12. prosince 2013

Nové světové náboženství: zotročení lidského ducha 3.

Originál: http://www.conscioushugs.com/wp-content/uploads/2013/08/New-World-Religion-Phoenix-III-Daniel.pdf
První část překladu: http://orgo-net.blogspot.cz/2013/11/nove-svetove-nabozenstvi-zotroceni.html
Druhá část překladu: http://orgo-net.blogspot.cz/2013/11/nove-svetove-nabozenstvi-zotroceni_17.html

8. Odpor je zbytečný; evoluce je účinná

V Priceově televizním seriálu Lidé zítřka si mladí lidé rozvinuli „mimosmyslové vnímání“, neboli „psychické schopnosti“, kterým dnes říkáme „psionika“, „PSI“. Tito „noví lidé“ (44) sdíleli specifický světový názor soustředěný kolem osobního vývoje, aby se stali mírovými průzkumníky vesmíru. V tu dobu jsem byl citlivý teenager a tento seriál byl jedním z těch, kvůli nimž jsme já i mí přátelé spěchali domů, abychom se mohli dívat, protože nám dával naději, že bychom mohli vyrůst do světa, který by spolupracoval na zlepšení lidstva – i kdyby tu cestu prošlapávaly děti.

V rámci Recipročního systému je psionika čili paranormální psychické schopnosti přirozeným důsledkem pokračující evoluce životních jednotek, kdy se vytváří nový, třetí stupeň existence pro lidstvo (v prvním stupni bylo neživé, v druhém stupni biologické organismy). Na základě této "teorie všeho" člověk ponechaný svým vlastním mechanismům skutečně vyroste z potřeby soutěžení, soupeření a boje, a vyvine se v etickou bytost, která bude mít nezbytné nástroje ke spolupráci s veškerým životem, jak znalosti, tak soucit. Někteří lidé již stojí na tomto prahu, i když jsou tu i neblahé síly, jak bylo již výše řečeno, které se vědomě pokoušejí této evoluci lidstva zabránit. Jak popisuje Larson, člověk etický je podskupinou kromaňonského člověka – není jich mnoho, ale nějací přece jsou:
„Proto je evidentní, že nemůžeme položit rovnítko mezi člověkem s úrovní 3 stejným způsobem, jako jsme mohli klást na roveň život s úrovní 2. Úroveň 3 bychom spíše měli považovat za idealizované lidstvo: řekněme za člověka etického, přičemž pojem „etický“ má velmi široký význam. Hraniční linie mezi úrovní 2 a úrovní 3 není hranicí mezi zvířetem a člověkem, ale mezi člověkem a etickým člověkem. Mnoho lidí je již částečně za touto linií. To jest, každý z těchto jednotlivců je někdy a na určitém stupni pod vládou kontrolní jednotky sektoru 3, spíše než pod kontrolou životní jednotky sektoru 2.“ (45)


Larson dále analyzuje svou „úroveň 3“ a vlivy kontrolní jednotky sektoru 3, který vytváří etické vědomí, způsobující, že zde lidstvo prokazuje své nejjemnější rysy: spojenost, soucit, umírněnost, sebeobětování a vědomé používání psionických schopností, protože pro toto vědomí jsou dostupné obě poloviny vesmíru, fyzicko/materiální i metafyzicko/kosmická. Když někdo v jakémkoli věku se dostane do vlivu těchto kontrolních jednotek sektoru 3, jeho motivace se přepne z biologického soupeření a rivality na etický vztah spolupráce: stává se člověkem zítřka. A už není návratu zpět – jakmile dosáhnete tohoto stupně, začnete chápat věci takové, jaké jsou – ne tak, jak jsou vám ukazovány. A proto musí Nový světový řád bránit, aby tento vývoj probíhal. Jakmile k němu dojde, nelze vrátit zpět. Dokud se řídíte jejich umělými cestami k vzestupu a jste v zajetí jejich umělých omezení, odpor je zbytečný. Když překročíte linie, které ve skutečnosti ani neexistují, zjistíte, že evoluce je účinná.

