20. listopadu 2015

Jak žít s tím, že většina světa věří lživému matrixu? 1. část.

Něco z Francie na podporu sebevědomí nás "vědomých" bytostí... od sympatické francouzské vědomé bytosti Laury Marie ...  =Orgonet=


Pařížské atentáty: Vědomí se stává nezbytností

Zdroj: http://lauramarietv.com/attentats-paris-131115-quand-la-conscience-devient-necessite/
Laura Marie
15. listopadu 2015 
Překlad: Orgonet
Odkazy jsou na články ve francouzštině.
Pouhých 10 měsíců po atentátech v Charlie Hebdo  prožíváme téměř obdobný scénář: střelba, braní rukojmí, mrtví, ranění, označování viníků; „islámští teroristé“, kteří si dali velký pozor, aby u sebe měli svůj syrský pas, který policie najde neporušený, jako třeba i v 9/11, v Charlie Hebdo, atd. Po atentátu pod falešnou vlajkou v Charlie Hebdo mnozí pochopili proces organizace tohoto druhu dramatu, a od prvního ohlášení „události“ v pátek 13. listopadu mnozí z nich mohli přímo konstatovat, že se opakují stejné scénáře, opět a opět... Jako bychom už zapomněli, co se stalo před 10 měsíci. 

Namísto fotek na profilech s nápisy „Je suis Charlie“ máme teď na profilech tisíce fotek s francouzským praporem. Ale když to děláme, přispíváme k živení oficiálních verzí, které jsou servírovány lidem, stáváme se součásti hry, vstupujeme do divadelního dramatu, identifikujeme se se svým státem, zůstáváme ve vědomí 3D. Reagujeme přesně tak, jak si přejí ti, kteří to vše zorganizovali: spojeni proti „nepřátelům“, aby mohli poté ospravedlnit útoky proti nim.


Technika útoků pod falešnou vlajkou není nová, a byla široce používána po celou dobu naší historie. (viz Státní terorismus: 42 útoků pod pod falešnou vlajkou přiznaných jejich pachateli), a přesto četní lidé stále věří oficiálním verzím oznamovaným mainstreamovými médii, a je pravda, že to je právě to, co tíží ty, kteří pochopili, jak tyto události byly zinscenovány a zejména proč.

Lidstvo je nyní jasně rozděleno na dvě části: na jedné straně ti, kteří zvedli závoj iluze a prohlédli maškarádu organizovanou elitami/vojensko průmyslovým komplexem, těmi, kterým se říká „stínová vláda“ a těmi, kteří působí odshora jako mimozemské či spíše interdimenzionální civilizace – a na druhé straně ti, kteří mají svou perspektivu, svého ducha ještě uvězněny v „matrixu“ operujícím na snížené frekvenci vnímání; to je omezeno i ve smyslu fyzickém, na realitu předkládanou vládnoucím systémem (mentální programování přes televizi, média, vzdělání, atd.)

Takže, když dojde k podobné události jako v Paříži, jsou na jedné straně ti, kteří to okamžitě a v reálném čase prohlédnou, jako by byli diváky režírovaného divadla, a na druhé straně ti, kteří jsou zcela vtaženi do filmu a zapomínají, že existují mimo tento film a že mohou kdykoli se zvednout ze svého sedadla a přestat film následovat tam, kam je vede – a vede je přímo do vlčí tlamy, plnou rychlostí do otevřené náruče svých katů. Pokaždé, když dojde k takové události, jsou ti, kteří již již odstranili závoj nevědomosti, stísněni a deprimováni nejen spáchanými činy a a oběťmi, ale především tím, že si uvědomí, co vše tento čin bude znamenat pro blízkou i vzdálenou budoucnost lidstva, zákonné důsledky, které budou následovat, veškerou agendu ukrytou za činem, a jsou rozladěni, když vidí, jak lidé opět vletěli do připravené léčky. Především je to pocit bezmocnosti a znechucení, když vidí, jak jiní lidé opět začínají stejné omyly, znovu a znovu, jak nic nevidí, jak nechápou, že se nesmíme nechat přemoci a složit ruce v klín. 

