13. prosince 2011

Projednávání geoinženýrství na zasedání zastupitelstva v ČB

Milí vědomí lidé!

Před několika týdny kolovaly po emailu upozornění a informace ohledně manipulace počasí, spolu s výzvou našim zastupitelům.
Žádali jsme formou otevřeného dopisu, aby se začali zabývat tím, co se děje téměř denně nad naší hlavou a zaujali vhodné stanovisko, které bude zohledňovat bezpečí a zdraví občanů tohoto města. Většina zastupitelů bohužel na výzvu nereagovala, doufáme však, že vzali tyto skutečnosti na vědomí a jsou připraveni na toto téma diskutovat s veřejností.

Ráda bych vás nyní vyzvala k podpoření této výzvy prostřednictvím účasti na
jednání zastupitelstva, které proběhne ve čtvrtek 15.12. 2011 od 9 hodin
v budově magistrátu města České Budějovice

Chtěli bychom společně s našimi právními zástupci řešit tento vážný problém, ovlivňující naše životy a rádi bychom tak uskutečnili v co nejhojnějším počtu.

Pokud můžete, šiřte tuto zprávu mezi ostatní, informujte se navzájem a přijďte!

Těšíme se na vás!

Více informací a zápis korespondence na:
http://orgo-net.blogspot.com/2011/12/from-kamala-sante-mailto-kamala.html

Pokud máte zájem podpořit toto snažení a podepsat petici STOP AEROSOLOVÝM ZLOČINŮM,
můžete tak učinit na následujících místech:

Pizzerie Fresh
Dobrá čajovna
Literární kavárna Měsíc ve dne
café HostelZdravím,

Ráda bych vás požádala o podporu a účast na čtvrtečním zasedání zastupitelstva ohledně projednání geoinženýrství a aerosolových zločinů.

V příloze vám posílám čerstvý překlad článku, který, myslím, nemůže nechat člověka nezainteresovaným. Děti máme skoro všichni.
Sice může opět někdo namítnout, že je to hoax, já si ale vyhledávám zmíněné dokumenty, je to opruz se tím prokousávat, ale je to tam. A kolik toho je utajeného?

Sice jsem tuto kauzu začala sama, nerada bych ale, aby to vypadalo, že jsem jediná, kterou toto téma trápí.
Prosím, potvrďte mi, že přijdete a pokud můžete, přiveďte i další lidi. Jednání bude nahráváno.
Předpokládám, že čas bude někdy mezi 10-12. Čekám, že mi někdo z kanceláře primátora toto potvrdí.

Hlavní body:
1)Sdělovací prostředky – uveřejnění dostupných informací a nálezů
2)Laboratorní rozbory vody a půdy – zdarma pro každého zainteresovaného občana
3)Požadování právně platných dokumentů na zastavení geoinženýrství mající dopad na ČR (to je v podstatě nemožné splnit…)
4)Angažovanost policie, spolupráce, informovanost o probíhajícím trestním řízení (podáno mnou a možná dalšími cca před měsícem)
5)Referendum ohledně geoinženýrtsví ? (vaše názory?)
6)Vznik nezávislé pracovní skupiny bez přiřazení k jakékoli oficiální instituci monitorující stav a publikující ve sdělovacích prostředcích
7)Vznik web stránek speciálně za tímto účelem (financováno městem/státem)
8)Trestně právní postižitelnost institucí, které se staví laxně a neučinily kroky k prozkoumání
9)Pořízení rušících a odstiňujících prostředků proti geo manipulaci a chemtrails městem, dokud se věc neprošetří

Další návrhy?

Předem díky a těším se
Kamala

Přílohy: 

Trestní oznámení

Policie České republiky

Policejní prezidium České republiky

Náměstek policejního prezidenta pro SKPV

plk. Mgr. Martin ČervíčekV souladu s ustanovením § 158 odst. 1 trestního řádu tímto níže podávám podnět, na jehož podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestných činů:

1.) Poškození a ohrožení životního prostředí dle § 293 odst. 1 a odst. 2 písm. a) tr. zákoníku a to s ohledem na Společné ustanovení dle § 296 odstavců 1 a 2 tr. zákoníku

2.) Obecné ohrožení dle § 272 odst. 1 a odst. 2 písmem a) a b) tr. zákoníku

3.) Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dle § 283 odst. 1 a odst. 3 písm. c) a odst. 4 písm. c) tr. zákoníku a to s ohledem na Společné ustanovení § 289 odst. 2 tr. zákoníku