9. Meze vaší mysli

Meze diskutované v sekci „Okovy bez okovů“ jsou psychologickými konstrukcemi, které vám byly naprogramovány při narození. Nejsou to přirozené meze. Na chvíli na ně zapomeňte: zapomeňte na svou víru, svůj patriotismus, svou společenskou loyálnost. Když strhnete tyto zdi, můžete nahlédnout na to, co je pro vaše vědomí zablokováno mocí, která vládne. Poznání je síla, a nejsilnějším poznáním jsou tajemství za těmito umělými zdmi ve vaší mysli.

Pokud jste si nevšimli, jsem propagátorem Recipročního systému Dewey Larsona, což je ve skutečnosti Teorie všeho. A je prostá, používá přirozené důsledky od poměru prostoru k času, zvaného pohyb (i když jsem první, který přiznává, že Larson své myšlenky moc dobře nevysvětluje). Není to populární teorie, protože je důsledkem přírody, a ne nějaká taková, která je už na počátku pokroucená a v dalších 300 letech způsobuje totální katastrofu ve všem.

Kdo se učí Larsonovy koncepty, stráví více času odnaučováním toho, co se kdy naučil – jako by nás  vše naučili opačně. A to je klíč k tomu, jak zacházet s evolucí lidského ducha – a udělat čáru přes rozpočet plánům Nového světového řádu – prostě přeskočit jejich zdi a zjistit, že lidstvo, ten bizarní meziplanetární otrocký hybrid, má větší potenciál než kterýkoli jiný druh v této naší galaktické čtvrti. A věřte mi, naši sousedé jsou si tohoto faktu dobře vědomi.

Protože projekt Blue Beam je zejména zaměřen na mimozemšťany a cizozemšťany, pojďme se odnaučit několik věcí ohledně toho, „kdo je kdo“ a „co je co“ v našem sousedství.

10. Odnaučování: Rozbijte umělé bariéry

Ve „Vesmíru pohybu“ (46) Larson načrtává proces výstavby celého vesmíru, kde je třeba pouze dvou věcí: gravitace a kosmického mikrovlnného záření v pozadí ( Cosmic Microwave Backround Radiation - CMBR). Proces je jednoduchý: gravitace spojuje radiaci do částic, částice do atomů, atomy do shluků, shluky do hvězd, hvězdy do galaxií a tak dále. Gravitace je přirozená vlastnost hmoty, a tak vše, co potřebujete, je stálý příliv hmoty odněkud. Larson identifikuje původ CMBR nikoliv jako „zbytky Velkého třesku“, o nichž můžeme předpokládat, že by do dnešní doby ztratily „šťávu“, ale nachází ho v kosmickém sektoru (47), v říši 3D času známé v konvenční vědě (a science-fiction) jako vesmír antihmoty.

Hvězdné a galaktické spalovací procesy jsou založeny dle „Recipročního systému“ na štěpení „věkového limitu“, neustále postrkují hmotu do rychlostí vyšších než světlo, jak je ukázáno na radiových frekvencích a rentgenových emisích obojího (48). Jakmile se pohybujete rychleji než světlo, pohybujete se v čase 3D, nikoliv v 3D prostoru, a tak naše polovina Vesmíru vysílá  sou vlastní „materiální mikrovlnnou radiaci v pozadí“ do kosmického sektoru, kde vytváří kosmický vesmír v 3D čase, a ten nám neustále posílá zpět svou „antiradiaci“, jakožto CMBR. To je reciproční relace v činnosti, a důvod, proč se Reciproční systém nazývá „reciproční“. Je to neustálá výměna.
Takže první lekce k odnaučení je, že CMBR je neustálý přísun hmoty z času 3D. Jako takový nebyl stvořen Velkým třeskem, a jelikož ke stvoření vesmíru nebylo třeba nic jiného, nebylo potřeba ani Velkého třesku!

