15. února 2010

Největší vzpoura všech dob: Vyžeňme parazity!

Překládám poselství, které se šíří po francouzském webu. Hluboce s ním souhlasím a připojuji se k výzvě. Prosím, šiřte dále. 
Je jistě žádoucí naprogramovat i svůj power wand, aby pomohl této myšlence.

Největší vzpoura všech dob. 
Anonymní dopis.

Francie, 16. 8. 2009
(Kdokoli by chtěl vydávat tento dopis za své osobní dílo, nechť je pokládán za lháře. Kdokoli by na něm změnil třeba jen čárku, nechť je nazván falsifikátorem. Kdokoli by ho použil pro řízení skupiny lidí, nechť je označen jako usurpátor.)

Dobrý den!

Právě se aktivizuje největší vzpoura všech dob. Je pokojná, odhodlaná, nekompromisní a vědomá.
Toto povstání je neformální, nemůže být organizováno, hierarchizováno a zůstává majetkem každého, kdo si přečte tento text.

Mnozí z vás jste měli dost inteligence, abyste se snažili pochopit soukolí tohoto světa, a hledali jste si informace neoficiálními cestami.

To, co jste objevili, vás hluboce šokovalo, ale měli jste a stále máte odvahu o tom mluvit ve svém okolí, abyste probudili Vědomí těch, kteří spí jako pařezy, manipulováni mediální propagandou a svým vlastním egem.

Po celá desetiletí pozorujete činy svých vůdců, aniž na nich můžete cokoli změnit.

Dělají, co chtějí, s pomocí svých nevědomých a zainteresovaných přisluhovačů, aniž se ptají na váš názor, navzdory tomu, že byli zvoleni, aby se řídili vašimi pokyny.

O nic je nežádejte ... o vůbec nic. To by znamenalo, že se domníváte, že je potřebujete.

Na internetu se mluví hodně na téma „Ilumináti“. (Jestli jste o nich nikdy neslyšeli, vyhledejte si tam to slovo.)

Proč ti, kteří se snaží kontrolovat váš svět, necenzurují (prozatím) všechny tyto stránky a videa, která je odhalují?

Důvod je velmi prostý: umožnit, aby zavládl stres a strach a aby se vytvořil pocit bezmocnosti tváří v tvář postupnému narůstání jejich „světové vlády“, která bude favorizovat (relativně) pouze nepatrnou část lidského rodu a druhou, četnější část, vyhladí.

Tento pocit strachu a bezmocnosti posiluje uskutečnění jejich plánu na světový totalitarismus prostřednictvím zákona známého pod názvem zákon přitažlivosti.

Podle přijaté definice tohoto zákona člověk neochvějně přitahuje věci, na které se koncentruje (které si přeje a pevně věří, že je bude vlastnit), a zejména přitahuje ty, jichž se bojí.

Tak, jak je v současnosti učí „vůdcové“ zákona přitažlivosti, jsou tyto zákony individuální a točí se hlavně kolem stejných témat: chci zbohatnout, chci potkat lásku, chci dům svých snů, atd. Já, já, já ....

Zákon přitažlivosti, tak jak je vyučován v současnosti, je založen na egoistických požadavcích, posiluje egoismus, a může vytvořit pouze svět podobný tomuto, založený na egu, který plodí pouze katastrofy, války a nespravedlnost.

V tomto světě nikdo nemůže najít pravé štěstí. To je nepochybné.

Tento zákon přitažlivosti je kolektivním i individuálním zákonem odvozeným od skutečného univerzálního zákona, který se nazývá „zákon příčiny a důsledku“.

Může být pro lidstvo účinný pouze přes individuální a kolektivní přání/příkazy v zájmu kolektivu, tedy nezainteresované a altruistické.   

Je evidentní, že čím více si rozhodující masa lidí bude přát štěstí ostatních (příčina), tím více budou jejich činy zaměřeny na blaho lidí této planety, kteří z nich budou mít prospěch (výsledek), a naopak.

Zákon přitažlivosti je pouze úchylkou zákona příčiny a důsledku.

Čím více budete mít strach z psychopatických predátorů, kteří vám vládnou, tím více budete uznávat jejich moc.

Čím více se budete cítit zbaveni svých vnitřních sil, tím více budete přitahovat události, které oni chtějí, aby se staly ... protože věříte v jejich moc, i když si ji nepřejete ... a oni to vědí.
Ale bez vás nemají žádnou moc.

Stojíte na úsvitu Nového světového pořádku, který chtěl ustanovit Adolf Hitler.

Je naprosto možné, a to díky vašemu Vědomí reálné osobní a kolektivní moci, která je ve vás, že tento den nikdy nevzejde.

Od George Bushe otce až k Nicolasu Sarkozymu, přes Davida Rockefellera, si většina vysoce postavených politiků přála tento nový světový řád.

O čemž se zmiňovali a postupně ho nastolovali. Pokud ho dosáhnou, bude to úplný konec vašich svobod a nezvratitelné podrobení lidských Vědomí technologiím (prostřednicvím již existujícího a prodávaného čipu, implantovaného do každého lidského těla, buď oficiálním způsobem nebo nějakou oklikou). Toto vše už víte, a pokud ne, vyhledejte si informace.

V lednu 2009 prohlásil francouzský president Nicolas Sarkozy při novoročním přání velvyslancům:
„Půjdeme společně k novému světovému řádu a nikdo, říkám nikdo, se mu nebude moci postavit!“

Je nepopiratelné, že toto je totalitární a vyhrožující projev, ale víte, co ještě dodal?
“Co neuděláme v roce 2009, bude mnohem těžší provést v roce 2010.“ Tento rok „bude bezpochyby jedním z nejtěžších za desítky let.“
„Čas hraje proti nám.“

Čas hraje proti nám...

Přesně tak, jejich čas na této planetě a v jejich podzemních krytech je spočítán a dojde k jeho bezprecedentnímu urychlení, a to díky vašemu Vědomí a Vědomí všech lidí, kteří budou jednoduše aplikovat to, co je zde doporučeno.

Pozemská bohatství patří vám a nikoliv úzké vrstvě zazobanců řídících svět.

Veškeré bohatství světa bylo vytvořeno prací a utrpením vašich rodičů, prarodičů, praprarodičů a tak dále, nedobrovolných otroků rodin, které vždy měly v rukou otěže vlády tohoto světa.

V žádném případě nemohou tato bohatství patřit této „vládnoucí“ kastě. Patří právě tak obyvatelům západu i obyvatelům Afriky i celému zbytku světa, jejichž předkové, ať už byli zapojeni do vytváření vašich společností či izolováni od zbytku světa, přispěli k evoluci světa prostě tím, že žili.

Musíte se znovu chopit své vnitřní i kolektivní moci. Tato moc je nesmírná. Je skrytá v každé lidské bytosti a prosté odhodlání způsobí, že ve vás vzejde. Buďte připraveni, neboť svět se změní díky vám a díky všem lidským bytostem dobré vůle, kteří přispějí k tomuto doporučení.

Není důležité, zda jste ateisté, věřící či agnostikové. Důležitý je váš záměr, Vědomí (pro věřící Duše), které v sobě nosíte.

Mezi ateisty existuje stejné poměrné množství lidí dobré vůle vůči bližním jako u věřících různých náboženství, sekt, bratrstev a jiných seskupení.

A existuje také stejné poměrné zastoupení lidí špatné vůle vůči svým bližním mezi ateisty jako mezi věřícími různých náboženství, sekt, bratrstev a jiných seskupení.

Popírat to by bylo lehkověrné.

Ve všech sférách společnosti jsou osoby dobré i špatné, ve všech skupinách a ve všech zemích. Někdy je lze poznat podle jejich slov, ale především a zejména podle jejich činů.

Z toho vyplývá, že je lepší opřít se o Skutečnou lásku, o Vědomí, než o nějakou skupinu složenou ze záměrů, které si vzájemně odporují a vylučují se.

Otevřete svého ducha Univerzální lásce, nikoliv lásce omezené na jednu skupinu.

