27. ledna 2012

Kam zmizela ze světa všechna volná energie?

Díky čtenáři! Je vhodný čas přečíst si pěkný srozumitelný článek o volné energii (v překladu pana Kopeckého), abychom se nebáli, že jsme závislí na tradičních energetických zdrojích, v nichž je základ moci Illuminátů ... Nejsme závislí, všechno už je vynalezeno a připraveno být lidstvu k dispozici - jen to musíme požadovat!!!

Převzato z: http://kopecky.rtyne.net/new_energy/lindemann.htm


Kam zmizela ze světa všechna volná energie?

Rozšíření funkčních technologií pro výrobu volné energie brání bohaté elity, vlády, podvodní vynálezci a šarlatáni, stejně jako nevědomá veřejnost.

Extracted from Nexus Magazine, Volume 8, Number 4
From our web page at: http://www.nexusmagazine.com/
©2001 by Peter Lindemann, DSc
Website: http://www.free-energy.cc/

Na konci 80. let 19. století obchodní katalogy elektrotechnických firem předpovídaly "volnou elektřinu" v blízké budoucnosti. Neuvěřitelné objevy o povaze elektřiny byly na denním pořádku. Nikola Tesla demonstroval "bezdrátové osvětlení" a další divy spojené s vysokofrekvenčními proudy. Bylo takové vzrušení z budoucnosti jako nikdy předtím.

Během 20 let měly být automobily, letadla, biografy, hudební záznamy, telefony, rozhlas a praktické kamery. Viktoriánský věk připravoval cestu pro příchod něčeho absolutně nového. Poprvé v dějinách byli obyčejní lidé povzbuzováni, aby v duchu viděli utopickou budoucnost naplněnou hojnou moderní dopravou a komunikacemi, stejně jako novými pracovními příležitostmi, bydlením a potravou pro všechny. Nemoci a chudoba měly být jednou pro vždy vymýceny. Život se zlepšoval a v té době každý mohl dostat svůj "kus koláče".

Co se tedy stalo? Kam se poděly uprostřed této technologické exploze všechny energetické objevy? Bylo všechno toto vzrušení z "volné elektřiny", k němuž došlo před začátkem 20. století, jen zbožným přáním, jež "skutečná věda" nakonec vyvrátila?

 SOUČASNÝ STAV TECHNOLOGIE

Odpověď na tuto otázku zní "NE". Opak je pravdou. Byly vyvinuty velkolepé technologie spolu s významnými objevy. Od té doby bylo vyvinuto mnoho metod pro výrobu obrovského množství energie za extrémně nízkou cenu. Žádná z těchto technologií však nebyla rozšířena na "otevřený" spotřební trh jako komerční výrobek. Proč k tomu nedošlo, o tom si něco stručně povíme.

Ale nejdříve bych chtěl vyjmenovat několik technologií "volné energie", o jejichž existenci v současné době vím, a které byly nade vší pochybnost prokázány. Společným rysem těchto objevů je, že všechny používají malé množství jedné formy energie k řízení nebo uvolnění velkého množství energie jiného druhu. Mnoho z nich nějakým způsobem čerpá všudypřítomnou energii éteru -- zdroj energie, který "moderní" věda obyčejně ignoruje.

1. Zářivá energie

Zesilovací vysílač Nikoly Tesly, zařízení T. Henry Moraye, EMA motor Edwina Graye a stroj Testatika Paula Baumanna, všechny tyto stroje využívají "zářivou energii". Tato přírodní forma energie (mylně nazývaná "statická" elektřina) může být čerpána přímo z ovzduší nebo získávána z obyčejné elektřiny metodou nazývanou "rozdělení na části". Zářivá energie může vykonávat stejné divy jako obyčejná elektřina, ale za cenu menší než 1% ceny elektřiny. Nechová se přesně stejně jako elektřina a to přispívá k tomu, že ji vědecká komunita správně nepochopila. Komunita Methernitha ve Švýcarsku má v současné době pět nebo šest funkčních modelů samochodných zařízení, které čerpají tuto energii.

