15. února 2010

Největší vzpoura všech dob: Vyžeňme parazity!

Překládám poselství, které se šíří po francouzském webu. Hluboce s ním souhlasím a připojuji se k výzvě. Prosím, šiřte dále. 
Je jistě žádoucí naprogramovat i svůj power wand, aby pomohl této myšlence.

Největší vzpoura všech dob. 
Anonymní dopis.

Francie, 16. 8. 2009
(Kdokoli by chtěl vydávat tento dopis za své osobní dílo, nechť je pokládán za lháře. Kdokoli by na něm změnil třeba jen čárku, nechť je nazván falsifikátorem. Kdokoli by ho použil pro řízení skupiny lidí, nechť je označen jako usurpátor.)

Dobrý den!

Právě se aktivizuje největší vzpoura všech dob. Je pokojná, odhodlaná, nekompromisní a vědomá.
Toto povstání je neformální, nemůže být organizováno, hierarchizováno a zůstává majetkem každého, kdo si přečte tento text.

Mnozí z vás jste měli dost inteligence, abyste se snažili pochopit soukolí tohoto světa, a hledali jste si informace neoficiálními cestami.

To, co jste objevili, vás hluboce šokovalo, ale měli jste a stále máte odvahu o tom mluvit ve svém okolí, abyste probudili Vědomí těch, kteří spí jako pařezy, manipulováni mediální propagandou a svým vlastním egem.

Po celá desetiletí pozorujete činy svých vůdců, aniž na nich můžete cokoli změnit.

Dělají, co chtějí, s pomocí svých nevědomých a zainteresovaných přisluhovačů, aniž se ptají na váš názor, navzdory tomu, že byli zvoleni, aby se řídili vašimi pokyny.

O nic je nežádejte ... o vůbec nic. To by znamenalo, že se domníváte, že je potřebujete.

Na internetu se mluví hodně na téma „Ilumináti“. (Jestli jste o nich nikdy neslyšeli, vyhledejte si tam to slovo.)

Proč ti, kteří se snaží kontrolovat váš svět, necenzurují (prozatím) všechny tyto stránky a videa, která je odhalují?

Důvod je velmi prostý: umožnit, aby zavládl stres a strach a aby se vytvořil pocit bezmocnosti tváří v tvář postupnému narůstání jejich „světové vlády“, která bude favorizovat (relativně) pouze nepatrnou část lidského rodu a druhou, četnější část, vyhladí.

Tento pocit strachu a bezmocnosti posiluje uskutečnění jejich plánu na světový totalitarismus prostřednictvím zákona známého pod názvem zákon přitažlivosti.

Podle přijaté definice tohoto zákona člověk neochvějně přitahuje věci, na které se koncentruje (které si přeje a pevně věří, že je bude vlastnit), a zejména přitahuje ty, jichž se bojí.

Tak, jak je v současnosti učí „vůdcové“ zákona přitažlivosti, jsou tyto zákony individuální a točí se hlavně kolem stejných témat: chci zbohatnout, chci potkat lásku, chci dům svých snů, atd. Já, já, já ....

Zákon přitažlivosti, tak jak je vyučován v současnosti, je založen na egoistických požadavcích, posiluje egoismus, a může vytvořit pouze svět podobný tomuto, založený na egu, který plodí pouze katastrofy, války a nespravedlnost.

V tomto světě nikdo nemůže najít pravé štěstí. To je nepochybné.

Tento zákon přitažlivosti je kolektivním i individuálním zákonem odvozeným od skutečného univerzálního zákona, který se nazývá „zákon příčiny a důsledku“.

Může být pro lidstvo účinný pouze přes individuální a kolektivní přání/příkazy v zájmu kolektivu, tedy nezainteresované a altruistické.   

Je evidentní, že čím více si rozhodující masa lidí bude přát štěstí ostatních (příčina), tím více budou jejich činy zaměřeny na blaho lidí této planety, kteří z nich budou mít prospěch (výsledek), a naopak.

Zákon přitažlivosti je pouze úchylkou zákona příčiny a důsledku.

Čím více budete mít strach z psychopatických predátorů, kteří vám vládnou, tím více budete uznávat jejich moc.

Čím více se budete cítit zbaveni svých vnitřních sil, tím více budete přitahovat události, které oni chtějí, aby se staly ... protože věříte v jejich moc, i když si ji nepřejete ... a oni to vědí.
Ale bez vás nemají žádnou moc.

