22. září 2013

Aolian: Prazvláštní mutace rostlin a jiné klimateroristické události

Prazvláštní mutace osikových listů a jiné klimateroristické události
Aolian 22. 9. 2013
Kapitola první: Paskviloidně zmutované listy vzrostlé osiky

Během letošní vegetační sezóny jsem navštívil celou řadu zajímavých přírodních koutů s výskytem vzácnější flóry. Jedním z těchto míst byla i zamokřená louka v místě bývalých obecních pastvin poblíž Nalžovských Hor v okrese Horažďovice. Po prohlídce lučních porostů upoutala mou pozornost vzrostlá solitérní osika. Již na první pohled bylo patrné, že u ní podivně prosychá část koruny orientované na západní světovou stranu (viz foto 1 pořízené na konci května).
(Fotky kliknutím zvětšíte.)Lokalitu jsem opětovně navštívil ke konci srpna. V koruně osikového stromu bylo patrné další prosychání větví (viz foto 2).Při bližším okuku mne překvapila nezvyklá mutace přežívajících osikových listů. Byly jakoby nedovyvinuté, zababčené, všelijak pokroucené a s osychajícími okraji. Některé z nich připomínaly svým tvarem spíše listy rodově příbuzných vrb. Koneckonců posuďte sami, na fotkách č. 3 až 5 jsou zdokumentovány detailní záběry postižených větviček:

Větvičky se daly docela snadno odlamovat; jejich dřevo bylo celé takové jakoby zkřehlé a celkově budily dojem jakýchsi nešťastných nedochůdčátek. Ve zbývající hustě olistěné části koruny se nacházely listy normálního tvaru bez výraznější známky poškození. Mohu-li posoudit na základě svých pozorování, ještě v předchozích pěti letech se jednalo o strom s velmi dobrou vitalitou a zdravým základem. Které vlivy tak citelně podkopaly zdravotní stav osiky rostoucí ve volné klidné krajině bez průmyslu a intenzivního zemědělství? Podezření padá především na utajované hokus-pokusy výzkumných středisek sloužících zájmům šílených pseudovládců naší planety.

Kapitola druhá: Zmatený jeřáb aneb jak v pohádce O dvanácti měsíčkách

V prvním zářijovém týdnu jsem se věnoval sběru bylin na podhorské louce ve svém rodném Pošumaví. Napadlo mi, že bych při této příležitosti mohl okouknout i zrající bezinky v sousedním křovinatém lemu. Netušil jsem, jaké tam na mne čeká kuriózní překvapení. Stojím před mladým dvoukmenným exemplářem jeřábu ptačího a připadám si jak ve známé lidové pohádce O dvanácti měsíčkách. V horní a střední části koruny dozrávají jeřabiny, zatímco na spodních větvích se vyjímají čerstvě rozkvetlá květenství sněhobílých kvítků! Celou situaci si můžete prohlédnout na fotkách č. 6 a 7: 
Zkouším blíže prozkoumávat životní energie zmateného jeřábu. Jsou poněkud chaotické, jakoby rozhozené. Při silnějším vcítění vstupuji do energetického prostoru, který připomíná jakýsi rozvířený karambol. Připadá mi, jako kdybych měl své tělo roztříštěné do různých časoprostorů, jejichž energie na sebe ostře narážejí. Mám co dělat, abych to urovnal do nějaké žitelné formy. Nadměrně spotřebovávaná síla na harmonizaci roztříštěných energií oslabuje mé spojení se zemským živlem, cítím se hůře zakotvený ve zdejší hmotě, laicky řečeno, jsem si méně jistý ve svých kramflecích. Raději vystupuji z celého tohoto karambolu a vracím se zpět do svého osobního časoprostoru. Je to pro mne zajímavá životní lekce, kterak dokáže umělý chemicko-technický „štelung“ klimatu nabourávat osobní časoprostory naší domácí flóry. Ptám se bytostného opatrovníka jeřábu, jak bych mu mohl pomoci. Záhy jsem zjistil, že strážná bytost stromu využívá k harmonizaci energií zvláštní pomocné časoprostory, na jejichž vývoji se podílí specializovaná parta velmi vlídných a přátelských bytostí. Poznávám mezi nimi i některé z erudovaných Strážců času. Zpočátku se trochu podivuji nad tím, že nemají jádro své působnosti ukotvené v Domovských úrovních nýbrž v jakýchsi improvizačních systémech. Toto zjištění je záhy provázeno trpkým poznáním o zkorumpovanosti některých Strážců času, kteří v dávné minulosti zaprodali své schopnosti invazní civilizaci ze sousedního „technického“ vesmíru. V podstatě vytvořili pro tyto invazní mutanty speciální holografické časoprostory, které jim dodnes umožňují vstupovat do zdejšího vesmíru a působit na jeho dění v přítomnosti i budoucnosti. Kolegům z pracovní party Strážců času, kteří s tímto aktem nesouhlasili, nezbylo nic jiného než se od toho všeho rychle odseparovat a najít si jiné pole působnosti. Dnes nám podstatným způsobem pomáhají překonávat obtíže způsobené „nelegální“ tvorbou iluzivních časoprostorů vázaných na zbytkové energie pradávných civilizací. Temnářským elitkám je samozřejmě takové konání trnem v oku, proto se snaží „přeprogramovávat“ celé skupiny ezoteriků k tomu, aby aktivovali a šířili mezi obyvatelstvem různá dávná zasvěcení ze Staré Atlantidy, Sumeru, Starého Egypta aj. civilizačních epoch ovlivněných působností iluzivních časoprostorů. Nilský kříž, merkaby, rovnoramenný kříž, židovská hvězda a další jim podobné „paznaky“, jimiž jsou bohatě zamořeny internetové stránky různých duchovědců, jsou ve své podstatě hlavně technické implantáty, které mají za úkol otevírat falešné časoprostory pro lepší působnost temnářů.

