6. října 2013

Úvaha - počasí

Výborný článek, převzato z http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2013/07/uvaha-pocasi.html


Úvaha - počasí

Předně upozorňuji, že tento článek není vhodný pro alergiky na konspirační teorie, ale může dělat dobře naopak - jak trollíci říkají - šémtrailistům (předpokládám, že tím mají na mysli posměšné zkomolení slova chemtrails).

K tomuto tématu, které se mi v hlavě táhne již hezkou řádku měsíců, mě konečně dokopal Petrův komentář k článku zaměřeném na mísení národů. Zde je část z tohoto komentáře:

"...Je to jednoduché. Když žiji na "svém" území po mnoho generací, moje DNA se přizpůsobí specifickým účinkům místních energetických polí, zjednodušeně řečeno: zvykneme si, naučíme se podvědomé obrany a ochrany vůči negativním vlivům prostředí a začneme těžit z výhod. Proto máme doma mnohem více energie, než na cestách. Čím dál jsme od domova, tím je energetické prostředí jiné a organizmus se musí bránit, znovu se učit reagovat a to stojí síly. Stejné je to i se stravou a migranty. Když přijde cizí člověk do naší blízkosti, není to jenom fyzické tělo, co přijde, ale i energetické slupky kolem. A ty narušují už zaběhlé a vyladěné pole, co tu jsou. Z harmonie se tak stává chaos a ten plodí stres (podvědomý i skutečný)..."