2. Motory poháněné permanentními motory
Dr. Robert Adams (Nový Zéland) vyvinul úžasné konstrukce elektrických motorů, generátorů a ohřívačů, které využívají permanentní magnety. Jedno takové zařízení odebírá 100 wattů elektřiny ze zdroje, generuje 100 wattů k dobíjení zdroje a produkuje více než 140 BTU (British Thermal Unit=britská tepelná jednotka) tepla během dvou minut!Dr. Tom Bearden (USA) má dva funkční modely elektrického transformátoru poháněného permanentními magnety. Používá elektrický vstup 6 wattů k řízení cesty magnetického pole pocházejícího z permanentního magnetu. Magnetické pole je pouštěno střídavě do jedné a potom do druhé výstupní cívky velkou rychlostí. Tímto způsobem je zařízení schopno dodávat 96 wattů elektrické energie do zátěže bez pohyblivých prvků. Bearden toto zařízení nazývá Motionless Electromagnetic Generator, nebo MEG. Jean-Louis Naudin zhotovil ve Francii kopii Beardenova přístroje. Principy tohoto přístroje poprvé zveřejnil Frank Richardson (USA) v roce 1978.

Troy Reed (USA) má fungující model speciálního magnetizovaného ventilátoru, který během rotace vyvíjí teplo. Zařízení odebírá přesně stejné množství energie k rotaci ventilátoru, ať generuje teplo nebo ne.

Kromě toho existuje mnoho vynálezců mechanismů, které produkují kroutící moment s použitím pouze permanentních magnetů (viz magnetický motor Howarda Johnsona - pozn. překl.).

3. Mechanické ohřívače

Existují dvě třídy strojů, které transformují malé množství mechanické energie do velkého množství tepla. Nejlepší z těchto čistě mechanických konstrukcí jsou rotující válcové systémy navržené Frenettem a Perkinsem (USA). V těchto strojích jeden válec rotuje uvnitř jiného válce s mezerou 1/8 palce mezi oběma válci. Prostor mezi válci je naplněn kapalinou jako je voda nebo olej a toto "pracovní médium" se vlivem rotace vnitřního válce zahřívá.

Další metoda používá magnety namontované na kole, které produkují velké vířivé proudy v desce z hliníku a způsobují, že se deska rychle zahřívá. Tyto magnetické ohřívače demonstrovali Muller (Kanada), Adams (NZ) a Reed (USA). Všechny tyto systémy jsou schopny produkovat 10-krát více tepla než standardní metody používající stejné množství energie na vstupu.

4. Super-účinná elektrolýza

Vodu lze rozložit na vodík a kyslík s použitím elektřiny. Standardní učebnice chemie tvrdí, že tento proces vyžaduje více energie než může být získáno zpět, když tyto plyny rekombinují. Toto je pravda pouze za nejhorších podmínek. Když je na vodu působeno její vlastní molekulární frekvencí, s použitím systému, který vyvinul Stan Meyer (USA) a opět nedávno firma Xogen Power, Inc., tato se rozkládá na vodík a kyslík pomocí velmi malého množství elektrického proudu. Také s použitím různých elektrolytů se mění účinnost procesu velmi dramaticky. Je také známo, že jisté geometrické struktury a povrchy fungují lépe než jiné. Důsledkem je, že je možné vyrobit neomezené množství vodíkového paliva k pohonu motorů (jako ve vašem autě) za cenu vody.

Ještě úžasnější je fakt, že v roce 1957 byla Freedmanem (USA) patentována speciální slitina kovů, která spontánně rozkládá vodu na vodík a kyslík bez elektrického vstupu a bez působení jakýchkoli chemických změn v samotném kovu. To znamená, že tato speciální kovová slitina může vyrábět vodík z vody, zadarmo, navždy.

5. Implozivní/vírové motory

Všechny průmyslově vyráběné motory používají uvolňování tepla, které způsobuje rozpínání a zvyšování tlaku, ke konání práce, jako ve vašem autě. Příroda používá opačný proces ochlazování, které způsobuje sání a podtlak, ke konání práce, jako v tornádu.

Viktor Schauberger (Rakousko) byl první, kdo ve 30. a 40. letech 20. století vyrobil fungující modely implozivních motorů. Callum Coats obšírně popsal Schaubergerovu práci ve své knize Living Energies a nato řada výzkumníků postavila fungující modely implozivních motorů. Jedná se o motory, které produkují mechanickou práci z energie vakua. Existují také mnohem jednodušší konstrukce, které používají pohybu víru k čerpání energie z gravitačních a odstředivých sil a produkují nepřetržitý pohyb v kapalině.

