12. listopadu 2010

Matthew - poselství 6. 11. 2010, 2. část

15. O těchto energiích řekneme více, ale nejprve nám dovolte, abychom chvíli odbočili a hovořili o rovnováze, která je nezbytná pro vývoj duše. Je třeba, abyste pochopili, že rovnováha není permanentní stav, kterého stačí dosáhnout jednou – vesmír je neustálý vyrovnávací pohyb a právě tak každá duše. Řekněme, že se máte vzácnou chvilku samoty a volna, a těšíte se ze zajímavé knihy, a vtom zavolá právní zástupce. Cítíte rozmrzelost z tohoto vyrušení a po několik příštích minut si se zabýváte myšlenkami a pocity vzniklé vyrušením, a současně se snažíte znovu soustředit na knihu a šťastné pocity svého volného času.

16. Samozřejmě to je jenom drobný vyrovnávací akt, ale poslouží k tomu, abychom ukázali, že i když si toho nejste vědomi, stále jste v nějakém druhu emocionálního vyrovnávacího pohybu. Čím závažnější je vaše setkání s nepříjemnými situacemi a vztahy, tím obtížnější je přivést váš systém ze zmatku zpět do rovnováhy, která je základem toho, že se dobře cítíte ve svém těle, mysli a srdci.

17. A nyní zpět k energiím, které musí být z tohoto důvodu vyrovnávány, a rovněž z důvodu vývoje duše. Podstatou temných, kteří způsobili a po celá tisíciletí nepřetržitě udržovali rozsáhlé utrpení, jsou mužské energie – silné, neústupné, bezohledné, konfliktní, bojovné, odhodlané uspět, ovládat ostatní a vládnout všem situacím. Ženská energie je rovněž mocná, ale jiným způsobem -  pečující, soucitná, laskavá, citlivá, ochotná ke spolupráci, komunikativní, umělecká v tom, co nazýváte „múzická umění“, a v jednotě s Přírodou. 

18. Tyto dvě kategorie univerzální energie nemají vůbec co činit s pohlavím či sexuální orientací – mužská energie může být dominantní i v ženě a ženská energie v muži. Cílem každé duše na cestě zpět ke Zdroji je dosáhnout androgynie, dokonalé rovnováhy těchto dvou energií, a její prenatální výběr fyzického života se děje s tímto cílem v mysli. 

19. Je snadnější učinit tyto volby za života v duchu, než aktivovat je při vtělení ve světě třetí hustoty, kde jsou různé vnější vlivy, které mohou utlumit či zcela uhasit sdělení vaší duše vašemu vědomí, sdělení, která mají vést vaše rozhodnutí ze svobodné vůle v souladu se smlouvou vaší duše. Proto se často volby ve fyzickém životě velice liší od smlouvy. Jakmile je duše opět v duchovním světě, přezkoumá svůj minulý život a uvědomí si, že se opět odchýlil od smlouvy, a pro příští vtělení si zvolí k učení stejné zkušenosti. Tak to může jít po stovky i více fyzických životů ve třetí hustotě, nežli je dosaženo rovnováhy a duše může přejít do čtvrté hustoty.

20. Jiný způsob, jak nahlížet na tento opakovaný proces ve vývoji duše, je karma, která je často špatně chápána. Karma není odměna ani trest, není to nic rozhodnutého „božím soudcem“ nebo vašimi protějšky v duchovním světě či z jiného pramene. Není ani pozitivní ani negativní; stejně jako energie, karma je neutrální – obojí získává svůj směr z myšlenek, pocitů a činů, a ty společně určují následující zkušenosti. Karma tedy vlastně znamená neomezené příležitosti ke zkušenostem na obou stranách mince, dá se říci, a slouží k posílení oblastí, které jsou slabé na pozitivní aspekty, co se týče volby chování. Ve všech případech je nejvyšším cílem dosáhnout vyrovnané zkušenosti, které završí veškeré učení poskytnuté světem třetí hustoty. 

