14. února 2013

Zapomenuté poselství z r. 1994 o Vzestupu 2.Poselství z roku 1994: 
Archanděl Metatron o vzestupu a změnách ve fyzickém těle 
Překlad a mezinadpisy: OrgoNet


11. stupeň

11. stupeň světelného těla je přirozeným postupem od desátého, a často je přechod tak snadný, že posun není ani znát. Nadále rostou duchovní schopnosti, a fyzické tělo se mění vzhledově. Vaše fyzické tělo se stává zářivým, svítícím, a vypadá velmi krásně.


Možná že máte přátele a známé, kteří si najednou všimnou, že vypadáte mladší, nebo že jste se změnili nějakým nedefinovatelným způsobem. 11. stupeň přináší hlubší stupně zpracování vašich emocionálních problémů. Na této úrovni se musíte vypořádat se svými názory a myšlenkovými formami ohledně smrti a ztráty.

Možná si vytvoříte zklamání, anebo zjistíte, že si své nejhlubší strachy vytváříte ve svém fyzickém těle a tak je budete moci zcela odstranit tím, že je prožijete.

Veškerá energie uložená v emocionálním a mentálním těle po dokončení 10. stupně musí být uvolněna pro duchovní tělo v 11. stupni.

Pokud jste se nevyrovnali s těmito problémy v desátém stupni, projeví se ve vašem životě v 11. stupni. Ale opravdu se v 11. stupni Světelného těla nemáte čeho bát, pouze strachu samotného.

12. stupeň

12. stupeň Světelného těla je Vzestup. Je charakterizován posunem Merkaby do srdečního centra vašeho těla. Merkabu lze nejsnadněji popsat jako zlatou světelnou kouli. Je to nástroj vašeho Vzestupu, a když k ní dojde, je to nejvyšší iniciace vašeho Vzestupu. Tato událost je počátkem vašeho osobního Vzestupu do pětidimenzionálního světa Jednoty. K Vzestupu může dojít na individuální úrovni, může k němu dojít skupinově, anebo může nastat jako součást kolektivního prožívání.

Požadavkem Vzestupu je Radost


K vašemu vzestupu dojde, až budete připraveni, ať už budete sami, či jako součást skupiny nebo jakou součást „planetárního posunu“, který má přijít. Pro vzestup neexistuje žádné časové období. Na individuální úrovni dochází k vzestupům denně. Od Harmonické konvergence je dostupný posun do vědomí páté dimenze, i když jste ve fyzickém těle.

Je mnoho bytostí, které se zde vtělují jako dobrovolníci, aby testovali experiment Světelného těla. Jsou mezi prvními, kteří dosáhnou vzestupu. Pro ostatní z vás bude program Světelného těla pokračovat, dokud nebudete připraveni, a pak dojde k vašemu posunu. Vzestup je velice prostá věc.

Je to změna, k níž dojde v okamžiku, ale stále zůstanete zde. Slunce bude stále svítit, a hvězdy se budou stále třpytit. Rozdíl je v radost, ve vaší schopnosti prožívat a cítit Radost. Nejsnadnějším způsobem, jak si ověřit, zda proběhl váš vzestup, je povšimnout si kvality radosti v osobním životě.

Začátkem vzestupu je, když člověk začne žít svůj život tak, že vytváří ze svých fantazií svou realitu. Já, Metatron, mohu definovat Radost jako Nirvánu – pocit blaha, Extázi neboli Vytržení.

Je to stav jednoty s Bohem. Může být také definována jako vaše centrum nebo bytí ve svém centru. Tohoto jasného prostoru můžete dosáhnout v meditaci, když vaše energie plyne a vy pocítíte absolutní kosmickou jednotu se vším. Cokoli vám přináší radost nebo pocity lehkosti, a cokoli můžete definovat jako radost, je cestou k tomuto stavu.

Jestliže pracujete jako součást duchovní skupiny, prožijete při svém vývoji řadu rychlejších posunů. Když některý člen vaší skupiny zjistí vtělení Merkaby, získáte ji všichni, a brzy si to také uvědomíte. Jednotliví členové si toho nemusejí všimnout, ale nejméně jeden člen skupiny bývá na to připraven, a ve výsledku z toho bude mít prospěch celá skupina.

Skupina pracující na vzestupu má obrovskou výhodu, protože vědomí páté dimenze je vědomí „jednoty“, neboli jinými slovy, skupina je Jedno. Práce se skupinou vytváří nesmírně velkou synergistickou energii, kdy je každý z vás mnohem silnější než kdybyste byli sami. 