Odpoutat se od VEŠKERÉ formy hierarchie je JEDINÁ cesta k nalezení své osobní moci.

Od úsvitu světa drží psychopati bez Vědomí v rukou vládu ve všech oblastech, ve všech sférách, ve všech skupinách a na mnoha úrovních, aby mohli ovládat a řídit zbytek populace, který všeobecně více inklinuje k míru a není si vědom existence a manipulací psychopatie.

Svým pacifismem a svou úrovní vědomí umožnila tato populace až do nynějška nevědomky své podrobení psychopatům, kteří neváhají využívat slibů, naděje, laskavosti, lži, lstivosti, vydírání, autority, slovního násilí a konečně i fyzického násilí, aby si udrželi svou moc.

Ať je vaše víra a vaše úroveň vědomí jakákoli, vidíte dobře, že tento svět je světem krvežíznivým, řízeným krvežíznivými bytostmi, které se jen zřídka starají o dobro a život bližního.

Aniž byste se odpoutali od svých osobních aktivit, které jsou důležité pro změnu vašeho světa, můžete k nim přidat jednu navíc. Ta vám umožní spojit se v reálném čase se všemi osobami dobré vůle, které žijí ve všech koutech světa.

Vytvoříte spojení mezi sebou samým a všemi ostatními, jak tomu v celé známé historii lidstva nikdy dosud nebylo.

Ať je vaše rasa či příslušnost jakákoli, převezmete kontrolu nad svým životem, aniž byste umožňovali psychopatům vás obelhávat a řídit.

Než vám ukážeme, jak to udělat, je důležité vám osvětlit účinnost a vliv vaší osobní moci, vašeho záměru.
Nebudeme po vás chtít, abyste prováděli meditaci či modlitbu, které mohou mít uspávající vliv na Vědomí, když je užíváno v rámci víry. Každý činí, jak si přeje, při vědomí, že to, co se zde požaduje, je pozvednutí Vědomí. 

Být si Vědom svého okolí a své osobní moci nevyžaduje provádění meditace, ale vzájemně se to nevylučuje, pokud je meditace praktikována při plném Vědomí.

Lidé mohou mít zostřené Vědomí, aniž cokoliv praktikují. Co je důležité, je Intence, Osobní vědomí, Upřímnost a Přímost.

Vaše moderní věda, fyzika, dokázala, že hmota je složena z energie, z vibrací, a to od kamene až po vzduch, který dýcháte a který nevidíte.

Každý atom, každé fyzické těleso vydává vibraci, vlnu.

To je důkaz, na kterém se shoduje celý svět: vše v lidem známém vesmíru vydává vibraci, frekvenci.

Dáme vám příklad ze světa lidí: když se ve vaší blízkosti stresuje jednotlivec nebo skupina, tato vibrace, tato vlna je nakažlivá (emoční vliv) a může vás přivést k tomu, že také začnete být ve stresu, pokud nedokážete vliv relativizovat a odpoutat se od něj, nebo pokud nemáte zostřené Vědomí reality, což od vás bude vyžadovat dodatečnou snahu o koncentraci.

Ale v každém případě vás tato vibrace stresu zasáhne, ať už ji překonáte nebo ne.

Stejně je to s každou myšlenkou, citem nebo záměrem, který v sobě vytvoříte.

Každý odpovídá určité vibrační úrovni, od nízké až po vysokou, a ovlivňuje svoje okolí negativně nebo pozitivně. Mozkové vlny jsou měřitelné.

Díky vašim záměrům, myšlenkám (příčina) se můžete nejen „napojit“ současně na všechny lidi dobré vůle na Zemi (se stejnou vlnovou délkou), ale také ovlivnit běh dějin (důsledek).

MŮŽETE VYHNAT Z VAŠÍ PLANETY PSYCHOPATY, kteří vám ukradli vaši vnitřní a kolektivní moc, pokud se nepřizpůsobí cestě Vědomí a Univerzální lásky, které jsou nyní aktivovány.

Volba je na nich: jít touto cestou, anebo být svrženi ze Země. Jejich existence se stane peklem a jistým koncem, pokud nebudou následovat energii/vibraci, která nastupuje rychlostí blesku díky vám, vašemu uvědomování a šíření tohoto poselství.

Vaše moc je mnohem větší než se domníváte, pokud budete následovat cestu Vědomí a nikoli cestu spánku. Tato moc se násobí všemi těmi, kteří vás budou provázet tímto směrem.

Zde je to, co máte udělat, a je to docela jednoduché...

Pět minut po poledni vašeho času jděte do ústraní a položte pravou ruku (nebo obě ruce) na zem, nebo na podlahu, pokud jste v 50. patře mrakodrapu, a pak všemi buňkami své bytosti pošlete svou Energii/Vědomí ke středu Země a řekněte nahlas nebo myšlenkou (intenzívní a vědomou):

„Ať všichni psychopaté, kteří řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

Váš mozek vytvoří mozkovou vlnu, která bude znásobena podobnými VĚDOMÝMI vlnami miliónů lidí kolem celé planety.

Ať už věříte ve svou osobní a kolektivní moc nebo ne, toto prosté tvrzení vás bude stát denně pouze několik sekund, jeden prostý impuls.

Ať už si vytvoříte Vědomí své osobní a kolektivní moci nebo ne, musíte to dělat, pokud je vaším přáním radikální změna směrem k harmonické Zemi, kde je si každý vědom důležitosti života bližního, a humanismus a rozvoj duše vystřídají okamžitě tato planetární jatka.

V okamžiku, kdy jsou psány tyto řádky, je tato operace již prováděna denně ve frankofonním světě.

Podle intenzity a frekvence vyvolané zvyšujícím se adekvátním počtem aktivizovaných osob může být výsledek rychlý, anebo o hodně pomalejší. Pokračujte v této aktivitě i v době míru.

Připojte svou Energii/Vědomí k tomuto postupu podle výše uvedených pokynů. Nedělejte z toho ani náboženství, ani rituál, ani povinnost. Tento akt musí být Vědomý.

Pokud zmeškáte navrhovanou hodinu, nevadí. Během dne bude v každou hodinu někde na planetě 12.05, takže to můžete udělat v kteroukoli hodinu dne a připojit se k nové kolektivní vibraci osob dobré vůle, které vyvolají tento impuls někde na Zemi.

Tato praktika vám nezabraňuje provádět vaše aktivity, naopak, učiní je čím dál tím více vědomými a posílí je.
Jde tu nejen o běh dějin, ale dovolí vám rozvíjet vaše Vědomí, vaše odhodlání pro lepší svět, váš altruismus, sílu vašeho záměru, a spojit vás s ostatními tak, abyste nalezli svou osobní i kolektivní sílu.

Vládní pokusy, jak sovětské, tak americké (i CIA) s „psychologickými jevy“ dokazují rovněž reálnost těchto jevů.
Nevydávali by miliardy na pokusy ve věci, která neexistuje.

Pro ně nejde o to vědět, jestli tyhle jevy existují, ale pochopit jejich mechanismy a jejich různé možné aplikace.

Schopnosti lidské duše jsou studovány po celá desetiletí vašimi vládami, a ty by chtěly, abyste věřili, že nemáte žádnou moc?

Chtějí, abyste věřili, že tyto schopnosti jsou pouze výsadou několika mimořádně nadaných, několika vyvolených?

Pokud je tohle odpověď, ke které se přikláníte, kdo by mohl být dost silný, aby vás probudil z vaší letargie?

Pouze vy sami.

Od doby, co existuje svět, „autority“ vás nepřestaly oddělovat, rozdělovat, aby vás mohly lépe ovládat, a neustále se obávají vašeho sjednocení. Vědí, že před vaší KOLEKTIVNÍ MOCÍ nemohou nic dělat.

Energie/vibrace, která je aktivována a podněcována v tuto chvíli, je výsledkem planetární dohody mezi lidmi dobré vůle vůči svým bližním a za účelem prostého a jednoduchého vyhlazení psychopatů z vašeho světa. Výsledek bude jednoznačný.

