19. června 2015

Babišova firma zničila svému konkurentovi úrodu za čtyři miliony herbicidem Roundup

Díky čtenáři za tento odkaz.

Na to nezapomeňte, až půjdete k volbám!!! Šiřte!!!

http://denikreferendum.cz/clanek/20605-babisova-firma-znicila-svemu-konkurentovi-urodu-za-ctyri-miliony

Babišova firma zničila svému konkurentovi úrodu za čtyři miliony

Firma Agro Jevišovice spadající do Babišova podnikatelského impéria zlivikdovala v rámci sporů o půdu totálním herbicidem úrodu svému konkurentovi. Babiš porušuje závazky, pod které se sám podepsal.
Firma Agro Jevišovice patřící do impéria Andreje Babiše zlikvidovala v rámci sporů o půdu sto patnáct hektarů pšenice a sto sedmdesát hektarů kukuřice svému konkurentovi, firmě Agro Boskovštejn. Znalec škodu vyčíslil na více než čtyři miliony korun. „Babišovi lidé zničili největší pole s potravinářskou pšenicí na jižní Moravě,“ říká poškozený šéf Agra Boskovštejn Bohumír Rada.

Nejde o spor dvou malých sedláků. Na jedné straně stojí firma Agro Jevišovice spadající dnes pod Agrofert. Na straně druhé Bohumír Rada, který svého času právě z Agra Jevišovice vybudoval největší zemědělský podnik v České republice.

Ještě před několika lety byl Bohumír Rada Babišovým důležitým obchodním partnerem. Pak jej ale – jak říká – dnešní ministr financí o firmu připravil.

Co na to stříkáte? Roundup

V pondělí 11. května volali Bohumíru Radovi jeho zaměstnanci. Hlásili, že po poli s jeho pšenicí ve Velkém Karlově na Znojemsku jezdí cizí postřikovače. Bylo jasné, že se děje něco strašného. Bohumír Rada okamžitě vyrazil na místo. „Trvalo mi asi hodinu, než jsem se tam dostal. Můj syn Vojta tam byl přede mnou,“ líčí.

https://youtu.be/nTbkw76ldfs

Archiv Bohumíra Rady


Vojtěchu Radovi se před očima otevřel apokalyptický výjev. Pšenici, které scházel měsíc do sklizně, právě kropili neznámí chlapíci látkou, o níž se dalo předpokládat, že má za účel jediné: likvidaci úrody. Následoval rozhovor, který si Vojtěch Rada nahrál na mobil:
- Co tady děláte?
- Stříkáme.
- Víte, že to je naše pšenice?
- Dostali jsme takovej rozkaz, no…
- Od koho?
- Od hlavního. Klobouk nám to povídal. (Leoš Klobouček je agronom Agro Jevišovice – poznámka redakce)
- Co na to stříkáte?
- Roundup.
- Roundup? To je teda super. A to jste nastříkali všude, jo?
- No, to nám nakázali. Je nám to proti srsti, ale…

Ve středu 3. června, kdy jsme na místě my, už není na poli ve Velkém Karlově po Radově pšenici ani památky. Ze země naopak lezou maličké rostlinky kukuřice, kterou do půdy po zásahu Roundupem zaseli jevišovičtí. Jen po okrajích pozemku, tam, kam kapky totálního herbicidu nedopadly, můžeme pozorovat několik téměř zralých pšeničných klasů. Všechno ostatní vzalo za své.

Roundup je širokospektrální herbicid, určený k potírání čehokoliv rostoucího. Jeho účinnou látku glyfosát – vyráběnou firmou Monsanto – letos zařadila Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny mezi pravděpodobné karcinogeny. Roundup je v současnosti celosvětově nejpoužívanějším herbicidem.


Pole přijeli pokropit Roundupem chlapíci, které si najalo Babišovo Agro Jevišovice. Foto archiv Bohumíra Rady

Memorandum, které Babiš podepsal, ale nedodržuje
Situace, kdy si konkurenti vyřizují své napjaté vztahy vypálením úrody, nemá v českém zemědělství obdoby. Nikdo ze zemědělských expertů, s nimiž jsme hovořili, o žádném obdobném případu neslyšel.