Také dává každému členu šanci naučit se jednat jak s jednotlivci, tak v rámci jednoty skupiny. To je základní posun vědomí do páté dimenze, který musí prodělat každý. Když se jednotlivci a skupiny soustřeďují na vzestup, měli by se soustředit na začátku na to, aby přetvořili své životy na absolutní umělecká díla radosti.

Až to učiní, začnou žít z radosti, a později se stanou radostí.

Kdokoli z vás to udělá, začne posunovat výše každého, s kým přijdete v denním životě do styku. Budete na ně vysílat energii radosti a probouzet je pro tuto frekvenci. K masovému vzestupu dojde, až většina vzestupujících lidí na planetě bude existovat v tomto stavu radosti, dříve ne. Důvodem k tomu je, že tento planetární experiment je experimentem svobodného rozhodnutí. V tomto multidimenzionálním vesmíru je svobodné rozhodnutí Božím zákonem.

Až bude většina z vás žít z radosti, planetární experiment se posune do světa lásky a jednoty. Až se většina z vás vzdá své hry na polaritu, protože se naučí vše, co může, a ze své vlastní volby se posune do radosti a jednoty, dojde k masovému vzestupu. Než přijde tato doba, a ta přijde, vývoj Světelného těla bude pokračovat.

Vzestup bude trvat tak dlouho, jak bude třeba, a o načasování této události nakonec rozhodne lidstvo jako kolektivní celek. Svobodné rozhodnutí nelze porušit, ani pro nejvyšší cíle, ani pro vytvoření vzestupu. Touto informací chci upozornit na to, že nejlepší cestou, jak sloužit Bohu, je sloužit celému lidstvu, sloužit planetě, a sloužit sobě samému k tomu, abyste ze svých životů utvořili mistrovská díla radosti.

Buďte nemilosrdní při hodnocení svých životů a odstraňte vše, co vám nepřináší radost. Propusťte staré emoce a staré problémy, protože ty spotřebovávají energii, kterou byste mohli použít k radosti. Jestliže se soustředíte na celý proces, a soustředíte se na to, abyste se naučili žít z radosti jako svou cestu iniciace, stanete se adeptem na duchovního mistra, kterým si tolik přejete být.

Pouhou svou přítomností budete pomáhat každému, koho potkáte, a budete ukotvovat energie radosti rovněž pro planetu, abyste jí pomohli zrodit novou úroveň zhmotňování všeho. Tento extatický stav spojení s Bohem je součástí potenciálu, který je otevřen pro všechny. Tato cesta radosti učiní vzestup naprosto snadným, protože vše, co je třeba udělat, je, aby se každý jednotlivec soustředil na svou odpovědnost za svůj život a plně ji převzal.

Žijte jako mistrovské dílo RADOSTI. 

Světelné tělo planety

Planetární změny, které byly prorokovány pro tuto dobu, v níž žijete, jsou pro mnohé z vás děsivé. Ale nemáte se čeho bát kromě strachu, a já vám dám informace o tom, jak proces vývoje Světelného těla mění pravděpodobnou budoucnost planety.

Popsal jsem vám proces, který ovlivňuje vaše fyzické já a váš osobní život. Nyní vám vysvětlím, jak Světelné tělo ovlivňuje planetu, protože planeta je fyzický naprostý základ pro udržení vašeho fyzického života. Když se stanete světelnou bytostí, změní se i planeta. Stane se koulí z křišťálu a světla. Když začal v r. 1984 experiment se Světelným tělem, planeta byla posunuta do Světelného těla třetí úrovně.

Poté se planeta posunovala každým rokem o stupeň výše: v r. 1989 do 4. stupně, v r. 1990 do 5. stupně, a v r. 1991 do 6. stupně. Do 7. stupně vstoupila 11. ledna 1992, branou v 11:11, a tam zůstala až do otevření další brány 5. 5. 1992.

Tato brána iniciovala počátek 8. stupně Světelného těla pro planetární vývoj, a v tomto stupni byly velice pravděpodobné změny země.

Planerární posuny jsou vždy uváděny řadou technologií, kterým říkám vstupní brány. Jsou to energetické kanály otevřené z vesmíru vyšších dimenzí do tohoto vesmíru. Tyto kanály přivádějí energie nezbytné k tvarování masového vědomí, ke změně planetárních vibrací a ke změně dimenzionálních frekvencí.