Takže, když vám jinoplaneťané přes kanálující zdroje říkají, že jsou „největším třeskem od Velkého třesku“ (49), lžou. Jsou to loutky Nového světového řádu, vycvičené těmi konvenčními vědci, kteří věří ve Velký třesk, neboli jsou to pouzí „užiteční idioti“.

Hvězdy, jak bylo popsáno Larsonem a uvedeno v mých předchozích přednáškách, jsou vystavěny  z prachu vytvořeného z CMBR. To znamená, začínají jako chladné, ohřívají se, stávají se horkými, ještě více horkými a extrémně horkými, než vybuchnou a stane se z nich supernova. Existující hvězdný vývoj je obráceně, a protože je to základ galaktické evoluce, i ta je obráceně. (50) A pamatujte si – vše, co potřebujete k vytvoření všeho v tomto vesmíru, je pouze gravitace a CMBR. Známe-li správný postup vývoje hvězd, umožňuje nám to pochopit, jak se hvězdy vyvíjejí a produkují planety, jak planety produkují život – a jak doufám, i etický život.

Podstatná část Vesmíru pohybu je věnována hvězdné evoluci. Abychom ji shrnuli, bylo shledáno, že hvězdy rostou v generacích:
 1. Hvězdy první generace jsou nově vytvořeny z prachu a kosmických trosek a nemají planety. Jakákoliv planetární hmota v blízkosti bývá vtažena do nové hvězdy a přidána ke hvězdné hmotě. Tyto hvězdy jsou charakteristické jako jediná hvězda, bez společníka, a kolem ní bývá „čistý“ prostor.
 2. Hvězdy druhé generace se tvoří z první generace poté, co tato se stane supernovou tím, že se příliš ohřála. (Larsonův termální limit). Výsledkem je binární systém hvězdy: červený obr, který je složen z hmoty v 3D prostoru a bílý trpaslík, kdy staré solární jádro implodovalo v prostoru a expanduje v 3D čase, což jí dává stlačenou formu s inverzním gradientem hustoty. (51) V průběhu času se tyto binární hvězdy přesunují do hlavní sekvence a opakují cyklus supernovy. Je zde možnost vzniku solárního systému, pokud během supernovy stelární jádro fragmentuje do prostoru. Fragmenty bílého trpaslíka bývají malé, rychle chladnou a velice pravděpodobně budou vtaženy zpět do slunce, dokud je ještě ve své obří fázi, takže je nepravděpodobné, že by se vytvořily planety s inteligentním životem.
 3. Hvězdy třetí (a větší) generace jsou buď trojné hvězdné systémy, anebo systémy jedné hvězdy se soustavou stabilních planet. Hvězdy třetí generace, jako naše Slunce, jsou tou generací, kde nejpravděpodobněji existují planety s inteligentním životem. Jsou označovány jako jednoduché rudé až oranžové hvězdy s velkým množstvím okolních trosek (mladé hvězdy s tvořícími se planetami), nebo žluté až bílé s pásem asteroidů a planetami (hvězdy středního věku s vytvořenými planetami).
11. ET volat domů: Je to daleko!


A nyní použijme proces eliminace, abychom zjistili, kde pravděpodobně mohou sídlit opravdoví ET. Jedno slunce bez pole trosek, jako jsou např. Hyády, nemá žádné planety, protože jsou to hvězdy první generace. Binární hvězdy druhé generace jsou také mimo hru, protože hmota, z níž jsou vytvořeny planety, je ještě uzavřena ve společníku – bílém trpaslíku. Trojné hvězdné systémy, jako je Alfa Centauri, jsou také mimo ze stejného důvodu – planetární jádra jsou ještě v jedné ze složek – v bílém trpaslíku.