Tak je tomu i teď, nesmíme se nechat odradit v naší misi probuzení a šíření pravdy. Naopak, je třeba vytrvat více než kdy jindy. Vězte, že při každé takovéto události se významně zvyšuje počet těch, kteří proniknou závojem lži a manipulace, díky sociálním sítím, alternativním informátorům a zvýšení vibrací planety, které dovoluje, aby stále více lidí aktivovalo svou DNA a „pochopilo“ více věcí. 

Ostatně, tyto události jsou organizovány mimo jiné i proto, aby bránily růstu vědomí a vzestupu vibrací planety (i pro jiné důvody politické a energetické); představte si vliv tolika negativních emoci uvolněných najednou miliardami lidí po celém světě na planetu; ti si svou empatií představí, že by se to stalo jim, a rovněž pocítí tu hrůzu, aniž by ji ve skutečnosti prožili. Je třeba dobře pochopit, že naše největší lidská kvalita (empatie) je zde používána v těchto chvílich proti nám, protože, opakuji, dle toho, co je zrežírováno před našimi zraky, si představujeme sami sebe na místě druhých, a rovněž vibrujeme stejnými vibracemi beznaděje, smutku a hrůzy, čímž živíme egregora a přispíváme tím snadno a dobrovolně k vibračnímu úpadku

Obrázek: Co můžeme udělat, abychom snížili strach z terorismu? 
Co v takovém případě dělat? Jak necítit soucit s oběťmi a jejich rodinami? To je přece lidské! Ano, ale jedině v míře, dokud vás to nevyvádí z vašeho středu a z rovnováhy. Nejde samozřejmě o to stát se apatickými a přestat se zajímat o to, co se děje ve světě, jak se to děje mnoha osobám v duchovních společenstvích. 
Je třeba, a je to velmi důležité cvičení, které je třeba zvládnout co nejrychleji, se od této doby učit být svědkem a pozorovat vnější události, aniž bychom se emocionálně angažovali natolik, aby to nás samotné destabilizovalo a oslabilo. Protože pokud jsme fyzicky a emocionálně oslabeni, nesloužíme tím ani světu ani sobě. Naopak, právě tehdy jsme vnímaví k psychologickým útokům všeho druhu, ke ztrátě jasného myšlení a k propadání beznaději, k přání nechat všeho, ke ztrátě vůle, k nemoci. Je nezbytné naučit se od nynějška být v pozici vědomých pozorovatelů, využívat poselství našich emocí, která nám pomohou pochopit akce, které máme následně podniknout, abychom čelili této situaci, a abychom se okamžitě vrátili do svého středu, do bodu neutrality, rovnováhy, abychom byli vyrovnání vertikálně i horizontálně.