Brána vyžaduje pomoc vesmírných bratří a mnoha bytostí na vyšších dimenzionálních frekvencích, aby ji vytvořili a aby přizpůsobili energie specifickým účelům. Účel brány a její načasování je v moci Světelných rad, neboli Karmické komise a Osvícených mistrů Velkého bílého bratrstva.

Tyto rady dohlížejí na vývoj a pomáhají, je-li třeba. Účelem brány 5. 5. 1992 bylo předejít možnosti kataklysmických katastrof, které byly velice pravděpodovné v souvislosti s tím, jak země ztrácela hustotu. Největší pravděpodobnou katastrofou je přesun pólů. Brána 5. 5. 1992 začala posun mezi nádechem a výdechem Boha, mezi expanzí a kontrakcí Vesmíru.

Tato brána, 5. 5. 1992, zahájila nehybný čas mezi těmito dvěma směry. Tento nehybný čas bude trvat až do roku 2012, kdy začne nádech pána Brahmy. Tento fyzický Vesmír expanduje a rozpadá se na jednotlivé celky. Až začne kontrakce (nádech pána Brahmy), znamená to splynutí zlomků do Jednoty.

Tento posun Síťky z východní polokoule na západ (Mount Shasta) byl vytvořen za účelem pomoci těm, kteří jsou známi jako pracovníci světla pro tuto dobu změn, neboť tato Síťka umožnila planetárním frekvencím pozvednout se vzhůru až na to, co je známo jako nižší frekvence čtvrté hustoty. To přivedlo planetární vibraci až k tomu, co je známo jako astrální světy. 

Již jsme v astrálních světech


Tyto světy jsou stále ještě světy polarity a iluze, ale jsou daleko méně fyzické. Umožňují každému z vás začít otevírat potenciály radosti pro sebe, a když to provádíte, katastrofy se stávají méně pravděpodobnými.

Ti, kteří jsou probuzení a ti, kteří se učí používat duchovní moc k tvoření ve fyzickém světě, mohou použít energie z nového zarovnání Síťky, aby vytvořili svou osobní verzi „nebe na zemi“. Mnozí z vás žádali o takovouto pomoc, protože mnoho pracovníků světla chtělo být schopno urychlit vstup myšlení do hmoty.

Nejlepší způsob, jak se zbavit zažitých vzorců nepřátelství, je přesunout se do prostoru, o němž se domníváte, že tam nejsou nepřátelé. Přesuňte se do prostoru, kde není nutno a potřeba bránit svá práva. Přesuňte se do postoje, že máte absolutní právo vlastnit a nosit zbraně, ale odkud by mohla vzejít nutnost tyto zbraně použít? Tento svět je světem v míru!

Toto je jedna z věcí, které se drasticky změní v důsledku tiché revoluce. S posunem energie se iluze toho, že máme nepřátele, stane stále méně reálnou, až reálně přestane existovat. Ujasněte si každý sám v sobě, jak interpretujete násilné události, a co ve vás zrcadlí.

Ujasněte si sami v sobě, jak vnímáte potřebu mít zbraně, a jaké jsou vaše hodnoty. Pracujte na těchto problémech na své vlastní úrovni, ve svém životě, dokud si nedokážete vytvořit vnímání světa jako absolutně bezpečného a stabilního. Pomozte ostatním lidem ve vašem životě, kteří mají strachy a starosti, svou schopností chránit si energii.

Usnadněte jejich snahy zpracovat jejich názory, až budou schopni dojít na místo, kde budou v bezpečí a beze strachu, a dosáhnou postoje, že toto je čas míru a my ho vítáme. Pokud tyto věci dokážete udělat, bude to velká služba světlu, vaše pomoc při posunu masového vědomí ohledně těchto problémů.

Je zajímavé, že v makroměřítku jsou lidé ochotni vzdát se jaderných zbraní. Zničit je, rozmontovat, učinit jejich použití nezákonným. Ale na osobní úrovni budou pevně lpět na svých vlastních střelných zbraních. Božský zákon zní: Jak uvnitř, tak venku. Nejprve to musí proběhnout na osobní úrovni, a pak se to uskuteční mezinárodně. Pokud opravdu chcete dostat jaderné zbraně mimo zákon, začněte se svým vlastním životem.

Je normální, že než se energie ustálí a vyrovná, kyvadlo se vychyluje velmi silně ze strany na stranu. Je naděje, že i tento problém je pouze výkyvem kyvadla, než se postoje samy vyrovnají. 

Dalšími pohyby, které vidíte v politice, jsou pohyby směrem k vytvoření reform v systému sociálního zabezpečení. Tyto posuny jsou výsledkem brány, která se otevřela 6. 6. 1994. Tato brána je brána sebeposílení.