Vyzýváme k rychlému šíření a přesnému překládání tohoto dopisu do všech jazyků světa. K překladům přiložte i francouzský originál.
Webmasteři, blogeři, admistrátoři fór, spisovatelé a všichni lidé dobré vůle, rozšiřujte tento dopis do celého světa.
Kopírujte ho na své blogy, weby, fóra, do knih, umožňujte jeho stahování ve verzi PDF, aby ho lidé dobré vůle mohli posílat svým přátelům.
Umožněte svým návštěvníkům vyjádřit se k tomuto námětu. Budou tam lidé vnímaví, i skeptičtí ... a zasáhnou i psychopaté. Na tom nezáleží, konat bude ve skutečnosti síla, odhodlání a záměr mnoha lidí.
Největší povstání všech dob je nyní aktivováno. Je mírumilovné, odhodlané, nezastavitelné a vědomé.
„Ať všichni psychopaté světa, kteří řídí nebo se snaží řídit mou planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“
Ať vaše vědomí doprovází vaše kroky. Pečujte o sebe i o své okolí.
Francie, 16. 8. 2009

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

LIVE radarové sledování letů nad Evropou

Díky čtenáři za zajímavý odkaz na radar sledující live letadla nad Evropou. Zatím to nemám zkouknuté, ale už se těším, až budu moct vidět na radaru ty letadla, co mi lítají v řadách nad hlavou a uvidím konečně, odkud a kam letí. Nebo že by tam ta chemtrailsovací nebyla vidět? Uvidíme.
Prý jsou tam jenom ta, co mají sledovací a vysílací zařízení ADS-B.

Radarové live sledování: http://www.flightradar24.com/

P. S. Dnes (16. 2.) se nad ČB vyjasnilo a vidím, že zástupy neoznačených letadel si dále hustě létají po nezměněných chemtrailsovacích trasách (intervaly tak 5 min.), aniž jsou tímto radarem zaznamenány. Holt jejich provozovatelé nemají asi na to zařízení ADS-B.


Tip pro nadšené giftery - terénní vozíček

Don Croft (na obrázku) si na EW velmi pochvaluje gifterskou pomůcku - dvoukolák (asi Segway?). Tak se můžete inspirovat. Vypadá to dobře, ale ta cena ... (u nás až 275 tisíc, ojetý prý vyjde tak na 100.) Tak asi radši půjdu pěšky.
(Informace o Segway v češtině třeba zde: http://www.hybrid.cz/test-vozitka-segway#comment-1924)

Don Croft, EW, 14. 2. 2010: "Tuhle fotku vyvěsila na EW moje dcera Nora (díky, oplatím ti to.). Vozík mi koupila Carol na E-Bay. Je to skvělá zábava a dokáže to neuvěřitelné věci. Když je trochu sněhu, můžete z toho i slézt a jede to samo. Dojede to několik mil a baterie se dobíjejí při jízdě z kopce.
Až pojedeme giftovat do pouště a budeme se chtít dostat dál od dálnice, abychom položili earthpipes a 108, bude nám tahle věc velmi užitečná. Zpravodajští čmuchalové jsou totiž vždycky nablízku, jak asi víte z vlastní zkušenosti. Už si dělám přívěsný vozík."
Don

12. února 2010

Chcete být zdraví? Nedělejte to, co dělá většina.

Neměli bychom zapomínat, že největší hrozbou pro každého z nás v této zemi není nějaký pravý či falešný teroristický útok či klimatické a jiné zbraně. Nejvíce si ohrožujeme své zdraví a život každý sám, prostřednictvím svého způsobu života. Co jíme, jak se pohybujeme, jak myslíme ... Neškodí to občas připomenout, tak přidávám malý chytrý článek, který se mi líbí.


Jak se uzdravit? Vyhněte se davu.

http://www.naturalnews.com/028136_self_healing_crowd_psychology.html

Mike Adams, 10. 2. 2010


(Obrázek: "Teď dodržuju přirozenou stravu, Joe - tak mi dej martini a do toho sójový lusk.)

Tento článek je 7. dílem série naší série Uzdrav se sám. Začneme tím, že si všimneme, že většina lidí z davu má chatrné zdraví. Chcete být tak nemocní jako oni? Jestli ano, tak prostě dělejte to, co oni!

Něco s tím udělejme. „Běžný spotřebitel“ není příliš zdravý. Lidé, kteří se drží většinových zdravotních informací z většinových médií jsou ti nejnemocnější lidé ze všech. Jedí průmyslově zpracovanou „odpadní“ potravu, berou spousty nebezpečných léků, rutinně se dávají očkovat a naprosto nechrání své zdraví tím, že by používali potravní doplňky, superpotraviny nebo čerstvou živou stravu.

Právě tito lidé podporují farmaceutický průmysl, rakovinný průmysl, cukrovkářský a srdcařský průmysl. Prostřednictvím svého utrpení a smrti udržují životnost a ziskovost zdravotnického systému. A pokud chcete být zdraví, právě těmto lidem se musíte vyhnout, abyste byli sami zdraví a v bezpečí.

Neřiďte se podle davu pohybujícího se na okraji útesu

Běžný dav, jak víte, není moc dobře informován, pokud jde o zdraví. Davová psychologie nám říká, že lidé mají tendenci dělat cokoliv, co dělá dav, právě proto, že to dělá dav. Lidská mysl si představuje, „Nu, když to dělá dav, musí být pro to dobrý důvod,“ a tak lidé dělají prakticky cokoliv, pokud to podporuje dav.
A tak lidé dojdou k tomu, že  pijí slazené bublinkové nápoje, jedí jídlo z fast foodů, pijí pasterizované mléko a žijí z průmyslově zpracované „odpadní“ potravy. Proto lidé jedí i popcorn z mikrovlnky, pijí nízkokalorické nápoje a konzumují „tavené sýry“.

Proto si lidé nechávají píchat vakcíny, které nepotřebují, nebo berou drahé léky na předpis, které jim mohou škodit (i zabít). Davy jako celek nejsou příliš inteligentní – i když jednotliví členové mohou být sami o sobě vysoce inteligentní! A když se držíte běžného davu spotřebitelů, aniž myslíte sami za sebe, můžete se dočkat pouze toho, co postihuje běžný dav: degenerativní nemoci, léková závislost a zdravotní kolaps.

Proto dosažení trvalého zdraví závisí na tom, zda se distancujete od běžného davu, a v mnoha případech to bude znamenat dělání pravého opaku.

Budete zdravější, když budete dělat opak toho, co běžný dav

Když se běžný dav žene, aby se nechal očkovat proti zveličené, nikterak hrozivé „pandemii“, prostě udělejte opak a nedejte se očkovat.

Když běžný dav běží do KFC, aby dostal zadarmo kuře, protože to řekla Oprah ve svém televizním pořadu, udělejte opak a dejte si třeba něco dobrého k pití.

Když se běžný dav žene, aby se nechal ozářit mammografickou radiací (která ve skutečnosti podporuje rakovinu), udělejte opak a nechte si udělat bezpečnější termograf (anebo si vezměte zdravou dávku protirakovinného vitamínu D a přestaňte žít ve strachu z rakoviny).

Když běžný dav zobe pilulky proti depresím, proti cholesterolu a na vysoký krevní tlak, udělejte opak a berte potravní doplňky, které vyživují tělo, místo aby ho otravovaly.

V podstatě stačí se dívat, co dělá běžný dav, a vědomě vynaložit úsilí o opak (většinou).

Nepřeskakujte z jednoho bezmyšlenkovitého davu do druhého

Při tom všem dejte pozor, abyste nepřeskakovali z jednoho nemyslícího davu do druhého. Tím, že se vyhnete běžnému davu, dejte pozor, abyste slepě nespadli do jiného davu, i kdyby to byl „zdravý“ dav.
Podle mého názoru byste se neměli nikdy řídit žádným davem, právě proto, že je to dav. Tím myslím i dav zastánců syrové stravy, dav jógy, vegetariánů atd. Místo toho myslete sami za sebe, co dává smysl vám. A teprve pak, když vaše závěry se shodují s jejich, je to v pořádku, když se připojíte k té skupině (nebo se s ní rozejdete), a nadále čas od času prověříte skutečnost. Ujistěte se, že to, co dělá dav, dává smysl i vám a nenechte se zaslepit davovou stupiditou.

