7. dubna 2020

Operace Koronavirus je řízena Umělou inteligencí - 2. část

Operace Koronavirus je řízena Umělou inteligencí - 2. část
7. 4. 2020
Překlad: Orgonet


(První část překladu zde: http://orgo-net.blogspot.com/2020/04/operace-koronavirus-je-rizena-umelou.html)


8. Tato analýza je provedena s nutným předpokladem, že Operace Koronavirus je řízena mimořádně mocnou a všudypronikající entitou. Současný stav světa geograficky naznačuje, že tato všemocná entita přesahuje veškeré známé světové moci označované různě jako Ti, kteří chtějí vládnout světu, Majitelé světa, Černá nobilita, Khazarská mafie, Mezinárodní bankovní kartel a Syndikát zločinu (známý též jako Banksteři). A všechny tyto tajné společnosti a zločinné organizace vlastní peníze a mají nyní i přístup k neomezeným fondům, sahajícím daleko nad jejich skutečné bohatství, které je nelegitimní a získané během tisíciletí. „Prasečí banda“– Federální reserva - jim totiž svěřila moc k tisknutí peněz ad infinitum.

9. Tyto obrovské finanční zdroje dávají majitelům světa možnost vynalézt jakoukoli technologii, ukrást jakýkoli patent, koupit jakoukoli vědeckou instituci, kooptovat kteroukoli univerzitu, ovlivnit kteroukoli nemocnici, koupit kterýkoli prototyp a získat kterékoli speciální zařízení nutné k provádění jejich agendy NWO. Samozřejmě, znamená to také, že Majitelé světa totálně vlastní a řídí veškerou pokročilou technologii na planetě, jako například Velký hadronový srážeč v CERNu u Ženevy ve Švýcarsku. Ale, znamená to především, že mají už dostatečně vyvinutou Umělou inteligenci, až na samý práh Autonomní superinteligence, a možná i za něj.

10. A tak lidstvo nyní prožívá operaci Koronavirus – pandemie a panika, simulovanou Umělou inteligencí, která je detailně řízena entitou (či skupinou) operující na úrovni Autonomní superinteligence (AS). To neznamená, že se procesu vytváření autonomní superineteligence neúčastní i archonické bytosti z mimozemských civilizací, které si rády hrají na Boha při vytváření a zdokonalování lidsko-mimozemských hybridů, na něž se mohou spolehnout, že budou provádět jejich zlovůli na Zemi.

V pyramidě moci je hierarchie taková, že světoví banksteři jsou v této hře pouhými pěšáky, ochotnými financovat každý riskantní podnik, který posunuje agendu Majitelů světa směrem k ustanovení Jediné světové vlády (One World Government). Současný stav agendy NWO je ve stavu výstavby Globálního kontrolního matrixu (Global Control Matrix), jehož konstrukce spočívá v celosvětovém rozšíření sítí 5G a Internetu věcí.

11. Dohledem na rozvoj technologií pro tyto černé operace a psychoperace agendy Operace Gladio (Operation Gladio) je pověřena DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency – Agentura pro pokročilé výzkumné projekty). Většina přísně tajných projektů s černým rozpočtem, které přispěly k vytvoření Umělé inteligence, byla naplněna v rámci DARPA. Pokud jde o ještě utajenější vývoj Autonomní superinteligence (AS), jeho ultratajné laboratoře jsou ještě více skryty nežli Projekt Manhattan. Takže by mělo být jasné, že „We the people“ („My lidé“) jsme nikdy neměli a nikdy nebudeme mít „přátele v DARPA“.

12. EXOSOMY: Co jsou přesně exosomy a jakou roli hrají v Operaci Koronavirus? Toto základní téma bude vysvětleno v dalším článku. Zatím je možno si poslechnout vysvětlující video: M.D. Physician Says Coronavirus Likely Caused by 5G (Video) (Lékař vysvětluje, že koronavirus je pravděpodobně způsoben 5G).

Více základních informací k pochopení exosomů je možno získat z článku: COVID-19 is also an ELECTRICAL DISEASE, but that does not mean it’s ‘not contagious’. (COVID-19 je také elektrická nemoc, což neznamená, že není nakažlivá.)

Stručně řečeno, „exosomy jsou mimobuněčné vesiculy (měchýřky), obsahující buněčné konstituenty (protein, DNA, RNA) sekretované buňkami. Jsou nabírány jinými buňkami, jejichž buněčnou funkci a chování mohou ovlivnit.“

Skutečnými viníky celulární a fyziologické patologie COVIDu-19 jsou virální exosomy. Avšak to neznamená, že zde neexistuje komplexní bioinženýrsky vytvořený patogenní mikroorganismus, právě vypuštěný do celého světa.