Takže, podívejme se na to, co astronomové nedávno zjistili, a sestavme to do grafu ve správném směru hvězdné evoluce, a zkusme zjistit, odkud jsou naši jinoplanetární sousedé v okruhu 45 světelných let od naší Země. Viz Tabulka 1.A z ní vyplývá jediné: Slunce, náš solární systém, je nejvyvinutějším solárním systémem v tomto okruhu 45 světelných let! My jsme ty nejvyvinutější děti v naší čtvrti. Tau Ceti, G-třída, žlutá hvězda velmi podobná naší, je sousedem, který má planety – ale tyto planety jsou mladší než Země,  možná ještě v jurském období, kde pobíhají dinosauři. To také znamená vysokou úroveň magnetické ionizace, takže planetární prostředí bude zřejmě radioaktivní – což je podobný problém, s nímž se museli vypořádat ještěří lidé zde na Zemi během své kolonizace.

Ano, naše Slunce je pouhých asi 20 miliónů let staré, podle výpočtů prof. KVK Nehrua z Indie. Jeho výpočty jsou založeny pouze na gravitaci a množství dostupné hmoty v oblasti, včetně CMBR. (52) Odhadovaný životní cyklus hvězdné generace je dle Recipročního systému přibližně 100 miliónů let, od prachu po supernovu. (53)

Takže, kde se skrývají oni mimozemšťané? Nejpravděpodobněji se inteligentní život vyskytuje na hvězdách třetí generace, které jsou dost staré, aby již měly za sebou vysokou úroveň radiace počátečního období, ale ne příliš staré, aby se jejich slunce stalo příliš horkým, s radiací v pásmu ultrafialového záření a paprsků X, které jsou pro život destruktivní. Takže, my hledáme hvězdy třetí generace, třídy G a F.Kdybych měl hledat inteligentní jinoplaneťany v této oblasti, moje volba by byla HD 10180, což je systém, který je v evoluci o pár tisíc let dál než my, a jeho planetární systém 7 planet je podobný našemu. V podobných podmínkách se může vyvíjet podobný život. Ale mohl bych narazit i na hyperinteligentní, pangalaktické jinoplaneťany (nebo i myši), které pocházejí z HD 10180, což je hvězda tak bezvýznamná, že se astronomové ani nenamáhali dát jí „opravdové“ jméno.

12. Závěry

Existuje a probíhá aktivní program k potlačení duchovního růstu lidstva, prováděný těmi, kteří se pokládají za přímé potomky bohů. Postavili se do pozic královských či do pozic politických vůdců, kněží a guruů, a vůdců vojenskoprůmyslového komplexu. Tak jako králové našich předků se domnívají, že jejich „genetická čistota“ je předurčuje, aby byli vládci a diktátory svých otroků. Jejich způsobem práce je vytváření soupeření a rivality, za použití svých technologických nástrojů.

Byli jste vycvičeni k tomu, abyste věřili, že „člověk v zrcadle“ je to, kým skutečně jste, a že máte takovou podstatu jako váš odraz. Ti, co jsou u moci, jsou experty v manipulaci odrazů a využívají toho ve svůj prospěch, aby zajistili, že si nikdy neuvědomíte, že v tomto odrazu je něco reálného a hmatatelného.

Skrze kontrolu výchovy a vyučování dosáhli toho, abyste se domnívali, že vše je opačně, a tím abyste nemohli pochopit přirozené příčiny a důsledky. I kdybyste se snažili udělat krok vpřed, oni ovládají veškeré možné duchovní stezky, které jsou dobře hlídány „osvícenými mistry“ dle vašeho výběru. Takže, dejte pozor, co kupujete.

Když opravíme hvězdnou evoluci, ukáže se, že náš sluneční systém je nejvyvinutější v bezprostředním okolí zhruba 100 00. Astronomický výzkum však také ukazuje, že jsou tu stovky „připravujících se“ solárních systémů pohybujících se kolem rudých a oranžových hvězd, které se v budoucnosti stanou přístupnými pro výzkumníky a kolonizátory.