Davy obvykle nejsou příliš chytré. Ale vy ano! Máte schopnost myslet samí za sebe, změnit kdykoli svůj názor, zlepšit svá rozhodnutí, zrychlit nebo zpomalit svůj životní styl, atd. Cvičte se v těchto schopnostech, kdykoli je to možné, a neobávejte se vyzkoušet nové stravovací návyky, nové způsoby cvičení a nové přístupy k péči o sebe. Zjistěte, co pro vás funguje nejlépe, bez ohledu na to, jestli existuje „dav“ praktikující totéž.

Nebuďte bezmyšlenkovití. Buďte si vědomě vědomi svého zdraví a dělejte to, co nejlépe funguje pro vás, nikoliv to, co je populární či v módě.

Občas si to pro sebe zkontrolujte

Především, pokud někdy zjistíte, že děláte to, co běžný dav – např. čekáte ve frontě na přeplněné očkovací klinice – je dobré sám sebe štípnout a s plným vědomím se zamyslet nad otázkami jako: „Opravdu tu mám být? Dává to nějaký smysl? Je to zdravější a přirozenější alternativa než to, na co bych přišel sám?“
Zamyslete se nad tím příště, až vám splácnou prsa jako lívanec na mamografické klinice. „Dává ozáření mých prsů nějaký smysl?“ Samozřejmě že ne. Lidé to dělají jen proto, že jdou s většinovým davem. A ten dav nemá žádné informace o zdraví prsou, ionizující radiaci, vitamínu D a prevenci rakoviny.
Takže buďte chytří. Buďte individualitou. A buďte dost stateční na to, abyste se vyhnuli davu a dělali něco jiného, co je pravděpodobně mnohem bezpečnější a zdravější.

Získávat vitamín D prostřednictvím slunečního světla znamená vyhnout se davu. A přesto je to nejlepší cesta, jak dělat zdarma prevenci rakoviny.

Viz též předešlé články série na originálním odkazu.

11. února 2010

Jak se dělá test na toxické kovy?

Pořád ještě nemám jasno ohledně chemického rozboru sněhu.
Ještě jednou prosím, pokud někdo poznáte, zda v zde publikované analýze královéhradeckého sněhu je někde uvedeno, že byl proveden test na toxické kovy, prosím napište.
Přidávám jeden italský test, tam jsou oba kovy jmenovány.
Třeba se test na ně dělá jen na výslovnou žádost (a když se předem neřekne, že je to kvůli přeletům letadel.)

Třináct varovných znamení pro falešný teroristický útok na ZOH

http://www.goodnewsaboutgod.com/studies/political/newworld_order/winter_olympics.htm
Teroristický útok na Olympijských hrách ve Vancouveru – 
další útok Izraelců pod falešnou vlajkou?

Zinscenují Židé na nadcházejících Olympijských hrách další teroristický útok, podobně jako 9/11, a svedou ho na Muslimy?

Je obtížné uvěřit, že by si Židé nechali uniknout příležitost obrátit hněv světa proti muslimům tím, že provedou útok pod falešnou vlajkou a pak ho svedou na muslimy.
To je obvyklá operační metoda izraelského Mossadu, za spoluúčasti americké CIA a britské MI6.
Tento hrůzný útok by naplnil mnohé cíle židovsko-iluminátských plánů na celosvětovou vládu a naprosté zotročení občanů USA a celého světa.
V roce 2000 byla americkými, kanadskými a mexickými vůdci právně ustanovena Severoamerická unie (NAU), tiše a plíživě, bez vědomí amerického lidu, a má začít fungovat tento rok – 2010. Židovští ilumináti potřebují katastrofický teroistický incident, aby spojili tyto tři země, aby posílili stanné právo (ať už to tak nazývají nebo ne), aby prosadili identifikační karty pro všechny, aby pozastavili americkou Ústavu, aby získali americkou i světovou podporu pro útok na Írán a Jemen – což jsou převážně muslimské země – a aby odebrali americkým občanům většinu z (mála) zbývajících práv, které my američtí občané máme.
Záminkou bude potřeba „bezpečnosti zemí“, aby se podobný hrozný incident již nikdy nemohl opakovat.“ Ale to je jenom začátek. Dalším krokem bude společná měna pro NAU – amero – anebo ustanovení globální měny.
Izrael nemá žádné skrupule, pokud jde o zabíjení lidí. Pokud izraelský falešný teroristický útok, z něhož obviní muslimy, zabije mnoho nevinných sportovců z různých zemí světa, svět se rozzuří vůči muslimským zemím a odvrátí pozornost od genocidy Palestinců, kterou dnes provádějí izraelští Židé.
Bezpečnost na hrách ve Vancouveru bude ta nejvyšší, jaká kdy byla na olympiádě. O bezpečnost se starají společně USA a Kanada, dva státy, které jsou naprosto kontrolovány Židy a Izraelem.
Nenechte se oklamat jejich pokusy obvinit z tohoto útoku muslimy – včetně Al Kajdy – organizace, která byla a stále je fundována  Spojenými státy a Izraelem. Žádní muslimové by nikdy nemohli překonat nesmírná bezpečnostní opatření, která budou na místě.
Proto jediné skupiny, které budou případně odpovědní za hrůzný útok, budou z izraelského Mossadu a americké CIA – s možnou pomocí britské MI6 – země, která stále tajně vládne Kanadě. Všechny tyto tři agentury – Mossad, CIA i MI6, jsou zcela ovládány Židy!
http://dprogram.net/2010/01/25/could-vancouver-2010-could-be-the-next-911/
Věřím, že mám rozumné důvody k podezření, že během Olympijských her v Kanadě, které proběhnou ve Vancouveru a Whistleru od 12. Do 28. února 2010,  by mohlo dojít k falešnému teroristickému  útoku. Následující podezřelé aktivity jsem kompiloval z různých mediálních pramenů. V jednotlivých bodech nepůjdu příliš do hloubky, proto uvádím původní prameny informaci, co nejlépe mohu. Některé z nich však pocházejí z mých vlastních pramenů, které nemohu uvést.

Varovná znamení:

1. Z dodávky 6000 tun dusičnanu sodného, silné výbušniny, do oblasti Vancouveru od společnosti, která byla nedávno zakoupena za 22 miliard dolarů několika největšími světovými společnostmi, se ztratily dvě tuny. Těmito společnostmi jsou Goldman Sachs, AIG, Carlyle Group a další. Společnost, která byla zakoupena, se jmenuje Kinder Morgan. Kinder Morgan více než měsíc nenahlásil ztrátu; týden po oznámení stáhli hlášení zpět, údajně se jednalo o „omyl úředníka“. Brzy po oznámení začala RMCP pátrání, ale přinesla jenom oznámení, že nemohou potvrdit, že šlo jen o účetní omyl.
http://www.youtube.com/watch?v=D7k_OBjhfFs

2. Pouze média kontrolovaná světovými korporacemi neustále zdůrazňují „silnou“ hrozbu terorismu a násilné protesty radikálů (ti jsou v představách veřejnosti spojování s „teroristy“ a označováni za „domácí teroristy“).
Neustále nadhazují pojem „Al Kajda“, jako by byli o tomto tématu dobře informováni, a zřetelně se snaží vystrašit lidi užitím stále stejných metod.
Vysvětlení: Metody, které užívají, fungují takto: Nejprve připomenou lidem traumatizující událost (9/11/01). Připomenou a varují, že by se to mohlo stát znovu a tak posilují v lidech strach, že by mohli prožít další traumatizující událost. Tímto vědomě vstupují do podvědomí svých obětí, a to automaticky vytváří odpor. To se děje proto, že když dojde k traumatické události, mysl se přirozeně pokouší vystavět to, čemu se říká „zeď amnézie – ztráty paměti“ kolem události, aby ji zablokovala. Takto nám mysl pomáhá vyrovnat se se strachem. Takže když připomenou lidem traumatizující vzpomínku, kterou jejich vědomá mysl aktivně vytěsňuje, vlastně jim způsobí přístup k programování, které jim bylo vštípeno po předešlé traumatické události, a to, co by se mělo stát v případě, že tato vzpomínka se opět vynoří. Následně to vyvolá v lidech „obraz hrdiny“ (což je v tomto případě vláda), který jim byl předložen, aby se na něj spoléhali, kdykoli by znovu zažili další traumatickou zkušnost. Tímto způsobem užívají pro ovládnutí vzorec „problém, reakce, řešení“ . V krátkosti, tím, že se vytvoří problém, oběť je donucena reagovat na tento problém, a oběti je poskytnuto předem připravené řešení problému, který byl pro oběti vytvořen.
http://www.macleans.ca/article.jsp?content=20070306_094145_4900
http://loveforlife.com.au/content/09/01/03/illuminati-formula-used-create-undetectable-total-mind-controlled-slave-fritz-sprin  (Kniha o kontrole mysli založené na traumatu).