21. Po celé věky, co je Země ve této hustotě, je ideálním místem pro poskytování prvků a okolností duality, které duše potřebuje, aby se poučila a zdokonalila, a mohla se vyvíjet. Avšak Země naprosto není jediným světem třetí hustoty ve formě, jejíž lidští obyvatelé dosáhli zejména duchovní a intelektuální úrovně třetí hustoty. Je mnoho a mnoho dalších světů, které odpovídají těmto kritériím, a někteří z vás se z nich přišli sem právě proto, že tento jedinečný čas ve vesmíru poskytuje výjimečnou milost všem obyvatelům Země. 

22. Jednotlivcům je  pomáháno rychle naplnit své karmické volby prostřednictvím světla, které proudí z velkého množství zdrojů, aby pomohlo pozvednutí vědomí a duchovní jasnosti. Všichni, kdo absorbují světlo, udělají v těchto směrech pokrok, a podle toho, jak dlouhý život si zvolili ve své smlouvě duše, budou buď doprovázet planetu do Zlatého věku, nebo pokračovat ve vývoji své duše v Nirváně nebo v jiném duchovním světě. Ti, kteří neabsorbují světlo, budou mít další příležitosti, aby tak učinili, v cyklu životů v duchovním světě, pak ve fyzickém světě, a všechny tyto světy budou vhodné pro osobní potřeby lidí k duchovnímu růstu. 

23. Zůstanou rodiny pohromadě během a po vzestupu?  Protože je tu mnoho proměnných, odpověď může být pouze „možná“. Je třeba brát v úvahu smlouvu o délce života ve smlouvě duše každého člena rodiny; volbu duše, která může chtít raději zemřít, než přijmout pravdou o náboženských dogmatech; jsou osoby z pokročilých civilizací, které naplnily specifické poslání a vracejí se do svého domova; i sílu láskyplných vztahů, nikoliv pouze zákonné či pokrevní svazky.

24. Až Země dosáhne čtvrté hustoty, zůstane Nirvána ve čtvrté nebo postoupí do páté, atd., a bude vždy o jednu hustotu výše než Země?  Tady bude třeba výstižného vysvětlení, možno říci „propojení bodů“, ohledně obou typů hustoty, a naše odpověď zodpoví mnohé z otázek, na které si žádáte odpověď od těchto sdělení. 

25. Hustota určuje úroveň dosaženou v duchovním vývoji duše, a také energetickou úroveň, neboli vibrační úroveň všeho, co má formu, tělo, substanci. Pro vaše porozumění vyjadřujeme tyto různé úrovně číselně, čím vyšší číslo, tím vyšší pokrok. Lze říci, že těla jsou pouze omezující formy, které duše projevují, aby nejlépe odpovídala jejich účelům pro zvolené inkarnační zkušenosti. Oba významy slova hustota jsou aplikovatelné na všechny duše i jejich formy, a čísla se mohou lišit v závislosti na stupni světla uvnitř duší a hustotě jejich těl.  

26. Například v jistém bodě v dávné minulosti duše, kterou nazýváte Země, si zvolila, že bude přebývat v planetárním těle, a ona i Bůh ji stvořili do páté hustoty. Její duše v ní zůstala po celé věky, kdy její tělo klesalo po spirále do nižší hustoty kvůli negativitě, kterou vytvářely činy po sobě následujících civilizací. I když většina z lidí žijících během tisíciletí, kdy Země byla ponořena do bahna třetí hustoty, byla rovněž ve třetí hustotě duchovně i intelektuálně, někteří z nich byli i v nižších hustotách a hrstka z nich ve vyšších.

27. V posledním půlstoletí či více planeta stoupá z hluboké třetí hustoty tím, že uvolňuje negativitu a absorbuje světlo, a během tohoto procesu se její vibrace stávají vyššími. S tím, jak planeta stoupá, absorbuje světlo, které jí umožní přežít v těchto vyšších frekvencích.

28. Současná populace Země se rozděluje podle hustoty ve vývoji duše od sedmé až do druhé a první, to jsou ti mezi vámi, jejichž temné činy způsobily jejich sestup. A i když se zdá, že všechna těla jsou identická co do hustoty formy, těla jednotlivců, kteří jsou duchovně výše než ve třetí hustotě, obsahují více světla, a těla těch, kteří jsou duchovně níže než ve třetí hustotě, obsahují méně světla. Aury zřetelně ukazují hojnost nebo nedostatek světla v lidech, a ti, kteří mohou vidět aury, mohou jasně rozlišit, kdo je kdo v tomto ohledu. 