Ale společně se sebeposílením přichází i požadavek na sebedůvěru. Tato brána přinesla nový model sebeposílené ženy. Archetyp bohyně Atény je něčím, co nese ve svém vědomí každá žena. Aktivovaný model tohoto archetypu sebeposílené ženy byl vysílán branou z vesmírné lodi Aténa.

To otevřelo lék pro mnoho sociálních nemocí v západním světě. Neboť jak můžete mít vzestoupenou planetu či životní formy, když polovina populace je v „nižší“ pozici? S mnoha ženami se jedná jako s nižšími než muži, vydělávají méně než muži, mají menší možnosti, méně vzdělání, jsou odsouzeny k péči o jiné, k chudým podmínkám a nerovným příležitostem. Aby se to změnilo, musí ženy opět získat svou moc. Energie k posílení ženskosti je dostupná již od znovuprobuzení přírodních sil branou 21. 12. 1991.

Každý z vás, kdo je vědomý a posílený, se musí soustředit na vyplnění prázdnoty radostí, a na rychlé a snadné posuny forem ve svém životě. Když to provádíte, přechody od starých forem k novým budou probíhat i u většiny ostatních rychle a snadno. Pro ty z vás, kteří aktivně pracují na svém vlastním vzestupu: nesete velké břemeno. Tím břemenem je žít bez chyb. 

Boží zákon: Jak nahoře, tak dole.


Nemůžete vytvořit nic na úrovni kolektivu (v makroměřítku), pokud to nejprve nevytvoříte na osobní úrovni (v mikroměřítku). Jak nahoře, tak dole – to je Božský zákon. Nejprve musíte vytvořit ve svém vlastním životě to, co si přejete ve společnosti, sociální struktuře a zemi. Mezi vámi je mnoho těch, kteří se reinkarnovali s božským posláním přeorganizovat právo, aby se více blížilo k Božskému zákonu.

Jste zde, abyste posunuli celé společenství ohledně problémů v politice, ekonomice, vládě a právu. Nejprve musíte užívat Božský zákon ve svém vlastním životě, žít podle něj, a pak ho můžete prosazovat na úroveň masového vědomí. Vytvořte si život bez potřeby obrany či násily, bez potřeby politické polarity, bez potřeby sociálních programů, bez potřeby léčení nemocí. Vytvořte si svůj život jako svět míru, radosti, bezpečí a rovnosti. Vnější svět pak bude následovat za vámi. Svět, v němž žijete, je nyní světem čtvrté dimenze – astrálním světem. Je to stále ještě svět polarity, ale již je tu rozdíl. Polarita je nyní pouze iluzí!

Na každé cestě iniciace jsou historky o „strážci prahu“, a nejčastěji je tímto strážcem příšerná obluda. Když je iniciovaný dost vyvinutý na cestování v astrálních světech, první věcí, s níž se setká, je tento strážce. Iniciovaný musí přemoci strážce, aby mohl činit další pokrok na své duchovní cestě. Je to pokládáno za test, a test musí být splněn, jinak přestanou instrukce od Mistra.

Každá ezoterická tradice má metodu, jak se vypořádat se strážcem a jak ho překonat. Jedinou univerzální pravdou o tomto testu je, že tím strážcem jste vy sami. Ten příšerný démon je astrální zjevení vašich nejhorších strachů. Ano, je to příšera, ale není to nic více než iluze. V každé tradici je řešením pro iniciovaného opustit své strachy a osobní démony, a tím překonají strážce. Ten prostě zmizí.

Proto se každá duchovní tradice či iniciační cesta vždy soustřeďuje na rozvoj jasnosti a osobních vlastností jako je pokora, odpuštění a láska. Tyto vlastnosti jsou jediným způsobem, jak můžete prorazit iluze astrálních světů. Stejně jako ve starých tradicích, i při současném vývoji k vzestupu nebudou iniciovanému otevřeny vyšší dimenzionální frekvence, dokud nesloží tento test.

V iniciaci neexistuje neúspěch. Když neprojdete testem, lekce se pouze opakuje tak dlouho, dokud iniciovaný neprojde. To je nejlepší metafora, kterou vám mohu poskytnout k popisu zkušeností, která máte v této dimenzionální frekvenci.

Pamatujte, strážce je pouhá iluze, i polarita je pouze iluze. Pokud se vzdáte těchto iluzí a názorů, propustíte tyto strachy, strážce zmizí! Svět, který žijete, sám kolem vás vytvoří vjemy nové reality. Pomoc všech hostitelů z nebe je dostupná všem, ale musíte požádat. My nemůžeme porušit vaše svobodné rozhodnutí, ani pokud jde o pomoc.