Pro Agrofert to ale zřejmě není překážka. „Skupina Agrofert ve své historii koupila přes sedmdesát zemědělských podniků, ale s žádnými jinými vlastníky nevedeme soudní spory. Pan Rada je výjimkou,“ říká mluvčí holdingu Karel Hanzelka ve snaze vylíčit jej jako ojedinělého potížistu.

Rada sám ale situaci vidí jinak. Firmu Agro Jevišovice vybudoval z malého družstva. Právě pod jeho vedením se z něj stal největší zemědělský podnik v České republice.

Osudovým se mu ale stalo obchodování s Andrejem Babišem, který se prý zprvu tvářil jako velký přítel: „Navštěvovali jsme se, byl tu častým hostem, zval mě i k sobě.“ To se ale změnilo ráz naráz: „O firmu mě připravil,“ říká Rada a dodává, že si při tom Babiš počínal naprosto nemilosrdně, včetně uvalení exekuce na jeho osobní majetek.


Bohumír Rada. Jeho „přítel“ Babiš se mu zavázal podnajmout pozemky. Jeho zaměstnanci závazek nedodržují. Foto DR

Když Rada ve zcela nevýhodné situaci Agro Jevišovice odstupoval Babišově firmě Navos, obě strany 7. ledna 2011 podepsaly memorandum. Agro Jevišovice se v něm Radově nové firmě Agro Boskovštejn zavázalo podnajímat patnáct set hektarů půdy. To se ale nikdy nestalo.

Agro Jevišovice totiž podepsanou smlouvu o podnájmu patnácti set hektarů, kterou má Deník Referendum k dispozici, nikdy nezaregistrovalo na pozemkovém úřadě. Vložilo na něj až smlouvu na dvanáct set hektarů, což byl ústupek, k němuž Rada svolil v obtížné osobní situaci. „Rozumíte, oni drželi v exekuci můj dům. Jak jsem s nimi měl vyjednávat?“ dokresluje.

Ani smlouvu na dvanáct set hektarů ovšem Agro Jevišovice nedodržuje. „Babiš Jevišovákům řekl, aby mi dali patnáct set hektarů, oni se zavázali pouze k dvanácti stům, a také o ně se mě soustavně pokoušejí připravit,“ zlobí se Bohumír Rada.

Jevišovičtí mu skutečně neposkytli ani smluvních dvanáct set hektarů, o čemž svědčí například faktura za rok 2013, kde si nechávají platit za pozemky jen o něco větší nežli poloviční. Vše se navíc odehrává na Znojemsku, kde je velká nouze o zemědělskou půdu, takže k novým polím někde o „vesnici dál“ by se Bohumír Rada dostal jen těžko.

Podstata je ale neoddiskutovatelná: Andrej Babiš se jako předseda představenstva Agrofertu spolu se dvěma svými podřízenými vlastnoručním podpisem pod memorandum Bohumíru Radovi zavázal, že mu poskytne patnáct set hektarů půdy, na nichž bude moci dále hospodařit. Závazek vzápětí Babišovi podřízení odmítli dodržet, a dnes se z něj různými kličkami pokoušejí vyvázat prakticky úplně.


Tady měl Bohumír Rada zaseto. Nyní je po všem. Foto archiv Bohumíra Rady

Komu ty pozemky patří?

Ve sporu, který vyvrcholil bezprecedentní likvidací Radovy úrody, Jevišovice využily pozemkových úprav v obci Velký Karlov. Jedná se o uplatnění vcelku nových zákonných norem.

Česká krajina je rozparcelovaná do množství pozemků, u nichž se v průběhu let měnili vlastníci v důsledku rozmanitých smluv či dědických vztahů. Na mnoha místech situace dospěla ke zcela nepraktickému uspořádání, takže někde na sebe pozemky jednoho majitele nenavazují, jinde třeba zůstal obecní hřbitov odříznutý bez příjezdové cesty.

Zákon o pozemkových úpravách má tento chaos změnit. Stojí v něm:„Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena.“

V katastru Velkého Karlova skončilo správní řízení k pozemkové reformě v loňském roce, což znamená, že tam právě v důsledku ustanovení daného zákona k 1. říjnu 2014 zanikly všechny nájemní vztahy. Tedy nájemní smlouvy Agra Jevišovice a s nimi rovněž podnájemní smlouvy mezi Agrem Jevišovice a Agrem Boskovštejn Bohumíra Rady.