29. A dále k Nirváně. I když se domníváte, že vaše duchovní říše je netělesný svět s netělesnými obyvateli – nefyzické místo, kde žijí duše bez těl – Nirvána má přesto formu a všichni její obyvatelé mají těla. Vše v tomto vesmíru je fluktuace energie na té či oné frekvenci či kmitočtu, a formy v nižších hustotách se zdají pevnější než formy ve vyšších hustotách. Proto obyvatelé Nirvány mohou vidět vaše těla třetí hustoty, ale vy nemůžete vidět jejich těla čtvrté hustoty.

30. A dosažená duchovní úroveň obyvatel Nirvány je v souladu s úrovněmi dosaženými obyvateli Země. Jako duchovní svět sloužící Zemi je to první zastávka obyvatel Země po jejich fyzické smrti, bez ohledu na jejich „dobré“, „průměrné“ či „špatné“ životy. Energie každé osoby, motivy a skutky jsou registrovány v akašických záznamech, okamžik za okamžikem, po celý život, a celková energie automaticky přitáhne každou osobu do části Nirvány, která odpovídá registraci energie v průběhu života.

31. Nirvána je meandrující, flexibilní, mnohovrstvé místo, které může ubytovat všechny obyvatele Země od druhé po sedmou hustotu vývoje. Duše první hustoty jdou pouze do oddělené části Nirvány, malého orbu, jehož forma je tak hustá, jako jsou její obyvatelé duchovně – jejich spojené energie jsou nejhustší v oblasti vašeho slunečního systému v galaxii. K těmto duším nepřetržitě proudí světlo, a pokud je přijmou, přejdou z tohoto malého orbu do nejnižší vrstvy Nirvány. I do nejnižších úrovní neustále proudí světlo – jsou to úrovně rozdílné registrace energie – a když přijmou světlo, postoupí do nejbližší  vyšší úrovně, kde je jim poskytnuto pokročilé učení vhodné pro jejich potřebu. 

32. Většina typických obyvatel Nirvány je duchovně ve třetí hustotě. Poté, co se připraví na překonání svých přiznaných nedostatků, učiní výběr pro smlouvu duše, aby své léčivé učení přivedli do praxe v dalším životě na Zemi nebo v jiném světě třetí hustoty. Duchovně pokročilí buď rychle přejdou do jejich dalšího cíle dle výběru, nebo zůstanou po nějakou dobu, aby sloužili v radě nebo jako učitelé a léčitelé. 

33. Světlo proniká do vyšších vrstev  Nirvány, a pro jejich výjimečnou krásu a pestrost jsou to odpočinková místa pro lidi ze čtvrté a vyšších úrovní duchovně a ve formě. Tyto vrstvy také slouží jako útočiště pro lidi ze vzdálených civilizací, kteří měli řadu velmi obtížných zkušeností a znají pověst Nirvány jako místa pro léčení traumatizovaných duší.

34. Na závěr našeho sdělení se vracíme ke světům třetí hustoty, abychom zmínili další evoluční službu, kterou poskytují: všechny mají v sobě subsistenční světy, kde duše první a druhé hustoty začínají svou cestu zpět jako po žebříku. Například Země má slimáky, ploštice, mouchy, červy, drobné mořské živočichy a další formy s vědomím a s úrovní instinktu pro přežití. To není trest za lidské životy duše, kdy konala zlo – je to božská milost, která eliminuje veškerou buněčnou paměť, takže následující inkarnace začnou s čistým štítem a místem v rovnováze Přírody. Kdekoliv je její stanoviště, každá duše je součástí esence čisté lásky-světla ze Stvořitelova zdroje, a každé je poskytováno to, co potřebuje, na každém stupni vývoje duše.

35. Všechny světlem naplněné duše jsou s vámi po celou životní cestu a bude tomu tak navěky.

2 komentáře:

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.