4.) Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu dle § 284 odstavců 2 a 4 tr. zákoníku a to s ohledem na Společné ustanovení § 289 odst. 2 tr. zákoníku

5.) Nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky dle § 281 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. c) tr. zákoníku

6.) Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků dle § 280 odst. 1 a odst. 2 a odst. 3 písmen a) a b) tr. zákoníku

7.) Šíření nakažlivé lidské nemoci dle § 152 odst. 1 a odst. 2 písm a) tr. zákoníku

jakož i možná jiných nejmenovaných trestných činů a s ohledem na ustanovení § 158 odst. 1 trestního řádu vyžaduji splnění povinnosti policejního orgánu učinit všechna potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin a směřující k odhalení a ke zjištění jeho pachatele.


Podnět, na jehož podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání výše jmenovaných trestných činů.

Již po dobu několika let do současnosti lze po celém území České republiky na obloze bez oblačnosti, nebo skrze místa bez oblačnosti, pozorovat bílé čáry nebo čáry v šedých odstínech, které jsou často označovány jako chemtrails. Celkem výstižně o tomto jevu podala informaci ve své zpravodajské reportáži TV Prima, kdy zde poskytuji odkaz na videozáznam této reportáže:

Pod uvedeným odkazem lze u souvisejících videodokumentů dohledat množství záznamů, které podávají další vysvětlení vzniku těchto jevů.
Lze se snadno pozorováním dopátrat, že uvedené čáry označované jako chemtrails vznikají za letadly komerčních letů, ale i za letadly, kdy se o komerční lety nejedná, toto lze zjistit pozorováním letů na obloze a současně porovnáváním s letovým provozem uveřejňovaným online na webových stránkách.
Lze pozorovat, že stopy čar za všemi letadly létajícími ve vysokých výškách (kolem 10km), jsou téměř vždy přibližně stejně dlouhé a vždy u všech stopa po několika sekundách mizí, výjimkou jsou právě čáry označované jako chemtrails, kdy tyto mají svůj začátek a konec, tedy nepokračují neustále někam dále za letadlem, kdy často jsou tyto čáry po přerušení letadlem opět opodál vytvořeny, nebo se tyto čáry táhnou v opravdu velkých vzdálenostech. Tyto čary označovaní jako chemtrails jsou specifické tím, že vydrží ve své formě i po dobu 10 a více hodin než se začnou v atmosféře rozplývat. Lze tedy mít za to, že se nejedná jen o nějakou kondenzační stopu po zkapalnění vodních par při průletu letadla, za takový jev lze považovat ty běžně se vyskytující jevy, kdy po několika vteřinách stopy na obloze mizí.

Lze mít za to, že jestliže se nejedná o pouhé kondenzační stopy za proudovými motory letadel, pak se je možné, že se jedná o nějakou chemickou látku a to právě z důvodu doby setrvání těchto stop po letadlech na obloze, než se rozplynou. Je s podivem, že věc nikdy nebyla veřejnosti věrohodným způsobem vysvětlena a média takto závažným otázkám zpravidla mimo uvedenou výjimku nevěnují žádnou pozornost, přičemž se může jednat o látky, které vážnou měrou znečišťují životní prostředí či zdraví občanů České republiky, může se jednat o jedy, dále se v souvislosti s nebývale neočekávaně zvýšenou radioaktivitou v poslední době může jednat o radioaktivní látky, rovněž bez provedení šetření nelze vyloučit například biologické zbraně nebo šíření nakažlivé lidské nemoci.

Z dostupných materiálů amerického letectva a armády (viz příloha), lze rovněž vyrozumět, že uvedené trestné činy mohou být provedeny mimo území České republiky, ale používanými v těchto dokumentech popsanými prostředky manipulace počasí a povětrnostních podmínek nasměrovány a přivedeny i na území ČR.

