23. března 2009

Němečtí lékaři píší Obamovi o škodlivosti digitálního TV vysílání

(Obrázek: digitální vysílač v mlze. Ty různé bubny jsou asi na ty různé frekvence. Nahoru vede ještě asi 80m stožár. Už má svoje dárky, ale nepohrdne dalšími.)

To je u nás slávy se zaváděním digitálního vysílání. A jak jsme masírováni reklamou, že okamžitě všichni musíme mít nějaké ty sety topy boxy, a kdo ho nemá, je proti pokroku ...Však je potřeba ty haldy placatých televizí prodat...

Nikdo nečekal, že digitální televize bude mít nějaké příznivé důsledky pro zdraví, ale skutečnost je zdá se ještě horší. Pokud máte ve svém dosahu takový "digitalizovaný" vysílač, je ve vašem zájmu ho co nejdříve navštívit s pár kily orgonitu.

Zde je text o tom, jakou zkušenost s tím mají lékaři v Německu.


Nepříznivé zdravotní důsledky zavádění digitálního televizního vysílání (DVB-T)

(překlad: Orgonet)


Dr. Cornelia Waldmann-Selsam, Dr. Christine Aschermann a Dr. Markus Kern


Zdroj: Global Resesarch, 7. března 2009


Následující text byl napsán jako otevřený dopis pro presidenta Obamu třemi významnými německými lékaři a obsahuje detaily o nepříznivých zdravotních důsledcích digitálního vysílání.


Otevřený dopis


Bamberg, 12 února 2009


Vážený pane presidente Obamo,

Vážení občané Spojených států amerických,

Vážení členové Sněmovny zástupců,

Vážení členové Senátu:


Ve Spojených státech je plánováno zahájení digitálního televizního vysílání na 17. února 2009. Píšeme vám dnes, protože bychom vás rádi ušetřili významných negativních zdravotních následků, k nimž dochází zde v Německu. V Německu jsou postupně analogové televizní stanice přepínány na digitální vysílání od roku 2003. K tomuto přepínání došlo nejprve v oblastech velkých měst. Tak v těchto oblastech docházelo ke stále vyššímu vystavení obyvatel mikrovlnnému záření na veřejných místech i v domácnostech. Výsledkem je stálé zhoršování zdravotního stavu dětí, adolescentů i dospělých v městských oblastech, které nelze připsat žádné jednotlivé příčině. 30. května 2006 zahájily vysílání dvě televizní stanice v Hessensku na Rýně (Heidelstein, Kreuzberg), kde až do té doby byla relativné nízká úroveň radiace mobilních telefonů. V okolí více než 20 km se náhle objevily následující symptomy: stálé bolesti hlavy, tlak v hlavě, závratě, problémy se spánkem, neschopnost jasného uvažování, zapomnětlivost, nervové napětí, iritabilita, tlak na hrudi, rychlý srdeční tep, krátkost dechu, depresívní nálady, totální apatie, ztráta empatie, vyrážky na kůži, vnitřní horkost, slabost nohou, bolesti údů, bolest v různých orgánech, nárůst váhy.

Ptáci z této oblasti odletěli. Kočky se staly flegmatickými a stěží vyjdou do zahrady. Jedno dítě spáchalo sebevraždu a druhé se o ni pokusilo. Postupem času se stejné nesnesitelné symptomy objevily i v dalších místech – naposledy v Bambergu a Aschaffenburgu 25. listopadu 2008. Lékaři doprovázeli postižené lidi do oblastí, kde není příjem digitálního signálu (údolí, za horskými hřebeny) a byli svědky toho, jak se tito lidé zbavili v krátké době svých syndromů.

Příslušné úřady v Německu byly požádány o pomoc, ale odmítly se tímto zabývat i přes nespornou průkaznost v jednotlivých místech. Chování vládních úřadů tedy pohrdá základními právy postižených lidí, která jsou zakotvena v německé Ústavě.

V Německu DVT-B (Digital Video Broadcasting Terrestrial) užívá systém Orthogonal Frequency Division Multiplex Modulation. Základní princip tohoto typu modulace spočívá v šíření informace přes několik tisíc nosných frekvencí těsně vedle sebe. Kanál je široký 7,8 MHz. Amplituda se také neustále mění. WHO, Německá komise pro ochranu před radiací a Německé federální ministerstvo životního prostředí se spoléhají na Pokyny pro omezení vystavení časově se měnícímu elektrickému, magnetickému a elektromagnetickému poli (do 300 GHz), (Health Physics 74 (4): 494-522; 1998), které byly vydány Mezinárodní komisí pro ochranu před neionizačním zářením (ICNIRP). V tomto dokumentu se praví (str. 495): „Tyto pokyny budou pravidelně revidovány a updatovány v souvislosti s novými poznatky o nepříznivých zdravotních účincích variabilního elektrického, magnetického a elektromagnetického pole.“ Str. 507: „Interpretace některých pozorovaných biologických účinků AM elektromagnetických polí je dále komplikována zjevnou existencí „oken“ v působení hustoty síly a frekvenčních oblastí.

