22. května 2013

Jak je to s GMO na Slovensku? Vyjádření Ministerstva zemědělství.

Zdravím redakciu Orgo Net.
Nedávno som napísal e-mail na ministerstvo pôdohospodárstva ohľadne GMO, je to zdĺhavé, ale chcel by som Vás požiadať, (ak sa dá) aby ste to skrátili a napísali to ako článok pre slovenských čitateľov. Ak sa nedá, môžem to urobiť aj ja. Tu je odpoveď :

Orgonet: 
Děkuji čtenáři i slovenskému ministerstvu, že podalo seriózní a vyčerpávající odpověď. 
Dle níže uvedeného článku si myslím, že situace s GMO na Slovensku není pro spotřebitele výrazně alarmující. 

I když i tam Monsanto proniklo s kukuřicí MON 810 (která je dočasně zakázána v šesti zemích Evropské unie  - Francie, Řecko, Rakousko, Maďarsko, Lucembursko a Německo vzhledem k možným negativním vlivům na životní prostředí), pěstování je velmi okrajové.

Slovensko se v rámci evropské legislativy drží spíše zpět, a i když nehodlá tuto kukuřici zakázat, její šíření nijak neprosazuje. To je dobré vědět.
(Možná že pro Monsanto je Slovensko příliš maličký trh, než aby mu stálo za to vyvíjet tam nátlak?) 

Rozhodně je dobré ministerstva podobnými dotazy obtěžovat. Je naděje, že se tam najde někdo, kdo chce dělat něco pro lidí, a dojde mu, že podobné kukuřice vůbec nepotřebujeme, a bude ochoten pro to něco udělat. Když to šlo v 6 zemích EU ...

(Můžete porovnat s odpovědí českého Ministerstva zemědělství loni, viz zde: http://orgo-net.blogspot.cz/2012/10/pestovani-geneticky-modifikovanych.html)

Dobry den,

na zaklade stanoviska sekcie polnohospodarstva Vam oznamujeme nasledovne:

V EÚ a teda aj v SR sú na účel úmyselného zavádzania do životného prostredia (pestovania) povolené dve geneticky modifikované (GM) plodiny, a to kukurica MON 810 rezistentná voči škodcovi víjačke kukuričnej a zemiaky „Amflora“ so zmenenou kompozíciou škrobu. Pestovateľské plochy gm kukurice sa každoročne zmenšujú a v roku 2012 bola kumulatívna plocha 189 ha – dvaja pestovatelia - (čo predstavuje cca 0,05 % celkovej plochy kukurice). GM zemiaky sa v SR nepestovali a nepestujú.


Zákon 184/2006 Z. z. o používaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 184/2006 Z. z.“) sa týka výlučne geneticky modifikovaných organizmov „GMO“, ktoré boli autorizované na účel úmyselného zavádzania do životného prostredia (pestovania) na úrovni EÚ a podliehali hodnoteniu rizík vplyvu na zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie vzhľadom na zamýšľané použitie. Takéto posúdenie sa vykonáva po doručení žiadosti komerčného subjektu Európskej komisii prostredníctvom národných kompetentných autorít Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“). Agentúra EFSA (www.efsa.europa.eu) bola založená v roku 2002 Nariadením (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín. EFSA poskytuje vedecké stanoviská, ktoré slúžia ako vedecký základ pre vypracovávanie a prijímanie opatrení EÚ v oblastiach, ktoré sú súčasťou jeho poslania. Medzi tieto oblasti patria aj vedecké stanoviská k iným výrobkom ako sú potraviny a krmivá týkajúce sa GM organizmov definovaných v smernici 2001/18/ES, bez toho aby boli dotknuté postupy v nej ustanovené. Túto funkciu vykonával v čase platnosti smernice 90/220/ES, ktorú zrušila a nahradila smernica 2001/18/ES, Vedecký výbor pre rastliny. Vedecké hodnotenie uvádza, že na základe dostupných vedomostí neexistuje žiadny dôkaz o tom, že pestovanie (dovoz a spracovanie) geneticky modifikovanej kukurice rezistentnej voči hmyzu (exprimujúcej Cry1A (b) gén a proteín) by mohlo mať nepriaznivé účinky na zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie.

Zákon č. 184/2006 Z. z. sa netýka pestovania v EÚ neautorizovaných GMO, ktoré doposiaľ neprešli komunitárnym hodnotením rizík vplyvu na zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie a ktoré spadajú do predmetu zákona č. 151/2001 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v platnom znení (tzv. „poľné pokusy“).

Uvedenie na trh kukurice MON 810 na účel pestovania je v Európskej únii povolené od roku 1998 prostredníctvom rozhodnutia Komisie 98/294/ES z 22. apríla 1998 so súhlasom udeleným 3. augusta 1998 príslušným úradom Francúzskej republiky.

