3. října 2012

Matthew: Poselství na říjen 2012

Poselství od Matthewa tentokrát po vás přeložila Katka, sama se s tím přihlásila, moc děkuju za skvělou práci!

Matthew: Poselství na říjen 2012
Zdroj: http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=153&z=2
24. září 2012
Překlad: Katka
Obsah:
Původní mistrovský plán Zlatého věku; nejzákladnější reformy přijdou současně; následující změny; Odhalení; svobodná vůle; mimoplanetární omezení světelných bytostí; Gaiina vize Země; násilí v severní Africe a Středním východě; doklad o Ježíšově manželce; zdraví ve čtvrté hustotě; přerozdělování bohatství; vzestup Země do páté hustoty.
1.S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici je zde Matthew. Pohled z našeho místa s dobrou vyhlídkou by mohl být přirovnán ke globálnímu hurikánu s miliony očí, klidnými oblastmi v rámci masivní bouře: násilí probíhající v severní Africe a na Blízkém východě, jinde akty náhodného násilí, národní ekonomiky slábnou či bankrotují, nestabilní vlády, tyranské režimy stále u moci, rostoucí počty uprchlíků.
2.Přestože je smutné, že naší milovanou pozemskou rodinu stále souží tyto podmínky, není to v této pozdní fázi Vzestupu ze třetí dimenze nic neočekávaného. Její cesta v minulých 70 letech vedla přes stále vyšší vibrační úrovně a nyní dosáhla stavu dualitních pozitivních i negativních extrémů. V tomto kritickém bodě podle původního mistrovského plánu Zlatého věku měly na planetě být pouze zbytky negativity, pokud by vůbec nějaká existovala.
3.Plán však musel být znovu a znovu revidován v souladu s převládajícími podmínkami na Zemi. Mluvili jsme v předchozích zprávách – zejména Hatonn tak učinil v poslední zprávě – o desetiletém zpoždění zahájení rozsáhlých opatření, která měla zbavit váš svět násilí, chamtivosti, korupce, podvodu, rozpolcenosti, strachu a nemocí, což vše produkuje nesmírné množství negativity.
4.Desetiletý odklad byl proto, že duše, které kdysi dávno souhlasily s tím, že budou hrát „temné“ role, které by poskytly masám příležitost dokončit karmu třetí hustoty, splnily tuto část. Nesplnily však další část, že budou pak pracovat se světelnými silami na přípravě Země a lidstva pro Zlatý věk. Nebylo by zde žádné násilí, zmatek, chudoba nebo dokonce bouřlivé počasí dneška, pokud by tyto duše dodržely svůj závazek ukončit své temné aktivity a připojit se k pracovníkům světla. To se však nestalo. Místo toho tyto duše pokračovaly v pustošení planety a vytváření další negativity.
5.Proces, při němž staré systémy dávají průchod novým, by byl proběhl před deseti lety s relativní jednoduchostí, protože tehdy měly nižší vibrace mnohem méně výrazné účinky na lidi a okolnosti. Současné mnohem vyšší vibrace však velice zintenzívňují e založené na negativitě, protože energie dosahuje svého vrcholu. Nemůže tomu být jinak – tato energie se musí rychle vybít, protože se nemůže zarazit uprostřed proudu ani nemůže vstoupit s planetou do čtvrté dimenze.
6.Dalším účinkem zpoždění je to, že se karmický kolotoč třetí hustoty točí stále dál. Mnoho duší, které se inkarnovaly v posledních deseti letech, přišlo na Zemi kvůli neobvyklé životní šanci na dokončení karmických lekcí třetí hustoty. Vybraly si velmi drsné životy, aby mohly dosáhnout vyrovnání a mohly fyzicky doprovázet Zemi do Zlatého věku, nebo přejít do Nirvány ve vývojovém stavu čtvrté hustoty.
7.Pokud tyto dvě situace můžeme nazývat špatnými zprávami, pak dobrou zprávou je, že nic z toho ani o píď nezpomalilo rychlost Země, ani nevychýlilo její stabilní dráhu. Je správně zaměřena na cíl opustit třetí hustotu krátce před nebo po skončení letošního roku a nechá za sebou všechnu negativitu.