Žádám o:
1.) provedení pozorování těchto jevů, alespoň ve třech krajích po dobu alespoň 10 dnů bez oblačnosti a pořízení dokumentace těchto jevů, přičemž žádáme, aby byla věnována pozornost každé stopě za letadlem, která se do jedné hodiny od svého vzniku plně nerozptýlí v atmosféře.
2.) v případě výskytu těchto jevů, žádáme o šetření za účelem zjištění konkrétních specifických označení a typu letadel, které se výskytu těchto jevů účastnili
-porovnávání s online provozem komerčních letů volně přístupným na webových stránkách
-v případě, že se nebude jednat o komerční lety, žádáme o provedení šetření u institucí, které radiově zaznamenávají veškerý letový provoz a podle místa vzletu a přistání takového letadla, žádáme o provedení šetření na místech vzletu a přistání takového letadla podle času a data vzletu a přistání takového letadla
3.) v případě zjištění letadel dle předchozího bodu, žádáme zjištění jejich pilotů a podání vysvětlení pilotů a provozovatele daných letů, se zaměřením na otázky proč se lety uskutečnily, zda mají letadla úpravu na nějaké přídavné nádrže, zda se nějaké přídavné nádrže doplňovaly a dále směřovat šetření k tomu kým a čím se doplňovali? V případě, že jakékoli přídavné nádrže popřou, zda můžou vyloučit, že by letadlo mělo přídavné nádrže bez jejich vědomí? V případě, že přídavné nádrže popřou, nechť poskytnou součinnost při fyzické prohlídce letadla, přitom by bylo vhodné vyžádat znalce a jeho znalecké či odborné vyjádření se zaměřením na uváděnou problematiku, a dále při prověrce prověřit zvýšený výskyt radioaktivity u letadel.
4.) Vyžádat znalecká a odborná vyjádření, taktéž od nezávislých kompetentních osob ke vzniku takových jevů a k problematice geoinženýrství mající vliv na území ČR.
5)Učinit laboratorní rozbory vzorků dešťové vody zvláště po pozorování těchto chemtrails.
6)Vyžádání si právně platných dokumentů o tom, že nad územím ČR neprobíhají žádné geoinženýrské pokusy nebo že jinde probíhající pokusy nemají dopad či vliv na území naší republiky. V případě jejich porušení, žádáme o trestní postih pachatelů a všech spolupodílejících se osob.

V souladu s ustanovením § 158 odst. 2 trestního řádu žádám o vyrozumění o učiněných opatřeních a to s ohledem na každý bod výše uvedené žádosti o provedení šetření, jakož i o vyrozumění o všech provedených potřebných šetření tak jak za povinnost policejnímu orgánu ukládá ustanovení § 158 odst. 1 trestního řádu.

Jako zdroje informací k jevu chemtrails můžou posloužit i následující:

Zde jsou oficiální stránky o manipulaci s počasím:

A zde naleznete již učiněné rozbory vzorků vody a půdy a nalezených aerosolových vláken z těchto stop po spadu na zem:Citace ustanovení z trestního zákoníku

(1) Kdo úmyslně znečistí nebo jiným způsobem poškodí půdu, vodu, ovzduší, les nebo jinou složku životního prostředí tím, že poruší zákony o ochraně životního prostředí nebo jeho složek nebo zákony o ochraně a využívání přírodních zdrojů nebo zákony o chemických látkách nebo chemických přípravcích, na zvláště chráněném území, v evropsky významné lokalitě, v ptačí oblasti nebo ve vodním zdroji, u něhož je stanoveno ochranné pásmo, nebo na větším území mimo tyto lokality, a tím ohrozí společenstva nebo populace volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin, nebo kdo úmyslně takové poškození životního prostředí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 opětovně,
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost chránit životní prostředí,
c) způsobí-li takovým činem trvalé nebo dlouhodobé poškození životního prostředí, nebo
d) způsobí-li takovým činem poškození životního prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit náklady ve značném rozsahu.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1
a) poškození zvláště chráněného území, evropsky významné lokality, ptačí oblasti nebo vodního zdroje, u něhož je stanoveno ochranné pásmo, tak, že tím zanikne nebo je značně oslaben důvod pro zvláštní ochranu takového území, nebo
b) poškození životního prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit náklady ve velkém rozsahu.


(1) Větším územím podle § 293 a 294 se rozumí území o rozloze nejméně tři hektary a v případě povrchových vod ve vodních útvarech, s výjimkou vodních toků, nejméně jeden hektar vodní plochy a u vodního toku nejméně dva kilometry jeho délky; jednotlivá zasažená území a délky vodního toku se sčítají.
(2) Celkovou větší plochou lesa podle § 295 se rozumí plocha větší než jeden a půl hektaru a celkovou značnou plochou lesa se rozumí plocha větší než tři hektary.


(1) Kdo úmyslně způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo kdo takové obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.
(2) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin opětovně v krátké době,


(1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny,
b) ač byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán,
c) ve značném rozsahu, nebo
d) ve větším rozsahu vůči dítěti nebo v množství větším než malém vůči dítěti mladšímu patnácti let.
(3) Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
c) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu, nebo
d) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti mladšímu patnácti let.
(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.