3. Bezpečnostní opatření dospěla ke své historické výši tím, že je do nich zahrnuta zahraniční armáda USA, stovky bezpečnostních kamer CCTV, vojsko s válečnými loďmi, černé vrtulníky a tak dále. Budou tam tisíce policistů a soukromých bezpečnostních sil, které si údajně najímají školy a tahače, které použijí jako základny pro své operace.
První ministr dostal jedinečnou odpovědnost, může totiž vyzvat k sestřelení kteréhokoli uneseného letadla, což obvykle mají na starost jiní lidé.
Je to stejné, jako když před 9/11 dostald Dick Cheney na krátký čas kontrolu nad vojenskou leteckou obranou a odmítl požadavek sestřelit letadla, když měla 90 minut před činem.
Je dosti podivné, při takovém budování bezpečnosti a zvyšování úrovně hrozby na „silnou“, že na druhé straně média volají, abychom si nedělali příliš starosti, a dokonce je jim umožněno, aby využila slabostí v bezpečnostních opatřeních. Pro bezpečnostní úkoly jsou dokonce najímáni lidé, kteří o této práci nic nevědí, aby pomáhali organizovat bezpečnost na hrách, a kteří nebudou mít čas, aby se této práci naučili.
http://www.youtube.com/watch?v=bDfdOwt2v3Y
http://www.youtube.com/watch?v=LM5NEtUOFy8
http://www.kelowna.com/2009/09/18/pm-in-charge-in-case-of-olympic-terror-norad-says/
http://www.newswire.ca/en/releases/archive/January2010/19/c9859.html
http://www.vancouversun.com/sports/Lethal+force+option+Olympic+Games+airspace+Norad/2461441/story.html
http://www.whistlerquestion.com/article/20100120/WHISTLER01/301209787/1030/WHISTLER/whistler-secondary-games-rental-secured
http://www.youtube.com/watch?v=rB54Lk00eTk
http://www.vancouversun.com/sports/2010wintergames/Strict+scrutiny+measures+airport+necessary+train+travellers/2453439/story.html
http://olympics.thestar.com/2010/article/755326--security-olympic-screening-assigned-to-novices

4. Dějí se také některé divné věci, které se v minulosti ukázaly jako neobvykle přesné. Zaprvé, je tu román napsaný o téže události, čili o teroristickém útoku na Olympijských hrách 2010, který evokuje precedens, že něco takového je možné a že bychom to měli očekávat a obávat se, čili opět je nám připomínána traumatická událost a vytváří se asociace s novou, takže jde opět o stejné programování.
http://www.ctvbc.ctv.ca/servlet/an/local/CTVNews/20100117/bc_red_snow_100117/20100117/?hub=BritishColumbiaHome

5. Je tu i hollywoodský film (2012), umístěný do r. 2012, kde se říká, že v Britské Kolumbii došlo v r. 2010 k velké události, kdy lidé ztratili svobodu a zemřeli.
http://www.youtube.com/watch?v=sePNNy8wjgE

6. Dále bylo zastaveno zasedání kanadského parlamentu (v době, kdy obvykle vytvářejí nové zákony a kdy první ministr má veškerou diktátorskou moc) až do 3. března (to datum si zapamatujme), tedy až po hrách.
http://www.vancouversun.com/opinion/Canadians+losers+move+prorogue+Parliament+Games/2419576/story.html

7. Stejná společnost Verint, jejíž kamerové systémy pro nás tak nevhodně selhaly při bombovém útoku v londýnském metru 7. 7. 2005, instalovala kamery na vancouverském letišti, v podzemní dráze v Motrealu, a možná to bude tatáž společnost, jejíž kamery budou instalovány v oblasti, kde je třeba zaručit bezpečnost. Stojí za to si všimnout, že během rozsáhlého teroristického útoku, zatímco akcie chemické společnosti DOW jdou dolů, akcie Verintu ukazují stále známky vzestupu. Ti také zjevně měli podíl na bezpečnostních opatřeních na letištích, která spjatých s útokem 9/11, a také se zjistilo, že byli spojeni s bombovým útokem v Madridu 3/11.
http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=164395
http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/ICTS.html?q=ICTS.html
http://verint.com/corporate/releases_view.cfm?article_level1_category_id=7&article_level1_id=245&pageno=1&year=2002
http://www.billslinksandmore.com/Billsblog/2009/03/10/americas-israeli-spying-problems/
http://www.propagandamatrix.com/articles/july2005/130705buscamera.htm
http://verint.com/corporate/releases_view.cfm?article_level1_category_id=7&article_level1_id=360&pageno=1&year=2004
http://cominfosys.com/corporate/releases_view.cfm?article_level1_category_id=7&article_level1_id=232&pageno=2&year=2003

8. Stejně jako při 9/11 v New Yorku, při londýnském bombovém útoku 7/7 a při madridském bombovém útoku 3/11, i na tomto místě 3/3 budou stovky a tisíce lidí, kteří se budou snažit dostat pryč pomocí metra, člunů, letadel a dalších způsobů dopravy. V tu dobu se budou také vracet místní lidé domů. Hry oficiálně končí 28. Února 2010. Všimněte si modelu zdvojených čísel u každého z tří předešlých „teroristických útoků“.

9. Média šílí zprávami, jak teroristé z Al Kajdy v Afghánistánu nyní používají jako výbušninu dusičnan sodný.
http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2010-01/24/c_13149134.htm
http://www.strategypage.com/htmw/htweap/articles/20100125.aspx

10. Jako na zavolanou, opět se ozval chlapík, kterého jsme už dlouho neviděli, pan Osama Bin Laden, aby pozdravil prádlového bombového útočníka, který si spálil genitálie při nepodařeném pokusu o útok na vánoce r. 2009, a řekl, že útoky budou pokračovat, dokud nezastavíme podporu Izraele.
http://www.nytimes.com/2010/01/25/world/25binladen.html

11. Zdá se, že elity jsou již informovány! Čeho se tak bojí, když se v Kanadě odehrává nejrozsáhlejší spojenecká  bezpečnostní operace, jaká kdy proběhla? Obama prý nepřijede:„Obama není sám; presidenti a první ministři dalších zemí celého světa tam také posílají jen zástupce.“
Ke všemu, podle mého vlastního zdroje, údajně nejbohatší čtvrti ve Vancouveru (které jsou současně nejméně postiženy olympijským provozem) se rozhodly uzavřít své školy z důvodu obtíží v dopravě. Pro ty, kteří nejsou bohatí – a žijí a navštěvují školy velmi blízko Olympijských her – bude škola probíhat jako obvykle.
http://www.examiner.com/x-29795-Vancouver-Social-Policy-Examiner~y2010m1d24-US-President-Obama-likely-a-noshow-for-2010-Olympic-opening-ceremonies

