16. dubna 2009

Petice BioInitiative česky


Zde je české znění mezinárodní petice vědeckého konsorcia BioInitiative za ustanovení limitů elektromagnetického záření tak, aby neohrožovaly lidské zdraví. Svým podpisem můžete přispět ke zmenšení celosvětové říše nevědomosti a k rozšíření oblasti zdravého rozumu...

(Pokud nechcete, aby bylo zobrazeno vaše jméno v seznamu, zaškrtnete dole anonymous. Ale čeho se bát?)

Podepsat možno zde: http://petition.next-up.org/sign-petition-uk.htmlChraňte lidské zdraví proti elektromagnetickému záření

Petice


Chraňte se proti rizikům lektromagnetické radiace (EMR) tím, že podpoříte Doporučení organizace Bioinitiative (www.bioinitiative.org) týkající se limitů vystavení tomuto zářeni.

„EMR Policy Institute“ předkládá tuto petici ke schválení doporučení zprávy vědeckého konsorcia BioInitiative. Hledáme podporu dalších organizací, jejichž poslání požaduje odpovědnou zdravotní politiku pro děti, pracující a širokou veřejnoust, jak na pracovišti, tak v místě bydliště. Snažíme se rovněž o schválení od soukromých osob, abychom mohli vyžadouvat přísnější globální zdravotní politiku vůči elektromagnetické radiaci, jak je definováno v dokumentu „Zpráva BioInitiativy: Zdůvodnění veřejných norem vystavení elektromagnetickým polím (EBF a RF) založené na biologických aspektech.“ (« Rapport BioInitiative : Une justification pour des normes publiques d'exposition aux champs électromagnétiques (EBF et RF) basées sur les aspects biologiques ».)

K podpoře této petice Evropská environmentální agentura (AEE) rekapituluje důležitost zprávy BioInitiativy a bezpečnostní opatření vzhledem k doporučeným prahovým hodnotám elektromagnetického záření.


Petice:


My, níže podepsaní, konstatujeme, že současné vládní limity nechrání veřejnost před nepříznivými účinky elektromagnetického vyzařovaní na zdraví. Toto vyzařování pochází ze zařízení jako jsou elektrická vedení, mobilní telefony, bezdrátová internentová zařízení a jejich antény, antény pro vysílání televize a rozhlasu a radarové antény.

Limity vztahující se na tuto formu záření jsou většinou 1 – 4tisíckrát shovívavější, než vyžaduje skutečná ochrana osob proti nepříznivým účinků, na zdraví, jako například: Alzheimerova choroba a jiné neurodegenerativní choroby, problémy reprodukce, potíže se spánkem, učením a pamětí, zmenšení schopnosti buněčné reprodukce, zasahování do imunitního systému, různé druhy rakoviny a elektrohypersensibilita.

Vzhledem k vědeckým důkazům zveřejněným ve „Zprávě BioInitiativy: Zdůvodnění veřejných norem expozice elektromagnetickým polím (EBF a RF) na základě biologických aspektů“ a vzhledem k četným dodatečným publikacím doporučujeme, aby byly ustanoveny následující limity elektromagnetického vyzařování:


1. Extrémně nízké frekvence (EBF nebo ELF). Elektrická vedení, přístroje, vnitřní elektrické kabeláže a další zařízení vyzařující EBF:

A. Obytné domy, školy a zařízení, kde děti tráví mnoho času: 1 miligaus (1 mG) pro nové stavby; veškeré existující prostory přestavět rovněž na 1 miligaus (1 mG).

B. Veškeré ostatní stavby: 2 miligausy (2 mG).

(Veškerá hustota síly polí RF může být vyjádřena v μW/cm2, nebo odpovídající elektrické pole ve V/m, nejsnadněji měřitelným parametrem pro EBF je magnetické pol(Jeden miligaus je jednotka měření síly pole EBF užívaná pro popis magnetického pole přístroje, elektrických vedení atd. Zkratka mG.)