Veškerá pomoc k tomu, abyste prošli těmito změnami klidně a radostně, je dostupná každému z vás. Tyto informace jsou vám podávány proto, abyste se ujistili, že vše je dobré. Mou rolí je odsunout vaše obavy, ujistit vás božskou láskou, a probudit ve vás potenciály, které jsou možná ve vás, abyste pomohli kolektivu. Každý z vás má v tomto životě pouze jedinou odpovědnost, a to je ODPOVĚDNOST ZA VÁŠ VLASTNÍ ŽIVOT.

Božský zákon zní: Jak nahoře, tak dole. Jak uvnitř, tak venku. Když ve vnějším světě kolem vás vnímáte obtíže, nepřátele nebo strašidla, podívejte se do svého vnitřního života, protože tam existují také. Když vyčistíte tyto vjemy z vašeho vnitřního života, zjistíte, že jako kouzlem se posunou vaše prožitky a vjemy ve vnějším životě. To je božský zákon. 

Odstranit polaritu a strach


Polaritu můžete odstranit velmi jednoduše – tím, že budete pracovat na svém vlastním životě, a to je vše, co se od vás vyžaduje, abyste dělali. Jděte vpřed a vytvářejte svůj život jako absolutní mistrovské dílo radosti. Jsou vám dány nástroje, je vám dána veškerá pomoc a vedení, vše co byste mohli potřebovat, je k dispozici. Ale každý z vás to opravdu MUSÍ UDĚLAT, a až to uděláte, proměníte svůj svět a současně i vnější svět.

Není už nic, čeho byste se měli bát, kromě samotného strachu. Neboť strach je největší zlo, které zůstává ve světě. Pracujte na svém strachu a odstraňte ho ze svého mentálního a emocionálního těla, a až to učiníte, odstraníte ho i ze svého života. Strach je jediným zbývajícím nepřítelem, a tento nepřítel sídlí jedině uvnitř každého z vás.

Vpravdě, ti velcí jsou ti, kteří jsou vtěleni v této době změn. Vaše iniciace je téměř kompletní. Vše, co zbývá každému z vás, je projít testem Radosti.

Požehnání všem, lásku všem, vzdáváme vám čest a naší snahou je pouze složit každému z vás.

26 komentářů:

 1. DÍKY s úsměvem, láskou a pokorou :-)

  OdpovědětVymazat
 2. Díky taktéž, Orgonetíku. S tím testem Radosti to je svatá pravda. Proměna kvality života je pak skoro "šokující" jak pro samotného iniciátora Radosti, tak pro ty, co se s ním střetávají. :-) Takže - radostný večer všem :-) JaJi

  OdpovědětVymazat
 3. Je to sice hezké, ale po podvodu s 21.12.2012 už ničemu nevěřím. A jen se podívejte kolem sebe, t lidé se neprobudí nikdy, takže ani za 1000 let žádný vzestup nebude. Nevidí, nevěří na chemtrails, chodí k tzv. volbám a myslí si, že to má nějaký smysl,ačkoliv k dispozici jsou jen samé zločinecké organizace a tímto systém podporují. Poslušně a radostně se nechávají sdírat z kůže a myšlenky na nějakou rebelii jsou pro ně doslova tabu. Chodím a vidím to kolem sebe. Je mi smutno, ale je-li to tak, jak se zde píše, už nás nic dobrého nečeká, snad jedině po smrti. Sophie

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. a čemu si Sophie věřila do 21.12.2012 ?

   Vymazat
  2. A kde je radost?

   Vymazat
  3. Sophie, vzostup nie je nic take ako premiestnenie na inu planetu ani ziadny kvantovy skok a nahle previbrovanie...je v nasom srdci...ty musis zmenit seba , svoje vibracie, sirit lasku a rozdavat usmev a radost...ked pocitis tu bezpodmienecnu lasku vo svojom srdce uvidis ze vsetko je vlastne dokonale..zbavis sa posudzovania a vsetko budes vnimat zraru inak...to je vzostup...nas osobny ale velmi vyznamny...je to ako ked vyrastie prvy kvet na planete kde rastla iba burina alebo nieco ako ked prva opica pochopila ze nema styri nohy ale dve a dve ruky ma (majk spirit) :)) kazdy to musi v sebe najst a ja viem ze sa to deje..vidim to okolo seba cim dalej tym viac :) nemozes obist svoj vzostup ani zrychlit ani to nikto neurobi za teba..je to o nas samotnych...to je moj nazor takto to citim ja:)