V nadväznosti na žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na uvádzanie kukurice MON 810 na trh prijal GMO panel EFSA dňa 15. júna 2009 vedecké stanovisko pre predĺženie povolenia pre kukuricu MON 810 na dovoz, spracovanie, na použitie ako potravina a krmivo a na kultiváciu (pestovanie) podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003. GMO panel EFSA dospel k názoru, že „je nepravdepodobné, aby kukurica MON 810 mala nepriaznivý vplyv na životné prostredie v súvislosti s jej zamýšľaným použitím, najmä ak sa zavedú vhodné opatrenia manažmentu s cieľom zmiernenia možnej expozície na necieľové organizmy radu Lepidoptera“. GMO panel EFSA odporúča, aby „najmä v oblastiach s veľkým zastúpením necieľových populácií radu Lepidoptera by malo byť prijatie pestovania kukurice MON 810 sprevádzané opatreniami riadenia s cieľom zmierniť expozíciu týchto druhov voči peľu kukurice MON 810.“ Ďalej GMO panel EFSA odporúča „použitie stratégie manažmentu rezistencie u cieľových škodcov z radu motýľov a pokračovanie monitoringu vývoja rezistencie u cieľových škodcov z radu motýľov s cieľom zistenia prípadných zmien v úrovni rezistencie populáciách škodcov“.

Požadované informácie o lokalizácií porastov boli ďalej pestovateľmi označené za predmet obchodného tajomstva v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2006 Z. z., a to hlavne z obavy z nezákonného vytrhania GM porastov aktivistami, čo umožňujú príslušné ustanovenia preberanej časti smernice 2001/18/ES, a preto sa tieto informácie neposkytujú.

Ubezpečujeme Vás, že opatrenia tzv. koexistencie a ďalšie opatrenia (izolačné vzdialenosti od konvenčnej (200 m min.) alebo ekologicky pestovanej kukurice (300 m min.), environmentálne bariéry, označovanie, čistenie technických zariadení, tzv. refúgia na zabránenie výskytu rezistencie škodcu atď.) a kontroly porastov a zákonných požiadaviek (každý min. 8 krát za rok) vykonávané Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym obmedzujú v SR prenos genetickej informácie na konvenčnú kukuricu na minimum a že v SR sa nenachádzajú žiadne biologicky príbuzné druhy, ktoré by sa mohli s kukuricou MON 810 krížiť (s výnimkou kukurice). Na základe hore uvedeného a príslušného manažmentu pestovania autorizovaných GM plodín v SR nie je dôvod na zakázanie pestovania v Európskej únii autorizovaných GM plodín pre pestovanie.

V EÚ existujú tri druhy autorizácie GMO, a to. a/ na pestovanie b/ dovoz a spracovanie a c/na potravinárske a krmovinárske účely. Kukurica MON 810 je povolená aj na účel b/ a c/ a zemiaky „Amflora“ na účel c/ ako krmivo.

P. S. Orgonet:
Pro zajímavost: Místa a plochy pěstování GMO kukuřice MON 810 v ČR v r. 2012: celkem 3 052 hektarů. 
Dobrá zpráva je, že plochy se od r. 2008 podstatně snižují ... (informace z webu Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/mista_pestovani_gmo )14 komentářů:

 1. Tiež som sa obával GMO a myslel som si, že geneticky modifikované plodiny škodia a podobne. Potom som sa na to pýtal a dostal odpoveď, ktorú bez ohľadu na vysvetľovanie považujem za skutočne pravdivú odpoveď, jej váha a hodnovernosť je taká, že mám v tom už jasno. Tá odpoveď bola v zmysle, že GMO nie sú pre človeka škodlivé. V podstate žijeme na samých geneticky modifikovaných plodinách. Všetky obilniny sú bývalé trávy , ktoré rolníci pestovali a upravovali po tisíce rokov a tá "tráva" čo dala najviac a najväčšie semiačka sa pestovala a šľachtila ďalej.To isté platí aj o ovocných stromoch, zelenine, strukovinách .

  Geneticky upravované potraviny sú škodlivé v poľnohospodárstve, lebo sa správajú k domorodým plodinám ako okupačná armáda k miestnemu obyvateľstvu, t.j. narušujú svojím rozmnožovaním genetiku pôvodných plodín. Ale ako potrava nám neškodia.

  Posledný odstavec som si dovolil citovať, aby to bolo jasné a zrozumiteľné bez pridania mojich slov.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No na Vašom mieste by som taká pokojná nebola, medzi klasickými metódami šľachtenia (to čo robili roľníci, ktorých spomínate) a GMO je obrovský rozdiel, a určite nežijeme na samých GMO. Pri klasických metódach sa využíva prírodné a umelé kríženie ale pri GMO musíte izolovať gén a dopraviť ho do bunky a na tom nie je nič prírodného ani prirodzeného.