(1) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává v množství větším než malém omamnou látku konopí, pryskyřici z konopí nebo psychotropní látku obsahující jakýkoli tetrahydrokanabinol, izomer nebo jeho stereochemickou variantu (THC), bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává jinou omamnou nebo psychotropní látku než uvedenou v odstavci 1 nebo jed v množství větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve větším rozsahu.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve značném rozsahu.


(1) Zákon stanoví, co se považuje za omamné látky, psychotropní látky, přípravky obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursory používané pro nezákonnou výrobu omamných nebo psychotropních látek.
(2) Vláda nařízením stanoví, co se považuje za jedy ve smyslu § 283, 284 a 286 a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů.
(3) Vláda nařízením stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku podle § 285 a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu § 285.
(4) Vláda nařízením stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je větší množství ve smyslu § 288, a co se považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a jiné metody s dopingovým účinkem ve smyslu § 288.


(1) Kdo bez povolení vyrobí, doveze, vyveze, proveze, přechovává anebo jinému obstará radioaktivní látku nebo vysoce nebezpečnou látku nebo předměty určené k její výrobě, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,
b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na osm až šestnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu,
c) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,


(1) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, vyvíjí, přechovává nebo hromadí zbraně, bojové prostředky nebo výbušniny zakázané zákonem nebo mezinárodní smlouvou anebo s nimi jinak nakládá, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku.
(2) Stejně bude potrestán, kdo provozy určené k vývoji, výrobě nebo skladování zbraní, bojových prostředků nebo výbušnin uvedených v odstavci 1 projektuje, staví nebo užívá.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu,


§ 152 Šíření nakažlivé lidské nemoci
(1) Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
NANO CHEMTRAILS

Pokud se vám nelíbily tradiční chemtrails pršící na vás z nebe, nebude se vám líbit ani nová verze, kterou letectvo USA slibuje pozměnit na vzdušnou skládku programovatelných „chytrých“ molekul 10 000x menších než jsou částice, které již přivádějí lidi na pohotovost s dýchacími, srdečními a zažívacími potížemi.

Za stálého vývoje od roku 1995, je vojenským cílem instalovat mikroprocesory zahrnující v sobě schopnosti gigového počítače do „chytrých částic“ velikosti jedné molekuly.

Neviditelné kromě pod zvětšením silným mikroskopem, tyto nano čipy radiově kontrolovatelné jsou nyní vyráběny z mono atomových částic zlata. Pospojované pak k sobě na zemi nebo seskupené ve vzduchu, tisíce senzorů se propojí do jednoho superpočítače ne většího než zrnko písku.

A toto je pro vás připraveno od toho samého vojensko-korporačně-bankovního komplexu, který vede permanentní Americkou válku; Raython Corp již dávno profituje z nových technologií zbraní pro manipulaci počasí. Světově čtvrtý největší výrobce vojenských zbraní koupil E-Systems v roce 1995. Rok poté, co tento vojenský dodavatel koupil APTI, držitele HAARP patentu Bernarda Eastlunda.

Raytheon také vlastní General Dynamics, světově vedoucího výrobce vojenských bezobslužných vzdušných prostředků.

Raytheon také zprostředkovává zprávy o počasí pro NOAA skrze svůj pokročilý informační systém počasí (Advanced Weather Information Processing Systém). Podle výzkumnice Brendan Bombaci z Duranga, Colorado; tyto Raytheon počítače jsou přímo spojeny s jejich UAV drony pro modifikaci počasí. Bombaci píše, že NOAA zaplatil Raythonu více jak 300 milionu dolarů za tento „aktuálně aktivní desetiletý projekt.“ (viz Rayethon NOAA contract)

Bombaci dále pokračuje v popisu Joint Environmental Toolkit (JET) používaného americkým letectvem ve svém Systému Počasí jako Zbraň (Weather Weapons Systém).

ZELENÁ
Pro styk s veřejnosti byl vymyšlen žargon pro tuto nano kontrolu počasí. „Mikroelektrické mechanické senzory (MMS) a Globální mechanické senzory prostředí“ zní pasivně nezávadně. Ale tyto ultra maličké autonomní vzdušné prostředky nejsou ani M&Ms ani drahokamy. [Space.com Oct 31/05]

Podle letáčku US vojska nazvaného Vojenský pokrok, „bylo povoleno“ rozprašovat hejna bezdrátově propojených nano robotů v troposféře bezpilotními drony a to pro „snížení globálního oteplování.“
Americké vojenské bezobslužné vzdušné prostředky a americké vojenské drony jsou určené k rozmisťování různých nákladů při válčení pomocí počasí, prohlašuje leták Vojenský pokrok. Tato dvojí mise ovšem zní trochu kontroverzně – zpomalit globální oteplování a použít počasí jako zbraň?