Sice jsme se tam s Petrem bavili o jiných vlivech (energetická pole konkrétních území vs. energetická pole člověka), nicméně pro moji úvahu nad současným vývojem klimatu se to hodí naprosto dokonale.
Nevím jak vy, ale já si nemohl nevšimnout, jak stále hůře lidé okolo snášejí přímé sluneční záření. Zářením nemyslím jen samotné světlo, ale vůbec "slunce" jako takové, tudíž se vším, co k nám vyzařuje. V současnosti stačí ještě nedávno "ubohých" 22°C a lidé, když vyloženě nemusí zůstat, utíkají z přímého sluníčka do stínu nebo pod střechu. Přičemž ve stínu zase mají pocit chladu. Jako malý si na něco takového nevzpomínám.
Kde tedy vidím příčinu? Nasadím hned na začátek těžký kalibr, který mnohé vždycky rozhodí - člověkem ovládané klima planety. Že je to možné, přiznávají už i vědci, kteří si lokálně hrají na bohy a támhle spustí déšť, jinde ho naopak utnou (již od 50. let minulého století se např. lokálně řídí počasí při olympijských hrách). To, že oficiálně zveřejňovaný výzkum je roky, někdy celá desetiletí pozadu oproti praxi využívané pro vojenské či politické nadnárodnostní cíle, je zřejmé i lidem mimo řady konspiračních blábolistů jako jsem já. 
Takže ryze v duchu článku, na který je odkaz v druhém odstavci tohoto textu mohu pokračovat v teorii (nebo snad "teorii"?) jak manipulovat s lidskou populací, aby konala ve prospěch hrstky Vyvolených. Z úryvku Petrova komentáře je patrno, co má za následek jakékoliv vybočení z harmonického vývoje člověka - chaos, stres, nutnost se bránit vlivům, což stojí kvanta energie a tooslabuje a hlavně odvádí pozornost od příčiny. Dalo by se pokračovat v dalších dopadech, ale to už si může doplnit každý sám, stačí se rozhlédnout kolem sebe a často i sebekriticky pohlédnout do zrcadla.
Představte si (čistě teoreticky, vždyť jde o úvahu), že Země, ale dost možná celá sluneční soustava, prochází změnou vyvolanou průchodem různými částmi nehomogenního vesmíru, ale taky dost možná změnami (vývojem) naší galaxie. Na tyto změny, a to jak hmotné, tak energetické, nutně budou reagovat klíčové objekty, jako je např. naše Slunce a skrze něj pak následně dominovým efektem i planety sluneční soustavy. O tom, že něco takového nutně musí vyvolat i změny v klimatu na Zemi, snad ani není třeba psát. V případě, že by toto byla pravda, pak by materiálně založený člověk musel začít propadat panice v domnění, že mu hrozí smrtelné nebezpečí mající původ v ryze mechanicky fungujícím Vesmíru. Aby si prodloužil své bytí, byla by jeho spásou schopnost regulovat klima tak, aby na vnější změny reagovalo co možná nejméně.
Představte si, že v důsledku změn ve vesmíru by mělo následnými interakcemi na Zemi dojít například k významnému oteplení (což by vedlo i k zvýraznění vypařování vody, srážkám, bouřkám, proudění vzduchu atd.). A nejenom to. O svoje bytí se obávající člověk by se pokusil udržet klima jakž takž na "normálu". Logickým řešením by bylo částečně regulovatelné odstínění slunečního záření. A jsme u chemtrails. Toto samo je tak obsáhlé téma, že se mu tady nemohu věnovat, ale předpokládám, že ten, kdo to dočetl až sem, ví, oč se asi jedná a taky proč.
Teď nakrátko zdánlivě odbočím. Opět si představte, že vesmír vůbec není mechanická záležitost beze smyslu vzniklá z velkého bumprásktřesku (viz článek ZDE:), ale že jde o obrovskou živou strukturu s vlastním Vědomím. Pochopitelně jistě na zcela jiné úrovni než je to lidské. Toto Vědomí usiluje o vývoj svého "těla" a všech jeho součástí stejně jako mentálně zdravý člověk, a tudíž vše, co se v něm odehrává, nemá destruktivní záměr, ale naopak konstruktivní - tvořivý. Zbytek vám snad docvakne během úvahy.
Tak a šup zpět. Opět si představte, že ke změně klimatu způsobené vnějšími vlivy (viz. předchozí odstavec) nedojde naráz, ale postupně. Právě přesně takovou rychlostí a intenzitou, aby se vše pro následný vývoj důležité mohlo adaptovat na probíhající změny. Jenže co se asi tak stane, když klima, které je člověkem uměle udržováno na úrovni, jež neodpovídá skutečným vnějším vlivům? Vše živé se bude pochopitelně přizpůsobovat svému životnímu okolí, tudíž začne být stále více a více pozadu oproti podmínkám, které by tu panovaly bez umělé modulace klimatu - jen na základě přirozených podnětů z vnějších vlivů. Ale protože nejde odstínit všechny vlivy působící z vnějšku, které jako celek působí v promyšlené harmonii, tak bude vše živé modulováno částečně přirozenými, avšak neúplnými informacemi a částečně uměle navozenými úpravou klimatu. Tím nutně musí docházet k disharmonii vývoje všeho živého. Čím složitější struktury závislé na ostatních, tím k větším disharmoniím vývoje organismů bude docházet. Že to asi nejvíce bude působit na člověka, je jasné.
Nemám vhodný grafický editor, tak omluvte zhoršenou kvalitu vizuálního zpracování, protože ke změnám nebude docházet lomeně a vývoj samotný nemusí jít po přímkách :-)
V levé polovině grafu je černě znázorněn vývoj klimatu (nikoliv jen teploty, ale jako celku), kterému se věrně přizpůsobují všechny živé organismy jak na úrovni fyzické, tak té energetickoinformační (viz. Petrův komentář). V roce X začaly na naši planetu působit vnější vlivy, které by změnily dosavadní směr (nebo rychlost) vývoje (rozuměno přizpůsobení) jak klimatu, tak všeho živého. Z důvodů, ke kterým se nyní nebudu vyjadřovat, se někdo rozhodl, že přicházející změny hlavně se týkající mentální části člověka (i probouzení některých dosud spících schopností?) nejsou vítány, a proto se přistoupilo k ovlivňování klimatu směrem, který tyto změny alespoň pozdrží co nejdéle, než se přijde na vhodná opatření. Tudíž od tohoto roku X, kdy by vývoj klimatu včetně všeho živého šel po fialové linii v grafu, je vývoj uměle udržován podle červené křivky. Jak ale z grafu vyplývá, s postupujícím časem vzniká čím dál větší rozdíl mezi uměle modulovaným klimatem a klimatem, které by tu bylo bez zásahu člověka (fialový přímka vs. červená).
Pochopitelně s přirozenou změnou klimatu by se postupně adaptovalo vše živé na planetě přesně podle Záměru Vědomí, jež vnější vlivy řídí (viz. odstavec se zdánlivým odbočením). Jenže čím větší je rozdíl mezi červenou a fialovou křivkou, tím větší je třeba vynakládat jak finanční, tak technologické i energetické prostředky na řízení klimatu a jednoho dne, který v grafu znázorňuje "okamžik neudržitelnosti" pomyslné kšandy prasknou. Těm, co mají představivost, není těžké popisovat, co to bude pro vše živé znamenat.
A teď už by nemělo být tak těžké si domyslet, proč může mnohým lidem připadat sluníčko, jež je pro nás hlavním zdrojem, řídícím modulátorem a transformátorem informací, kterými se řídí jak zemské klima, tak i vývoj všeho živého na všech úrovních, i při relativně příjemných teplotách nesnesitelné. Je tu totiž čím dál větší rozdíl mezi naším přizpůsobením se životnímu prostředí a komplexními informacemi, které proudí ze Slunce (a nejenom z něj). Vzniká tu disharmonie v přirozeném vývoji a té se Země bude a také tak činí, bránit.