Kapitola třetí: Další případy poškozování naší flóry

V dnešní době zmítané rozsáhlým klimaterorem nás provází porůznu poškozená vegetace téměř na každém kroku. Stačí se jen pozorněji dívat kolem sebe. Dívat se kolem sebe a zapojit všechny své smysly k soustředěnému vnímání světa kolem nás? Kdo se o to vytrvale pokouší, záhy zjistí, že mentální a emocionální úroveň celé naší společnosti je temnářskými elitkami kumštovně přeprogramovávána k pravému opaku: chodit prostorem jak tělo bez duše, jak ta největší tupídka zapatlaná do iluzivního strašáku existenčních nejistot. Toto přeprogramovávání je uskutečňováno s pomocí pravidelně letecky rozprašovaných vodivých nanočipů a jejich speciální modulací skrze mikrovlnné záření. Pokud vezmeme v potaz, že tyto nanočipy jsou vodivé látky, můžeme je docela snadno vyzkratovat magnetoterapií nebo jednoduše tím, že si uděláme každý večer před spaním čas na jednoduchý rituál: povrch celého svého těla „přejedeme“ silným magnetem. Zastrašovací a otupovací modulace nanočipů je totiž praktikována zejména v nočním období, velmi často mezi 1. až 4. hodinou po půlnoci. Tou dobou jsou do vzduchu také průběžně rozprašována různá „oblbovadla“ na bázi toxických umělých sladidel. Vyplatí se proto před spaním rozžvýkat list stévie, jejíž látky dokáží zajímavým způsobem ochránit mozkové buňky před vstřebáváním omamujících psychotropních látek.

Ale zpět k flóře. Čím více si budeme všímat nepředvídaných anomálií v naší přírodě, tím více podpoříme prospěšnou činnost astrálních pomocníků na podporu Života. Již delší dobu totiž žiji v poznání, že pracovní skupiny spadající pod působnost Strážkyně Přírody daly dohromady velice zajímavý systém na podporu přírodního vývoje. Pokud si všimneme nějakého poškození rostlin či živočichů v přírodě a proženeme toto zjištění přes myšlenku nebo to s někým konzultujeme, okamžitě se vyšle do prostoru energetický impuls, který dá podnět k otevření speciálních astrálních bran, kudy sem mohou vstoupit zkušení jemnohmotní pomocníci proškolení k práci na nápravě systému.