BOJ PROTI ZMĚNĚ KLIMATU
Americké armáda je už dávno obrovsky zapojena v businessu změny klimatu. Jediný největší spalovatel ropy na této planetě, jejich vysoko létající letadla rutinně narušují zemskou ochrannou vrstvu svými emisemi oxidu dusíku, zatímco vytvářejí megatuny dalšího uhlíku, síry a vodních částic přímo ve stratosféře, kde napáchají 3x více škody než samotný CO2.

Jeden F-15 spálí kolem 1,580 galonů za hodinu. Bojový letoun Apache spotřebuje asi galon na půl míle. Těch 1,838 tanků Abrams v Iráku spotřebuje asi 5 galonů za míly, zatímco střílí střely s radioaktivním prachem, který bude ničit lidskou DNA tak dlouho než se z našeho Slunce stane supernova.

Každý nenukleární vojenský lodní transportér spálí 5,600 galonů „bunker“ paliva za hodinu nebo také 2 miliony galonu tohoto paliva každých 14 dní. Každé 4 dny, každý námořní vojenský transportér naloží dalších půl milionů galonů paliva pro své letouny.

Americké letectvo spotřebovalo skoro polovinu celkových zásob ropy Ministerstva obrany v roce 2006. Spálilo 2.6 milionu galonu leteckého paliva.

Při 2-5ti hodinovém letu produkujícím aerosolové stopy na odclonění příchozího slunečního svitu (a zpomalení globálního oteplování
J), jediný KC-10 spálí 2,050 galonů vysoce toxického leteckého paliva za hodinu. Větší a starší KC-135 Stratotankery nesou 31,275 galonů aerosolových sloučenin a spálí 2,650 galonů paliva za hodinu.

EPA (Environmental protection agency) udává, že každý galon ropy vyprodukuje 19.4 liber CO2. Každý galon nafty vyprodukuje 22.2 liber CO2.

Když se to sečte: běžné vojenské operace USA, které jsou rozsáhlejší než všechny světové vojenské operace dohromady, dávají každoročně více jak 48 milionů tun CO2 do atmosféry Země. Téměř polovina toho by mohla být eliminována ukončením válek v Iráku a Afghánistánu. (TomDispatch.com June 16/07; huffingtonpost.com Oct 29/07)

NANO DÉŠŤ
Mezitím, 60 ti leté úsilí použití počasí jako zbraně pokračuje. Dron nemůže nést těžký náklad, ale mnohem více sub mikroskopických částic pro modifikaci počasí může být vtěsnáno do bezpilotního Predátoru než všechen ten chemtrail balast vměstnaný do tankeru velikosti DC-10.T

Podle vojenské vlastní studie o modifikaci počasí, Owning the weather in 2025, mraky těchto extrémně malých mašinek budou vhozeny do hurikánů a dalších systémů počasí, aby se smísily s bouřkami a byly schopné si vzájemně a větším snímacím sítím hlásit bezprostřední data o počasí.

Pak budou tyto chytré částice použity k zvýšení nebo snížení velikosti a intenzity bouřky - a ta pak bude nesměřována na „specifické cíle.“

Vojenská zpráva se dále chvástá, že nano chemtrails „budou schopné přizpůsobovat svou velikost na optimální rozměr za dané „seeding“ situace a přizpůsobovat se i během celého procesu.“ Namísto toho, aby byly sprejovány do vzduchu na milost větrům, jako je osud normálních chemtrails, nano verze bude schopna „rozšířit svůj rozptyl přizpůsobením se atmosférické proměnlivosti“ a „komunikovat se sebou navzájem“ tím, že se jejich částice uspořádají v jeden zkoordinovaný shluk uvnitř svého umělého mraku.

Nano chemtrails budou dokonce schopny „změnit svou teplotu a polaritu, aby zdokonalily svůj seeding efekt“ poznamenalo letectvo. (Daily Texan July 30/07)

Vědec univerzity Rutgers J. Storrs Hall zastává tu samou víru jako armáda, že tyto nano bojovníci počasí: „vzájemně propojeni, atmosféricky hydrostatičtí a mající navigační schopnost – tyto mraky mikroskopických počítačových částic dorozumívající se navzájem a s kontrolním systémem, mohou poskytnout obrovské možnosti.“

Zní to jako drahá sranda.