Jevišovičtí a Agrofert se pokoušejí této skutečnosti využít, aby nemuseli dodržovat svůj závazek podnajímat Radovi půdu. Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka, na kterého nás odkázal šéf Agra Jevišovice Antonín Kyjovský s tím, že jde o citlivou věc, Deníku Referendum napsal: „24. 7. 2014 Státní pozemkový úřad informoval Agro Boskovštejn, respektive p. Radu, že na předmětných pozemcích proběhnou komplexní pozemkové úpravy, v jejichž důsledku smlouva o podnájmu zanikne k 1. 10. 2014 v rozsahu týkajícím se katastrů dotčených touto komplexní pozemkovou úpravou. Přestože p. Rada věděl, že podnájem pozemků dotčených touto úpravou k 1. 10. 2014 končí, tak pozemky na konci září 2014 a v dubnu 2015 neoprávněně zasel.“


Pár rostlinek kukuřice, která zásahu Roundupem unikla. Foto DR

Na pozemkový úřad se při návštěvě Deníku Referendum v sídle Agro Jevišovice odvolával i vedoucí úseku rostlinné výroby Pavel Koch: „Jděte se jich zeptat, komu ty pozemky patří. Uvidíte, že jsou naše.“ Zřejmě proto, aby svým slovům přidal na vážnosti, doplnil: „Já taky Andreje Babiše nijak nemiluju, ale myslíte si, že by stál o problémy? Aby se o něm mluvilo? Ne, všechno je v pořádku.“

Ve skutečnosti ale na pozemkovém sami s napětím čekají na výsledek případného soudního sporu. Bez judikátů, jež zatím nejsou k dispozici, sami nevědí, jak podobné případy posuzovat.

Jiné, tvrdé řešení

Bohumír Rada samozřejmě věděl, že smlouvy v souvislosti s pozemkovou reformou zaniknou, říká ale, že neviděl jinou možnost, jak ve složité situaci jednat: „Mám dohodu podepsanou Andrejem Babišem, že mi Jevišovice mají podnajímat patnáct set hektarů. Moje smlouva na dvanáct set hektarů platila do 30. září roku 2017. Jednal jsem tedy v dobré víře, že budou obdobné podmínky platit i po pozemkových úpravách – a zasel jsem ještě v době, kdy jsme měl na pozemek platnou smlouvu.“

Postřik Roundupem na Radovu úrodu nedopadl jako rána z čistého nebe. Agro Jevišovice si s jeho firmou pár týdnů před zásahem vyměnilo několik dopisů, kdy jej žádali, aby pšenici a kukuřici z pozemku odstranil, v opačném případě – psali – tak udělají sami a budou požadovat náhradu nákladů. Dokonce mu v jedné chvíli nabídli odškodné, avšak v částce nižší, než jsou náklady vyjádřené znalcem Bohumíra Rady.

„Co by mi bylo platné, že mi někdo uhradí náklady? Potřebuju přece úrodu prodat a vydělat, bez toho se nedá živnost provozovat. To je, jako kdybyste byl stolař, vyrobil stůl, někdo ho rozbil a řekl vám, že vám zaplatí dřevo,“ poznamenává ke své situaci Rada. Proto trval na svém a žádal, aby mu Jevšovičtí umožnili úrodu sklidit v řádném termínu. Odvolával se při tom na Memorandum a na to, že podle původní smlouvy mohl na pozemcích ještě několik sezón hospodařit.


Agro Jevišovice s Bohumírem Radou novou smlouvu uzavřít nechce. Na sporných polích už roste jejich kukuřice. Foto archiv Bohumíra Rady


Výsledkem nicméně je, že nemá nic. Agro Jevišovice zkrátka využilo pozemkových úprav ve Velkém Karlově, aby jej „vyšplouchlo“ – můžeme se jen domnívat, zda to udělali proto, aby měli více půdy sami pro sebe, anebo aby se zbavili konkurenta.

Dohoda mezi oběma stranami se pro tuto chvíli jeví jako vyloučená. Radovo Agro Boskovštejn má na Babišovo Agro Jevišovice nachystánu žalobu, podávat se chystá i trestní oznámení. Do toho ovšem přišlo Bohumíru Radovi pozvání na schůzku přímo od Agrofertu. „Netuším, o čem se mnou budou chtít jednat,“ říká.