8.Tento neuvěřitelný výkon probíhá z velké části díky milionům „klidných očí v globální bouři“, jejichž světlo září oslnivě navzdory zmatkům kolem nich. Všechny světlé bytosti ve vesmíru vzdávají čest vám, kteří víte, že jste pracovníky Světla, i milionům, které jsou stále „nevědomé“, že jejich „zbožný“ způsob života pomáhá Zemi stoupat. Vaše kolektivní vytrvalost ve světle, obětavosti, trpělivosti, odvaze a vytrvalosti jsou v tomto vesmíru nepřekonatelné!
9.Je přirozené se ptát, jak může nepořádek, ve kterém se váš svět nachází, být vyčištěn v tak krátké době, která zbývá do nastolení Zlatého věku. To není možné. Všechna nádhera tohoto skvělého Věku vás nikdy ani neměla vítat již na jeho prahu, ale vzhledem k desetiletému zpoždění nebudou velké změny ani v prvotních stádiích, jak si původně představovali mistrovští plánovači.
10.Proto „vyčištění“, abych tak řekl, bude mít pozdější start. Nicméně, s vymaněním vašich vlastních technologií z kontroly Illuminátů a za asistence ostatních civilizací a jejich technologií může úsilí začít na více frontách současně.
11.Primární prioritou je poskytnout podmínky k přežití pro obyvatele ve válkou zmítaných oblastech a uprchlických táborech a domorodým obyvatelům a kočovným kmenům v úzkých.
12.Soupeření bude zanecháno, ale mnoho následků bude třeba zahladit. Budování nebo „ přestavění“ infrastruktury zemí, komerčních center a domů bude provedeno rychle, nejen pro stávající obyvatele, ale také pro uprchlíky, aby se mohli vrátit do vesnic a měst, kde budou obydlí, nemocnice, školy a budou fungovat dodávky čisté vody a potravin.
13.K odstranění korupce ve světové ekonomice a politice dojde najednou, a tak tyto oblasti s prvořadým vlivem ve vašich životech začnou fugovat s pracovitostí a poctivostí, která je vlastní morálním a duchovním vůdcům.
14.Vaše voda, půda a vzduch budou vyčištěny a toxický odpad, včetně radioaktivních materiálů, bude zničen. Budou vyčištěny oblasti, kde se díky nehygienickým podmínkám zbídačelých mas daří nejrůznějším nemocem.
15.Další reformy, které budou rychle zahájeny, zahrnou ukončení kulturních praktik a zvyků, které jsou nespravedlivé, škodlivé či dokonce smrtelné, a zrušení všech nespravedlivých zákonů a předpisů. Miliony lidí, kteří jsou dnes uvězněni na základě falešných obvinění, za menší přestupky nebo v důsledku toho, že se nacházeli ve válce na „špatné“ straně, budou propuštěny. Ano, bude snadné určit nevinné.
16.To bude patřit mezi první změny, protože současný stav takto postižených lidí je neúnosný. Utrpení mnoha milionů zvířat – ohrožených druhů a zvířat, která jsou součástí vaší stravy – je další situace, která bude se vší vážností řešena.
17.Jako první bude vytvářeno prvotní zázemí, zejména ubytování pro ty, kteří jsou bez domova ve vlastní zemí nebo vykořeněni v důsledku násilí ve své zemi, a budovy pro zdravotní péči a školy. Tak rychle, jak to bude možné, budou tyto provizorní stavby nahrazeny precizně zbudovanými.
18.Volná energie a obnovitelné zdroje energie postupně nahradí stávající závislost na ropě a zemním plynu. Další opatření budou následně realizována tak, aby pomáhala Zemi v jejím vlastním úsilí v obnově oblastí s nejzávažnějším poškozením životního prostředí tak, aby plodiny mohly být pěstovány v dostatku, lesy mohly být obnoveny a řeky mohly téci tak, jak Příroda zamýšlela.
19.Podle původního mistrovského plánu Zlatého věku by bylo toto obrovské zlepšení ve vašem světě nastalo již nyní. Globální síť korupce, která tak dlouho umožnila Temným kontrolovat národy, by již byla skončila a dlouho skryté pravdy by vyšly najevo postupně, aby lidstvo mělo čas snadněji přijmout novou realitu.