Přirozené údaje také naznačují, že většina sluncí, odkud dle svých prohlášení pocházejí channelingové zdroje, nemá planety, a tak je logickým závěrem, že i tyto zdroje jsou součástí onoho duchovního zavádění. Většina z těchto zdrojů také hlásá „masový vzestup“, při němž obdržíte veškeré vědění vesmíru tím, že budete prostě sedět na zadku, popíjet pivo a koukat se, jak se lidé vzájemně porážejí ve sportovních přenosech. A já se ptám: „Může tomu někdo se zdravým rozumem opravdu věřit?“

13. Epilog: Kromaňonský matrix

Larson popisuje, jak vývoj zmíněného přirozeného systému způsobuje, že veškeré fyzické systémy rostou a reagují mezi sebou.  A také, že Příroda působí na vývoj vědomí veškerého vědomí obsahujícího života. Zásadní informace ukazují, že člověk je genetickým křížencem mezi domácím druhem a mimozemskou rasou. Ale je součástí pozemského životního matrixu, a tudíž podléhá zákonům, které touží po vývoji vědomí. A to nám dává možnost evoluce, kterou nám nikdo nemůže vzít – pouze nám ji zakrýt.Ti s „modrou krví“ nám nabízejí svou „modrou pilulku“. Kdo ji vezme, neuvědomí si svůj životní potenciál a bude žít žít ve světě umělých omezení, kde je vzdělání naopak, a bude sklízet materiální odměny za to, že je dobrým otrokem. Nedosáhne stavu etického vědomí, skoku do „úrovně 3“, jak ji popisuje Larson, a zůstane ve smyčce. A jak ví každý inženýr, entropie narůstá, až už nezbývá nic pro provedení další smyčky.

Prodavači modré pilulky mají stále stejný program: program soupeření, i když jsou jenom loutkami věřícími, že dělají správnou věc. Vždy u nich najdete: konkurenci, boj, války, hvězdné flotily válečných lodí, okovy ovládání (ať už politické, sociální či vojenské), nadřazené bytosti k uctívání, „my“ versus „oni“, dárečky zdarma, sliby něčeho za nic a vzestup bez námahy. Vše je založeno na strachu, kontrole, moci a ukájení ega.

Pozemská genetika červené krve nám může nabídnout „červenou pilulku“, součást našeho dědictví společného s opy a neandrtálci, které tvoří významnou část naší DNA. Kdo ji vezme, stane se vědomým svého vlastního potenciálu a může pracovat na tom, aby transformoval sám sebe i svět kolem sebe přirozeným průběhem evolučního vývoje. A tento „člověk zítřka“, „člověk etický“ je vítán jako mírový průzkumník stále se vyvíjejícího Vesmíru.

S těmito dvěma základními programy je snadné vyznat se v záplavě dostupných informací, zjistit, co je reálné a vede k evoluci vědomí, a co je pouhá náhražka a vede dlouhou oklikou a zdržením zpět na start.

Prvním krokem k vyřešení jakéhokoli problému, včetně duchovní evoluce lidstva, je rozpoznat problém. Doufám, že tento článek vám v tom pomůže. Teď, když už chápete problém, můžete jako lidstvo začít spolupracovat na nalezení řešení, abychom se dostali opět na svou vývojovou linii, aniž bychom se museli uchylovat k taktikám strachu, které užívají ti, co jsou u moci.

Prostě si pamatujte: červená pilulka se zprvu těžko polyká, ale potom, až se probudíte z iluze, zjistíte, že svoboda, kterou poskytuje, je docela sladká.