Stojíte na úsvitu Nového světového pořádku, který chtěl ustanovit Adolf Hitler.

Je naprosto možné, a to díky vašemu Vědomí reálné osobní a kolektivní moci, která je ve vás, že tento den nikdy nevzejde.

Od George Bushe otce až k Nicolasu Sarkozymu, přes Davida Rockefellera, si většina vysoce postavených politiků přála tento nový světový řád.

O čemž se zmiňovali a postupně ho nastolovali. Pokud ho dosáhnou, bude to úplný konec vašich svobod a nezvratitelné podrobení lidských Vědomí technologiím (prostřednicvím již existujícího a prodávaného čipu, implantovaného do každého lidského těla, buď oficiálním způsobem nebo nějakou oklikou). Toto vše už víte, a pokud ne, vyhledejte si informace.

V lednu 2009 prohlásil francouzský president Nicolas Sarkozy při novoročním přání velvyslancům:
„Půjdeme společně k novému světovému řádu a nikdo, říkám nikdo, se mu nebude moci postavit!“

Je nepopiratelné, že toto je totalitární a vyhrožující projev, ale víte, co ještě dodal?
“Co neuděláme v roce 2009, bude mnohem těžší provést v roce 2010.“ Tento rok „bude bezpochyby jedním z nejtěžších za desítky let.“
„Čas hraje proti nám.“

Čas hraje proti nám...

Přesně tak, jejich čas na této planetě a v jejich podzemních krytech je spočítán a dojde k jeho bezprecedentnímu urychlení, a to díky vašemu Vědomí a Vědomí všech lidí, kteří budou jednoduše aplikovat to, co je zde doporučeno.

Pozemská bohatství patří vám a nikoliv úzké vrstvě zazobanců řídících svět.

Veškeré bohatství světa bylo vytvořeno prací a utrpením vašich rodičů, prarodičů, praprarodičů a tak dále, nedobrovolných otroků rodin, které vždy měly v rukou otěže vlády tohoto světa.

V žádném případě nemohou tato bohatství patřit této „vládnoucí“ kastě. Patří právě tak obyvatelům západu i obyvatelům Afriky i celému zbytku světa, jejichž předkové, ať už byli zapojeni do vytváření vašich společností či izolováni od zbytku světa, přispěli k evoluci světa prostě tím, že žili.

Musíte se znovu chopit své vnitřní i kolektivní moci. Tato moc je nesmírná. Je skrytá v každé lidské bytosti a prosté odhodlání způsobí, že ve vás vzejde. Buďte připraveni, neboť svět se změní díky vám a díky všem lidským bytostem dobré vůle, kteří přispějí k tomuto doporučení.

Není důležité, zda jste ateisté, věřící či agnostikové. Důležitý je váš záměr, Vědomí (pro věřící Duše), které v sobě nosíte.

Mezi ateisty existuje stejné poměrné množství lidí dobré vůle vůči bližním jako u věřících různých náboženství, sekt, bratrstev a jiných seskupení.

A existuje také stejné poměrné zastoupení lidí špatné vůle vůči svým bližním mezi ateisty jako mezi věřícími různých náboženství, sekt, bratrstev a jiných seskupení.

Popírat to by bylo lehkověrné.

Ve všech sférách společnosti jsou osoby dobré i špatné, ve všech skupinách a ve všech zemích. Někdy je lze poznat podle jejich slov, ale především a zejména podle jejich činů.

Z toho vyplývá, že je lepší opřít se o Skutečnou lásku, o Vědomí, než o nějakou skupinu složenou ze záměrů, které si vzájemně odporují a vylučují se.

Otevřete svého ducha Univerzální lásce, nikoliv lásce omezené na jednu skupinu.

Odpoutat se od VEŠKERÉ formy hierarchie je JEDINÁ cesta k nalezení své osobní moci.

Od úsvitu světa drží psychopati bez Vědomí v rukou vládu ve všech oblastech, ve všech sférách, ve všech skupinách a na mnoha úrovních, aby mohli ovládat a řídit zbytek populace, který všeobecně více inklinuje k míru a není si vědom existence a manipulací psychopatie.

Svým pacifismem a svou úrovní vědomí umožnila tato populace až do nynějška nevědomky své podrobení psychopatům, kteří neváhají využívat slibů, naděje, laskavosti, lži, lstivosti, vydírání, autority, slovního násilí a konečně i fyzického násilí, aby si udrželi svou moc.