6. Technologie studené fúze

V březnu 1989 dva chemici Martin Fleischmann a Stanley Pons z Brigham Young University, Utah (USA), oznámili, že vyvolali atomovou fúzní reakci v jednoduchém stolním zařízení. Tato tvrzení byla během šesti měsíců "demaskována" a veřejnost ztratila zájem.
Přesto je studená fúze velmi reálná. Nejenže byl opakovaně dokumentován nadbytek tepla, ale také atomová transmutace prvků pomocí malého množství energie, zahrnující tucty různých reakcí! Tato technologie může s konečnou platností produkovat levnou energii a desítky dalších důležitých průmyslových procesů.

7. Tepelná čerpadla a sluneční energie

Lednička ve vaší kuchyni je jediný "stroj na volnou energii", který v současné době vlastníte. Je to tepelné čerpadlo poháněné elektřinou. Používá jeden díl energie jednoho druhu (elektřina) k vyvolání tří dílů jiné energie (teplo). To dává účinnost 300%. Vaše lednička používá jeden díl elektřiny k pumpování tří dílů tepla z vnitřku ledničky do vnějšího prostoru. Toto je typické použití této technologie, ale je to nejhorší možný způsob využití této technologie. Dále si řekneme, proč.

Tepelné čerpadlo čerpá teplo ze "zdroje" tepla na místo, které se má vytápět. "Zdroj" tepla by měl zřejmě být horký a místo, které vytápíme by mělo být chladné, aby zařízení řádně fungovalo. V ledničce je tomu přesně naopak. "Zdroj" tepla je uvnitř lednice a je chladný a vytápěné místo je teplejší než "zdroj" tepla. To je důvod, proč je účinnost ledničky ve vaší kuchyni nízká. To ale neplatí pro všechna tepelná čerpadla.

Účinnost 800 až 1000 procent je snadno dosažitelná u tepelných čerpadel ve spojení se slunečními kolektory. U tohoto systému tepelné čerpadlo čerpá teplo ze slunečního kolektoru a odevzdává je do velkého podzemního absorbéru, který zůstává na teplotě 55°F (12.78°C); mechanická energie je získávána při přenosu tepla. Tento proces je ekvivalentní parní turbíně, která získává mechanickou energii mezi kotlem a kondenzátorem, s tím rozdílem, že používá médium, které "vře" při mnohem nižší teplotě než voda. Jeden takový systém testovaný v 70. letech produkoval 350 hp (měřeno na dynamometru), ve speciálně konstruovaném motoru, který byl napájen energií ze slunečního kolektoru o ploše pouhých 100 čtverečních stop. (Toto není systém, který prosazuje Dennis Lee.) Množství energie k pohonu kompresoru bylo menší než 20 hp, takže systém produkoval 17krát víc energie než spotřeboval! Mohl zásobovat energií menší čtvrť ze slunečního kolektoru, který se vejde na střechu chaty, s použitím stejné technologie, která uchovává v chladu potraviny ve vaší kuchyni.

V současné době existuje průmyslový systém tepelných čerpadel postavený severně od Kona, Hawaii, který generuje elektřinu z tepelných rozdílů vody v oceánu.
Existují tucty dalších systémů, o nichž jsem se nezmiňoval, a mnoho z nich je životaschopných a dobře prověřených, stejně jako ten, který jsem před chvílí popisoval.
Ale tento krátký výčet je dostatečně dlouhý na to, aby bylo zřejmé, že technologie volné energie je zde, nyní. Nabízí světu nadbytek čisté energie pro každého, kdekoli.
Nyní je možné zastavit produkci "skleníkových plynů" a odstavit všechny jaderné elektrárny. Můžeme nyní odsolit neomezené množství mořské vody za přijatelnou cenu a dopravit pitnou vodu do nejodlehlejších oblastí. Náklady na dopravu a výrobu čehokoli mohou dramaticky klesnout. Potraviny mohou být pěstovány i v zimě ve vyhřívaných sklenících, kdekoli.
Všechny tyto divy, které mohou život na této planetě učinit mnohem snazším a lepším pro každého, jsou již desítky let odkládány. Proč? Jakým účelům slouží toto odkládání?