A to je jeden z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodl připravit další sérii fotografií s porůznu poškozenou flórou.

Na fotografii č. 8 si můžete prohlédnout podivně flekaté listy mladé břízy:Na fotografiích č. 9 a 10 jsou zachyceny podivně žloutnoucí až hnědnoucí listy buků:
Foto 11 zachycuje mladý keřík hlohu trpící hromadným odumíráním listů (zřejmě určitá forma choroby zv. spála růžovitých rostlin):Na fotce č. 12 najdeme exemplář mladého šeříku, který v předchozích letech překypoval vitalitou, během letošního léta však začal znenáhla chřadnout a hnědnout:Foto 13 dokumentuje hnědé skvrny na jiném exempláři šeříku. Ani povrch listů není zcela přirozený, má takovou divně vyžilou barvu:Na fotkách č. 14 a 15 si můžeme prohlédnout nemocné listy mladého jírovce maďalu. Takto byly napadeny všechny jírovce v obnovené aleji podél polní cesty v oblasti Moravského krasu. 
Foto 16 ukazuje silné napadení listů zplanělé hrušně rzivostí:Na fotce č. 17 je zachyceno enormní zplesnivění listů bezu hroznatého:Fotka 18 dokumentuje exemplář mrkve karotky s nepřirozeným výmladkem, výtvor hodný sovětského pavědce Lysenka:-)))))))))))))))) A na závěr malá kuriozitka: mutace barvy květu u okrasného karafiátu zakoupeného v létě na tržišti (viz foto 19 a 20). Mutace se projevila ca za šest neděl po pravidelných zálivkách dešťovou vodou:
Asi není divu, když čerstvě zachycená dešťová voda do sudu měla během letošního léta převážně tuto nevábnou vizáž (viz foto 21):Do jaké míry se na poškozování naší flóry podílí intenzivní rozprašování polymerových nanovláken s toxiny podkopávajícími imunitu organismů, přesně nevím, ale vyciťuji v tom pěkný podraz zdémonizovaných bytostí na celou přírodu.

Přidávám zkušenost z Mariánskolázeňska. Při letním výletě na energeticky zajímavé místo jsme vyfotili čoudící letoun, z něhož vycházely podivně agresivní až útočné energie (viz foto 22):Po přeletu bylo patrné, jak klesají z nebe k zemskému povrchu celé svazky blyštivě stříbrných nanovláken dobře viditelné v odlescích slunečních paprsků. Zíral jsem na to v němém úžasu a teprve po chvilce jsem byl schopen požádat o pomoc před možnou intoxikací celé krajiny. Za krátký okamžik po vyslovení prosby se v astrálním prostoru nebe ukázaly dvě světlé dlaně, spustily se níž a jemně, láskyplně pohladily celou krajinu kolem nás. Zaplavilo mne lehké dojetí a povzbuzení k další práci.

Kapitola čtvrtá: Speciální obrana krajiny proti elektrosmogu

Během mého několikadenního pobytu poblíž Brna mi byla zprostředkována zajímavá příležitost k poznání, jaké prostředky „nasazuje“ příroda na obranu proti přebujelému elektrosmogu. Dostal jsem se do prostoru jižně orientovaného svahu z větší části pokrytého novostavbami vybavenými moderní technikou. Tato čtvrť byla součástí rozlehlé osady obklopené čtyřmi vysílači rozmístěnými po okolních kopcích. Není divu, že celý prostor byl velmi silně zatížený elektrosmogem a celkově nízkovibračními energiemi. Při promenádě ulicemi mi neuniklo, že na neplodné půdě v okolí staveb je nápadný zvýšený výskyt rostlin s výrazně ostnitými těly. Jednalo se především o tyto dva druhy:

máčka ladní (viz foto 23):bodlák obecný (viz foto 24):V ladovité nezastavěné části stráně upoutaly mou pozornost husté mladé nárosty trnovníku akátu. Na mladých kmíncích byly silně vyvinuty ostré tmavé trny a celé skupiny přírodních bytostí se pečlivě staraly o to, aby právě tento druh dřeviny zde dostával nejvíce životní síly ke svému růstu a zdárnému vývoji. Vůdčí opatrovník pracovní skupiny mne vyzval, abych energeticky vstoupil do jejich osobního časoprostoru, kde se budu moci lépe obeznámit s jejich prací a radostným působením. Připadal jsem si, jako kdybych vstupoval do nějaké sváteční meditační zahrady s neuvěřitelnou lehkostí bytí. Z trnů mladých akátů vyzařovala velmi intenzivní energie vyrovnávající destruktivní účinky mikrovlnného záření z technických zařízení. Nevycházel jsem z úžasu a vůdčí opatrovník byl nesmírně potěšen, že k jejich práci chovám obdiv a úctu. Najednou se mi před očima vybavil obraz naší zahrádky. Asi to nebude náhoda, že v letošním roce na ní zcela samovolně vybujelo mnoho statných a velmi vitálních exemplářů ostnité byliny štětky lesní:-)

Chvíli jsem poseděl na akátové stráňce a navzdory agresivním vysílačům načerpal spoustu životadárné energie. Příštího dne mne překvapilo, že do akátového ráje se zničehonic vypravil jeden z místních obyvatel a začal mýtit mladé nálety na jeho okraji. Při podrobnějším okuku jsem zjistil, že má v hlavě sadu nanočipů, které jsou působením temnářů speciálně programovány tak, aby se onen dotyčný řídil dle jejich pokynů. Temnáři mu zadali pokyn, aby šel mýtit akáty mařící jejich záměry topit krajinu v šedi elektrosmogu a on jako biorobot číslo jedna vyrazil přímo do akce.

Kapitola pátá: Mají v plánu to tady udolat, ale planeta se nedá

Smažení krajiny i hlav mikrovlnami, masové sprejování jedovatin všeho možného druhu, vnucování potravin-otravin na každém kroku, oblbování mozku podprahovými podněty z masmédií – to vše je globalisty prováděno 24 hodin denně s jasným záměrem udolat zdravé základy života a naimplantovat sem své zmutované verze žití (nebo spíš živoření). K výrobě pasivních biorobotů skrytě a rafinovaně přispívají i snůšky samoúčelných náboženských litánií o tom, že jsme jakési „božské bytosti“ (přírodní systém života tento pojem vůbec nezná:-))))))))))), které se nemusí namáhat překonávat překážky, protože jim jejich „všemohoucí Bůh“ nechá spadnout do klína vše, co si přejí (lásku, štěstí, bohatství, hojnost apod.). V některých případech to potom dochází tak daleko, že potkávám různé osoby, které si v hlavě pěstují svou vlastní iluzi božství a prakticky se nestarají o to, čím se stravují a co se děje v jejich okolí. Namísto toho, aby sami aktivně jednali, jak jsme si to všichni naplánovali do našich současných inkarnací, pasivně sedí a utěšují se tím, že všechno vyřeší jakási „božská láska“ - opět neznámý pojem v rámci přírodního řádu života. Každý z nás patří do určité skupiny (sorty) bytostí a z astrálních úrovní, které jsou stejnorodé s podstatou našich duší, je každému z nás poskytována potřebná podpora pro práci a osobní vývoj. Tento proces se děje převážně samovolně a přirozeně. Pokud někdo projevuje příliš vehementní snahy napojovat se kamsi do „vysokých božských sfér“, může velmi snadno dospět do depresivně vybydlených úrovní Prasvětla značně poškozených sérií dávných vesmírných válek. Po ničivých technických zásazích zde stále přetrvává značné množství časoprostorových trhlin, odkud působí ze svých programovacích center celá řada zkorumpovaných řídících bytostí včetně samotného Otce Praslunce a jeho neméně zkorumpovaného bratra, Strážce Lví síly. Těmto bytostem nejde v žádném případě o to, aby na naší planetě zvítězila síla přírodního života, nýbrž vytrvale žehnají všem iluzivním časoprostorům ovládaným technikou. (I ta nejzkorumpovanější bytost je samozřejmě plně metamorfovatelná, chce to ale čas a trpělivost:-) Ještě donedávna jsem netušil, že tam „nahoře“ je to tak rozbité a zkorumpované, až mi to během jednoho letošního srpnového dne jakoby doslova cvrnklo o hlavu a doteďka se s tím vyrovnávám. Teď už naštěstí i s humorem:-)