20.Jak se přibližujete ke kontinuu, kde již není dalších vašich lineárních 10 let na všechny etapy úprav, opatření musí proběhnout s co největší rychlostí a efektivitou. Proto bude zmatek nevyhnutelný kvůli spěchu, aby proběhly všechny podstatné změny, ale bude to relativně krátce. Temné mysli a srdce, které by snažily vytvořit chaos a zabránit těmto změnám, již více na planetě nebudou a budou zde jen lidé milující, ochotných a spolupracujících povah.
21.Moje matka obdržela řadu dotazů, vyvolaných zejména komentáři Hatonna o načasování uvedení naší vesmírné rodiny a prezidentských volbách ve Spojených státech a také vyvolaných vašimi úvahami o těchto věcech. Jsme rádi, že na ně můžeme odpovědět.
22.Členové naší vesmírné rodiny nemohou a ani nechtějí „jen přijít a uvádět věci na správnou míru“. Načasování přistání a ztotožnění bratrů a sester nastane rozhodnutím nejvyšší vesmírné rady, která jedná v rámci Božího vedení. Jen tento vrchol osvícení může stanovit nejvýhodnější načasování pro blaho všech zúčastněných.
23.Účel toho, co běžně označujeme jako „odhalení“ nemá naprosto nic společného s jakýmkoliv politickým systémem. Účelem je ukázat to, co bylo vládami ignorováno nebo popřeno – ve vesmíru je mnoho vyspělých civilizací a některé z nich jsou mezi vámi.
24.Je velmi pravděpodobné, že nastane značné pozdvižení, až lodě přistanou, ale někteří vaši vůdci a mimozemšťané žijící mezi vámi, se budou snažit předejít „masové hysterii“. Můžete pomoci připravit rodinu a přátele tím, že jim řeknete o mnoha pozorování kosmických lodí v průběhu let ukazujících, že lidé z jiných civilizací jsou mírumilovní – kdyby ne, už by vás dávno napadli.
25.Podle zákona Stvořitele, který řídí život v tomto vesmíru, nemají bytosti Světla dovoleno zasahovat do svobodného rozhodnutí jiných osob. To zahrnuje i naše osobní rodinné příslušníky žijící na Zemi, kteří mají tendenci k rozhodnutím, kterými by si přivodili těžké útrapy, které si nevybrali ve svých smlouvách.
26.Jedinou výjimkou ze zákona o respektování svobodné vůle je Stvořitelova vlastní vůle – svobodné rozhodnutí nesmí být použito k odstartování jaderné války. V souladu se svobodným rozhodnutím Země učiněným ihned po 11. září nemůže být úspěšná žádná velká teroristická snaha. V obou případech je Boží povinností zabránit těmto pokusům. Stvořitel dovolil několika civilizacím s preventivní technologii, aby naplňovaly tato oprávnění, a ony tak učinily ve více než tuctu příležitostí.
27.Co však mají všechny bytosti světla povoleno – a dělají to s radostí - je vysílání paprsků láskyplné světelné energie všem duším na Zemi, aby jim pomohla zvyšovat jejich vědomí a nabývat duchovní jasnosti. Dosažení vyššího povědomí duchovně a vědomě je to, po čem všechny bytosti v celém vesmíru na úrovni duše touží.
28.Ti, kteří obdrží světlo, otevřou svoji mysl a srdce a to vede k moudřejším rozhodnutím a laskavějšímu chování. Ale každý jedinec má svobodnou vůli rozhodnout se, zda to udělá nebo ne – není v působnosti světelných bytostí uplatňovat jiný vliv než posílat čistou láskyplnou podstatu Stvořitele.
29.Množství světla posílaného na Zemi jinými civilizacemi nemůžete změřit, proto není žádný důvod domnívat se, že pokud bychom toto množství zvýšili, všechna temnota by byla eliminována. Taková myšlenka zapomíná na svobodnou vůli rozhodnut se, kterou každý má, vyjma dvou výše uvedených situací.
30.Gaia, duše Země, touží, aby všechny formy života žily a vzkvétaly v hojnosti, míru, lásce a harmonii na jejím planetárním těle. Nastávající fáze vstupu Země do Zlatého věku a manifestace Gaiini vize přesáhne všechny aspekty třetí hustoty, ať už jsou založeny na politickém, ideologickém, kulturním, společenském, ekonomickém nebo náboženském separatismu.