Můj zdroj z Vancouveru říká o uzavření škol toto:
„Za povšimnutí stojí – mluvíme-li o elitě – že bohatá a nejmocnější čtvrti Vancouveru, West Vancouver, ležící na severním pobřeží, blízko North Vancouveru. (To je město, kterým musíte projet, když jedete z Vancouveru do Whistleru.)  Máme v této čtvrti mnoho přátel, z pracovních důvodů, a všimli jsme si velmi podivné věci. Celý školní okrsek Wes Vancouver zavřel školy na celé olympijské hry. Začali tam školu o 3 týdny dříve, aby nahradili výpadek během her. Proč, to je divné. I když doprava musí jít přes malou část West Vancouveru (z centra přes most Lion Gate k ulici Taylor Way a pak na dálnici 1 vedoucí na sever do Whistleru), školy to zas tolik neruší. Většina z nich je umístěna hodně daleko od oblasti Park Royal a dálnice, takže nebudou postiženy nadměrným provozem. Ve West Vancouveru se nemají odehrávat žádné olympijské události, na rozdíl od okolních měst, která ubytovávají hosty a jsou umístěna mnohem dále od vesnice v centru (jako Surrey, Richmond, Burnaby, všechna jsou vzdálena asi 30-45 minut, zatímco West Vancouver jenom 5-10 min.) Cítí, že Olympijské hry by byly na studenty příliš, a přitom je to jediný školní okrsek, který je z událostí vynechán! Žádná jiná oblast, ani z těch zúčastněných, jako Richmond, kde je i letiště, své školy nezavřela. Ani North Vancouver, který je hned vedle West Vancouveru na severním pobřeží, to neudělal. Mnohé z dětí  našich přátel tam chodí do základních i středních škol, veřejných i soukromých, a říká se, že 85% rodičů studentů plánovali odjezd, do Mexika, na Havaj, atd. Právě proto se školská komise přizpůsobila a zrušila vyučování, takže se zdá, že deti bohatých rodičů během her nebudou doma… a to je nám všem velmi divné. Je mi líto, že nemám odkaz, ale znám alespoň 15 takových dětí, mám je na FB, a znám osobně alespoň 8 jejich rodičů.“

12. Existovalo „teroristické spiknutí“ nazvané „Toronto 18“, které bylo „odhaleno“ a lidé s ním spjatí zadrženi a uvězněni. Jejich plánem bylo údajně zabít prvního ministra a použít bomb z dusičnanu amonného na exploze cílů po celé Kanadě. Vůdce byl odsouzen na doživotí a sedí ve vězení, zatímco jiný si volně odkráčel, protože si už odseděl 4 roky ze 7, ke kterým byl odsouzen.
http://www.thaindian.com/newsportal/world-news/terrorist-who-plotted-to-kill-canadian-pm-walks-away-free_100307152.html

13. V centru Vancouveru explodovalo  vodní  elektrické zařízení  a zranilo 3 dělníky, kteří prováděli „pravidelnou údržbu“.  Toto elektrické zařízení, jak oznamují, se nikdy na nic nepoužívalo? To je mi trochu divné. Zejména když v románě, o kterém se zmiňuji výše, jeden chlapík vyzývá k přerušení elektrické energie v některých oblastech, aby se usnadnily teroristické útoky. Žádný z dělníků nebyl jmenován ani s ním nebyl proveden rozhovor. Příčina tohoto výbuch se „stále vyšetřuje“ orgány bezpečnosti práce WorkSafe BC.
http://www.kelowna.com/2009/12/24/three-hydro-workers-injured-in-incident-in-underground-vault-one-man-remains-in-hospital-with-serious-burns/

To je všechno, co jsem do této chvíle zjistil, ale budu zveřejňovat další informace na své facebookové skupině „The Anti New World Order Group“. Kdokoli  má relevantní informace, jste vítáni, abyste mě na ně upozornili přes Facebook.

Kontaktní jméno: Marc Stinebaugh, „The Anti New World Order Group“ na Facebooku a We Are Chande na Virginia/DC.

10. února 2010

Umělé sněžení pro celou Evropu

Tak to vypadá, že to bude větší sněžení, nejen jihočeské. Všimněte si, že od severu jde studený vzduch, od jihovýchodu nad něj ženou teplý vlhký vzduch. To vše důkladně prošlehávají a vytvářejí velmi silnou vrstvu oblačnosti, ze které by toho mohlo nasněžit fakt dost. Místo založení oblačnosti (Řecko, Turecko) je opět ošetřováno harpovými blesky.
Na animaci je to krásně vidět, ale blog ji bohužel nebere. Ale můžete si ji pustit na meteoxu.

V očekávání sněhového útoku na jižní Čechy

Ráno cestou do práce mi rádio tvrdilo, že v jižních Čechách se dnes očekává kalamita, až 20 cm sněhu. Tak jsme zvědaví. Zatím se podíváme, jak jsou na ni výrobci počasí připraveni. Noční snímek (5 hod. ráno) ukazuje, že se přes noc nad ČR pilně létalo. Možná, že ta velká tmavá rýha od Šumavy na Temelín znamená, že útok bude opravdu namířen na jižní Čechy.
Zatím nás tu v JČ kalamity moc netrápily. Věřím, že je to kvůli tomu, že je zde provedeno mnoho vodního giftingu, prakticky celý kraj má vodní síť orgonitů, které na sebe vzájemně "vidí". Chybí mi vlastně jen Šumava, tam se mrknu na jaře, ale zřejmě i Lipno, které už je ogiftované, hodně zmůže. Člověka to blaží, když si kolegové v práci nebo lidi u holiče nebo na ulici povídají ve smyslu: Nám tady v JČ se kalamita docela vyhejbá. Následuje hypotéza, proč. Nejčastěji: To dělá asi ta Šumava, a taky jsme tu v té pánvi. Nebo: Tady v JČ je vždycky teplejc než jinde. (Což není pravda, např. v Praze či na jižní Moravě bývalo, dokud bylo přirozené počasí, o dost tepleji.)
Zdá se mi, že ani Vysočina letos nemá mimořádné problémy, i tam je vodní gifting postupně rozšiřován, celkem tak 40% území už je solidně ogiftováno.
Ale nechvalme dne před večerem a počkeme si, co nám tu nasypou. A uděláme taky rozbor, tak se snažte, letouni, ať padá něco pořádného.

Už se těším na jaro, až potoky rozmrznou a vydáme se na orgonitový výlet.

9. února 2010

Královéhradecký sníh má parametry pitné vody


1)  Královéhradecký sníh má tedy parametry pitné vody. To je dobrá zpráva. Ale nás konspirační chemtrailsové paranoiky zajímá barium a aluminium - já  jako neznalec podle údajů uvedeného testu nepoznám, jestli byl proveden test na tyto obávané kovy. (Snad proboha jo - když to dělali jako test na pitnou vodu.)  
Jestli se v tom někdo vyznáte, napište prosím, jestli tam někde vidíte údaje o těchto látkách. Jinak nám rozbor moc nepomůže. Díky.

2) Anonymní čtenář - komentář k dnešnímu rozboru: "Tomudle se dá věřit. Loni na podzim jsem si nechal udělat rozbor nachytané dešťové vody po dnech se silnými "čárami" na hliník a baryum.
Všechno bylo v normě. Neřek jsem jim odkud to je, ani na co to je. Pouze vzorek vody, odebraný toho a toho dne na soukromé výzkumné účely. Toho sněhu co je letos, by amíky asi vyšlo pěkně draho a jaký z toho mají přímý efekt? Vlastní snad tajně všechna lyžařská střediska? Nějaké manipulace počasím se určitě dějí,ale nezdá se mi moc pravděpodobné,že každý den je počasí čistě umělé.
" Dobrý.


3) V únoru 2009, když mi tu padal tyčinkový sníh, mě Don Croft žádal, ať nechám udělat jeho chemický rozbor. Že v USA je to prakticky nemožné, tamější laboratoře mají zákaz zveřejňovat pravdivé údaje o obsahu těžkých kovů a tak. U nás snad že by to bylo možné, třeba tu nejsme tak hlídáni, ale že za žádnou cenu nesmím řict, za jakým účelem to chci. Mě to docela lákalo, jenže ten sníh velmi rychle roztál a nestihlo se to. Podle mého neumělého měření pHmetrem byl trochu kyselý, nikoliv významně, už si ani nepamatuju kolik.