   Vymazat
  4. proč bych měl věřit na CHT ?? já věřím v Lásku :-)

   http://inner-light.ning.com/forum/topics/proc-je-nyni-velice-dulezite-soustredit-se-na-to-co-si-prejete-se

   Vymazat
 4. Sophie, snad to nevzdáváš (:))

  OdpovědětVymazat
 5. Já mám asi štěstí, protože žiju v jiném světě...Kolem mě se lidi probouzejí neuvěřitelnou rychlostí, dokonce i Ti, do kterých bych to v životě neřekl :-) a cítím, že ačkoli jsem hloupý a bezvýznamný v současném systému, tak den co den mě poslouchá více lidí a je krásné vidět jak začínají přemýšlet nad věcmi, nad kterými zřejmě dosud nešpekulovali :-) Je to prostě krása, jak to jde rychle :-) Sophie je moudrost ne? Teď jsi dole, ale život jde v sinusoidách a opět Tě čeká výstup z deprese do krásných a radostných dnů, nevzdávej se!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anooo, tak to je!! :) vnimam to kazdym dnom viac

   Vymazat
 6. Každý přece máme možnost si vytvořit Ráj tady
  na Zemi.Už jenom při tomto pomyšlení jsem zaplavována vlnou radosti.

  OdpovědětVymazat
 7. Každý máme právo na svůj postoj, jako Sofie. Prožijme si svoje strachy, obavy, zklamání.. to vše nás posouvá dál, ač to na první pohled tak nevypadá. Možná vy nebo já jako Sofie nevidíme co je tak zřejmé. Všechno se děje tak jak má, láska a poznání nás prostupuje, pomalu, ale je to tu. Já to cítím a děkuju, že mám stále nové informace z OrgoNetu, Cesty k sobě, aj. Čas je relativní, to my jej měříme a bojíme se, že to všechno trvá dlouho.. nebojme se, vždyť jdeme správným směrem a nekrmme své strachy. Díky, že tu jste, už to mě naplňuje radostí.

  OdpovědětVymazat
 8. 2012 nebyl podvod ani v nejmenším. Toto je špičkový článek (jako i ten první) a přesně ukazuje rozdíly v tzv. channelingu, kdy většina z nich je "všelijaká". Je to opravdu přesné, je zde i vhodná formulace a kombinace starých zasvěcení pro strážce prahu a astrální svět i pohledu na novodobé pojmy dimenzí. Jinak, zde je popsán "malý strážce prahu", ale je ještě setkání klíčové s "velkým strážcem prahu", což nejde popsat v pár řádcích. Pokud jde o změny, tak ty budou takové, že ti co dnes spílají, že se nic nestalo, budou mít problém sami se sebou je pojmout. Vše už pomale začíná, stačí se dívat kolem sebe, na naši i světovou společnost. To co se stalo ve Vatikánu s tím úzce souvisí. I to, že zítra poletí zdánlivě nevýznamný asteroid u kterého známe jeho velikost a váhu, ale známe i jeho složení? Jak a čím je nabitý? Jeho "aura" je obrovská a tato kosmická energie může ovlivnit při průletu mnohé... Divím se, že se tím nikdo z duchovních kruhů podstatněji nezabýval. Díky Orgonetovi za zveřejnění těchto dvou dílů, doplnilo mě to mozaiku vlastních zdrojů... Vratislav

  OdpovědětVymazat
 9. hovoří jasně - nestarat se , co vidí druzí. vše začíná na tvém vlastním dvorku .neplač nad ostatními , začni u sebe . třeba je nakazíš vlastí radostí .

  OdpovědětVymazat
 10. Sophie, mám ten samý názor. Úplně stejné myšlenky jako ty. A zklamání....