Pokud jsem tuto celkem jednoduchou myšlenku napsal příliš složitě, pak se omlouvám a pokusím se to napravit jednoduchým připodobněním.
Představte si, že žijete uprostřed přírody. Vaše psychika i tělo se adaptuje na venkovní vlivy - teplo, mráz, slunce, déšť, ale i gravitaci, magnetické pole Země, radiační záření proniklé přes atmosféru atd. atd. To je případ přirozeného přizpůsobení na všechny informace(vlivy) a jejich výkyvy a střídání. 
A teď ten samý případ, jen s rozdílem, že budete žít uvnitř moderního izolovaného domu. Mnoho informací modulující vaše tělo i psychiku zůstane nezměněno - gravitace, radiační záření, magnetické pole, světlo, tma. Ovšem mnoho ostatních zmíněných, již na váš vývoj bude mít minimální vliv díky odstínění domem, který symbolizuje umělé ovlivňování klimatu. Když se pak někdy dostanete mimo ochranu domu, bude to do jisté míry pro vaše tělo i psychiku šok. Dům taky nebude stát věčně. Čím starší bude a čím větší výkyvy počasí, tím více vás bude stát udržení domu ve funkčním stavu. Toto však nelze donekonečna a jednoho dne dům stejně nakonec spadne. Buď stářím, nebo ho odfoukne tornádo. Snad se mi teď podařilo jednodušeji nastínit, co se mi motá hlavou.
Vše berte jen jako úvahu a teoretickou možnost.
Jen bych ještě k tomu v krátkosti dodal, že před dvěma roky (možná třemi - už nevím) jsem své okolí v dosahu cca 10-15km plně obsadil orgonity vlastní výroby na specifická předem vybraná místa. Do té doby každý rok byla naše vesnice párkrát vypláchnuta vodou, blesky práskaly do okolních stromů a párkrát do roka nějaké to krupobití - zkrátka jako kdekoliv jinde. Od té doby ani jedno extrémní počasí. Vždy nás to obejde. I lidi jsem o tom zaslechl si povídat, ale to víte, příčinu jsem si nechal pro sebe. Podle mne tyto orgonity mají schopnost jednak transformovat tzv. černý orgon, který dle výzkumů p. Wilhelma Reicha stojí za vznikem mnohých extrémů počasí (např. bouře), na tzv. bílý orgon. Ten je mimochodem možné i vidět nezaostřeným zrakem a má podobu stříbřitých jisker bláznivě se mihotajících prostorem. Za vznikem černého orgonu podle mne stojí i chování a skutky člověka, proto zdaleka ne všechny extrémy počasí je třeba brát jako záměrnou lidskou manipulaci klimatem, nýbrž jako snahu přírody o nastolení rovnováhy mezi energiemi. A druhou schopností orgonu vyplývající z té první je harmonizovat okolí a uvádět alespoň lokálně klima do podoby, která odpovídá vnějším přirozeným vlivům. I proto je nyní v našem okolí většinou o ždibec tepleji než u kus dál, což dříve nebývalo. A konec konců právě tato "změna" místního klimatu a naprostá absence extrémních výkyvů počasí mě dohnala k této možná absurdní hypotéze. Představte si, že...P. S. Orgonet:

Výše uvedený článek obsahuje velmi správné úvahy, a to jeho autor zřejmě ani neznal zásadní článek na toto téma od nezávislého badatele s nickem Daniel, kde je to vše podrobně odhaleno: Geoinženýrství, chemtrails, HAARP ... a Vzestup: http://orgo-net.blogspot.cz/2012/11/daniel-geoinzenyrstvi-chemtrails-haarp_22.html, který vřele doporučuji. Pro naše potřeby stačí číst od kapitoly 8 dále.

19 komentářů:

 1. bohužel,české title pouze do poloviny..kliknout na english http://dotsub.com/view/0fde7546-70a0-4926-9aab-145f2ab72480

  OdpovědětVymazat
 2. Myslím si, že v zásadě je to správně. Taky mě něco podobného napadlo. Taky jsem slyšel názor, že ti, co toto mají na zodpovědnost, jsou si vědomi, že je to pro ně konečná. Ale jako když už někdo nemocný sedí hrobníkovi na lopatě - každý den je dobrý. A když už do pekla, tak se vší parádou a hezkou muzíkou !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Před úsvitem bývá největší tma.

   Guess

   Vymazat
  2. Heuréka - ÚSVIT přichází :-) Som rada, že to snáď zastihne i mňa. B

   Vymazat
  3. Správná úvaha, a ještě lepší odhalení příčin a následků v uměle brzděném transformačním procesu !

   Vymazat
  4. Pro Anonymní 7. října 2013 14:02

   Pokud myslíte Úsvit p.Okamury, tak bych tolik nadšení neprojevoval. Až zjistíte, kdo a co za tím vším stojí, budete víc než překvapená, tedy nemile !

   Vymazat
  5. Pokud chcete opravdovou změnu, nemůžete volit politicky, ekonomicky a mediálně profláknuté ksichty. A k nim p.Okamura již rozhodně patří !

   Vymazat
 3. Ano, to je to, co se me honí v hlavě asi 8 let. Už tehdy se mě nezdálo, proč jsme brzděni k dalšímu vývoji...dostalo se mě odpovědi, od jednoho starého muže, že to je dílo Nového druhu člověka Homo...ale už nevím jakého. Přirozený vývoj bude u nás brzděn z důvodu nástupu Nového druhu. Mají to sice finančně drahé, ale beze ztrát na vlastních životech.., Náš druh před tisíceletími vyvraždil jiné druhy žijící na teto planetě.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak to prebieha miliardy rokov , je línia základná, a skúša sa čo s ňou urobí to a to. "Novosť" je odchýlená, skúmaná a kreovaná ďalej, ak sa zdá, že je schopna nejakého vývoja, a ak sa to kreatorom hodí...Keďže náš druh pred tisíciletíme vyvraždil iné druhy žijúce na tejto planéte, vrátane zvierat, je zrelý na možno nie vyvraždenie ale pozbavenie určitých schopností.
   Sme sledovaní, experiment zdá sa byť na vrcholu... a keďže sme tu práve teraz, chceli sme to zažiť. Stále máme diel slobody vyvíjať sa podľa vlastného "rozumu". ONI na to čakajú. .
   B

   Vymazat
 4. Děkuji Orgonete. Chybí mi články o orgonitu a jejich používání v praxi. A je to fajn,že někdo dokáže takhle "lidsky" popsat problematiku modulace počasí. Jana

  OdpovědětVymazat
 5. Články o orgonitu: orgonit pořád máme, pořád funguje, pořád ho objevují další lidé, ale někteří už ho máme za sebou, takže třeba já už o něm psát nedokážu. Ale to téma sem pořád patří, jen kdyby se ho ujal někdo právě s ním souznějící ...

