23. května 2012

Upřesnění faktů k zákonu o nemovitostech

Velký dík Zorganovi, který nám zjistil podrobnosti k zákonu, o němž mluví zde článek http://orgo-net.blogspot.com/2012/05/nenechte-si-ukrast-domy-pozemky.html, - snad to nebude tak šílené (:-))Ahoj Orgonete,
 co se mi podařilo zjistit k tomuto tématu, nového zákona o nemovitostech :
 Jedná se o nekvalifikovanou interpretaci obsahu změn předpisů, které by měly platit od 1. 1. 2014, tj. mj. změn podle nového občanského zákoníku, který již byl schválen a publikován pod č. 89/2012 Sb. ve Sbírce zákonů, a na něj navazujícího nového katastrálního zákona, jehož návrh se teprve projednává (definitivní znění ještě není známo, ve sbírce zákonů samozřejmě tedy ještě nevyšel).
Protože od 1. 1. 2014 má platit zásada materiální publicity podle §§ 980 až 986 nového obč. zákoníku (platila i v bývalém pozemkovém katastru u zápisů práv prováděných do pozemkových knih, tj. co je zapsáno, to platí), předpokládá se k ochraně zapsaných nositelů práv a nabyvatelů práv  zavedení tzv. „hlídací“ (notifikační) služby pro zapsané vlastníky k zajištění informovanosti, tj. zasílání hlášení přímo ze systému katastru nemovitostí  např. s textem „u vaší parcely…došlo ke změně…“).  O tom, jak to celé bude fungovat i po technické stránce a zda se bude jednat o placenou službu na základě smlouvy, se teprve jedná. Příští rok bude probíhat  testování, služba by měla být spuštěna v předpokládaném termínu 1. 1. 2014.

Systém ASPI - stav k 4.4.2012 do částky 43/2012 Sb. a 19/2012 Sb.m.s.
Vyhledání a text 89/2012 Sb. - poslední stav textu


§ 980

       (1) Je-li do veřejného seznamu zapsáno právo k věci, neomlouvá nikoho neznalost zapsaného údaje. Stanoví-li to právní předpis, zapíše se do veřejného seznamu kromě věcného práva i právo užívání nebo požívání, jakož i omezení rozsahu nebo způsobu užívání nebo požívání věci spoluvlastníky.

       (2) Je-li právo k věci zapsáno do veřejného seznamu, má se za to, že bylo zapsáno v souladu se skutečným právním stavem. Bylo-li právo k věci z veřejného seznamu vymazáno, má se za to, že neexistuje.

§ 981

       Je-li do veřejného seznamu zapsáno věcné právo k cizí věci, má přednost před věcným právem, které není z veřejného seznamu zjevné.


§ 982

       (1) Pro pořadí věcných práv k cizí věci rozhoduje doba podání návrhu na zápis práva. Práva zapsaná na základě návrhů podaných v téže době mají stejné pořadí.

       (2) Zřizuje-li vlastník věcné právo k vlastní věci, může před tímto právem vyhradit a do veřejného seznamu zapsat přednostní pořadí pro jiné právo; má-li být výhrada do veřejného seznamu zapsána až po zřízení věcného práva, vyžaduje se souhlas osoby, jejíž právo má být dotčeno. K zápisu práva, pro něž bylo vyhrazeno lepší pořadí, se nevyžaduje souhlas osoby, jejíž právo je výhradou omezeno, ledaže má být právo, jemuž svědčí výhrada lepšího pořadí, zapsáno do veřejného seznamu v širším rozsahu, než jak to z výhrady vyplývá.

§ 983

       (1) Je-li ve veřejném seznamu zapsáno přednostní právo ke zřízení věcného práva jiné osobě a nebyl-li do jednoho roku od zápisu podán návrh na zápis práva, kterého se přednostní právo týká, může se vlastník domoci výmazu přednostního práva. Prokáže-li ten, kdo má přednostní právo, že před uplynutím lhůty podal žalobu na převod nebo jiné zřízení věcného práva, počne lhůta běžet od skončení soudního řízení; při zamítnutí žaloby však bude přednostní právo vymazáno na žádost vlastníka k okamžiku právní moci rozhodnutí.

       (2) Je-li ve veřejném seznamu zapsáno přednostní právo jako podmíněné nebo s doložením času, počne lhůta podle odstavce 1 běžet dnem, kdy se přednostní právo stane vymahatelným.

§ 984

       (1) Není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním stavem, svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu. Dobrá víra se posuzuje k době, kdy k právnímu jednání došlo; vzniká-li však věcné právo až zápisem do veřejného seznamu, pak k době podání návrhu na zápis.

       (2) Pro nezbytnou cestu, výměnek a pro věcné právo vznikající ze zákona bez zřetele na stav zápisů ve veřejném seznamu se věta první odstavce 1 nepoužije.

§ 985

       Není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním stavem, může se osoba, jejíž věcné právo je dotčeno, domáhat odstranění nesouladu; prokáže-li, že své právo uplatnila, zapíše se to na její žádost do veřejného seznamu. Rozhodnutí vydané o jejím věcném právu působí vůči každému, jehož právo bylo zapsáno do veřejného seznamu poté, co dotčená osoba o zápis požádala.

§ 986

       (1) Kdo tvrdí, že je ve svém právu dotčen zápisem provedeným do veřejného seznamu bez právního důvodu ve prospěch jiného, může se domáhat výmazu takového zápisu a žádat, aby to bylo ve veřejném seznamu poznamenáno. Orgán, který veřejný seznam vede, vymaže poznámku spornosti zápisu, nedoloží-li žadatel ani do dvou měsíců od doručení žádosti, že své právo uplatnil u soudu.

       (2) Požádal-li žadatel o poznamenání spornosti zápisu do jednoho měsíce ode dne, kdy se o zápisu dozvěděl, působí jeho právo vůči každému, komu popíraný zápis svědčí nebo kdo na jeho základě dosáhl dalšího zápisu; po uplynutí této lhůty však jen vůči tomu, kdo dosáhl zápisu, aniž byl v dobré víře.

       (3) Nebyl-li žadatel o zápisu cizího práva řádně vyrozuměn, prodlužuje se lhůta podle odstavce 2 na tři roky; lhůta počne běžet ode dne, kdy byl popíraný zápis proveden.


Snad to nebude tak šílené jak se píše.

S přátelským pozdravem,

Zorgan

2 komentáře:

 1. :D
  "Bylo-li právo k věci z veřejného seznamu vymazáno, má se za to, že neexistuje."

  Takže když se provede kliknutí je to platné... aha tak to asi nekteří z anonymous brzo něco naklikají, aby se pak ti co to chtěli zneužít necítili zneužiti :D

  OdpovědětVymazat
 2. Taky jde o to, že se každý může domáhat práva soudně, například kvůli podvodu atp. Dřív to bylo tak, že osoba zapsaná v katastru byla dle zákona vlastníkem. Mimochodem to znamenalo podvody - majitel nechal přepsat nemovitost na kupce (podvodnou firmu) ale platba byla dohodnutá až po zápisu do katastru, takže původní majitel o např. dům přišel (už nebyl majitel a neměl peníze), a firma ukradený dům prodala další firmě.... Takže při nakládání s nemovitostmi radši volit formu notářského zápisu, peníze předat u notáře. A pak teprve provádět vklad do katastru. Neznám přesnou právní úpravu, dřív to tak bylo a asi se to moc nezměnilo.
  jm

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.