Pokud jde ale o schůzky s Agrofertem, má své zkušenosti. Někdy vloni v létě mu ředitel Navosu Vlastislav Mudrák na schůzce o podnajatých pozemcích řekl, že „proti němu mají nachystané jiné, tvrdé řešení“. Dnes se zdá jasné, co tím mohl myslet.

Stát jako firmu?

Spor Agra Jevišovice s Agrem Boskovštejn je samozřejmě specifický svými aktéry i tím, jak ke sporu přistoupili. Jestliže ministr financí Andrej Babiš říká, že by chtěl stát řídit jako firmu, právě toto může být ilustrací, co tím skutečně myslí. Je to právě jeho firma, která řeší spor brutálními metodami, jež v českém zemědělství nemají obdoby.

Bez ohledu na právní stránku věci, která nemusí být zcela přehledná, je totiž zjevné, že postup Babišova Agra Jevišovice nelze pokládat za legitimní. Jedná se přece o zemědělské plodiny. „Jeden starý agronom z Velkého Karlova, když spálené pole viděl, povídá: Za socialismu by vás za tohle všechny zavřeli, včetně Babiše. Rozumíte mi, to byla potravinářská pšenice, z té by se pekl chleba…,“ shrnuje Rada.

„Důležité je vědět, že lidí, se kterými Babiš naložil jako se mnou, je moc, určitě desítky. Nebojují ale, protože mají strach,“ uzavírá poškozený sedlák. A chystá se soudit.

13 komentářů:

 1. Začíná se nám ten Bureš odkopávat. A tohle jste četli:http://www.novinky.cz/domaci/372786-babis-ma-svoji-podnikovou-policii.html
  I na Novinkách se občas něco zajímavého najde, asi proto, že tam ještě není "babišovo". Už se, chlapec, ani nesnaží něco předstírat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pana Radu neskutecne obdivuju pac ja bych se snima neskusel domluvit ja bych po takovejdlech svinarnach vzal kver a zacal strilet a vzal bych to pekne odzhora od agenta burese. Coz stejnak bude muset negdo udelat jinak tudle zemi nezachranime !

   Vymazat
  2. Dokonce někde v interviu se podřekl, že se za minulého režimu účastnil zpravodajského výcviku. Takže na jeho StB-áctví bude přeci jenom hodně pravdy. Jak je vidět z posledního období (poslanec Šincl), na StBácké praktiky vůbec nezapomněl, ba naopak je čile používá (zakládání a vedení složek na vytipované nebo jemu nepohodlné osoby), coby ministr financí a tzv.demokratický politik západního střihu. Že je proamerický kolaborant, to už dávno víme. Jen mi pořád není jasné, proč ho koalice konečně nesvrhne, a nepošle do těch jeho srač.ářských firem !

   Vymazat
  3. ...protože taková svi.ě má na ty ostatní svi-ně také něco! dnes nemůžete podnikat jako čistý člověk, řekněme jako lidsky čistý t.j. lidsky zašpiněný, protože by jste se tam neudržel. musíte být člověk, "který jde přez mrtvoly", tvrdý, bezohledný, a jestli nemáte tu "správnou DNA" jako "oni" stejně neprorazíte. vidím to spíše jako autonomní "okrsek" pro normální lidi. třeba si uvědomit, že takoví lidé jako B.mají i jinou výchovu, od detství a mají to v krvi a k tomu ještě psychologický výcvik "jak na lidi". vůbec není nadsázkou, že pro ně jsme obtížný hmyz, a jako s ním také tak zacházejí, užiteční jsme pouze pro práci, kterou "oni vyvolení"nebudou vykonávat. tady o žádné spravodlivosti nemůže být řeč!

   Vymazat
  4. protože ve skutečnosti táhnou všichni za jeden provaz...