II. Dlouhodobé (kumulované) záření radiofrekvencí (RF):

A. Venkovní pulsační vlny jako např. z antén mobilních operátorů, radarových antén, antén pro vysílání televize a rozhlasu, antén bezdrátového internetu: desetina mikrowattu na centimetr čtvereční, neboli 0,614 voltů na metr (0,1 μW/cm2 neboli 0,614 V/m).

(Hustota síly vyzařování radiofrekvencí (FR) se měří v mikrowattech na centimetr čtvereční nebo ve voltech na metr. Zkratky μW/cm2 a V/m. Vyzařování radiofrekvencí je používáno, hovoříme-li o vysílacích zařízeních, o radarech a bezdrátové telekomunikaci, a dále při popisování radiofrekvencí vyskytujících se v životním prostředí. Ve Spojených Státech a Kanadě je například povoleno množství RF záření u antény mobilního telefonu 1 000 mikrowattů na čtvereční centimetr (1 000μW/cm2 ) pro jisté frekvence užívané v telefonii.)

B. Vyzařování radiofrekvencí (RF) v interiérech, jako mobilní telefony, bezdrátová internetová zařízení a záření, které proniká do budov z vnějších zdrojů: (jedna setina mikrowattu na centimetr čtvereční, neboli 0,194 voltu na metr (0,01 µW/cm² neboli 0,194 V/m).


Obvykle dochází k tomu, že hustota výkonu RF záření vysokofrekvenčního záření vnějšího zdroje, jako například televizí UHF nebo vysílacích antén mobilní telefonie, se zmenšují při průchodu budovami asi desetkrát. Signály nižších frekvencí, jako TV VHF a FM, nejsou tolik zmírňovány jako vyšší frekvence.

Budoucí výzkumy by mohly prokázat, že tyto doporučované úrovně nejsou dostatečně chránící, a proto by zákonodárce měl zůstat otevřen tomu, aby mohly být nadále sníženy na základě nových vědeckých důkazů.


Podpůrná deklarace Evropské agentury životního prostředí:


Zhodnocení každodenních rizik záření z různých zařízení, 17. 9. 2007:

www.eea.europa.eu/highlights/radiation-risk-from-everyday-devices-assessed

Nová zpráva vyzdvihující znepokojení týkající se působení elektromagnetických polí (CEM) na lidské zdraví vyzývá ke zpřísnění bezpečnostních norem pro regulaci vyzařování z mobilních telefonů, elektrických vedení a četných dalších zdrojů záření v každodenním životě. „Zpráva Bioiniciativy: zdůvodnění veřejných norem pro vystavení elektromagnetickým polím (EBF a RF) na základě biologických aspektů“ byla sestavena pracovní skupinou BioInitiativy, což je mezinárodní konsorcium vědců, badatelů a profesionálních politiků z oblasti zdravotnictví. AEE přispěla k této nové zprávě kapitolou z jejich studie, „Pozdní poučení z předčasného zjištění: princip ochrany 1896-2000“.

Studie AEE prochází historická fakta o rizicích pro veřejnost a životní prostředí, jako azbest, benzen a PCB, od prvních vědeckých zjištění možných následků až po opatření ochrany a prevence. Připravují se studie o nebezpečí tabáku a olova v benzínu.

I když AEE nekoná specifickou expertízu v CEM, studie případů veřejných rizik analyzované v této publikaci ukazují, že vystavení škodlivým okolnostem mohou být značná, dříve než se dojde k důkazům o dlouhodobé škodlivosti, jakožto i k biologickému pochopení způsobu, jímž dochází ke škodám.

„V minulostí existovaly četné případy zanedbání principu prevence, které vedly k vážným důsledkům, často nezvratným, na zdraví a životním prostředí. Vhodná a přiměřená opatření k prevenci zavedená již nyní pro zamezení pravděpodobným a potenciálně závažným škodám CEM na zdraví se ukáží v budoucnosti jako rozumná a moudrá. Musíme si uvědomit, že opatrnost je jedním z principů environmentální politiky Evropské unie,“ říká profesorka Jacqueline McGlade, výkonná ředitelka AEE.

Podle vědecké pracovní skupiny BioInitiative jsou současné důkazy, i když omezené, dostatečně solidní, aby zpochybnily vědecký podklad současných limitů expozice REM.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.