3. dubna 2009

Evropský parlament se začal zabývat škodlivostí záření z vysílačů


Dobrá zpráva: v Evropském parlamentu je pár rozumných lidí, kteří jsou ochotni se starat o bezpečnost občanů. Zatím je to jen výzva k jednání, která vznikla na základě rozsáhlých občanských aktivit v západních státech (zejména Španělsko, Francie, Belgie), kde organizace Bioinitiative: Next-Up provádí rozsáhlá měření, informační kampaně a demonstrace týkající se omezení vyzařování střešních i ostatních vyšílačů v dosahu obyvatelstva na 0,6 V/m. Současné měřené evropské hodnoty ozáření veřejnosti se pohybují v řádech 10x až 100x vyšších. Přitom pro bezchybné fungování mobilních telefonů stačí údajně 0,01 V/m... U nás se hluboce mlčí a panelů a bubnů na našich střechách tiše přibývá...

Tisková zpráva Evropského parlamentu, Výbor pro veřejné zdraví, 2. 4. 2009, 12.34


http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/066-53234-091-04-14-911-20090401IPR53233-01-04-2009-2009-false/default_cs.htm

Jak se vyhnout potenciálním rizikům elektromagnetických polí
(Překlad: Orgonet)

Antény a jiná zařízení vydávají elektromagnetická pole by měly být umístěny ve zvláštní vzdálenosti od škol a zdravotnických zařízení, jak praví zpráva iniciativy výboru přijatá ve čtvrtek 2. 4. 2009. Komise by měla dát k dispozici důvěryhodnější informace o účincích vystavení elektromagnetickým polím pro občany, kteří se všeobecně necítí dostatečně informováni o této otázce.

Jak lidské tělo absorbuje elektromagnetickán pole vysílaná různými přístroji, jako je radio, televize, mikrovlnná trouba, mobilní telefon, mobilní vysílače či vedení vysokého napětí?
Pokud Evropská unie stanovila limitní prahy pro vystavení záření na ochranu pracovníků proti účinkům CEM, na základě principu opatrnosti by bylo třeba přijmout taková opatření rovněž pro kategorie obyvatelstva, kterých se to týká, jako lidé žijící v blízkosti zařízení a jejich uživatelé.
Podle zprávy Frédérique Ries, (ADLE, BE) je v obecném zájmu podpořit řešení spočívající v dialogu mezi průmyslovými aktéry, veřejnou správou, vojenskými autoritami a asociacemi občanů, pokud jde o kritéria instalací nových antén GSM nebo vedení vysokého napětí, a zejména zajistit, aby školy, předškolní zařízení, sociální a zdravotnická zařízení byla v určité vzdálenosti od těchto zdrojů záření. Zpráva byla přijata širokou většinou: 559 hlasů pro, 22 hlasů proti, 8 se zdrželo hlasování.

Zlepšit ochranu optimálním rozmístěním věží a vysílačů

Mezi jiným by ochrana osob žijících v blízkosti těchto zařízení měla být brána v úvahu nařízením o „optimálním umístění věží a vysílačů“. Poslanci se domnívají, že množství antén mobilních operátorů a tedy vystavení veřejnosti elektromagnetickým polím by mohlo být redukováno vyhláškou o infrastruktuře operátorů mobilních telefonů.

Bojovat proti nedostatku informací

Většina občanů nemá dojem, že veřejná správa je řádně informuje o opatřeních, jejichž cílem je chránit obyvatelstvo pře elektromagnetickými poli, jak ukazuje nedávno publikovaný průzkum Eurobarometru. V důsledku toho parlamentní komise vyzývá Komisi k zveřejnění map ukazujících vystavení linkám vysokého napětí, telekomunikačních věží a zejména telefonních antén.

Komise je vyzvána, aby přednesla každoroční zprávu o úrovni elektromagnetického záření v Unii, o zdrojích a opatřeních přijatých Unií, aby lépe chránila lidské zdraví a životní prostředí.
Zpráva navrhuje také komisi, ve snaze o politickou a rozpočtovou účinnost, částečné přerozdělení financování obcí a vydání prostředků na studie o elektromagnetických polích, s cílem upozornit mladé Evropany na správné zacházení s mobilními telefony, jako užívání „hands free“, krátké hovory, vypínání telefonu, pokud se nepoužívá – jako např. ve škole, užívání telefonu tam, kde je dobrý příjem. Ve skutečnosti většina evropských občanů, zejména mladých mezi 10 – 20 lety, užívá mobilní telefon jako předmět užitkový, funkční i módní.

Údaje

Speciální průzkum Eurobarometru v r. 2007 ukazuje následující výsledky, pokud jde o zájem občanů o případná zdravotní rizika elektromagnetických polí: 14% se o toˇvůbec nezajímá, 35% se o to příliš nezajímá, 35% se o to dost zajímá a 13% je velmi znepokojeno.
Stejná zpráva učinila závěr, že podle občanů jsou nejvýznamnějším zdrojem elektromagnetického pole vedení vysokého napětí – to se domnívá 37% (na Kypru 81%, v Řecku a Itálii 65%).
80% občanů se necítí informováno, pokud jde o současnou ochranu proti možným zdravotním rizikům elektromagnetických polí.