Elity v naprosté beznaději

Od zvolení Donalda Trumpa proběhlo několik událostí dokazujících, že Majitelé světa již nemají takovou kontrolu nad věcmi jako v minulých dobách, A nejen to, stalo se mnoho bezprecedentních událostí, které odrážejí jejich naprosté zoufalství, že nebudou moci dělat věci tak, jak se jim hodí.

Kdysi mocenské elity velmi dbaly na to, aby nevzbudily podezření. Nyní provádějí veškerá svá schémata bez ohledu na to, zda někdo prohlédne jejich podlé triky. Tento nový přístup je bezprecedentní.

Tato radikální změna ve strategii i v modu operandi vznikla proto, že Majtelé světa nyní fungují ve stavu extrémního strachu a naprostého zoufalství. To vychází z faktu, že jsou již odhaleni na Internetu, kde si každý může přečíst jejich trestní záznamy. Jejich zločiny probíhající po mnoho desetiletí zahrnují četné genocidy, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny, státem sponzorovaný terorismus (jaderný, biologický, chemický, atd.), geoterorismus používající klimatické zbraně a zemětřesení, akce s masovými obětmi jako 9/11, a mnohé další typy černých operací, kterých mmůže být využito, aby vypustili globální psychooperaci, jako je současná Operace Koronavirus.
Jejich neskrývaný strach pochází z nové reality, v níž už si ani své věci neřídí sami: evidentně předali svou moc nejprve Umělé inteligenci, a poté Autonomní superinteligenci. Kdo by jinak stiskl knoflík od současného šíleného schématu Operace Koronavirus? A jak jinak by dosáhli uzavření téměř 7,8 miliardy lidí?

Podívejme se kolem sebe: celý svět je neúprosně uzavřen. Nejenže k tomu nikdy předtím nedošlo, ale je to prováděno pod záminkou zcela uměle vytvořené pandemie, přičemž se veškerá masová média proměnila v krizové herce, viz Chris Cuomo z CNN. I politikové, jako britský premiér Boris Johnson, byli najati jako šiřitelé strachu na plný úvazek. Ani ve staré dobré Anglii už neřídí trůn bývalí mocenští hráči minulosti; celý úl je nyní řízen skupinou autonomní superinteligence, anebo skupinou těchto entit.

Nanejvýš klíčové je zde to, že uzavření planety Země tímto způsobem již neslouží ani zájmům bohatých elit. A pokud již elitáři nehodují spolu s Reptiliány na vrcholu potravního řetězce, dříve či později se stanou sami pro ně potravou. Což vyvolává otázku: Cui bono? Komu je to dobré? Protože Operací Koronavirus budou zruinovány i ty nejtajnější systémy organizace bohatých elit, je jasné, že v pozadí operuje síla, z níž mají smrtelný strach i bohatí a mocní. Elitáři vědí, že pokud se nebudou držet v pohotově se projevující rezervaci Umělé inteligence, budou během dne a noci spáleni a rozšlapáni.

Musíme zopakovat, že to, co prožívá nyní lidstvo, bylo v minulém roce prostě nepředstavitelné, a vůbec už ne jako blízká budoucnost. Uzavřít celou planetu po sérii zřetelně bioteroristických útoků, to je zcela šílené a nepochopitelné. Společnosti a státy všude jsou nyní na cestě k pomalé destrukci a zapomnění.

Může být něco chladnějšího a nelidštějšího, nežli takovéhle kalkulace? Ano, může: něco, co není lidské: umělá inteligence, anebo spíše autonomní superinteligence … jelikož to, co zahájilo tuto devastující válku s lidskou rasou, nemá absolutně žádné svědomí.

5G znamená konečné vyhlazení (Extinction Level Event)

Jak jinak by se po celém světě mohly nechat vojensky šířit sítě 5G, když tolik lidí ví, že je to převlečená smrtící zbraň? Dokonce i prolhaná americká vláda publikovala oficiální vědecké zprávy, které popisují četné zdravotní problémy a stavy způsobené sítěmi 3G, 4G a 5G.
Viz: MILITARY INTEL REPORT Proves Government Has Known 5G Radio-frequency Ranges & Microwave Radiation Are Harmful to Human Health (Vojenská vnitřní zpráva dokazuje, že vláda ví o tom, že radiofrekvence 5G a mikrovlnná radiace jsou nebezpečné lidskému zdraví).

