7. dubna 2009

Usnesení Evropského parlamentu o vystavení obyvatelstva EM záření

Přečtěte si usnesení Evropského parlamentu z 2. 4. 2009 (česky). Dobrá zpráva: zatím sice nic konkrétního neustanovili, ale zdá se, že se o uzákonění pravidel dosud živelně expandujícího zhoubného vlnění různé povahy bude skutečně hovořit.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//CS

Aspoň výňatek zde:

Evropský parlament:
1. naléhavě žádá Komisi, aby přezkoumala vědeckou podloženost a přiměřenost limitů elektromagnetického pole stanovených v doporučení 1999/519/ES a podala o tom zprávu Parlamentu; žádá, aby tento přezkum provedl vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika;

2. vyzývá ke zvláštnímu posouzení biologických účinků při hodnocení možného dopadu elektromagnetického záření na zdraví, zejména vzhledem k tomu, že podle některých studií nastávají nejškodlivější účinky při nejnižší úrovni tohoto záření; volá po aktivním výzkumném úsilí na řešení potenciálních zdravotních problémů prostřednictvím rozvoje řešení odstraňujících nebo snižujících pulsační a amplitudovou modulaci přenosových frekvencí;

3. zdůrazňuje, že zároveň s touto změnou evropských norem pro elektromagnetická pole, či jako alternativu k ní by bylo vhodné, aby Komise ve spolupráci s odborníky z členských států a s příslušnými průmyslovými odvětvími (elektrárenskými společnostmi, telefonními operátory a výrobci elektrických spotřebičů, včetně mobilních telefonů) vypracovala přehled dostupných technických řešení, která účinně snižují expozici určitého místa elektromagnetickým polím;

4. konstatuje, že průmyslové subjekty a příslušní správci infrastruktury a příslušné orgány se mohou už nyní zabývat určitými faktory, jako je např. zavádění opatření pro vzdálenost určitého místa a přístrojů vysílajících elektromagnetické vlny nebo výška místa vzhledem k výšce antény a směr vysílače vzhledem k obydlenému místu, a to s cílem uklidnit a lépe chránit osoby žijící v blízkosti těchto zařízení; vyzývá k optimálnímu rozmístění stožárů a vysílačů a dále vyzývá ke společnému využívání takto umístěných stožárů ze strany poskytovatelů, aby se snížil počet nevhodně umístěných stožárů a vysílačů; vyzývá Komisi a členské státy k vypracování odpovídajících pokynů;

5. vyzývá členské státy, regionální a místní úřady, aby vytvořily jediný systém autorizace instalací antén a zesilovačů a včlenily do svých územních plánů také plán umístění antén;

6. apeluje na úřady odpovídající za povolování instalace antén mobilní komunikace, aby ve spolupráci s operátory tohoto odvětví smluvně upravily společné využívání infrastruktur s cílem snížit jejich počet i expozici obyvatelstva působení elektromagnetických polí;

atd., celkem 29 bodů výzev.


Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.