  OdpovědětVymazat
 11. Ahoj, zrovna včera jsem se dívala na film Náš domov.Je to člověku, který umře a poznává svět jako "duše z druhého břehu". Film byl natočen podle knihy Chico Xaviera, která popisuje život jeho duchovního učitele - duše, se kterou byl Chico Xavier ve spojení.Mějte se hezky a děkuji za Vaši práci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tady je odkaz na ten film, je super :http://www.youtube.com/watch?v=fwCKg16moGs

   Vymazat
 12. Zdravím všechny, já když to čtu, tak mi tam hodně věcí souhlasí např s Teal nebo Zelandem, pokusit se nejdříve upravit svůj život, zbavit se všech obav a strachů a tvořit si svoji vlastní realitu, také jsem si prošel určitým zklamáním po 21.12, podobně jako Sophie, ale v poslední době je v mém životě zase radost a chuť do práce, a jsem rád že mohu navštěvovat orgonet a číst názory ostatních, takže všem dík Dub

  OdpovědětVymazat
 13. Vážení přátelé. Děkuji za všechny názory k mému příspěvku, a jsem ráda, že je zde Orgonet a že jste tady i vy. Nechci rozhodně šířit negativní nálady, jen cítím namísto radosti smutek, namísto odvahy slabost, namísto víry beznaděj. Je ovšem dobře, že mnozí z vás prožívají mnohem radostnější realitu než dříve. V mém případě by ovšem musel přijít posun, který by otočil vše z hlavy zpátky na nohy. Víte sami, že tento systém je nastaven vzhůru nohama, dobro je zlo, válka je mír . A když nejste silným hráčem a nemáte štěstí, srazí vás na kolena. Jde o opravdu vážné záležitosti, nikoliv jen o malicherné stížnosti, jak by se eventuálně mohlo zdát. Třeba se ale ten zázrak stane a ta věčná tma přejde v zářivé dny plné radosti, slunce a dobrých lidí. Sophie

  OdpovědětVymazat
 14. Já mám pocit, že kolem 21.12. opravdu něco proběhlo. Ale CO, nedokážu slovně popsat. Ono to asi nebylo tak, jak jsme si to představovali, že to bude teda PECKA zřetelná všem na celém světě..Ale od té vánoční doby se mi osobně dějí divné věci, které se mi děly sice dříve také, ale teď jsem schopna si je více uvědomovat. Například, jak jsem už psala o rychlé materializaci myšlenek. Sakramentsky si musím hlídat hladinu svého naladění. Taky se mi zdá, že po Novém roce se pokoušela Temnota několikrát všechno zviklat, hlavně sebrat Naději. Psalo se tu také o depkách... Sleduji, co se kde v tu dobu děje a to "moje" osobní dění je naprosto v synchronicitě . Já tuším, že nadšení bylo způsobeno nejprve našim kolektivním očekáváním něčeho krásného, "vysokovibračního"(myslím si, že nás bylo podstatně více, než těch, co očekávali katastrofu), pak přišlo, jak píšete "zklamání" kolektivu a tak se to všechno projevuje teď celkově. Jsme takové nějací více propojení.Nefachčíme už jen sami za sebe. Prosím vás, přátelé, nedejme si sebrat Naději, že HNED TEĎ to může být všechno radostné nebo aspoň radostnější. Nemám na mysli falešné namlouvání si nějaké pozitivity za každou cenu, když vám hoří barák... Spíš jde o to vidět nepřibarvenou realitu, a přesto ji mít tak nějak rád, přijmout ji a pak s ní tedy něco dělat, nedělat..radovat se nebo jít hasit oheň, když hoří...:-)(Doufám, že nehoří!) Kdysi jsem měla pocit, že vše je řízeno něčím Vyšším než jsem já. Ale teď cítím, že já jsem zajedno s tím Obrovským celkem. Je to veliká zodpovědnost být takhle spojen, být takovou byť malinkatou součástkou. :-) Já myslím - koukejte otevřenýma očima, poslouchejte otevřenýma ušima, rozevírejte dlaně... Dějí se věci nové :-) Pěkný večer JaJi
  P.S. Zrovna dnes jsem našla tehle citát E. Tolleho: „Ocenění toho dobrého, co ve svém životě máte, je základním předpokladem veškeré hojnosti.“ Orgonete, moc dík za to, že nás tu sjednocuješ i rozděluješ . Jak jinak bychom rostli, kdybychom si vzájemni jen přikyvovali ? :-D

  OdpovědětVymazat
 15. Já jsem měla špatné období koncem léta, ale pak jsem začla hodně meditovat a moje sestra, která má 4.stupeň LSVJ mě pročistila auru a bloky z minulých životů i současného, tak jsem ten konec roku vnímala hodně pozitivně. Teď už čistím taky a všímáme si, že jak se zvýšily vibrace, tak těla mají co dělat, hlavně u lidí, kteří se ještě nenašli.Můj syn je materialista, co se nedá vědecky vysvětlit, tak tomu nevěří, a už byl u lékaře na odběrech,
  protože ho bolí žlučník. Ale chce, ať ho pročistujeme, tak na něm pracujeme.Každý má svůj čas, za těch dvanáct let v novém miléniu je obrovský posun u spousty lidí kolem mě, nespěchejte. Buďte šťasní za každou probuzenou dušičku, za chvíli bude jaro a se sluníčkem nám bude mnohem líp. Je nás tu čím dál víc a je to na nás, usmívejte se, předávejte lásku dál a bude dobře. Ivana