Kdyby si spousta z nás vzpomněla na svou dramatickou minulost i karambolové záležitosti z historie našeho vesmíru, nejspíš by nakonec došla k závěru, že jsme se na tuto planetu zinkarnovali především proto, abychom si lépe vymezili svůj osobní časoprostor s podpůrnými doteky realistické přírodní divočiny, dále od prasvětelných úrovní nakažených nezdravou a dusivou atmosférou náboženského patriarchátu. Když se na to dívám s určitou dávkou humoru, trochu mi to připomíná únik mladých novomanželů od svých příbuzných, kteří za ně chtějí žít jejich životy:-)

Naše planeta je ovšem unikátní v tom, že energeticky stojí na pozici, z níž je možná komunikace s jakoukoliv úrovní v celém rozlehlém Stvoření. Můžeme si zde tedy neomezeně otevírat energetické brány do všech systémů a úrovní, které potřebujeme ke své práci a ke svému vývoji a zároveň podrobovat zpětné metamorfóze všechny systémy a úrovně, které se odklonily od přírodního řádu.

K tomu ovšem potřebujeme být fyzicky i duševně fit. Pokud se zkorumpované temnářské elitky rozhodly, že nám budou vytrvale otravovat naše životní prostředí chemikáliemi a elektrosmogem (a budou to dělat až do poslední chvíle než dojde k jejich globální metamorfóze), nezbývá nám než se o to vytrvaleji starat o kvalitu prostředí, v němž žijeme. Sbírat si informace o působení klimoušů, o riziku škodlivých látek v potravinách a kosmetických přípravcích, pročišťovat pitnou vodu zpětnou osmózou nebo šungitem, pravidelně podstupovat různé detoxikační kúry, kydat si balast ze svých astrálních těl, pročišťovat vzduch ionizátory apod. a hledat si různé příležitosti, kde se dá zažít něco odlehčujícího, humorného (vydatně tím podporujeme spojení s našimi astrálními průvodci a s pomocnými astrálními úrovněmi).

Globalisti opravdu mají v plánu to tady udolat, ale tahle planeta je pro ně tvrdý oříšek. Svou samotnou podstatou je předurčená k tomu, aby zde neustále probíhala zpětná evoluce směrem od mutantních forem k přírodnímu základu života. Svou speciální energetickou pozicí umožňuje vstup do všech časoprostorů potřebných k vyléčení (přírodní metamorfóze) jakékoliv poškozené a nakažené bytosti. Poslání planety Země v nápravách poškozených astrálních úrovní skrze zdejší fyzickou hmotu je z určitého pohledu fenomenální a teprve čeká na své plné docenění.

Kapitola šestá: Trocha černého humoru proti atlanskému moru

...Báseň na téma našich poetů-klasiků aneb „Znám křišťálovou studánku“

Sloka první
Znám baryovou studánku,
kde hynoucí je les,
pij směle břečku ze džbánku,
ať poznáš, co je děs.

Sloka druhá
Za lesem v lánech širokých
Monsantem puší řepka.
Mnoho tam tvorů divokých
ještě dnes klepne pepka.

Sloka třetí
Za řepkou v džungli marketů
povečeříme spolu
glutamátovou bagetu,
aspartámovou colu.

Sloka čtvrtá
Ochablé mozku závity
budou pak lépe kmitat,
jak určí haarpem nabitý
globalistický diktát.
20 komentářů:

 1. Článek se mi moc líbil, tedy až na ten " černý humor" na konec...ten původní verš znám i melodii a často si ji v lese zpívám..:)

  Znám křišťálovou studánku,
  kde nejhlubší je les,
  tam roste tmavé kapradí,
  a vůkol rudý vřes.....

  a ještě k té mrkvi s výmladkem....
  stejné výmladky jsme měli letos (poprvé) na bramborách...

  moc jsem se tomu divila .....