NEVIDITELNÍ NEPŘÁTELÉ TECHNOLOGIE VOLNÉ ENERGIE

Existují čtyři gigantické síly, které spolupůsobí při vytváření této situace. Dá se říci, že zde je a bylo "spiknutí" za účelem potlačení této technologie a vede k pouze povrchnímu pochopení světa a klade vinu za toto zcela mimo nás. Naše ochota zůstat nevědomí a nečinní tváří v tvář této situaci byla vždy dvěma složkami této síly vykládána jako "mlčící souhlas".

Jaké jsou, vedle "nepožadující veřejnosti", ty další síly bránící dostupnosti technologie volné energie?

1. Peněžní monopol

Ve standardní ekonomické teorii existují tři třídy průmyslu: kapitál, zboží a služby. Uvnitř první třídy, kapitálu, existují tři podtřídy: přírodní zdroje, měna a úvěry. Přírodní zdroje se týkají surovin (jako třeba zlatý důl) a zdrojů energie (například ropný vrt nebo přehrada vodní elektrárny). Měna se vztahuje k tištění papírových "peněz" a ražbě mincí; tyto funkce jsou obvykle v kompetenci vlády. Úvěr se týká půjčování peněz na úrok a rozšiřování ekonomické hodnoty prostřednictvím vkladů, které slouží k půjčkám na úrok. Z toho lze snadno pochopit, že funkce energie ve společnosti je stejná jako funkce zlata, funkce tištění peněz vládou nebo funkce vydávání úvěrů bankou.

Ve Spojených státech a ve většině dalších zemí světa existuje "peněžní monopol". Můžu "svobodně" vydělat tolik peněz, kolik chci, ale budu nucen platit pouze bankovkami Federální rezervy (FED). Nemůžu například platit zlatem nebo jinou formou "peněz". Tento peněžní monopol je výhradně v rukou malého počtu soukromých akciových bank a tyto banky vlastní nejbohatší rodiny světa. Mají v plánu nakonec kontrolovat 100 procent všech kapitálových zdrojů světa a tím kontrolovat život každého pomocí dostupnosti (nebo nedostupnosti) všeho zboží a služeb. Nezávislý zdroj bohatství (zařízení na volnou energii) v rukou každé osoby na světě by navždy zhatil jejich plány na ovládnutí světa. Proč je tomu tak, je evidentní.

V současné době může být ekonomika buď zpomalena nebo zrychlena zvýšenín nebo snížením úrokových sazeb. Kdyby však byl do ekonomiky zaveden nový zdroj kapitálu (energie) a každý podnik nebo osoba by mohla zvýšit svůj kapitál bez vypůjčení z banky, tato regulační funkce úrokové míry by prostě přestala mít stejný efekt. Volná energie mění hodnotu peněz. Nejbohatší rodiny a poskytovatelé úvěrů nechtějí žádnou konkurenci. Je to jednoduché. Chtějí udržovat svou monopolní kontrolu nad vydáváním peněz. Pro ně volná energie není něco, co je třeba potlačovat, ta musí být permanentně zakázána!

A tak nejbohatší rodiny a jejich centrální bankovní instituce jsou první silou, která se snaží zabránit dostupnosti technologie volné energie pro veřejnost. Jejich motivací je domnělé "božské právo vládnout", chamtivost a jejich neukojitelná touha mít všechno pod kontrolou. Mezi zbraně, které v boji proti volné energii používají, patří zastrašování, vyjádření "odborníků", skupování a dávání "k ledu" technologií, vraždy vynálezců, pomluvy a špinění, žhářství a široká škála finančních pobídek a zábran pro manipulaci potenciálních stoupenců. Také podporují všeobecné přijetí vědecké teorie, která tvrdí, že volná energie není možná (zákony termodynamiky).

2. Národní vlády

Druhou silou, která brání rozšíření technologie volné energie, jsou národní vlády. Zde se problém netýká ani tak tištění měny, týká se spíš udržování "národní bezpečnosti".Faktem je, že pro stát je okolní svět je džunglí a lidi je nutné považovat za velmi kruté, nepoctivé a zákeřné. Funkcí státu je poskytnout "společnou obranu". Z toho důvodu byly exekutivou zplnomocněny "policejní síly" k vynucování "vlády zákona". Většina z nás, kteří se podřizují vládě zákona, to dělá proto, že věří, že je to správná věc a že je to pro její dobro. Najde se však vždy několik jednotlivců, kteří věří, že v jejich zájmu není dobrovolně se podřizovat všeobecně přijímanému společenskému pořádku. Tito lidé vyvíjejí činnost, která je v rozporu se zákonem a jsou považováni za psance, zločince, podvratné živly, vlastizrádce, revolucionáře nebo teroristy.