Zde je navrhovaný postup:
 • Dozvím se zprávu, že došlo k atentátu (nebo k jiné dramatické události).
 • Informuji se samozřejmě o situaci, abych se náhodou nenacházel v blízkosti místa nebezpečí, a abych se ubezpečil, že mí blízcí jsou v bezpečí.
 • Jakmile jsem v bezpečí, i moji blízcí, přestanu absorbovat množství obrázků, videí a textů na toto téma, protože je to technika manipulace vědomí, která má přivést populaci k uvěření oficiální verzi zvolené pro danou událost. Musím pochopit, že čím více se budu dívat či poslouchat, tím více můj duch bude náchylný věřit této verzi činů, a tím více budu odpojen od svých vlastních pocitů a jasného uvažování.
 • Cítím v sobě emoce, a přijímám jejich poselství, Například: cítím zlost. Moje duše tedy shledává tyto činy hluboce nespravedlivými a krutými. Co tedy mohu udělat, aby se podobné činy už nemohly opakovat? Jaký by mohl být můj příspěvek? Před rozhodnutím o možnostech jednání pozor, abyste dobře pochopili, jaké spiknutí se skrývá za touto událostí, abyste nejednali proti špatným nepřátelům nebo zbytečně. Například, v případě pařížských atentátů je zbytečné cítit zlobu vůči muslimům a Syřanům, protože on sami jsou obětí manipulace. 
 • Jakmile přijmu poselství své emoce, vracím se do svého středu a vyrovnám se. Udržuji si jasného ducha, vracím se k vnitřnímu klidu. Emoce byla jen informací, a potom už tu nezůstává. Naše vyšší vědomí nám dalo informaci přes náš systém emocionálního vedení, a poté se můžeme vrátit do pozice neutrality, abychom znovu nalezli jasné uvažování. Až do příští zaslané informace. 
 • S pomocí jasného uvažování vidím, čím mohu přispět, abych konal tak, aby se ten problém řešil, aby se situace zlepšíla, aby se svět změnil, aby se už nedělaly stejné chyby v budoucnosti, aby tento druh věcí už nemohl existovat. Sdílet informaci? Uklidňovat své okolí? Vzdělávat je? Ovládnout se a ovládnout své emoce? Mít ještě více odvahy a síly, abych realizoval svou vlastní životní misi na Zemi? 
 • Zejména nedopustím, aby mě přemohl pocit bezmocnosti a beznaděje. Bezmocnost je nejnižší z vibrací na žebříčku emocí, při níž lidská bytost může fungovat. Je to současně frekvence, v níž nás chtějí mít ti, kteří chtějí zůstat při kontrole našeho světa. Nedopřejte jim toto uspokojení a toto vítězství nad vámi. Vzchopte se, uchopte svou vnitřní sílu a moc. Nemusíme to přijímat, nemusíme tomu podléhat. Máme moc říci NE a máme moc inspirovat maximum lidí kolem sebe, aby pochopili, že mohou také říci NE. 
 • Tehdy jsem vědomou, napojenou lidskou bytostí, která chápe svůj vliv na svět, který ji obklopuje, a která se rozhodně být aktérem změny, aby stále více lidí zvedlo závoj a pochopilo manipulaci, jejímiž oběťmi jsme po celá staletí. 
 • Udržuji si své vědomí, a neuhýbám protivenství, které mě může například nadávat do konspiracionistů, bláznů, sluníčkářů, když vyslovím svou pravdu. Jestliže zamlčím pravdu pod záminkou, že někteří ještě nejsou připraveni ji slyšet, nedovoluji, aby se šířila a přispívám k přetrvávání nevědomosti. Jsem si vědom, že tato fyzická identita je dočasná, a že toto fyzické tělo je pouhým nástrojem, který jsem si vybral, abych sem na Zemi přišel konat, a že nejdůležitější věcí pro mě je být v souladu se svou duší, s jejím záměrem při jejím příchodu na Zem. Má duše nesnáší lež, manipulaci, nespravedlnost, korupci, a nikdy neporuším své vlastní hodnoty, nikdy nepodlehnu jakékoli vnější autoritě, která by mě nutila dělat něco, co by odporovalo mým vlastním hodnotám. Jsem neúplatný a mám moc říci NE. 
 • Cítím radost z toho, že jsem vědomou bytostí, která již není manipulovatelná, a užívám si tuto svobodu volby již se nepodílet na iluzi Matrixu a na jeho léčkách. Jsem svobodný, vytvářím svou realitu i realitu zítřejšího světa. Vibruji Krásou, Spravedlností, Světlem, Informací, Mírem, Láskou, Pravdou, ztělesňuji to, co chci vidět ve světě zde i nadále. 
 • Jsem a zůstanu pilířem jasnosti, moci a světla. 