„Je to potenciálně relativně levné“, vysvětlil Hall. „přibližně stejná cena za kilo jako za brambory.“

Proč tak levné? Protože nano částice mohou být samo replikovatelné. To znamená, že se dají udělat tak, aby se samy množily, dokud nebudou programově zastaveny.

Doufejme. Možná. Někdy.

Owning The Weather pokračuje v tvrzení, že USAF (americké letectvo) „zvládne a upotřebí možnost modifikace počasí díky Podpůrným Elementům Sil Počasí.“ Tyto síly počasí budou používat bezprostřední aktualizace od roje vytvořeného těmito nano „chytrými senzory“ k modelaci vyvíjejících se vzorců počasí skrze super k tomu určený počítač.

Založeno na stále aktualizované předpovědi, „válečníci počasí“ budou nasměrováni na potřebné mise pro přetváření bouřek. Je to perfektní, volá letectvo. „Celkový proces modifikace počasí se stane skutečným skokem v probíhajících měřených zásazích, se zpětnou vazbou ohledně dosažení požadovaného chování počasí.“
Skutečně? Modifikace počasí moc dobře nezafungovala při Katrině…

Pokud se vám zdá tento krok nasazení Autonomní Inteligence nanorobotů do systému počasí (k monitoringu, rozpoutávání a zahrávání si s ním) riskantní, jen počkejte. Za dalším mrakem přichází hejno vzdušných nanobotu pro optimizaci rozptylových povětrnostních podmínek pro biologické zbraně. Nebo chemtrails.

Jen je tu malý háček. Nikdo přesně neví, jak zemská atmosféra přesně pracuje. Je tak veliká, tak komplexní a nepředvídatelná, i bezprostřední nano snímky jsou tatam krátce poté, co jsou pořízeny.

A to je proč letectvo říká, „pokroky ve vědě chaosu jsou pro toto úsilí zásadní.“

Hodně štěstí. Po dekádách pokusů, ani 48h předpověď počasí se nedá udělat bez neustálých překvapení. Protože chaotické nelineární procesy v počasí se nedají zobrazit přímočaře jako příčina a následek a proměňují se neočekávaně, a maří předpovídané snahy modifikace počasí. Optejte se na to Pekingu!

Pak možná nastane nehoda-genocida.

NEMOCNÍ
Chemtrails, které už po dekádu let známe a které dále pokračují a přispívají k očním infekcím, krvácením z nosu, kožním problémům, bolesti svalů, chronické únavě, oslabené imunitě, akutnímu astmatu a alergiím, krátkodobým poruchám paměti a srdečním záchvatům u lidí ve více jak desítkách zemí. (americanskywatch.com; Chemtrails confirmed 2008 by William Thomas)

Malé částečky jako oxid hliníku nalezený v chemtrails také zabíjí.

Dr Dan Woodard nazývá oxid hliníku „obtížným prachem“. Tento doktor tvrdí, že delší vystavení se vysokým koncentracím částic, které jsou ve vzduchu viditelné „může způsobit plicní fibrózu, něco podobného jako je známo u horníků – silikózu.“

Je to právě ta malá velikost spadu z chemtrails – desetina tloušťky lidského vlasu – který dělá lidi velmi nemocnými. EPA varuje, že je úzké spojení mezi všemi drobnými částečkami a tisíci předčasnými úmrtími každý rok.

Dvě klíčové studie z raných 90. let uskutečněné Harvard School of Public Health a Americkou asociací pro výzkum rakoviny nalezly jasnou spojitost mezi vysokým množstvím malých částic a zvýšeným počtem úmrtí. V článku s názvem „Malé částice mohou zabíjet“ ze srpna 2000 vydání New Scientist poukázalo na nálezy v 6ti městech sledovaných po dobu 16ti let dokazující, že obyvatelé měst v Evropě a USA umírají kvůli mikroskopickým částicím ve vzduchu.

Podle New York Times, „mikroskopická smítka … jsou schopná infiltrovat i ty nejmenší sklípky v plicích a přejít přímo do krve.“ Částice o velikosti, která je uvedená ve Welbash Patentu, kde jsou popsány chemtrails, jsou úzce spojená s nemocemi a předčasným úmrtím, speciálně u lidí, kteří jsou již náchylní k respiračním problémům.“ (New York Times Oct 14/06)

Welbash Patent mluví o megatunách částic oxidu hliníku o velikosti 10 mikronů, které mají být rozprášeny v atmosféře. EPA takto malé částice nazývá „extrémní hazard pro lidské zdraví“ vedoucí k 5% nárůstu úmrtí během 24 hodin.