  OdpovědětVymazat
 16. Reálný svět se rozpadá, je to vidět stále zřetelněji. Ale co dělat, když změny prozatím nepřicházejí? Bez peněz v této společnosti končíte, rodová společenství se dosud nevytvrořila, prozatím se o této možnosti jen mluví a přitom mnoho z nás je na okraji propasti, ze které nevidí možnost úniku. Přečtěte si, prosím, tento článek i diskuzi k němu a co byste poradili těm, kteří už nevědí kudy kam? http://www.zvedavec.org/komentare/2013/02/5359-jina-genocida.htm Sophie

  OdpovědětVymazat
 17. Milá Sofie, máš pravdu. V dnešním světě je to už takové, že nikdo z nás nemůžeme pomoci jinému člověku najít práci, aby nezkončil na ulici nebo alespoň jeho děti netrpěli hladem.Vidím kolem sebe sama desítky zoufalých lidí, rodin.Jak ráda bych pomohla ! A vím, že nejsem jediná.
  Opravdu, je tisíce lidí žijící na pokraji existence. A tak,jediné, co nám zbývá, je vší silou zapřít sama sebe a bojovat proti špatným pocitům. Čím si pomůžeš, když se budeš trápit ? Řeknu ti to. Jediné, co získáš jsou depresivní stavy.A čím více jim podléháš, tím více vztupňují a cesta z toho ven bude o to horší a náročnější.
  Najdi pud sebezáchovy ! A bojuj. Nepodléhej beznaději, nebo se z toho zblázníš.

  dan.

  OdpovědětVymazat
 18. Sophie, ráda bych Tě nějak povzbudila,pokud smím, ale nevím ještě jak. Cítím ze Tvých slov docela veliké zoufalství. Já už jsem se tady několikrát svěřovala se svým "osudem", prošla jsem si taky očistcem, byla bez práce, bez zdraví..Nevzdávala jsem to, i když jsem měla období, kdy jsem musela brát antidepresiva, abych za několik měsíců s pomocí inteligence těla poznala, že by mě léky zabily rychleji a necitlivěji, než být bez nich a brečet a brečet..a cítit se totálně na dně. Dnes jsem na tom naštěstí jinak. Ale trvalo to hodně dlouho, roky. Mi docela pomohla tato slova. Našla jsem je v knize léčitelky B.A.Brennan. Už jsme je tady, tuším, jednou uváděla. Nechej své pocity volně proudit, je jedno či jako horskou bystřinu či jako odpadní stoku...Uvidíš, že vše se začně transformovat už jenom tím, že to procítíš, přijmeš i tu bolestnou stránku života.A pak začneš stoupat, nálada se změní a sní i realita Tvá i okolní.. Ze srdce Ti to přeju. JaJi
  OTEVŘI BRÁNU
  BRANOU PROCÍTĚNÍ SVÉ SLABOSTI VEJDEŠ DO SVÉ SÍLY
  BRANOU PROCÍTĚNÍ SVÉ BOLESTI VEJDEŠ DO SVÉ RADOSTI
  BRANOU PROCÍTĚNÍ SVÉHO STRACHU VEJDEŠ DO BEZPEČÍ

  BRANOU PROCÍTĚNÍ SVÉ OSAMĚLOSTI VEJDEŠ DO SCHOPNOSTI NAPLNĚNÍ LÁSKY A PŘÁTELSTVÍ
  BRANOU PROCÍTĚNÍ SVÉ NENÁVISTI VEJDEŠ DO SVÉ SCHOPNOSTI MILOVAT
  BRANOU PROCÍTĚNÍ SVÉHO ZOUFÁNÍ VEJDEŠ DO SVÉ PRAVDY A OPRÁVNĚNÉ NADĚJE

  BRANOU PROCÍTĚNÍ NENAPLNĚNÝCH POTŘEB SVÉHO DĚTSTVÍ DOJDEŠ
  K JEJICH NAPLNĚNÍ V SOUČASNOSTI

  OdpovědětVymazat
 19. Soustředit se na to, co by se člověku líbilo aby bylo, pokud je to v souladu s boží vůlí, může to dostat zelenou, na chvíli se zastavit, v myšlení, alespoň to zkusit...

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.