(Pokračování.)
2. část zde: http://orgo-net.blogspot.cz/2015/11/jak-zit-s-tim-ze-vetsina-sveta-veri_22.html


P. S. Orgonet:

Pro ty, kteří rozumějí francouzsky, tady mám lahůdkové video na podobné téma jako výše uvedený článek. Další francouzská vědomá bytost, Aurane Néa, komentuje současné události. Úžasné... Překládat to bohužel nebudu mít čas, je to moc dlouhé, to by bylo na moc hodin ...
Chodí sem na blog mnoho lidí z ciziny, možná jsou to Češi, ale možná i někteří, kteří si budou moci toto video ve francouzštině užít... (Navíc je ta dívka překrásná, i když zrovna vylezla ráno z postele a bolí ji hlava, a je úžasně francouzská (:-))) )

Aurane Néa: Můj názor na atentáty 13. listopadu v Paříži

https://youtu.be/dexD7TOlH6s

23 komentářů:

 1. Dekuji za tento preklad ,budeme potrebovat hodne dobre energie.Preji vsem krasny vecer.Ariela.

  OdpovědětVymazat
 2. Jájsem světlo světa, Jájsem jediná síla, která ovládá mou mysl, mé tělo, můj domov, mé prostředí, a tak to je, pa drazí lidé, rosa - záměrný tvůrce své reality

  OdpovědětVymazat
 3. Ten článek mi mluví z duše...

  ...takhle nějak se cítím, když vidím lidi kolem sebe, jak jim to neustále "žerou" a věří všemu,
  co jim předloží ČTxx, Nova, Prima, Novinky, IDnes a další...

  Docela často jsem si říkal, jestli nejsem "nějaký rozbitý", když vnímám svět jinak, než většina
  "normálních" lidí...

  Radek

  OdpovědětVymazat
 4. Lidi dobře ví co se ve všech médiích děje. Jmenuje se to Propaganda (http://blisty.cz/art/39049.html) a Útoky pod falešnou vlajkou (https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_pod_fale%C5%A1nou_vlajkou). A to, že s tím nemůžou nic udělat, to ví taky. Kdo má zbraně a nemá rozum, ten má i moc, co svět světem stojí.

  OdpovědětVymazat
 5. Parádní čtení!Orgo díky!Souznění veliké!

  OdpovědětVymazat
 6. Článek mě mluví z duše! Nesmíme bojovat proti válce ! Ale hajit a rozšiřovat MÍR...

  OdpovědětVymazat
 7. Škoda, že to nie je z prekladom, to video, po francúzsky neviem, ale súhlasím...Aj tam sú zdraví jedinci, ktorí vidia svet aký je, nie aký im ho predkladá lživý Mainstream...Wake Up vážení...Wake Up...

  https://www.youtube.com/watch?v=6eLm4dMj2w8

  OdpovědětVymazat
 8. Vzhledem k tomu že se již několik let snažím intenzivním studiem a pokusy pochopit a docílit rozumu u těch co jsou v bludu vidím jak je to trápí a ničí je to, já jsem už vyzkoušel desítky metod, přímých i nepřímých, hlava mi to ale nebere, neboť co jim tak brání ? Dyť to mě úplně vyvádí z míry, já je musím poslouchat jak skučí jak se trápí, oni volají o pomoc a umírají, já jim pomoci chci, nabízím jim ji, nutím jim ji, předkládám, nenápadně, nápadně, po dobrém i trochu násilím, psychologicky se je snažím přinutit i přimět, zkusil jsem i strachem, ale ani ťuk, věřím ale že existují věty které by jim mozek přeply. Ono kdyby to nebyli aspoň mí rodiče.. hold už se smiřuji s tím že brzy je tento systém předčasně zabije, a já se na to budu muset dívat, jakmile ale odejdou na druhou stranu. Pak budu moct konečně bez výčitek a realně bojovat proti nespravedlnosti. Teď mě na uzdě drží pouze svědomí že nechci ublížit rodičům ještě více, žijou v iluzích.. matka ta jen z půlky ale fotr to je neskutečné co on dělá, z islamistu panikaří, z televize se nic smysluplného nedoví, podvědomě se mi dává najevo ať mu to vysvětlím v momentě kdy se mu jakkoli snažím vysvětlit co se děje...tak si zacpe uši oči a hlavu si narve do vlastní řiti... po chvíli ji vytáhne a zase začne ta panika s voláním o pomoc, otázkami a obavami.. Celý můj život mi připadá jak nahraný, všichni herci i rodina, a jsem pokusným subjektem u kterého zjišťují kolik toho vydrží než mu hrábne... Jen ksakru to ste si museli vybrat zrovna toho kterému jen tak nehrábne ? Už nabývám přesvědčení že by to bylo pro mě lepší.. ale né, nechci zmagořit a nechci zemřít, nezmagořím ale zemřít když to bude potřeba tak zamřu, strach z toho nemám neboť jsem viděl jak se člověk v posmrném životě cítí, plný síly úžasu a energie, rozhodně to není nic nepříjemné, právě naopak podle toho čeho jsem byl svědkem tam je nepopsatelně nádherně, nic vás tam netrápí, netíží a jste plni energie... už se tam těším.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ať se o skutečnosti smýšlí jakkoliv, nakonec je vždycky jiná.