Nejsou žádné přijaté modely, které by adekvátně vysvětlovaly tento jev, který ohrožuje tradiční pojetí monotonického vztahu mezi intenzitou pole a závažností biologických následků.“

Proč nejsou odpovědné německé úřady ochotné pomoci identifikovat tyto nepříznivé zdravotní následky? Vzhledem k tomu, že se bezprostředně po zahájení digitálního vysílání objevily nepříznivé zdravotní následky, je nutností znovu se zabývat Pokyny vydanými ICNIRP. Zjevně existují reakční okna obsažená v širokém rozsahu frekvenčního pásma několika tisíc frekvencí, které se stále mění a jejichž amplituda se rovněž stále mění. ICNIRP poukazuje na tuto možnost.


V roce 1992 dipl. ing. Rudiger Matthes, člen ICVIRP a Německého úřadu na ochranu proti záření (BfS), zdůraznil předběžný charakter limitů ozáření při projednávání zdravotních rizik elektromagnetické radiace:“ ... Jsou (úrovně vystavení elektromagnetismu) o několik řádů magnitudy vyšší než úrovně přirozené základní radiace z netechnických zdrojů... Paralelně s tímto vývojem poznatky z vědeckých studií, podle nichž dlouhodobé vystavení takovýmto polím může vyvolat to, že nepříznivé zdravotní důsledky se budou akumulovat... V tomto kontextu je také důležité přiznat, že v dané populaci jsou velké rozdíly ve vystavení různým úrovním záření. Malé dítě například absorbuje mnohem více RF (mikrovlnného) záření než dospělý... Jsou mnohé poznatky o vystavení nízké hladině záření, které jsou pokládány za vědecky potvrzené, protože byly často opakovány, ale které je obtížné interpretovat.


Patří mezi ně například vliv většinou pulsovaného nebo ELF modulovaného záření na buněčný metabolismus. Bylo pozorováno, že tok některých iontů (např. kalcia) z buňky se během vystavení záření zvětšuje. Výskyt tohoto jevu je popsán téměř zcela nezávisle na síle vlastního pole. Může se objevit i při extrémně nízké úrovni absorpce.... Přes běžně dostupné vědecké nálezy zůstávají některé základní otázky nezodpovězené. ...V množství důkazů jsou i mezery. To znamená např., že biologický efekt byl studován pouze pro jednotlivé frekvence. Údaje (např. prahy účinku) o různých biologických efektech v průřezu přes celé frekvenční centrum nejsou dostupné.


Limity vystavení jsou tedy založeny na přístupu, který velice zjednodušuje obrovský komplex reality, jehož detaily jsou neproniknutelné. Je také třeba poznamenat, že konkrétní údaje o možných efektech dlouhodobého vystavení většinou chybějí.“
Reálný život nám ukazuje, že zjednodušování bylo chybou. V Německu vidíme silné důkazy o přímé časové asociaci mezi začátkem pozemního digitálního televizního vysílání a výskytem zdravotních symptomů. Dr. Ing. W. Wolkrodt, bývalý inženýr u Siemense, uznal nebezpečí elektromagnetických polí pro lidi, zvířata i rostliny. Vkládal naději v politiky, kteří uslyší pravdu, když napsal v roce 1987: „Budoucí historikové budou hovořit o dilematu RF záření v době od 1975 do 1995 jako o krátkodobém „technickém incidentu“. Díky zavádění technologie optických vláken bude tento incident rychle a účinně vyléčen.“ V USA poskytují lidem televizní služby kabely a satelity. Naproti tomu riziko spojené s pozemním digitálním televizním vysíláním je nepřijatelné.


Proto vás, vážený pane presidente, kterému leží na srdci blaho vašich občanů, žádáme, abyste zastavil zavádění této nové technologie ve Spojených státech amerických a abyste ochránil lid před negativními následky na zdraví, k nimž došlo v naší zemi.


MUDr. Cornelia Waldman-Selsam
MUDr. Christine Aschermann
MUDr. Markus Kern
Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.