4) Dostupných věrohodných měření celosvětově je pomálu, mezi chemtrailsovými odborníky ve světě se tvrdí, že laboratoře jsou povinny tajit nepříznivé údaje. Rozruch vzbudil jeden publikovaný rozbor vzduchu nasyceného chemtrails z Phoenixu v r. 2008 (článek o tom byl zde vystaven loni v lednu). Z něho vyjímám např. údaj, že "aluminium přesahuje 6 400x toxický limit, železo 28 000x, hořčík 5,3x a potaš 793x, sodík 15,9x". Celý článek zde i s odkazem na výsledky té analýzy, (doufám, že to ještě nesmazali).

5) Dosti nechutné údaje o kvalitě sněhu a deště v Coloradu, USA, jsou na webu ve formě fotografií americké mikrobioložky, která nestačila žasnout, co všechno našla pod mikroskopem. Všechno vyfotila, včetně mikroorganismů jí samé neznámých (viz foto). Celé viz zde. http://orgo-net.blogspot.com/2009/11/co-na-nas-pada-s-destem.html

6) Vcelku sdílím výše uvedený názor čtenáře, který napsal, že ani amíci nemají tolik prostředků, aby v jednom kuse sypali. Ale pořád zůstává otázka: co teda vlastně stříkají? Lítají pilně neustále, něco se z nich nepochybně vypouští, a ta dotyčná sněhová oblačnost nad HK i jinde byla letadly ošetřovaná, to bylo na snímcích odshora jasné. Ale co to je? Že by uměli udělat kalamitu něčím toxikologicky neškodným, jako je třeba voda? No, nezdá se mi to nemožné. S pomocí těch různých vlnění .. a podle jistého blogu o jaderných fúzích to vypadá, že vojáci mají zmáknuté technologie volných energií, a z pouhé vody umějí získat prakticky všechno.

Protože kdyby na nás pořád sypali chemikálie, při tom počtu letadel by se to muselo na zdraví všech lidí projevovat podle mě silněji než nějaké pálení očí a rýmička, které dostanou většinou ti, co poprvé zpozorují chemtrails.
Myslím si ale, že lidstvu se právě zdravotně daří docela dobře, v bohatých zemích rozhodně. Já si taky nemůžu stěžovat.

7) Nebo mají takovou moc naše cloudbustry, že všechno před dopadem na zem zneutralizují, jak se na ně sluší a patří? V HK ho doufám taky mají? (Možná že by si tam měli rozdat více orgonitu, nějak často se v poslední době o těch končinách píše v souvislosti s kalamitami.) :-)))))

8) Otázek kolem chemtrails (a sněhu) tímto, jak vidíme, příliš neubylo ... ale díky za rozbor a podnět k dalším hypotézám.

Po přeletu letadel padá pitná voda!

Jeden čtenář mi poslal fotky laboratorních rozborů sněhu. Nenapsal k tomu nic bližšího, snad se ještě ozve. Každopádně díky.
Úplně tomu všemu nerozumím. Z vyhodnocení vyplývá, že sníh je velmi čistý. Je to vlastně pitná voda.
Tím lépe. Má to ale háček, možná několik. Ten připíšu, až se zase dostanu na komp - snad večer.

8. února 2010

Al CIAda chystá ve Vancouveru falešný teroristický útok?

Kanadské "konspirační" blogy ovládlo téma možného falešného teroristického útoku na olympiádě ve Vancouveru. Nasvědčuje tomu mnoho důkazů. Viz video (anglicky) a jeho komentář.Komentář autorů videa:


5. února 2010
Organizace WeAreChange ve Vancouveru vás vezme na prohlídku bezpečnostních opatření v centru Vancouveru týden před olympiádou.
V celé historii kriminální živly uvnitř vlád prováděly teroristické útoky proti svému vlastnímu obyvatelstvu, aby měly záminku je zotročit a zahájit války.
Tato taktika se nazývá Falešná vlajka. (False Flag).
Mnozí z nás, kteří žijeme ve Vancouveru, máme strach z teroristického útoku pod falešnou vlajkou, který provedou žoldáci a který bude sveden na muslimy či domácí teroristy (aktivisty proti chudobě, First Nations atd…)
Internet je plný spekulací o tom, že Vancouver by mohl být během olympiády zasažen za účelem zahájení nových válek na středním východě a za účelem obnovení hroutící se agendy globalistů.
CIA ohlašuje hrozící ataky Al CIAda.
Měli bychom jim to věřit.
Zde najdete mnohé linky:
http://dprogram.net/2010/01/25/could-...
Na rozdíl od 9/11 budeme tentokrát žádat skutečné a řádné vyšetření – nezáleží, kam až povede!!!
Mějte zde ve Vancouveru po příští 3 – 6 týdnů vždy s sebou nahrávací zařízení a videokamery!!
Odkaz na dokument o teroru pod falešnou vlajkou:
http://video.google.com/videoplay?doc...
V Kanadě se v těchto dnech dějí podivné věci. Zejména to, že kanadský premiér Stephen Harper až do 3. března zastavil schůze parlamentu, a dále to, že společnost s názvem Kinder Morgan ztratila dvě tuny dusičnanu sodného, ve Vancouveru, kde se mají v únoru konat Olympijské hry 2010.
Obě tyto události se staly poté, co plutokracie ztratila možnost globálního konsensu a zavazující dohody pro kontrolu nového trhu odvozeného od uhlíku, které by postihly všechny lidi na planetě zvýšením daní.
Také se děje to, že americká vláda rozšiřuje své agresivní války do Pákistánu, Jemenu, ale jak se Evropská unie stává realitou, vynořuje se nový obchodní blok a ekonomická recese se prohlubuje.
Bude v Kanadě útok pod falešnou vlajkou? Má dojít k vytvoření Severoamerické unie?

Pokud žijete ve Vancouveru, odjeďte raději po dobu olympiády někam na dovolenou.
 

6. února 2010

Thomas Bearden: Teroristické využití skalárních zbraní

Thomas E. Bearden, vědec, který se zabýval skalární interferometrií, volnými energiemi, Teslovými zbraněmi atd. (viz heslo wikipedie) napsal ke 3. výročí událostí 9/11 varující článek o teroristickém využití skalárních zbraní . Článek je velmi rozsáhlý (62 stran!). Zatím z něj vybírám kapitolu o  využití skalárních interferometrů v meteoinženýrství a dalších oblastech. Beardenův web zde.: http://www.cheniere.org/
Dle Beardena jsou tyto teroristické zbraně (kromě Ruska) zejména v rukou japonské mafie Yakuza, která jimi vede teroristickou válku proti USA (a celému světu). To zní docela pravděpodobně: proč by si např. sami Američané na svém území prováděli hurikány, sněhokalypsy, sabotovali starty raketoplánů atd.? 
První body Beardenova článku mi velmi souhlasí s tím, co pozorují na průběhu umělého počasí: zvláštní střídání tlakových výší a níží, jejich udržování či posunování, blokování či urychlování postupu front...
Takže docela věřím, že to počasí fakt dělají tak, jak píše Bearden.