  OdpovědětVymazat
 6. http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=791891#utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_campaign=A&utm_term=position-2
  Dita

  OdpovědětVymazat
 7. Take jsem si letos vsimla, ze slunicko, ac takove vedro nebylo, poradne skoro az stipalo do kuze. Zato pod vetvemi stromu bylo opravdu behem minuty chladno. A lide se abnormalne potili, dokonce i jen pri sezeni , za chvili mokra lytka, jak v mikrovlnce

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Holt změna vlnových spekter na člověka přišla, a tělo se s tím potýká jak může a umí :-)

   Vymazat
  2. Sluníčko štípe jak roje jehliček. To dřív nebývalo.

   Vymazat
 8. Dobrý den všem,

  zajímala by mne reakce pana mistra ORGO.net na tento článek, dnes vystavený na centrum.cz, obzvláště na jeho závěr, kdy si jistý pan zde na Ornonetu udělal z lidí srandu, že ocet na 'chemtrails' pomáhá, viz krátká citace:

  "Rozprašujte ocet
  Blog, Radim Tolasz
  Klimatolog a bloger Radim Tolasz.Zdroj: Aktuálně.czvětší obrázek »
  O úzkostech lidí z čar na nebi vypovídá experiment jednoho z meteorologů. Zkusmo se naboural na jeden z webů šířících teorii chemtrails - OrgoNet - a doporučil lidem jako spolehlivou ochranu před psychotropním spadem octové antidotum. Chemtrailisté krátce poté prohlásili ocet za účinnou zbraň číslo jedna. Meteorologovu teorii, že octová pára velmi silně ionizuje a čistí vzduch kolem nás, začaly přebírat i ostatní servery. Jedna z maminek si dokonce pochvaluje, že když kolem sebe a kočárku rozstřikuje v parku ocet, hned se jí dýchá lépe a má prý i dobrou náladu.
  Klimatolog Radim Tolasz..." atp.. více níže v odkazu.

  Zdroj:
  http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=791891#utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_campaign=B&utm_term=position-1

  Předem díky za reakci
  GinBaw

  OdpovědětVymazat
 9. Ahojte :-)

  v sobotu som strávil celý den na kopci, sezona v plnem proudu a po celém svahu jsou slyšet jen zvuky padajícího "modrého" tj švestek do beček :-)
  A celé dopoledne (okolí Brna) bylo hezky, modrá obloha.. A v tu najednou cca v 13h se začalo zatahovat-mrky šly ze dvou stran, ale nechtěly se spojit :-)))) a všiml jsem si, pač u manualni prace človek má dost času na pozorování - hodne často se ozývají z nebe rány, jakoby dělobuchy, a protože si toho všímám stabilně již cca 2-3 roky (!!) házím to sem k debatě - ty rány mi přijdou jako dělobuchy pro tvorbu mraků, těch pozorování mám desítky..
  Podle mě je to jedna z možností JAK VYTVOŘIT tu či tamtu oblačnost :-)
  A dodavám že po tom, co se začaly ozývat ty rany, nebe bylo cca do 25min dokonale šedivé hoilt už se za tech cca 13 let geoinženýringu něco naučili:-)))) Že jim to ae trvalo co? :-))))))))))))

  Zajimalo by mě, zda si toho nekdo všiml ještě?

  s láskou
  sv.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak to je dobré, už mi to připadalo jako nějaká halucinace či co. Taky slýchám podivné dunění z oblohy, asi jako když střílí těžká technika na střelnici v Boleticích.

   Vymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.