Evropský parlament vyzývá k publikování výsledků studie Interphone, vědeckého projektu založeného na průzkumu svědeckých případů za účasti 12 zemí celého světa, za účelem zjištění, zda užívání mobilních telefonů je spojeno s rizikem rakoviny. Studie začala v roce 2000, ale její výsledky byly od r. 2006 odloženy.

V červenci 1999 Rada doporučila následující hodnoty pro omezení vystavení elektromagnetickým polím:
1. GSM (900 MHz): 41,25 voltů/m
2. DCS (1 800 MHz): 58,33 voltů/m
3. UMTS (2 100 MHz): 61 V/m

Některé členské státy, jako Řecko, Polsko a Belgie, přijaly přísnější normy pro omezení expozice. V Lucembursku je ochrana 14x větší než v ostatních státech EU: maximální hodnota povolená pro vysílač umístěný v blízkosti obyvatelstva je 3 volty/m.

1 komentář:

 1. a co tohle,proč někdo nezveřejní toto,než zrušíme obyčejné žárovky.Za to by měl někdo nést odpovědnost


  Vysoká radiace z úsporných žárovek


  Další varování z Next-up: napíšu zde stručně obsah videa týkajícího se úsporných žárovek.
  Francouzská novinářka Annie Lobé varuje před užíváním úsporných žárovek

  http://videos.next-up.org/EhsTvNews/Annie_Lobe_LFC_la_verite/26_05_2009.html
  Obsah videa (nejde otitulkovat):

  Mnohé státy uzákonily nebo se chystají uzákonit zákaz obyčejných žárovek a přikázat užívání tzv. úsporných žárovek/zářivek, a to kvůli úspoře elektrické energie.Dokumenty na stránkách Next-up dokazují, že s úsporou to nebude tak slavné: lidé sice zaplatí méně za elektřinu, ale ve svém důsledku zaplatí dvakrát více za jiné druhy energie užívané k vytápění. Samozřejmě to jde z jejich kapsy ... Annie Lobé se zabývá otázkou zdravotní nezávadnosti úsporných žárovek. Uvádí, že na Novém Zélandu právě nový ministr pro energetiku zrušil zákon o povinném užívání těchto "úsporek". Proč asi?Annie ve videu ukazuje měření elektromagnetické radiace Gaussovým měřidlem na obyčejné a úsporné žárovce. Rozsvícená běžná žárovka nevydává žádné záření. Úsporná žárovka vydává záření 25 mG. Annie provedla měření mnoha úsporných žárovek, s výsledky od 10 do 200 mG. Ukazuje, že dle zprávy WHO (Světová zdravotnická organizace) patří elektromagnetické záření mezi možné karcinogeny. V těchto žárovkách je obsažena rtuť, toxický kov, který může uniknout při náhodném rozbití. S těmito žárovkami by se mělo zacházet jako s toxickým odpadem, což mnozí lidé nevědí.Dále tyto žárovky vyzařují i radiofrekvence, a to až 200 V/m. Uzákoněná norma ve Francii je přitom 27 V/m, Takže tyto žárovky vlastně nesplňují zákon. (Požadavek vědecké studie Bioinitiative je pouhých 0,6 V/m.)Annie uvádí příklad z ostrova Guadeloupe, kde v rámci úspory energie byla v roce 2000 provedena rozsáhlá kampaň, na jejímž základě se téměř všechny domácnosti vybavily úspornými žárovkami. Dnes, v roce 2009, má Guadeloupe nejvyšší výskyt rakoviny prostaty na celém světě. Annie vyslovuje hypotézu, že na tom mají vinu právě ony žárovky... Proto radí jediné: NEPOUŽÍVAT!
  Vliv na zdraví mládeže
  Video obsahuje dále informace o tzv. mikrovlnném syndromu - ozáření postihuje prakticky všechny tělesné systémy, zejména mozek. Statistiky sice odhadují, že průměrná délka života bude nadále růst, ale to je možná jen iluze: tyto statistiky jsou založeny na lidech, kteří většinu svého života žili ve zdravém prostředí. To ale neplatí o naší mládeži, která je permanentně ozařována.Ve Francii má mobil 6,3% dětí mezi 8-10 rokem a 25% dětí mezi 10-13 rokem. (Obávám se, že u nás ta procenta jsou daleko větší, podle toho, co vidím mezi dětmi.) 90% mládeže se nikdy neodlučuje od svého mobilu, ani v noci. Mládež nedodržuje zdravotní pravidla o užívání mobilů (ve Francii se doporučuje telefonovat nejdéle 6 minut, celkem denně 20 minut.)
  Závěrečná hypotéza zní, že ZDRAVOTNÍ POTENCIÁL MNOHÝCH MLADÝCH LIDÍ BUDE V 35 LETECH ZCELA VYČERPÁN.

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.