   Vymazat
  2. Krásné příspěvky:-)) A Tobě chci Míšo říci,že nejsme zodpovědni za druhé.Oni si zvolili cestu a my ji musíme respektovat.Jejich dušička není ještě na takové úrovni,aby to pochopila a procítila,co se ji snažíš vysvětlit.Netrap se tím a mluv na ně jejich jazykem,který jsou schopni pochopit.Však oni k poznání dojdou.Sice až déle a po více vtěleních a hodně utrpeních,ale dojdou.Dojde tam každý.Buď šťastný,že Ty tam už jsi a netrap se tím.Nic s tím nenaděláme.Já jsem šťastná,že mám kolem sebe hodně probuzených lidiček i v mé rodině:-))A souhlasím s Tebou,že tam nahoře je krásně a že to,co nás jednou čeká se nedá slovy popsat:-))

   Vymazat
  3. Michale, píšeš svůj problém a zároveň i odpověď. To neustálé snažení a boj, aby Tě ostatní lidé poslouchali a pak se změnili, je právě to , co je špatně. Každý má svůj úkol a svou cestu a Ty to prostě nezměníš, jen musíš mít sílu to přijmout. Spíše by jsi se měl zklidnit, nenechávat se rozhodit tím, že nemůžeš změnit svět. Někdy se tomu říká spasitelský syndrom. Snaž se o to, aby jsi svým přístupem k životu byl inspirací pro ostatní. A když někteří se nebudou chtít změnit, musíš je nechat být...i kdyby to měli být vlastní rodiče. Nezlob se proto na ně, jen jim vyjadřuj svou lásku. Nic víc prostě dělat nemůžeš. Žij svůj vlastní život, měj čisté svědomí i vědomí, soustřeď svou pozornost na lásku a dobro, protože tím je posiluješ.
   Vymazat
  4. Jediný človek, ktorého môžeme a máme na tomto svete zmeniť sme my sami - je to celoživotná úloha. Ostatných môžeme inšpirovať, ale náš život je krátky na to, aby sme ho zbytočne premrhali na pokusy o zmenu ostatných.

   Kráľovstvo božie na zemi chcel vybudovať aj Torquemada - inkvizítor v Španielsku....

   Vymazat
 9. Realita je za scénou, ne na scéně našeho zevního vnímání. Co vnímáme jako realitu, není pravá skutečnost, ale realitou je to, co je za námi považovanou skutečností, či to, co způsobuje, že naše skutečnost se jeví jako realita. (Vnější senzorické orgány nám poskytují nesprávné vjemy světa.)

  Je tu více než to, co se odehrává na scéně lidského života. A všechno na této scéně má hlubší smysl a účel.

  Vše, co se nám předkládá jakýmkoli vnějším nátlakem a my to přijmeme, zvnitřníme to a učiníme integrální součástí vlastního života. Když to odmítneme, nemůže to mít nad námi žádnou moc a jsme zabezpečení před nátlaky vnějšího světa.

  Být ponořen v bílém světle, znamená být přímo pod ochranou Pána Ježíše Krista.