„Srdce stejně jako plíce mohou být poničeny ultra jemnými částicemi tak malými, že se dostanou lehce do krevního oběhu a způsobí zánět tkání a buněk“, prozrazuje LA Times. „Poté, co dosáhnou srdce, tyto částice způsobí stresovou reakci v buňkách, což zapříčiní zánět, který přispěje k onemocnění srdce. Tyto částice mohou také způsobit krevní shluky/sraženiny. (Los Angeles Times Dec 29/03)

Úsek neurotoxikologie americké agentury pro ochranu životního prostředí tvrdí, že vystavení se této částicové hmotě z ovzduší je zdravotním rizikem globálních rozměrů.“
[Health Risks Of Aerosoled Particulates PubMed Abstract]

EPA vysvětluje, že tím, jak se tyto částice velikosti prachu dostávají hluboko do plic a oběhového systému, jsou příčinou desítek tisíc úmrtí ročně ze strany respiračních i koronárních onemocnění.

Co si myslíte, že se stane, když tyto nano mašinky desetitisíc násobně menší než toto budou nasprejovány do ovzduší?

„CHYTRÉ ČÁSTICE“ VE VAŠEM MOZKU VÁS ZABIJÍ
Nano částice by měly být raději nazvány „Nasty“ částice protože si namíří přímo do mozku, jakmile budou vdechnuty. Není překvapující, že se nejvíce usazují a shlukují v oblasti mozku, kde je sídlo pro čich. Příliš velké pak na to, aby se dostaly zpět skrze bariéru do krve, zůstanou chyceny v mozku. [Nature.com Jan 5/04]

Dr Celine Filippi pozoroval, že nano částice vdechnuté plícemi jsou tak malé, že snadno překročí bariéru plic a vstupují do krve. „ Částice v krvi se pak dostanou do jater, a do dalších orgánů.“ [globalresearch.ca Oct 21/07]

NANO CHEMTRAILS
Takže, už na nás sprejují nano chemtrails?

Owning The Weather 2025 bylo vydáno v roce 1995 a hovořilo pouze o neutajených vojenských projektech modifikace počasí. Hallovo přehled o nano technologii se také objevil v roce 1995, kdy nanotechnologie byla ve svých Frankenstein plenkách. Od té doby, z mnoho zdrojů víme, že nanotechnologie se dramaticky rozvinula. [nanotech-now.com]

HANK VOLÁ
Název „nano chemtrails“ na mých stránkách vybudilo mého důvěryhodného vojenského informátora, kterého přezdívám „Hank“ k telefonátu.

„Mají je,“ potvrdil. „Americké letectvo už příležitostně přidalo nano částice do chemtrail směsí, aby demonstrovalo a ověřilo tento svůj koncept.“

„Jsme daleko za science fiction,“ potvrdil Hank. „Můžeš schovat téměř cokoliv chceš do chemtrails, třeba nanotubes (nano vlákna). Chemtrails jsou přetvářeny pro jakékoliv spektrum vlnových délek, které mají odrazit.“

MORGELLONS
A co Morgellons? Je zde nějaká spojitost mezi touto děsivou a bizarní chorobou a nano experimenty?

„Nebude se ti to líbit,“ řekl Hank. „Morgellons je jedním z nezamýšlených účinků nano spray experimentů.“

Morgellons se projevuje jako nesnesitelné svědění v kůži následované výronem cizorodých tenkých vláken z kůže. Je to v podstatě to samé jako exkrement skrze vlasovou folikulu, říká Hank.

Myslel tím toxin – něco cizí lidskému tělu.

„Když vyrobíš tekutou super krystalickou strukturu, zvibruješ ji trošku a dáš jí elektrický náboj – utvoří provaz/řetězec.“

Tyto nano tubusy budou samozřejmě oku neviditelné. Ale jejich tendence shlukovat se je nakonec natolik zvětší, že mohou být fotografovatelné.

Kolik tohohle nano svinstva už bylo vypuštěno?

Desítky tun.

Desítky tun molekul?
„Spousta toho je stále tam nahoře,“ pokračoval s vysvětlením. Je to proto, že nano částice jsou tak lehké a malé, že mají tendenci se vázat na molekuly kyslíku. A to, že jsou přimknuté na částicích kyslíku je činí hydrostatickými (buoyantními).