Poznámky:

44. Původně v seriálu homo superior, člověk nadřazený, pak se změnil na homo novus (nový člověk), aby lépe vystihoval Lidi zítřka jako další stádium vývoje lidstva, na rozdíl od Hitlerovy nadřazené rasy.
45. Larson, Dewey B., Za prostor a čas, North Pacific Publishers, Portland, OR, 1995, str. 82, http://library.rstheory.org/books/bst
46. Larson, Dewey B., The Universe of Motion, North Pacific Publishers, Oregon, USA, 1984 http://library.rstheory.org/books/uom/index.html
47. Kosmický sektor byl takto pojmenován, protože byl identifikován Larsonem jako zdroj kosmických paprsků a radiace.
48. Larson, Dewey B., “Astronomical X-Ray Sources,” Reciprocity V, № 1, page 3. http://reciprocalsystem.org/PDFa/Astronomical%20X-ray%20Sources%20(Larson,%20Dewey%20B).pdf
49. Gallumbits, Eccentrica, The Hitchhikers Guide to the Galaxy, opinion of Zaphod Beeblebrox.
50. Důsledek reversní galaktické evoluce: Andromeda je mnohem mladší než Mléčná dráha.
51.Larson, Dewey B., “The Density Gradient in White Dwarf Stars,” Reciprocity XI, № 2 (Summer, 1981). http://reciprocalsystem.org/PDFa/The%20Density%20Gradient%20in%20White%20Dwarf%20Stars%20(Larson,%20Dewey%20B).pdf
52.KVK Nehru, “The Large-Scale Structure of the Physical Universe, Part II: Mathematical Aspects of the Cosmic
Bubbles,” Reciprocity XX, № 2, Equation 21. http://reciprocalsystem.org/PDFa/The%20Large-Scale%20Structure%20of%20the%20Physical%20Universe%20(KVK,%20Nehru).pdf
53. Phoenix III, Daniel, Geochronology, Part 1 of the Hidden Origin of Homo Sapiens, diskutuje problémy geologického datování, a že existující data jsou  jsou příliš široká. http://reciprocalsystem.org/PDFa/Geochronology%20(Phoenix%20III,%20Daniel).pdf
54. V tomto seznamu evidentně chybí pojem láska. Láska jako emocionální reakce je tolik zneužívána a překrucována těmi, kteří jsou u moci, že pro většinu lidstva tento pojem ztratil význam. Proto nenacházím žádný dobrý důvod k užití tohoto slova, které žádní dva lidé nebudou definovat stejně.

17 komentářů:

 1. Co je mysleno tim TAKZE SI DEJTE POZOR; CO KUPUJETE.? Mysleno od nami vybranych duchovnich mystru? Hned jsem se nejajak podivala na muj orgonitovy kuzel. Snad i orgonity nejsou jen podfuk. Nechce se mi tomu verit. Tak co tedy?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Presne kvoli tomu si sa pozrela na ten kuzel :) Tvoje vedomie ti chcelo nieco naznacit. Ja ti nepoviem ci je orgonit spravny al.nespravny, pretoze neexistuje ziadne spravne a nespravne. Takisto ti to nemoze povedat nikto iny len ty . A presne to je myslene, tym, ze dajte pozor co kupujete. Lebo vsetko je iba prejavom reality toho konkretneho cloveka, kt.tu knihu ci svoje poznanie v nejakej forme odovzdal, a tak sa k tomu treba stavat. :)

   Vymazat
  2. Orgonity nejsou podfuk, jen většina výrobců jej neumí vyrobit v souladu s přírodou a v souladu s vesmírnou energií, tedy potažmo s přírodními zákony, tedy různé vrstvení různorodého obsahu aniž by to mělo vzájemné souvislosti no a používání různých materiálů, to vše dělá orgonit jen málo účinný asi jako motor u auta je přeměna energie velmi malá, viděl jsem orgonit vyrobený nejblíže k přírodním zákonům a na bázi imploze a prý i tak malý je velmi účinný, jen se to prostě musí dát dohromady správným spůsobem a né jen naplácání přes sebe krystalů a kovových pilin... Výroba není jednoduchá ale když se to povede, má to neskutečnou sílu do sebe vtahovat negativní energii něco jako výkoný vysavač oscilací imploze... asi blbej překlad, nevím jak bych to jinak nazval, matně si pamatuji, že to mělo tvar asi jako Schaubergerova nálevka, uprostřed byl krystal a kolem vinutý drát jako obrácený vír v trychtýři, vespod byli nějaké piliny vypadali asi jako šponky z ořezávátka na tužky ale viděl jsem tam jen dva druhy kovů, pak tam byla nějaká křemenitá drť, zalité v nějaké přírodní hmotě, škoda, že jsem si tu stránku nezaložil, teď to nemohu najít a nějak se rozpomenout... nebo to bylo tak dobré, až to zakázali a stránku smazali, jak je ve světě známo...