31.Pokud chcete, aby vaše děti a vnoučata zdědily svobodný svět bez temnoty, sdílejte Gaiinu vizi. Pokud chcete, aby vůdci na všech úrovních politiky od komunální po národní a mezinárodní spolupracovali na zdokonalení všech lidí, sdílejte její vizi. Pokud chcete vidět svou vlastní planetu obnovenou jako ráj pro všechny, kterým kdysi byla, sdílejte její vizi. Pokud chcete, aby láska, upřímnost, laskavost, štědrost a spravedlnost převládly v celém lidstvu, sdílejte její vizi. Pokud chcete respektovat duši zvířat a žít s Přírodou v harmonii, sdílejte její vizi.
32.Nyní se budeme stručně zabývat dalšími dotazy.
33.Ilumináti opravdu stojí za propuknutím násilí v zemích severní Afriky. Jejich celosvětová mocenská základna se rozpadla, ale jejich „black ops“ agenti stále provokují, rozdmychávají neklid a snaží se zarazit klín. Z popudu zveřejnění provokativního, iracionálního filmu agenti snadno manipulují s pobouřením mezi muslimy, zatímco většina muslimů vyjadřuje politování nad násilnými reakcemi. To je příklad toho, jak vysoké vibrace zintenzivňují charakter a chování – dobré je ještě lepší a špatné horší.
34.Nedávný objev části starověkého záznamu, který zmiňuje Ježíšovu manželku, není jen „náhoda“ - nic se neděje náhodou! To „vyšlo najevo“ jako první krok, který nabádá křesťany, aby byli vnímaví k pravdě o Ježíšově dlouhém životě s milovanou Máří Magdalenou a jejich dětmi. (Pozn. Orgonet: informace o nálezu česky zde.)
35.Přestože každý případ bude brán jako jedinečný, tak jak každá osoba je, obecně se dá říci, že chronické případy nemocí nebudou vyléčeny okamžitě po vstupu postižených osob do čtvrté dimenze, spíše tyto podmínky povedou ke snadnějšímu dosažení pevného zdraví. Proces zastavení stárnutí bude pozvolný, stejně jako růst nových orgánů, končetin a zubů.
36.Současné léčebné postupy a terapie se na konci tohoto roku nezmění náhle, ale prospěšné terapie a látky nyní zakázané se stanou znova dostupnými. Ano, to zahrnuje i marihuanu a lidé se rozhodnou ji používat s rozvahou. Ilumináti ve farmaceutických společnostech, které mají velký vliv na rozhodnutí Úřadu pro kontrolu potravin a léků (FDA), Americké zdravotní asociace (AMA) a Centra pro kontrolu chorob a prevenci (CDC), prohlásili za ilegální vše, co by zasahovalo do jejich zisků, ale už do toho dále nebudou moci mluvit.
37.Nepřiměřené rozdíly mezi bohatými a chudými skončí, ale ne tím, že by se vzaly peníze lidem, kteří je vydělali a předaly se chudým. Neznáme podrobnosti přerozdělovacích procesů, ale můžeme vás ujistit, že to proběhne spravedlivě a peníze nebudou upřeny tomu, kdo si je vydělal poctivě. Záměrem je získat zpět nezměrné jmění, které bylo bezohledně a ilegálně nahromaděno, a použít tyto prostředky k povznesení života chudých lidí na celém světě. Toto přerozdělení je odděleno od nového měnového systému založeného na drahých kovech a přerozdělení světových přírodních zdrojů, které mají pod kontrolou Ilumináti.
38.Nevíme, jak dlouho bude trvat, než planeta přejde čtvrtou hustotu a vstoupí do páté – záleží na kolektivním vědomí obyvatel Země. Mějte prosím na paměti, že přechod planety z hluboké třetí hustoty a vstup do čtvrté v méně než 80 letech je v tomto vesmíru unikátní. Některé civilizace strávily tisíce let, než toho dosáhly, ale žádné jiná neobdržela tolik rozsáhlé, intenzívní a stálé pomoci jako Země.
39.Bylo by také nerealistické myslet si, že cesta přes čtvrtou hustotu a vstup do páté proběhne „mrknutím oka“. Jakmile bude planeta pevně ve čtvrté dimenzi a všechny hluboké změny po celém světě budou dokončeny, vysoce vyvinuté bytosti, které přišly pomoct s těmito úspěchy, se budou chtít vrátit domů. Po zbytek cesty do cílového místa v páté hustotě bude Země odkázána sama na sebe a tempo vzestupu bude závislé na kolektivním vědomí lidí, které nebude více zahrnovat tyto pokročilé bytosti.
40.Naše milovaná pozemská rodino, život v nepodmíněné lásce je jedinečné štěstí. Naším přáním pro každého z vás je, abyste to co nejdříve také zažili.