„Putují po celém světě,“ pokračoval Hank. „Něco z toho spadne dolů. Čemukoli jsou to tam nahoře vystaveny, přinesou to i sem dolů. Jsme tomu vystaveni. Dýcháme to, polykáme to. Kumulují se na stejném místě. A přitahují další…“

V játrech. A mozku.

„A důsledek jejich působení může vypadat jako nemoc způsobená priony,“ říká Hank.

Působení nanočástic by vyžral díry v tvém mozku?

„Nějak tak. Nano částice jsou ionizované částice, které jdou tam, kde je to přitahuje. A kvůli svým elektro-chemickým vlastnostem, jsou přitahovány k draslíkovo-vápníkovému kanálu v mozku.“

„Přemýšlej o tom,“ řekl. „Když sou schopny přestát korozivní podmínky v atmosféře- korozivní sluneční svit a všechny ty (průmyslové) chemikálie – z čeho asi museí být vyrobeny? Vyrábí tělo něco, co by s i s nimi umělo poradit? Kdo přijde a řekne, že je to dobré?!“


Žádná osoba nemá vylučovat z žádného zdroje taková množství kontaminantů ovzduší nebo jiného materiálu způsobujícího zranění, újmu čí nepříjemnost značnému počtu lidí či veřejnosti, nebo které by ohrozily komfort, klid, zdraví a bezpečnost jakékoli osoby či veřejnosti, nebo které způsobují nebo mají přirozenou tendenci způsobovat zranění či poničení podnikání nebo vlastnictví.
-EPA Pravidlo pro Kvalitu ovzduší 402


P.S.Orgonet: Článek o nanochemtrails byl zde zveřejněn 2. a 3. ledna 2010, http://orgo-net.blogspot.com/2010/01/nano-chemtrails.htmlhttp://orgo-net.blogspot.com/2010/01/nanodest.html

8 komentářů:

 1. Ahoj Kamalo! To je tak skvělá práce! Jestli dovolíš, použil bych tebou zpracované materiály a zkusil oslovit někoho za náš kraj zvoleného. Tady už to nechce skepci, ale Vizi a Tu Ty máš. A naší podporu aspoň na dálku. Ode mne ji máš! Úplně jsi mne dostala s jakou vervou(nejsi v býku :-) rozená?) jsi se do toho pustila! Děkuji snad se i u mne už něco pohne k další činnosti. Fakt díky!
  ps
  můžeš trochu objasnit ten zvukový laser?

  OdpovědětVymazat
 2. V tuto chvili muze byt velice zajimave, ze dle novych zakonu bude mit firma trestni odpovednost. Co takhle podat primo zalobu na konkretni aerolinky? Tak treba takovy WizzAir ma pravidelne jedny z nejsytejsich chemtrailsovych car...

  OdpovědětVymazat
 3. jestli se nemýlím,tak borec,co cvičí s blogem D-FENS vegetuje právě v Č.Budějovicích...znalci poměru,hodte mu odkaz,at nepíše jen o policajtech a autech http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2011121106

  OdpovědětVymazat
 4. Poznámka k celkem zásadní chybě:

  "...přičemž žádáme, aby byla věnována pozornost každé stopě za letadlem, která se do jedné hodiny od svého vzniku plně nerozptýlí v atmosféře."

  Už delší dobu se používá technika - postřik letadly, které zanechávají relativně krátkou stopu, která se do minuty rozplyne, za to létají daleko častěji, takže tu chemickou deku vytvoří. Navíc se největší část sprejování děje přes noc, což dokazuje prostý fakt, že se už několik měsíců skoro každé ráno probouzíme do mlhy a kovově šedé oblohy.

  OdpovědětVymazat
 5. Ľudia, málo chválite !!! /okrem namura/
  Takže, ja Vám ďakujem Kamalo a chválim Vašu prácu.
  Boh vám žehnaj a všetkým nám ...
  bed

  OdpovědětVymazat
 6. jo, jo rozpadají se rychleji a jedna stopa mizí rychleji než druhá
  článek dal hodně práce, už bych neměl tu trpělivost, snášet argumenty a diskutovat a diskutovat a šířit....cesta je tak dlouhá a život tak krátký přátelé ;-)
  r.m.

  OdpovědětVymazat
 7. Kamalo a Orgonete, DÍKY DÍKY DÍKY, za odvahu, slova a činy. Jste tak inspirující. Je opravdu třeba si vážit každého kdo jen nemluví, ale jedná. Posílám Vám spoustu láskyplné energie :-)
  verena

  OdpovědětVymazat
 8. Ahoj Kamalo, jak to dopadlo na zasedání. Děje se něco?
  Děkuji

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.