   Vymazat
  2. Tak si pozrite film Svet podľa spoločnosti Monsanto. Asi ho nájdete na YouTube a odkaz bol aj na orgonete. Súčasné "geneticky modifikované" rastliny vznikajú úplne iným spôsobom. Ich gény sú menené umelo, kdežto pri klasickom šľachtení a dokonca aj ožarovaní sa ľudia pokúšajú cez množstvo pokusov o umelo vyvolané prirodzené zmeny v genetickom materiáli príslušnej rastliny dosiahnuť zmenu, ktorá je podľa nich žiadúca. Postupujú cielene a genetický materiál ovplyvňujú umelo (krížením, ožarovaním), ale samotná zmena génov prebieha prirodzeným procesom (k akému dochádza aj bežne v prírode, ale s omnoho nižšou pravdepodobnosťou). Súčasné postupy "génového inžinierstva", čo sa týka zmeny génov sa v prírode nevyskytujú.
   alexk

   Vymazat
  3. Nesúhlasím, rastliny sa zvyknú modifikovať kvôli väčšej odolnosti voči škodcom, no toto sa robí dvomi spôsobmi:
   1. Rastlina sa upraví tak, aby tvorila nejaký toxín, ktorý priamo zabíja alebo odpudzuje škodce
   2. Rastlina sa upraví tak, aby zniesla vyššie dávky pesticídov, ktoré hubia alebo odpudzujú škodce
   No a teraz o čo ide. V prvom prípade rastlina samotná tvorí toxín, čo je vlastne jed, a hoci človeka nezabije, videl som testy na myšiach a verím, že je to pravda, rozhodne aj ak si človek s jedom poradí, telo sa s ním musí popasovať a teda zdravé to nie je. No a v druhom prípade je rastlina podstatne viac nasiaknutá pesticídom, ktorý spolu s vodou zo zeme príjme. Preto ju práve modifikovali, aby mohli použiť viac alebo silnejší pesticíd. Pesticíd pokiaľ nie je organický a to v tomto prípade určite nie je, tak je tiež chemický jed a tiež teda škodí telu. Ja rozhodne GMO do úst nedám, radšej budem hladovať...

   Vymazat
  4. HA HA, další placený troll.

   Geneticky modifikované potraviny jsou tak zdravé, že je nežerou ani škůdci, tj. hlodavci. No a ti co už fakt nemají co do huby a namlsají se těchto dobrot, skončí ve třetí generaci jako neplodní, zmutovaní a rakovinou prorostlá stvoření.

   Pletete si totiž rozdíl, mezi šlechtitelskou činností a genetickou manipulací, kdy se do "potravin" vkládají geny různých stvoření, např. živočišné, k čemuž by při běžném šlechtění nikdy nedošlo. Nedávno jsem sledoval dokument o tom, jak amíci stvořili kozy, z jejichž mléka jde utkat pavoučí vlákno. Když to zdokonalí, možná to bude mít pro případné uživatele tu výhodu, že si po použití WC nebudou muset utírat zadek, protože to z nich vypadne rovnou v igeliťáku s nápisem Monsanto...

   Navíc se musím smát tomu, že o používání GMO potravin a dalších podobných dobrot, rozhoduje nikým nevolená komise, která rozhoduje o osudu celé EU, takže když si uprdnou, budeme si GMO cpát z plna hrdel a ještě u toho budeme muset povinně mlaskat.

   Divím se orgonete, že takovéto příspěvky zveřeňuješ, narozdíl některých mých... Nu což, alespoň se rozpoutá diskuze. :D Pepé.

   Vymazat
  5. No ono ani nie sú GMO ako GMO. Samozrejme viem čo to o Monsato, ich praktikách a aj som videl o nich dokument svet podľa spoločnosti Monsato. Samozrejme , že viem aký je rozdiel medzi šľachtením dnes a v minulosti. No kedysi sa v podstate tiež robilo tak , že sa krížili rôzne gény ( krížili sa rastliny) a rôzne tým aj dá sa povedať "mutovali" , to neznamená, že to je niečo zlé. Tak isto sa krížia aj dnes len na inej úrovni a iným spôsobom. Je možné, že sú rastliny a rôzne kríženia, že to dokáže škodiť tým spôsobom, že rastlinu predávkujú pesticídmi a potom tie reziduá samozrejme nie sú žiadna lahôdka alebo , že ako niekto spomínal rastliny vypúšťajú nejaký toxín, to asi aj závisí v akej vegetačnej fáze ho vypúšťajú či produkujú a čo za toxín to je ,ale pochybujem, že väčšina GMO je založená na produkcii toxínov a na enormných dávkach pesticídov. Skôr sú šľachtené, aby boli životaschopnejšie a odolnejšie čo sa nemusí zákonite dosahovať pesticídmi a toxínmi.Nie je to už samozrejme prírodné kríženie trvajúce generácie,ale samo o sebe to nemusí byť škodlivé...