Ať je vaše víra a vaše úroveň vědomí jakákoli, vidíte dobře, že tento svět je světem krvežíznivým, řízeným krvežíznivými bytostmi, které se jen zřídka starají o dobro a život bližního.

Aniž byste se odpoutali od svých osobních aktivit, které jsou důležité pro změnu vašeho světa, můžete k nim přidat jednu navíc. Ta vám umožní spojit se v reálném čase se všemi osobami dobré vůle, které žijí ve všech koutech světa.

Vytvoříte spojení mezi sebou samým a všemi ostatními, jak tomu v celé známé historii lidstva nikdy dosud nebylo.

Ať je vaše rasa či příslušnost jakákoli, převezmete kontrolu nad svým životem, aniž byste umožňovali psychopatům vás obelhávat a řídit.

Než vám ukážeme, jak to udělat, je důležité vám osvětlit účinnost a vliv vaší osobní moci, vašeho záměru.
Nebudeme po vás chtít, abyste prováděli meditaci či modlitbu, které mohou mít uspávající vliv na Vědomí, když je užíváno v rámci víry. Každý činí, jak si přeje, při vědomí, že to, co se zde požaduje, je pozvednutí Vědomí. 

Být si Vědom svého okolí a své osobní moci nevyžaduje provádění meditace, ale vzájemně se to nevylučuje, pokud je meditace praktikována při plném Vědomí.

Lidé mohou mít zostřené Vědomí, aniž cokoliv praktikují. Co je důležité, je Intence, Osobní vědomí, Upřímnost a Přímost.

Vaše moderní věda, fyzika, dokázala, že hmota je složena z energie, z vibrací, a to od kamene až po vzduch, který dýcháte a který nevidíte.

Každý atom, každé fyzické těleso vydává vibraci, vlnu.

To je důkaz, na kterém se shoduje celý svět: vše v lidem známém vesmíru vydává vibraci, frekvenci.

Dáme vám příklad ze světa lidí: když se ve vaší blízkosti stresuje jednotlivec nebo skupina, tato vibrace, tato vlna je nakažlivá (emoční vliv) a může vás přivést k tomu, že také začnete být ve stresu, pokud nedokážete vliv relativizovat a odpoutat se od něj, nebo pokud nemáte zostřené Vědomí reality, což od vás bude vyžadovat dodatečnou snahu o koncentraci.

Ale v každém případě vás tato vibrace stresu zasáhne, ať už ji překonáte nebo ne.

Stejně je to s každou myšlenkou, citem nebo záměrem, který v sobě vytvoříte.

Každý odpovídá určité vibrační úrovni, od nízké až po vysokou, a ovlivňuje svoje okolí negativně nebo pozitivně. Mozkové vlny jsou měřitelné.

Díky vašim záměrům, myšlenkám (příčina) se můžete nejen „napojit“ současně na všechny lidi dobré vůle na Zemi (se stejnou vlnovou délkou), ale také ovlivnit běh dějin (důsledek).

MŮŽETE VYHNAT Z VAŠÍ PLANETY PSYCHOPATY, kteří vám ukradli vaši vnitřní a kolektivní moc, pokud se nepřizpůsobí cestě Vědomí a Univerzální lásky, které jsou nyní aktivovány.

Volba je na nich: jít touto cestou, anebo být svrženi ze Země. Jejich existence se stane peklem a jistým koncem, pokud nebudou následovat energii/vibraci, která nastupuje rychlostí blesku díky vám, vašemu uvědomování a šíření tohoto poselství.

Vaše moc je mnohem větší než se domníváte, pokud budete následovat cestu Vědomí a nikoli cestu spánku. Tato moc se násobí všemi těmi, kteří vás budou provázet tímto směrem.

Zde je to, co máte udělat, a je to docela jednoduché...

Pět minut po poledni vašeho času jděte do ústraní a položte pravou ruku (nebo obě ruce) na zem, nebo na podlahu, pokud jste v 50. patře mrakodrapu, a pak všemi buňkami své bytosti pošlete svou Energii/Vědomí ke středu Země a řekněte nahlas nebo myšlenkou (intenzívní a vědomou):

„Ať všichni psychopaté, kteří řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

Váš mozek vytvoří mozkovou vlnu, která bude znásobena podobnými VĚDOMÝMI vlnami miliónů lidí kolem celé planety.

Ať už věříte ve svou osobní a kolektivní moc nebo ne, toto prosté tvrzení vás bude stát denně pouze několik sekund, jeden prostý impuls.