   Vymazat
  3. Velmi pekne vam dekuji za odpovedi. Pomohly a hlavne i uklidnily.

   Vymazat
  4. to Anonymní13. prosince 2013 9:00

   Záleží na tom, JAK přemýšlíš :-))))
   ...když si budeš myslet že je to podfuk = je to podfuk..
   ... když si budeš myslet že to dokonale funguje = tak to dokonale funguje :-)

   s láskou
   sv.

   Vymazat
 2. "Odpareni" americke vojenske zakladny, neco podobneho tady bylo pred ca. 2-3 lety v Dulce.... http://www.youtube.com/watch?v=_EXpC15iNuo

  OdpovědětVymazat
 3. Prečítala som si "len" bod 54, snáď to nepísal robot :-// Čo by na to povedala pani Iva A, orgoneti ? B

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. a proč by na to měla něco říkat ? co vaše srdce říká...?

   Vymazat
  2. Roboti dnes už umí tolik, že byste nad tím nestačila žasnout

   Vymazat
  3. Když současné roboty oblečete do šatů, ani nepoznáte podle jejich pohybu, zda je to člověk nebo robot, tak jsou už dokonalí.

   Vymazat
 4. Chcem tú fialovú pilulku - akú má v sebe tento psík :-))))))))))
  http://www.novinky.cz/domaci/321938-noveho-terapeuta-fenku-zlateho-retrivra-si-oblibila-cela-nemocnice.html B

  OdpovědětVymazat
 5. Docela pěkný článek ! Ale víte co ? Nakonec zjistíme, že ve vesmíru vše probíhá úplně stejně, jako to funguje u nás na Zemi. Vznik, vývoj, zánik...věčný koloběh života, vesmíru..v malém měřítku i ve velkém.

  dan.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nepodceňuj Stvořitele ! Tak jednoduché myšlení a tak malou moc jako ty rozhodně nemá !

   Vymazat
 6. Děkuji orgonete za články od Larsona. Je to paráda číst a nechat a hledat smysl v jeho textech. Ještě jednou děkuji. L.

  OdpovědětVymazat
 7. Danieli, tohle je opravdu výztižný článek. A jeden z mála ''nezabarvených''. Moc ti za něj děkuji. Za sebe můžu říct, že se s ním naprosto ztotožňuji. Lucie

  OdpovědětVymazat
 8. WhitelikesnowandcoldlikeWinter.14. prosince 2013 20:38

  Zdravím vás všechny!
  Jak čtu,tak mne napadá...
  Ad 10 & níže článek o Nibiru - co když právě po určitém množství lidí,přejícím si třeba nějakou věc,kupř. právě přílet Nibiru,začne pracovat vesmír na splnění a to se začne zhmotňovat z hlubin vesmíru ( věs miru - nemám tu azbuku :-); to jen k tomu,že ta planeta na obrázku - záznama byla průhledná a nepůsobila její hmota na oklí atd. ...

  A možná jsem tak trochu opilý snílek...
  Každopádně hezký večer.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zvláštní totiž na té "planetě" bylo, že měla otvor na pólech, jako je tomu u všech planet Sluneční soustavy ! Tedy zdá se princip poplatný planetám ve Vesmíru při jejich vzniku. Velmi pěkně to popsal ve svých knihách astronom Carl Sagan. Byla tedy nehmotná ? Polohmotná ? Mimikry - před našimi zraky schovaná ?

   Vymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.