   K tomu ha ha ha , no paranoja je fakt nič moc. Svojím príspevkom si veľa povedal o sebe, keď začínaš posudzovaním, škatuľkovaním a urážaním a končíš to praktikami hodných diktátorov akou je cenzúra.

   Inak nehovorím, že jem alebo chcem jesť GMO,človek sa ale ťažko vyhne GMO, keď väčšina svetovej produkcie sóji je GMO a sóju aj jej produkty nájdeme všade , aj v takej čokoláde.Zdroj, ktorý mi odpovedal , ale na túto tému je pre mňa určite hodnovernejší ako akýkoľvek vedec či dokument. Čo sa týka vedcov, jeden tvrdí jedno druhý druhé takže s nimi je to komplikované, hovoria podľa toho kto ich platí a aké majú ciele...

   Vymazat
  6. Anonymní22. května 2013 12:24 jste naivní- v tom lepším případě- nesoudím, popisuju !:-)))
   V tom horším, jste už zmutovanej těmi pseudo informacemi. Říká se, že 100x opakovaná lež se stává pro mnohé pravdou. Nebo jak píše Pepé- jste dobře placenej troll :-)))) tak si vybrete.

   Vymazat
  7. Ja si mám vyberať čo som, z vašich myšlienkových pochodov ? Neviete od koho mám info, čo je v skutočnosti pravda, vlastne úplne nič ani o mne, ale okamžite posudzovanie. 100 x opakovaná lež sa stáva pravdou , ale umenie je rozoznať čo je lež a čo pravda:)

   Vymazat
  8. Troll = zlomyslný skřet, který narcisticky uznává jen svoje myšlenky a teze !

   Vymazat
  9. Pro anonymní 24. května 2013 18:41 :
   https://dotsub.com/view/abc03ae6-341a-4000-af2f-8ea7b4481900?utm_source=player&utm_medium=embed
   Všeobecně je známo, že krysy (potkani) jsou jedineční v tom, že přežijí takřka vše:-))
   GMO kukuřici ovšem ne :-)
   Zkuste anonymní 24. května 2013 18:41 si vyhledat různé názory na GMO plodiny od odborníků- vědců ze světa...net je toho plnej.
   Dříve taky DDT bylo neškodné :-)) aj.hmm...
   A vaše : "Neviete od koho mám info,.." to opravdu nevím..ani mě to nezajímá, pokud má názor že plodiny GMO jsou pro lidi zdravé a výtečné....a jen ničí přírodu na Zemi....a my, lidé, jsme jako CO? :-))))) Blik:-)))

   Vymazat
 2. Pre Monsanto nie je žiadny trh príliš malý. Info o nátlaku Monsanta cez americkú ambasádu: http://www.wikileaks-slovensko.org/?s=monsanto
  Momentálne sa však zdá, že tlak proti GMO je aspoň v Európe dosť veľký, tak verme, že škodlivé GMO v dohľadnej dobe zaniknú. Je to súčasť "boja" o/proti NWO - ak ste čítali materiály od Daniela, ten spomínal GMO ako nutnú súčasť 100% umelo ovládateľného prostredia na Zemi.
  alexk

  OdpovědětVymazat
 3. Podľa S.N Lazareva GMO veľmi škodia človeku a aj sám cítim, že to tak je.

  OdpovědětVymazat
 4. Zeby predsa mal ten indigovy chlaoec Sasa pravdu, a caka nas pred spasenim este riadna davka utrpenia (neporovnatelna s dnesnym dnom) od NWO ?..... Ked sa Monsanto presadi, tak urcite......
  Vesmir sa s nami hra, a(le) dopadne to tak, ako to dopadnut ma....

  Marek & Marek G.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vždyť i Zjevení sv.Jana říká, že před úplným koncem, přijde tří a půl letá vláda antikrista, během které lidstvo zažije nejhorší útrapy ve své historii na Zemi. A antikrist je již v Praze v zednářském Templu v podzemí jenoho pražského kostela ! Zdá se tedy, že to období poslední satanské hrůzy a děsu právě začíná. Zatím je klid. Ale ten nebude trvat dlouho ! Připravte se na všechno vč.případné náhlé smrti. Opravdu se nyní rozjíždí skutečný vabank (tj.hra o všechno na jedinou sázku) o naše těla i duše ! Nebuďte k tomu lhostejní, neboť z případného zatracení (vždy je to vlastní vinou, leností a lhostejností!) už vás nikdo nikdy navěky nevyváže ! Pražští zednáři již měli tu "čest" v pražském Templu zjistit, že peklo skutečně existuje. A byli tak k smrti vyděšeni, jako nikdy v životě !

   Vymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.