  OdpovědětVymazat
 2. Po zhlédnutí dokumentu Megaritual 11/9 a přečtení tohoto povídání si uvědomuji že v tom sprejování co na nás sypou je i radiace,to jsou různě zdeformované až spálené listy stromů...u nás tomuto poškození odpovídal strom ořech .....i další ovocné stromy jako meruňky na těch to bylo ještě výraznější ale dalo se to po stupně do pořádku po mém působení.....příroda má velkou sílu energii se tomuto postavit a napravit kdo chce může i zhlédnout zmíněný dokument

  http://www.youtube.com/watch?v=uQ_RLf2pxnE

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je to více jak 6-ti hodinové video, ale stojí zato ten maraton podsoupit. Dovíte se souvislosti, které vás možná ještě ani nenapadly !

   Vymazat
 3. Díky Vám oběma za pozitivní přístup, práci i návod! :-)
  D.

  OdpovědětVymazat
 4. Díky za fotky a info. Na Hané je takových stromů,na půl zbarvených jinak a také směrem k západu, hodně,ptala jsem se i zahrádkářů,proč to tak je, nevěděli..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Protože od západu až severozápadu táhnou přes ČR ty chemodeky k východu až jihovýchodu. Proto ta postižení převážně na těchto stranách !

   Vymazat
 5. U nás na chatě vidíme podobné postižení na stromech i keřích :( Lída

  OdpovědětVymazat
 6. Máme štěně zevčíka a pravidelně lemtá vodu v chodbě z misky kytky a na nášlapné folii na balkóně, a tam už vlastně už 2 týdny ne. A co hůř, tak se rozprskala a doslova pěna jí lítala od tlamičky, že jsem měl o ní strach a o sajrajtu v těch srážkách nepochybuji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ty bílé plísně či co to je jako souvislý povlak na listech keřů a některých stromů vídám to denně již od léta. Vypadá to na pohled jak nějaká prašivina !

   Vymazat
 7. ja mel letos takove vyrostky na rajcatech,taky jsem to pred tim nikdy nevidel.vypadalo to podobne jako na te mrkvi.mam to na fotce.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Záměr je jasný - zničit přirozenou produkci plodin, a vyvolat světový hladomor, který bude účelově řízen globalisty potažmo jejich trojským koněm Monsantem a jemu podobnými bioteroristy !

   Vymazat
 8. Připojuji se se svým pozorováním. Podivné nemoci zjara na Praze 6 a dále směr jih - tedy k Berounce postihly především višně, částečně třešně, ořechy a pajasany. Podivně mi výmladkují kedlubny.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já zase tady na jihu Čech pozoruji na JZ straně pod Kletí, že plody švestky vykazují něco jako nádory, i když v řezu jsou ty útvary s dužninou jedna neporušená hmota. Takže mi není jasné, o co vlastně jde.

   Vymazat
 9. A mně bylo divné, proč mi letos vůbec neroste bazalka na balkoně. Vysazovala jsem ji 4x, vždy po více sazeničkách, ale pokaždé uhynula dřív, než se stačila rozkošatět. Přitom loni na stejném balkoně vyrostl z jedné jediné sazeničky na první pokus keř vysoký snad 60-70cm a košatý tak, že jsme nestíhali sklízet na pesto...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je vidět, že se klimouši rekvalifikovali i na traviče !!!

   Vymazat
 10. Akym sposobom robis tieto veci: 'Ptám se bytostného opatrovníka', 'vstupuji do energetického prostoru' a co ma byt ta rozprava o Strazcoch casu?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Strážci operující mimo Zemi je realita !

   Vymazat
  2. vdaka ti za obohajuce vysvetenie -.-

   Vymazat
 11. Také se připojuji se svojí zprávou o broskvích bělomasých,které dozrávají až v září.
  Na části šlupky vystavené dešti, větru a veškerému spadu sezhora jsou černé "ďubky" slévající se v jednu plochu,pod kterou je plod tvrdší než dozrálé okolí. Tyto plody rychle zahnívají.
  Je na nich opravdu vidět, že se na nich vyřádili klimateroristi. Nebo také letecký provoz směrem na Ruzyň.

  OdpovědětVymazat
 12. Všimněte si někdo toho sprejujícího letadla výše na snímku. Pravý je jenom trup-doutník, ostatní jsou hologramy neexistujících částí letadla !!! A o ufo-doutnících už přeci nějaké informace máme...

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.