   Vymazat
 2. Mail od čtenáře: Ahoj Orgonete,
  pořad v TV o tom, jak Agro Jevišovice posříkalo skoro tři kilometry čtvereční nejkvalitnější moravské půdy Roundupem, jsem částečně viděl.
  Vyvozuji si, že obě strany sporu budou zřejmě pěkně tvrdohlavé, nemá tedy pro mě příliš význam pídit se po tom, kdo má pravdu a je v právu, protože tu pravdu znají jen znesvářené strany.
  Že někdo má žaludek na to velkoryse zdevastovat výsledek něčí práce ....asi už jsou takoví lidé.
  Co mě fakt naštvalo, je kontaminace složek životního prostředí - obilí, půdy, podzemní vody.
  Naštvalo mě, že u nás kdejaký trouba může ve velkém vylít na pole látku, u níž je podezření (a zřejmě i důkazy) na její toxicitu, a nikoho kromě pár podivínů s ekologickým cítěním to nijak nevzrušuje.
  Napsal jsem v tom smyslu podnět na MŽP, zatím odpověděli, že podnět postoupili Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělství.
  Myslím si, že by bylo dobré, aby se víc lidí v takových lidí obraceli na zodpovědné orgány. Že každá kapka je dobrá ve smyslu kapka ke kapce...
  Měj se, R.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je to ještě horší, vloni jsem se dozvěděl, že před zasetim kukuřice se pole stříká Roundupem, aby pole neplevelilo. Morava, pole mezi Slupem a Valtrovicemi. Prý se to tak dělá všude. Já nejsem zemědělec, měl jsem za to, že Roundup piplá hloupej zahrádkář a nenapadlo mne, že se Roundup sere na pole po tisících tunách ... A není to jen kukuřice. A to nemluvím o tom, co je to za sajrajt ta kukuřice, když v tom roste ???

   Petr

   Vymazat
  2. To je GMO kukuřice, která je proti Roundupu imunní.

   Vymazat
 3. Všechno ničí, darebáci roundupáčtí. Vzduch nás již neobčerstvuje, neb je zničený chemkou, voda je nemocná vší chemií, léky a kdoví čím dalším. Za 100 let jsme zničili celou nádhernou planetu, kterou nám Bůh propůjčil k našemu vývoji. Místo abychom se o tento svěřený statek starali s láskyplnou péčí hospodáře, hádáme se, okrádáme, hromadíme. Z pohledu věčnosti, účelu existence a poslání člověka, tedy toho, čím by měl člověk vlastně být a kam dorůst, nabízíme neskutečně bolestný pohled. Proč se všichni přetahujeme o hmotu, která stejně není naše, ale máme ji jen propůjčenou, proč se vůbec nestaráme o náš duchovní růst??? Vždyť tento život je částí našeho růstu na duchovní cestě. Přece duch jsme každý z nás, což je to jediné, co po pozemské smrti jde dál životem. A stupeň, který na své cestě zaujmeme, se tvoří také právě prožitím tohoto života. Ale tam si z hmotného nevezme s sebou nikdo ani prášek. Tak proč se o hmotu tolik rvát? Proč Zemi raději svorně nespravovat, ať se i další generace mají kde vyvíjet? Proč jen drancovat? Každý takový nenažranec s širokými ostrými lokty bude dřív nebo později stát bez hmotné ochrany svého nakřečkovaného impéria, a pokud zde již za života neprojeví správné vlastnosti, bude se divit a skučet. Nemyslete si, že si vymýšlím, je to přesně tak, jak říkám.

  OdpovědětVymazat
 4. My spotřebitelé také můžeme něco dělat, nekupovat výrobky z Babišových firem - vlastní značku Vodňanské kuře (drůbež), Kostelecké maso a uzeniny, mlékárny Olma Olomouc a Hlinsko, PENAM, Krahulík - masozávod Krahulčí. Pokud někdo znáte další, přihoďte to sem a všichni dohromady bojkotujme výrobky z těchto podniků. V jednotě je síla. Zdraví Maat D.

  OdpovědětVymazat
 5. :) - tyhle brýle nedoporučuji – http://postimg.org/image/fcos3mblf/

  OdpovědětVymazat
 6. http://obchodni-rejstrik.podnikani.cz/andrej-babis/andrej-babis-161180.htm - po rozkliknutí se objeví další podrobnosti

  OdpovědětVymazat
 7. Hezky tady brečíte.Co se už konečně spojit.Někde jsem četl,že v jednotě je síla./to jsme už takový chcípáci,že to jako Češi nedokážeme?/Říci jim jako jednotný národ dost.Ale to bychom museli se umět sjednotit.
  Vstupte do www.nova-narodni-strana.cz.

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.