Ať už si vytvoříte Vědomí své osobní a kolektivní moci nebo ne, musíte to dělat, pokud je vaším přáním radikální změna směrem k harmonické Zemi, kde je si každý vědom důležitosti života bližního, a humanismus a rozvoj duše vystřídají okamžitě tato planetární jatka.

V okamžiku, kdy jsou psány tyto řádky, je tato operace již prováděna denně ve frankofonním světě.

Podle intenzity a frekvence vyvolané zvyšujícím se adekvátním počtem aktivizovaných osob může být výsledek rychlý, anebo o hodně pomalejší. Pokračujte v této aktivitě i v době míru.

Připojte svou Energii/Vědomí k tomuto postupu podle výše uvedených pokynů. Nedělejte z toho ani náboženství, ani rituál, ani povinnost. Tento akt musí být Vědomý.

Pokud zmeškáte navrhovanou hodinu, nevadí. Během dne bude v každou hodinu někde na planetě 12.05, takže to můžete udělat v kteroukoli hodinu dne a připojit se k nové kolektivní vibraci osob dobré vůle, které vyvolají tento impuls někde na Zemi.

Tato praktika vám nezabraňuje provádět vaše aktivity, naopak, učiní je čím dál tím více vědomými a posílí je.
Jde tu nejen o běh dějin, ale dovolí vám rozvíjet vaše Vědomí, vaše odhodlání pro lepší svět, váš altruismus, sílu vašeho záměru, a spojit vás s ostatními tak, abyste nalezli svou osobní i kolektivní sílu.

Vládní pokusy, jak sovětské, tak americké (i CIA) s „psychologickými jevy“ dokazují rovněž reálnost těchto jevů.
Nevydávali by miliardy na pokusy ve věci, která neexistuje.

Pro ně nejde o to vědět, jestli tyhle jevy existují, ale pochopit jejich mechanismy a jejich různé možné aplikace.

Schopnosti lidské duše jsou studovány po celá desetiletí vašimi vládami, a ty by chtěly, abyste věřili, že nemáte žádnou moc?

Chtějí, abyste věřili, že tyto schopnosti jsou pouze výsadou několika mimořádně nadaných, několika vyvolených?

Pokud je tohle odpověď, ke které se přikláníte, kdo by mohl být dost silný, aby vás probudil z vaší letargie?

Pouze vy sami.

Od doby, co existuje svět, „autority“ vás nepřestaly oddělovat, rozdělovat, aby vás mohly lépe ovládat, a neustále se obávají vašeho sjednocení. Vědí, že před vaší KOLEKTIVNÍ MOCÍ nemohou nic dělat.

Energie/vibrace, která je aktivována a podněcována v tuto chvíli, je výsledkem planetární dohody mezi lidmi dobré vůle vůči svým bližním a za účelem prostého a jednoduchého vyhlazení psychopatů z vašeho světa. Výsledek bude jednoznačný.

Vyzýváme k rychlému šíření a přesnému překládání tohoto dopisu do všech jazyků světa. K překladům přiložte i francouzský originál.
Webmasteři, blogeři, admistrátoři fór, spisovatelé a všichni lidé dobré vůle, rozšiřujte tento dopis do celého světa.
Kopírujte ho na své blogy, weby, fóra, do knih, umožňujte jeho stahování ve verzi PDF, aby ho lidé dobré vůle mohli posílat svým přátelům.
Umožněte svým návštěvníkům vyjádřit se k tomuto námětu. Budou tam lidé vnímaví, i skeptičtí ... a zasáhnou i psychopaté. Na tom nezáleží, konat bude ve skutečnosti síla, odhodlání a záměr mnoha lidí.
Největší povstání všech dob je nyní aktivováno. Je mírumilovné, odhodlané, nezastavitelné a vědomé.
„Ať všichni psychopaté světa, kteří řídí nebo se snaží řídit mou planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“
Ať vaše vědomí doprovází vaše kroky. Pečujte o sebe i o své okolí.
Francie, 16. 8. 2009

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

27 komentářů:

 1. Díky ,moc mi pomáhá,když vím, že nejsem sama v tomhle světě.
  Dita

  OdpovědětVymazat
 2. Vynikající nápad..Souhlasím s Ditou.

  OdpovědětVymazat
 3. taky moc děkuji, přečetl jsem si to zrovna v šedé chvilce a moc to pomohlo.s chutí do toho!