Skalární elektromagnetické zbraně a jejich teroristické využití: současné strategické aspekty asymetrické války proti USA
T. E. Bearden, 13. 10. 2004 (ke 3. výročí 9/11/01)

Kapitola 16:
Některé schopnosti skalárních interferometrů v oblasti vytváření počasí a geofyzíkálních událostí:


a) Řízení tryskového proudění a tím i „řízení“ a „vedení“ meteorologických celků. Ohříváním vzduchu v jedné oblasti se vzduch rozpíná, takže je řidší. Tím interferometr vytvoří v této oblasti nízký tlak. Postupným posunem „ohřívané oblasti“ (posunem umístění interferenční zóny) je tlaková níže „řízena“ a je předurčen její postup. Ochlazením vzduchu v některé oblasti vznikne oblast vysokého tlaku, která může být řízena stejným způsobem. Vytvářením mnohonásobných výší a níží a jejich obratným rozmisťováním a řízením mohou být přiváděny tryskové proudy a další převažující větry, mohou být „zachyceny“ a kormidlovány. Toto umožňuje podstatné zvýšení schopnosti řízení účinků počasí.

b) Ohřívání a ochlazování vlhkosti a vzduchu v rozsáhlé bouři nebo frontě může ovlivnit sílu bouře.

c)Vytvořením negativních pulsů uvnitř bouře tzv. Diracovy mořské díry „požírají“ elektronový náboj v bouři, zmenšují náboj v bouři a snižují její sílu.

d) Vytvářením pozitivních elektromagnetických pulsů uvnitř bouře mohou být dodávány další elektrony z Diracova moře, což zvýší náboj a sílu bouře.

e) Vytvořením velmi široké rotace na cestě bouře a pak náhlým snížením průměru křivky angulární moment bouře vytvoří koncentrovaný rotační vzestup, jehož výsledkem je vznik tornád, vodních vírů atd.

f) Při vytvoření rozsáhlé oblasti vysokého tlaku tato oblast funguje jako blok pro normální větry a bouřkovou aktivitu s nižším tlakem.

g) Při vytvoření rozsáhlé oblasti nízkého tlaku působí tato oblast přitažlivě pro normální větry a bouřkovou činnost o vyšším tlaku.

(Obrázek: oblačné skalární vlny.)
h) Soustředěním interferenční zóny do nitra vulkánu, do magmatu, a neustálým dodávání EM energie do piezoelektrické hmoty se vytváří ve vulkánu stále větší tlak a může dojít k erupci. Když je zvyšování tlaku aplikováno pomalu, pomalý nárůst tlaku bude statickým třením udržován déle, takže před erupcí je dosaženo vyššího tlaku. To má za následek rozsáhlou a prudkou erupci, s dalekosáhlým rozptýlením popela, lávy atd.

i) Když se tlak zvyšuje rychleji, dojde k erupci za nižšího tlaku, takže je menší.

j) Interferometry mohou vytvářet veškeré „vzory“ EM energie – zářící koule, polokoule atd.; ty mohou být použity proti různým cílům, buď pro elektrickou a elektronickou destrukci, nebo pro elektromagnetické exploze těchto koulí, jakmile dosáhnou zamýšleného cíle.

k) Ukládáním energie ve zlomové oblasti zvýšená piezoelektrická aktivita povede ke zvýšenému tlaku ve skalách a vyvolá zemětřesení, když dojde k posunu zlomových desek. Přizpůsobením rychlosti ukládání dodatečné energie lze řídit intenzitu výsledného zemětřesení.

l) Zvýšením náboje bouře může být zvětšena její elektrická aktivita a výsledné údery blesků. To je užitečné např. při opakovaném způsobování rozsáhlých lesních požárů, zejména když je to kombinováno s výrobou počasí způsobující dlouhodobé sucho. Na druhou stranu snížením náboje bouře může být snížena její elektrická aktivita a rovněž údery blesků.

m) Opakovaným zaváděním pulsů negativní energie do oblasti, kde jsou živé bytosti, mohou být zvířata i lidé přímo zabíjení. Silné pulsy povedou k okamžité smrti, kdy těla bezvládně klesnou, aniž nervové buňky jeví podráždění. Vše živé – buňky, mikroby, viry v zasažených tělech je okamžitě zabito a těla po celý měsíc i déle netlí. Sověti testovali tyto zbraně v tomto režimu proti dvěma afghánským vesnicím, a je pravděpodobné, že Yakuza je nyní schopna vyrábět přenosné zbraně s touto schopností.

n) Protože longitudinální EM vlny používané v interferometrii skalárního interferometru snadno proniknou Faradayovým štítem, oceánem, zemí atd., jsou tyto zbraně velmi užitečné při útoku na hluboké podzemní cíle a zařízení pro jejich poškození či úplné zničení.
V Japonsku Yakuza demonstrovala tuto schopnost při několika příležitostech, pro zabití japonských kritiků uvnitř hlubokých úkrytů či opevněných zařízení. Významný vliv na strategická velící a kontrolní centra v podzemních bunkrech je velice ceněn. V podstatě veškerá zařízení a personál jsou takto zranitelná.

o) Používání přenosného skalárního interferometru pro ničení elektronické kontroly normálních nebo jaderných elektráren na dálku je zřejmé. U jaderných elektráren je riziko rozpuštění. Elektrická kontrola potrubních ventilů atd. je také zranitelná. Sklady vyhořelého paliva jsou obvykle pod vodou ve vodních nádržích nebo v normálních elektrárnách. Pokud se z těchto nádrží vyčerpá voda, tyče se začnou ohřívat a tavit, přičemž může dojít k velmi nebezpečnému úniku radioaktivity.

p) Útok skalárním interferometrem je smrtelný pro kontrolní systémy hydroelektrických přehrad.

q) Tento útok je smrtelný pro rozsáhlé elektronické komplexy, jako transformační a kontrolní systémy, centralizované kontrolní systémy elektrického vedení a jeho součásti. Lze provést na krátkou i dlouhou vzdálenost.

r) Tento útok je smrtelný pro chemické závody, rafinerie, sklady paliva, cisternové sklady – může být rovněž proveden přenosným zařízením.

s) Vysoce zranitelné útokem skalárního interferometru jsou i zařízení na zemní plyn, ropné tankery.

t) Skalární interferometrie může provést snadno nápory do distribuční sítě elektrické energie, takže může systematicky poškozovat tuto síť, navozovat stavy nouze na většině dodavatelských elektráren. Podle potřeby může tato síť být udržována opakovanými útoky v nefunkčním stavu.

u) Existují mnohé další způsoby použití skalární interferometrie v počasí, atmosféře, zemských pohořích, na dně oceánů, atd.

Vědecká zpráva z r. 1998: Výzkum a využití HAARP

Zajímavý vědecký dokument (1998) o výzkumu a možnostech využití HAARPu v 21. století (anglicky) zde:
http://foia.abovetopsecret.com/ultimate_UFO/Advanced/HAARPResearchAndApplications.pdf

Existuje ještě přirozené počasí?

Napadlo mě podívat se, jak si právě vede Scott Stevens, to je ten americký televizní meteorolog, který v r. 2003 prokoukl metody klimateroristů, snažil se je zveřejnit, a tak samozřejmě přestal být televizním meteorologem.

Své poznatky napsal alespoň na blog weatherwars.info, který mi před dvěma lety umožnil pochopit manipulační praktiky denně se odehrávající nad našimi hlavami, a inspiroval mě k jejich zveřejňování pro česky mluvící publikum ...

Takže OrgoNet vlastně začíná překlady několika jeho článků (můžete je najít pod tématem Scott Stevens, je jich 16. Úplně první a základní článek, vlastně i moje stálé motto, zde (Pravda o modifikacích počasí, 26. 5. 2008). Od té doby se možná někde vytratily některé fotky, z důvodu mé tehdejší neumětelnosti uložit je trvale).

Scott se pak na nějakou dobu odmlčel, jeho blog zmizel z webu. Scott se zatím věnoval zkoumání a focení manipulací počasí pro dokumentární film. V současné době vystupuje v rozhlasovém pořadu, v němž odhaluje praktiky manipulátorů počasí. Obnovil i svůj původní blog, kde můžeme najít jeho původní poznatky o manipulacích počasí a nově i informace o jeho rozhlasových vystoupeních a přednáškách. Jedna z nich (5. 2. 2010) se jmenuje "Existuje ještě přirozené počasí". Doufám, že se objeví někde na netu, ať můžu poinformovat.

Scott dal 3. 2. 2010 na youtube nějaká nová videa ze svých fotek manipulací počasí, tady je jedno naprosto  úžasné (5:53 min, beze slov). (Písnička: Snow Patrol, Open Your Eyes, slova na videu zde, taky moc pěkné.)