se přežije zrovna tak jako pojem státní církve a ustoupí před zásadou: svobodná národnost ve svobodném státě. bbb

  OdpovědětVymazat
 22. No hlavně by ženy neměly jít do postele s žádnými muži,protože jinak nás chlapy pořád budou považovat jen za služky a matrace, a vůbec si žen neváží jako nositelek dalšího života.Hlavně byl článek o tom,že chudáky dívky které odmítli jít do postele s IS,tak je zabili.To je teda úcta k ženám.Všechny ženy světa by se měly domluvit,a na chlapy se vykašlat, a´t si to svoje ego strčí někam...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Potlačování ženství jako součást temnářského potlačování ženského aspektu Božství brzy skončí. Skončí i všechny falešné kulty uctívání, které sem nátlakem vnesli archonti. Portály Bohyně se aktivují...

   Vymazat
 23. Sláva slovanům :-) Konečně relevantní článek o uprchlících. Všechno do sebe pěkně tedy vlastně nepěkně zapadá. Kdo chce vědět víc ať si nastuduje Sidorova a jeho Chronologicko-esoterickou analýzu vývoje současné civilizace to se bdete divit i ušima :-) Klidně to čtěte jako sci-fi přesto je t rozhodně zajimavé počtení, které rozšíří obzory.

  OdpovědětVymazat
 24. Všichni se budou křížit jen židi ne. Kalergi je vybral jako "unzuchtmenschen" (ti co se kříží jen mezi sebou včetně příbuzných)a tedy vhodné k panování. To je ta panská rasa, o které píše - židi.
  A víme velmi dobře jak v obsazovaných územích zachází s původním obyvatelstvem. Zničí je.
  r.m.

  OdpovědětVymazat
 25. Nemáte to někdo v cz?
  https://ia700406.us.archive.org/13/items/Coudenhove-Kalergi-Praktischer-Idealismus/Coudenhove-kalergiRichard-PraktischerIdealismus-Adel-Technik-Pazifismus1925191S..pdf

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nie, ale toto tiež stojí za to. Konfrontace odlišných ras a jejich zavádení do ruzných zemí je nejefektivnejší židovská forma vedení války proti Západnímu svetu, známá jako „tichá válka" ("Silent War)." Ta propukla behem dvacátého století na ruzných místech a pri ruzných okolnostech, primárne pak ve Spojených státech a Spojeném království Velké Británie. Delo se tak zpravidla pod záminkou potreby dalších ras, které by vyplnily mezeru na trhu práce v dané zemi (i když samozrejme v Americe to byli Židé, kdo privezl Africany do zeme
   a prodával je jako otroky), zatímco volici z dotycných zemí nebyli nikdy tázáni, zda schvalují imigraci do své zeme. Židé podporují pristehovalectví z následujících duvodu:
   1) Židé v souladu s jejich nejsvatejší knihou Talmudem nahlíží na obyvatelstvo sveta rozdelené na Židy a ne-Židy (také známé jako gojim, goj ci "pohané"), jediným možným vyústením imigrace je znicení všech ras krížením mezi sebou a vytvorení jediné rasy, která bude nežidovská.
   2) Židé vždy požadovali Svetovou vládu, u jejíhož kormidla by mimochodem také stáli. Smícháním všech ras v ruzných zemích by mohli následne tvrdit, že v dobe, kdy se stejne každá zeme na svete skládá z mnoha ruzných ras, jsou hranice státu v podstate prežité a mely by být nahrazeny jedinou Svetovou vládou.
   3) Židé jsou si plne vedomi nebezpecí soudržnosti obyvatel národa v protikladu k jejich vysnené svetovláde, jelikož mají bohatou historickou zkušenost s vyhoštením jako prirozenou reakci domácí populace na jejich nekalé ciny a vykoristování.

   Prijetí populace jako soudržného celku. Duvodem je skutecnost, že lidé težce dovedou ruzné kultury a zvyky národu navzájem akceptovat. A zatímco je pozornost techto dvou skupin lidí upoutaná na trídení takovýchto otázek, Židé mají výhodu neviditelnosti a pokracují ve své cinnosti. Jen obcas se zdá se, že Židé otevrene deklarují príslušnost ke své rase, a to v prípadech, kdy hovorí o výhodách z rozmanitosti a kdokoliv, kdo s nimi nesouhlasí musí být automaticky "rasista" nebo "nenávistník." Presto však plán, který prosazují, ústí v etnické cistky specifických rasových typu, které žily na planete po tisíce let a na které nemeli duvod pohlížet jako na rasisty nebo nenávistníky.

   Zajímavé je, že Židy vlastnená média budou po celém svete prosazovat rozmanitost a politickou korektnost, a zároven budou podporovat apartheid státu Izrael, jediného státu na svete, kde musíte být zcela konkrétní rasy aby jste do nej mohli emigrovat. Doslova musíte být biologicky židovští aby jste tam mohli emigrovat; navíc je tam Židum zakázáno uzavírat manželské svazky s príslušníky jiné rasy. Z knihy: http://necenzurovane.net/pdf/synagoga%20satanova.pdf

   Vymazat
 26. Lidi přestali věřit v Boha jakožto existenci bytosti, která ovládá naše životy. Ale v naší psychice je asi něco, co nás nutí k přesvědčení, ze žijeme v jakémsi područí. A to je živná půda pro takovéto teorie.

  Lidi jsou ovce a vyžadují být vedeni. Proto si vytvořili už v pravěku hierarchie, počínaje náčelníky kmenů a prezidenty konče. A když mají pocit, ze mají příliš svobody, začnou si vymýšlet takovehle kraviny.

  OdpovědětVymazat
 27. Ano článek má pravdu, ale jeho účelem je strašit lidi. Máme velký potenciál v duchovní oblasti můžem se vymanit z metrixuu a nebýt ovce, stačí meditovat. Na silových místech se spojovat se strážnými duchy území a žádat je o pomoc. Toto je naše země v které jsme se narodili jsme potomky Slovanů a Keltů mocných národů, které nebyli nikdy poraženy, především díky duchovním silám které ovládali. Křestanství přetrhalo naše kořeny s předky je čas nápravy, ale nikdo to za nás neudělá jen mi sami..

  OdpovědětVymazat
 28. Nepodceňujte evropskou ženu.inteligentní,nezávislou...taková nepůjde s negramotným kozomrdem do postele, nepodaří se, co tzv. "elity" zamýšlí

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.