  OdpovědětVymazat
 4. Děkuji, nejen za toto. Vědomosti, které získávám na OrgoNetu mi moc pomáhají. Spáchal jsem si zapper. Jako důchodce nemohu si nic objednat, ale snažím se udělat. Neumím anglicky a tak nejsem schopen spáchat powerwand. Prosím, kdo má návod, aby ho zveřejnil. Potřebovali bychom jich hodně udělat. Děkuji. orgonitus@centrum.cz

  OdpovědětVymazat
 5. Také se přidávám a děkuji.
  Jarmila

  OdpovědětVymazat
 6. Tak to je husty!! Nevim, jako Vy ostatni, ale ja jsem mel neuveritelne silny zazitek, myslim, ze tady tim vznika neuveritelna sila..!

  OdpovědětVymazat
 7. Díky,jsem ráda že tyto stránky informují i takto.Jsem každodenním čtenářem .Děkuji

  OdpovědětVymazat
 8. MILUJI ŽIVOT ,MILUJI MATKU PŘÍRODU A TO CO SE DĚJE
  JE OPRAVDU NA POVÁŽENOU.SVĚT OVLÁDAJÍ DVĚ PROCENTA
  LIDÍ A TAKÉ TO TAK VYPADÁ.PŘIDÁVAM SE PROTOŽE
  CÍTÍM ŽE JE TO SPRÁVNÉ .DĚKUJI RADEK

  OdpovědětVymazat
 9. Taky se mi ten francouzský dopis moc líbí. A taky říkám: Lidé, nebojte se těch parazitických psychopatů a dávejte jim jasně najevo, že jejich vláda končí. Mně se například líbil ten francouzský zaměstnanec, který nepozdravil Sarkozyho a úplně ho ingnoroval. To tyhle zmrdy úplně rozhodí! Lidé neklaňte se jim, ale vždy si před nimi odplivněte! A to platí i pro místní odporné zkorumpované oligarchy typu sviňáka Topolánka, Paroubka, Kalouska a všechny další.

  OdpovědětVymazat
 10. Super, uplne se mi tocila hlava kdyz jsem to cetl.
  Takove mnozstvi energie soustredene na jeden jediny bod[myslenku].

  OdpovědětVymazat
 11. jo, šíří se to, ale nesouzníme s tou afirmace:
  „Ať všichni psychopaté, kteří řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují
  cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně
  odstraněni ze Země.“

  ono to je totiž v příkrém rozporu s další větou: "...pokud je vaším přáním radikální změna směrem k harmonické Zemi, kde je si každý vědom důležitosti života bližního..." protože i ti "parazité" a jejich život jsou důležití a naši bližní.

  Zabývám se problémem popsaným v článku už delší čas. Je jasné, že k té radikální změně dojde ve chvíli, kdy se spojíme do Jediného vědomí, ale to spojení musí nastat nad tím, co chceme, ne nad tím, co nechceme. Ten článek píše o tom spojení, ale dává doprostřed to nechtěné. To nefunguje. Další problém toho článku je to, že je opět manipulativní a strašící, čili v jiné vibraci, než je láska, která nás nakonec propojuje. Ten "Nový světový řád", o kterém se pořád píše a o kterém prý elity sní, je nefunkční, nelze ho ustavit ani kdyby byli mistři světa přes zákon přitažlivosti - nic jako "definitivní ztráta svobody" neexistuje. A čím víc se někdo snaží ten řád ustavit, tím rychleji se na druhé straně rozpadá - je to prostě v nás zakódované.

  Líbí se mě idea, že jako Jediné vědomí v nějaký čas říkáme společnou afirmaci, ale ta musí být pozitivní a naplněná absolutní láskou. pak má sílu. Já často používám následující: "Chci čisté vody, čistý vzduch a čisté vztahy. Chci žít na planetě s nejlepšími podmínkami pro život."

  OdpovědětVymazat
 12. je to moc hezky, ale retorikou mi to pripomina sionske mravokarce. prosim vas pokud neco takoveho chcete praktikovat, nemyslete na to ze planeta je vase a ze z ni ma nekdo IHNED vypadnout. To je dost silna kava i pro ego - nemyslite.