  OdpovědětVymazat
 10. Díky, sdílím tento názor. Sice vím o Temnotě, točím se k ní zády, nevěnuji ji zbytečnou pozornost a jdu za Světlem. :-) JaJi

  OdpovědětVymazat
 11. Wake up! Duchovní probuzení!
  To je to, oč tu běží, nesmyslný matrix tu je, mimo jiné, i proto, že jsme to dovolili a mnoho přeprogramovaných lidí v něm dokonce nalézá zálibu. Těžko uvěřit, že menšina machruje nad většinou, zakryla ji původní velmi vysoké duchovní schopnosti a zotročuje ji. Mimo jiné i převtělováním. Převtělování je koncept archonů a jako takový tu nebude navěky. A kdy to skončí, to mimo jiné záleží na posunu kolektivního vědomí...
  K tvrzení ve výše uvedeném článku: "fyzické tělo je pouhým nástrojem, který jsem si vybral, abych sem na Zemi přišel konat," No to si příliš nepískejme, že jsme si to vybrali my sami, řadu věcí totiž vybrali archoni, aby nám to pořádně zkomplikovali

  OdpovědětVymazat
 12. Musíme se modlit k Bohu. Ne k nějaké církvi, ale k našemu Hospodinovi. Musíme se v těchto dusivých temnotách modlit za Světlo a za mír. Ať to teď vypadá jakkoli, Světlo vždy porazí temnoty, o to nemějte strach. Co se teď děje, je to pro naše dobro, protože kdybychom nikdy neokusili, jak krutě chutná nadvláda temnot, nikdy bychom nezískali ten odporný prožitek a nikdy by se v nás nezrodila bytostná touha tuto cestu rázně odmítnout. Jsme prostě ve škole a sklízíme hořké plody dosavadní setby. Ale to jen proto, aby mohla vzejít setba nová a čistá. Musíme se modlit za všechny lidi směřující ke Světlu, za všechny pomocníky a učitele cesty ke Světlu, ale také i za ty ostatní jdoucí cestou k temnotám, protože se jim dostane dobrodiní spravedlivého trestu za jejich činy. V tom spočívá velikost Boží lásky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jsou to lekce a současně varování, že když se k Bohu jako odpadlíci nenavrátíme, čeká nás zkáza a zmar. Bůh respektuje naši svobodnou vůli (ač by vlastně nemusel), a nechá nás jít cestou, kterou si zvolíme - do Světla nebo do tmy. Přesto však činí mnohé události, které nás od temnoty mají odvrátit, neboť touží po našem návratu k Němu, jako touží otec po návratu svých dětí domů.

   Vymazat
  2. Žádná zkáza a zmar nás nečeká - mj. z příspěvku Anonymního 25. listopadu 2015 2:13 - je vidět podléhání matrixu, jak si řada lidí nechává upravovat svoje vyjadřování od Archonů a pak pod jejich vlivem píší věci odporující realitě

   Vymazat
 13. To je přesně ono a krásně řečeno - Orgo, díky za to co děláš

  OdpovědětVymazat
 14. Než si mnozí vůbec všimnou matrixu, tak matrix skončí a začne velké odhalení, odprogramování a léčení mas. Zatímco se řada lidí vysmívá existenci vyspělých mimozemských civilizací, tak jeden z astronautů na jednu ze sociálních sítí vyvěšuje záběry jedné z jejich lodí...Placení trollové, co vy na to?
  http://www.theeventchronicle.com/metaphysics/galactic/astronaut-scott-kelly-tweets-photo-of-ufo-from-iss/

  OdpovědětVymazat
 15. amen bratře! daleká cesta ještě před námi, nemluvě o většině důvěřivého lidstva.......... Pavla

  OdpovědětVymazat
 16. Žádná daleká cesta před námi, čas pro vystřídání galaktických epoch nazrál a věci budou provedeny. Dle starých mystických škol, které zanikly s temnáři vyvolaným pádem Atlantidy, na řadu věcí není potřeba většina, ale stačí 144 000.

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.