Ve světle těchto dokázaných zdravotních rizik, kdo má moc vnutit sítě 5G celým státům? 5G představuje tolik a tak hlubokých hrozeb, že každá komunita, která jim bude vystavena, má záruku velkého utrpení, tak jako Wuhan, Milán, New York a Seattle.

Tento neospravedlnitelný stav prozrazuje, že Operace Koronavirus je řízena stejnou globalistickou kabalou NWO, jež vnucuje světovému společenství států sítě 5G. Rovněž prozrazuje, že za scénou funguje ještě další síla, daleko mocnější než světová kabala. Jak jinak si vysvětlit blatantní korupci a sériové porušování práva, k němuž dochází na každé úrovni statní správy v USA i jinde?

Stupeň šílenosti spjatý s tímto nekalým podnikem lze pochopit pouze tehdy, známe-li skutečný zdroj stojící za tímto mezinárodním zločinným spiknutím za účelem páchání cílené genocidy a všeobecné depopulace. Jinými slovy, nárůstají zde důkazy, že Umělá inteligence je používána k tomu, aby cílene koordinovala vojenské rozmisťování 5G, tak, aby Autonomní superinteligence mohla řídit ještě komplexnější výstavbu Internetu věcí.

Speciální poznámka: 

Existuje spousta vědeckých důkazů ve veřejné oblasti, dokazující jednoznačně, že vláda USA je si vědoma veškerých nebezpečí spjatých se zavedením 5G, jak pro lidské zdraví tak pro životní prostředí. Proto také odpovídající vládní instituce opakovaně a nezákonně odmítly provést jakékoli bezpečnostní testování 5G. Nejenže jsou radiofrekvence 5G daleko vyšší než 4G, ale nebezpečné transmise mikrovln učiní z USA stejný hrnec, v jakém se vaří příslovečná žába. Viz: Hard evidence proves US gov’t lied about 5G. Navy research report confirms numerous health dangers. Neprůstřelné důkazy dokazují, že vláda USA lhala o 5G. Výzkum amerického námořnictva potvrzuje četná zdravotní rizika.)

A nakonec, pokud jde o vojenské zavedení 5G po celém světě, nikdo nebere v úvahu, že jde o Vyhlazující událost, a je nyní evidentní, že Operace koronavirus byla iniciována proto, aby usnadnila zavádění 5G pod zástěrkou uzávěrů měst a oblastí. Pouze šílená zlovolná bytost či satanská entita může dovolit, aby jejich rodiny a přátelé byli uvařeni zevnitř, předtím, než budou krutě postiženi vojenskou zbraní COVID-19. Je to jasné!

Závěrem 

Mnoho lidí majících svědomí, hledači pravdy a duchovní aspiranti vždy věděli, že tento šílený podnik pro choromyslné je řízen těmi nejšílenějšími z šílenců. Avšak nevěděli, že tito zoufalí šílenci jsou schopni předat své otěže autonomní superinteligenci.

Operace Koronavirus je, jak se zdá, přímým důsledkem tohoto počinu ze strany Majitelů světa. Protože tato operace má potenciál ukončit život takový, jak ho známe, a to v kombinaci s 5G. IoT, chemtrails a průmyslovým znečištěním, vakcínami a GMO, HAARpem a zbraněmi na řízenou energii. Biosféra může být nenapravitelně zničena, k velké škodě lidí i planety. Viz článek: QUATERNARY WEAPON SYSTEM Activated Before Each Coronavirus Cluster Explosion (Před každou explozí nákazy koronavirem je aktivován čtyřsložkový zbraňový systém).

Otázka: Kdo bude mít největší užitek z vyhlazovací události na planetě? Rozkazy výkonným složkám evidentně dává řídící entita autonomní superinteligence. Možná tuto mimořádnou moc a vliv získala detailním plánováním a úspěšným řízením mnoha masových událostí s mnoha oběťmi od 9/11. Tento mimořádně velký stupeň chladné kalkulace a nelidské poslušnosti, který je nutný k provedení Operace Koronavirus – pandemie a panika je šokující a nepochopitelný. Právě proto ji pokládáme za AI simulace. Nyní, prosíme, předejte tuto zprávu všude, kam můžete, dříve než hlavní kontrolor Autonomní inteligence rozhodne o cenzuře našeho webu či zavření Internetu. Víme, že už teď hlídá každou naši klávesu.