  At vsechny bytosti , ktere jsou na ceste za spatnymi cily, a ublizuji Zemi a Vesmíru, dosahnou stesti a pochopi univerzalni lasku a ziji podle ni. Klidne at zustanou na zemi, pokud se vsak nezmeni at nemaji moc nademnou ani nad Zemi.

  nebo tak nejak, na dolezite.sk je pod timto pekna diskuze. Davejte si lidicky pozor na co myslite a jake vibrace chcete kolem sebe sirit. nez se pro neco nadchnete, premyslejte o tom, i vice dni radeji. Nezapomente ze 4/5 nabozenstvi a systemu podle nichz zijeme stvorili ti sami, kteri se vas nyni chystaji definitivne zotrocit. Jejich vedomosti a duchovni vhledy jsou na vysoke, tisicilete urovni. viz...osn a new age, srichimnoy

  komo

  OdpovědětVymazat
 13. v originále tam taky stálo "úchylka?", nebo je to chyba v překladu? :)

  OdpovědětVymazat
 14. Jdem do toho. Myšlenka má obrovskou sílu, to je psáno už v Bibli. A tato myšlenka nám může pomoci všem.

  OdpovědětVymazat
 15. Šíří se to i v jiných jazycích? Je to jediné místo (ten francouzský originál v PDF a český překlad tady), kde se to dá najít?

  OdpovědětVymazat
 16. když si čtete něco jako tohle zapojte mozek a ne vibrace prosím ;-) dopis je slátanina a jako celek absolutní hloupost jako celý osud.cz a vaše "alternativní" vlna mimo realitu. Chcete všechno svádět na systém a světové mechanismi a čekat na nějaký zázrak co vás spasí ale svět nikdy nebude peříčko... a i přesto je pan Mašek vykrmene podnikatel ala biopašík. Zkuste víc číst normální tisk, nebo se o tom poraďte s přáteli a možná vám právě oni ukážou že jste to vy kdo se nedokáží podívat za zrcadlo svého chorobného myšlení.

  OdpovědětVymazat
 17. Jiz se tak deje i u nas, je nas uz hodne, nebojte ;-)))

  OdpovědětVymazat
 18. Mozna to opravdu funguje, pridal jsem se i ja ke vzpoure. Slovem funguje myslim, ze se zadne teroristicke utoky v Kanade "zatim" nekonali. Kazdopadne jsem rad, jestli to melo byt naplanovano, ze se tomu nejak zabranilo a jestli to je timto to opravdu nevim, ale chci tomu verit.
  Jakub

  OdpovědětVymazat
 19. Bůh ví proč mi na tom něco nesedí, ani žádné emoce jsem neprožívala... Ale když si vzpomenu, přidám se :)

  OdpovědětVymazat
 20. Dávám jako náhradu tuto afirmaci:Nikoho se nebojím,nikomu se neklaním,učím se a JSEM.

  OdpovědětVymazat
 21. P O Z O R - důležitý dodatek !!!
  Autor návodu zapomněl na to nejdůležitější! V okamžiku, než všemi buňkami své bytosti pošlete svou Energii/Vědomí ke středu Země a řeknete nahlas nebo myšlenkou „Ať všichni psychopaté ...", musíte nezbytně propojit nejvyšší energetické dráhy. Nejlépe levou rukou tak, že si palec pevně přitisknete na střed svého čela a současně malík na pupík. Neuděláte-li to, je celý postup marný a NIC se nestane.

  Prosím všechny, ať tuto zprávu laskavě připojí k původnímu dopisu. Nedůvěřiví nechť přijmou jako důkaz pravdivosti a naléhavosti tohoto dodatku fakt, že bez něho se zatím nepodařilo eliminovat ANI JEDINÉHO psychopata.

  Guru

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. mam prakticky vyzkouseno,ze to funguje i bez ruznejch "opicaren" , dkuju za ten vtip s malickama:-))))....proud

   Vymazat
 22. Myslenka je dobra, ale chtelo by to 100% pozitivni afirmaci, bez slov jako jako je "psychopat" apod.

  Vychodni mystika zna napr. mantru
  "at jsou vsechny bytosti stastny".
  Neni ji treba rikat v urcitou hodinu, ale treba neustale :)

  OdpovědětVymazat
 23. http://billstclair.com/separation.html
  To je taky moc dobré

  OdpovědětVymazat
 24. děkuji za tyto komentáře.je to opravdu tak láska je ta síla ,kterou se můžeme změnit a následně se pak mění naše okolí.takže jen říkám otevřeme svá srdce a oči at láska září v nás a z nás : )

  OdpovědětVymazat
 25. jeste efektivnejsi by bylo mit od toho ANGLICKY preklad a ten taky sirit, do USA, Australie atd!!!! anglicky mluvici populace je obrovske mnozstvi!

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.