14 komentářů:

 1. 41. nikto vám nemôže toľko dať, koľko vám my môžeme sľúbiť, len čakajte a čakajte a čakajte, a halavne plaťte šeky a nefrflite.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. je tam jasně řečeno že nemáme spoléhat na pomoc z venku , i když je nezměrná !!

   Vymazat
 2. tohle vysvětluje mnohé......

  OdpovědětVymazat
 3. http://hledani.gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2012100002

  OdpovědětVymazat
 4. Doufám, že to nebude znít nepokorně, ale chce se mi říct:už se moc těším na nový začátek :-)) Orgonete, díky jako vždy a přeji pohodu nejen pro dnešní den!!! Martina

  OdpovědětVymazat
 5. Hrana na které se pohybujeme je jako ostří žiletky. Chvíli si myslím, že se nic dít nebude a chvíli mám pocit, že vyrovnávání energií probíhá tak intenzivně, že by se z toho točila hlava. Myslím, že kus pravdy na tom je, zažívám v osobním životě neskutečnou bouři, ale zvládám to, a to možná proto, že je nám dodávána energie na zvládnutí právě těchto bouří. Jinak bych nechápal, kde beru sílu na to, co mně potkává, zvládat. Právě toto dodávání je pro nás nevnímatelné a tak v tomto chaosu asi nevnímáme, že spolu s planetou se i my dostáváme někam jinam. Něco mi ve vnitř říká, že je to správný názor. Nikomu nechci vnucovat svůj názor, jen jsem se rozepsal o svých pocitech. Mám za to, že ač to třeba nebude letos, přesto se dočkáme zajímavých událostí. Jsem hrdý na to, že jsem tohoto součástí.

  OdpovědětVymazat
 6. Udržujme společným úsilím vizi nového harmonického bytí, každý z nás vždy byl a je součástí všeho a všech...nesmírně záleží na každém z nás...věřím v láskyplný boží plán s matkou Zemí a vším bytím a tomu, že každý z nás je nezbytnou součástí tohoto plánu.

  OdpovědětVymazat
 7. http://www.youtube.com/watch?v=tcPH7Rv4gZg&feature=related

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dneska je mi z toho Mattheva nějak smutno. Jsem asi už moc unavený a starý.
   Alfa

   Vymazat
  2. .. ale no Alfi, nie sme starí, len trošku unavení sděleními zvonku. :-)) BEd

   Vymazat
 8. kdyby každý udělal kus pro sebe, tak by víc udělal jako jenom četl a snil..co takhle všichni měnit sebe..čistit se..nečekat pomoc zvenčí ale začít sebou..měnit myšlení..cítení..toleranci vůči jiným bytostem..hlavně věřit sobě, milovat se a tak vyzařovat do okolí pohodu a nekupovat to co bylo založení na otroctví, bolesti ale podpořovat to co je vytvořeno láskou, chutí, zájmem...odle mě tohle je naše cesta, né nadávaní, čekaní, burácení...ale přestat podporovat staré, zničující a začít podporovat vše prosperující...kašlat na to co si myslí jiní ale zaměřovat se na změnu sebe a nebát se bát sebou

  OdpovědětVymazat
 9. Kurnik, už sa na seba nemôžem pozerať ! :-ZZZZ Bed


  Malý chlapec přišel ke svému otci a chtěl si s ním hrát. Otec však neměl čas ani náladu. Tak tedy přemýšlel, jak by chlapce zabavil.

  V jednom časopise objevil obrázek s detailním vyobrazením Země. Vytrhl jej a rozstříhal na mnoho malých kousků. Ty podal chlapci a myslel si, že tak složité puzzle jej zabaví na dlouhý čas.

  Chlapec se posadil do rohu a začal skládanku sestavovat dohromady. Po několika minutách přišel k otci a ukázal mu hotový obrázek. Otec tomu nemohl uvěřit a zeptal se jej, jak to dokázal.

  Dítě odpovědělo: "Ále, na zadní straně byl namalovaný člověk. Toho jsem složil dohromady a když byl člověk v pořádku, pak byl v pořádku celý svět."

  OdpovědětVymazat
 10. kdo je to ten Matthew? k channelingum jsem porad nejaky skepticky, existuje nejaky dukaz ze channeling je skutecny fenomen?

  OdpovědětVymazat
 11. ja mam tiez zmiesane myslinky ,nejak ma Matthew nepresvedcil to asi preto ze channelingu velmi neverim

  asgard

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.