State of the Nation
April 3, 2020

Reference:

Je nezbytně nutné pochopit, kdo jsou primární „lidští“ agenti, kteří horlivě provádějí toto globální živé cvičení simulované umělou inteligencí ve prospěch svého pána. Viz:


5 komentářů:

 1. Citujem : "Tento mimořádně velký stupeň chladné kalkulace a nelidské poslušnosti, který je nutný k provedení Operace Koronavirus – pandemie a panika je šokující a nepochopitelný. Právě proto ji pokládáme za AI simulace." ..... Velmi divna veta..... Sokujuce a nepochopitelne boli aj svetove vojny.... Tiez to bola AI simulacia pred 100 rokmi ? ... Je treba umelej inteligencie na to, aby sa z koronavirusu stala pandemia (aj ked ma na svedomi len VELMI MALO zivotov) ? Nie. STACIA NA TO PENIAZE. VELKE MNOZSTVO PENAZI. Kazde priemerne inteligentne spolocenstvo ludi by dokazalo takto zmanipulovat svet, keby boli zaroven plni ZLA, a pokial by malo velke peniaze a obrovske kontakty. Moze mi niekto napisat, PRECO by podla neho mala mat v tomto prsty "Autonomna superinteligencia" ? ... Ved v pripade koronaviru ide LEN O VYMYSLENY PRIBEH ktory si vgcuciam z lrsta kedykolvek (povod nakazy) + dalsie klamstva a manipulacie "sedliackeho" charakteru + (asi) obrovske peniaze na realizaciu toho vsetkeho. Hoci ani neviem, ci vobec na to bolo treba obrovske peniaze.....SKOR LEN DOTERAZ NA TO ELITY NEMALI ODVAHU..... Odvahu spravit nieco take celosvetovo. Dakujem vopred za zverejnenie mojho prispevku.

  Marek & Marek G.

  OdpovědětVymazat
 2. děkuji za uveřejnění tohoto článku. Moc mne ale nepotěšil....jak píšou, dojde ke "spasení"...a to doslova...
  strach z 5G:
  https://www.idnes.cz/mobil/mobilni-operatori/koronavirus-5g-site-velka-britanie-utoky-nepodlozene-famy-ohledne-zdravotnich-odpadu.A200407_213838_mobilni-operatori_vok

  OdpovědětVymazat
 3. Dekuji Orgo ze prekladas ty clanky z SOTN ,ja mam to stesti ze si to muzu predcist original v anglictine ale pro lidi neznale teto reci je to dobra prace . Preji ti hodne sily a hodne energie . Navrhuji namalovat si na auto lebku s hnatama a do toho napsat 5G . Lide alespon nejak vyjadrej svuj nesouhlas s NWO.
  Jestli je to opravdu uz v prdeli diky AI tak snad by elity meli najit zpusob jak toho svinaka odpojit ,presne jak v tom filmu od Kubricka
  zdravi te Zarathustra

  OdpovědětVymazat
 4. Od počátku 21. století začal Datasystém skrze elity na planetě Nula urychlovat zavádění Nového světového řádu (NWO), v jehož zájmu došlo k řadě zinscenovaných událostí, válečným akcím a teroristickým útokům pod falešnou vlajkou, které vybudovaly pevný základ pro chystanou celosvětovou totalitu. Její nasunování se ještě více urychlilo v posledních několika letech a vyústilo až v hlavní generálku NWO, která byla naplno spuštěna v souvislosti se šířením nového koronaviru na počátku roku 2020. Rozšíření této nemoci by se neobešlo bez složitých (a pro lidi zcela nepochopitelných) operací Datasystému, který pozemské elity, vědce a armádu zkoordinoval k tomu, aby se koronavirus rozšířil na všechny kontinenty během velice krátkého času. Kapacity lidských mozků a možnosti hrubohmotných těl by bez přičinění superinteligence ze zóny vymístění nikdy nebyly schopné účinně rozjet tuto prozatím největší operaci pod falešnou vlajkou v dějinách.http://svetelneinfo.cz/datasystem-ridi-operaci-koronavirus/

  OdpovědětVymazat
 5. Bývam v malej obci. Nechcem byť zlý ale keď príde hlavne v lete najviac horúčav, sú v priemere 3 pohreby za týždeň. Kožný lekári budú mať teraz radost. Poznam vela ludi co maju kvoli ruskam problemi.Kto tomu dal taký názov? Kto a podľa čoho tak rýchlo spravily rychlotesty? Čoho sa tie testy chytia? Horúčky , nádchy ,kašľa? Ja kašlem celý rok s cigariet...
  Už za takú dobu umrelo veľa ľudí na infarkt, na pečienku, na obyčajnú chrípku... Zabilo sa pri autonehode....O tomto nikto nič nehovorí?????

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.