Většina národních vlád metodou pokusů a omylů zjistila, že jediná zahraniční politika, která funguje je politika zvaná "oko za oko, zub za zub". V praxi to znamená, že jeden stát zachází s jiným státem tak, jak dotyčný stát zachází s ním. Vláda se nestále snaží manévrovat tak, aby se ve světových záležitostech dostala do pozice vlivu a "nejsilnější" strana vyhrává! V ekonomice se to nazývá "zlaté pravidlo", které praví, že "ten, kdo má zlato, určuje pravidla hry". V politice je to stejné, ale je v tom více darwinismu. Jednoduše řečeno, přežívá ten "nejschopnější".

V politice však "nejschopnější" znamená nejsilnější stranu, která je však také ochotna bojovat nejšpinavějšími prostředky. Používají se absolutně všechny dostupné prostředky k udržování výhody nad "protivníkem" a za "protivníka" je považován každý bez ohledu na to, zda je to přítel, nebo nepřítel. Mezi tyto prostředky patří hrubé psychologické pózování, lhaní, podvody, špionáž, loupeže, atentáty na světové vůdce, provokování válek, uzavírání a rušení spojenectví, dohody, zahraniční pomoc a přítomnost vojenských sil všude, kde je to možné.

Ať se nám to líbí nebo ne, je to psychologická a skutečná aréna, v níž národní vlády působí. Žádná národní vláda neudělá nic, co protivníkovi poskytne zadarmo výhodu. Nikdy! To by byla národní sebevražda. Jakákoli aktivita kteréhokoli jednotlivce, uvnitř státu nebo mimo stát, která může být interpretována jako poskytnutí výhody protivníkovi, bude považována za hrozbu "národní bezpečnosti". Vždy!Technologie volné energie je pro národní vládu nejhorší noční můrou! Kdyby byla technologie volné energie otevřeně uznána, podnítila by neomezené závody ve zbrojení mezi všemi státy o světovou nadvládu. Přemýšlejte o tom. Myslíte si, že by se Japonsko necítilo ohroženo, kdyby Čína získala volnou energii? Myslíte si, že by Izrael nečinně přihlížel, kdyby Irák získal volnou energii? Myslíte si, že by Indie dovolila Pakistánu vyvinout technologii volné energie? Myslíte si, že by se USA nepokusily zastavit Usámu bin Ládina při získávání volné energie?

Neomezená dostupnost energie by za současného stavu věcí na této planetě nevyhnutelně vedla k přeskupení "rovnováhy sil". To by mohlo vést k totální válce s cílem zabránit "tomu druhému" získat výhodu neomezeného bohatství a moci. Každý ji bude chtít mít a zároveň bude chtít zabránit každému dalšímu, aby ji získal.A tak národní vlády jsou druhou silou bránící rozšíření technologie volné energie. Její motivací je "pud sebezáchovy". Tento pud sebezáchovy působí na třech úrovních: za prvé, neposkytnout nepřiměřenou výhodu vnějšímu nepříteli; za druhé, zabránit individuálním akcím (anarchii), které by byly schopny efektivně čelit oficiálním policejním silám uvnitř země; a za třetí, snaha o zachování toku příjmů odvozeného zezdanění v současné době používaných energetických zdrojů.

Mezi jejich zbraně patří zabránění vydávání patentů, které by mohly ohrožovat národní bezpečnost a legální a ilegální týrání vynálezců obviňováním ze spáchání trestného činu, daňovými audity, hrozbami, odposloucháváním telefonu, uvězněním, žhářstvím, ukradením majetku během přepravy a spoustou dalších hrozeb, které znemožňují podnikání v oblasti volné energie.

3. Podvody a nepoctivost v hnutí volné energie
Třetí silou, která odkládá dostupnost technologie volné energie se skládá ze skupin oklamaných vynálezců, vyložených šarlatánů a podvodníků. Na periferii neobyčejných vědeckých objevů, které tvoří reálné technologie volné energie leží stínový svět nevysvětlitelných anomálií, okrajových vynálezů a bezohledných spekulantů. První dvě síly permanentně používají média, aby upozorňovaly na nejhorší příklady z této skupiny, aby odvrátily pozornost veřejnosti a zdiskreditovaly skutečné objevy tím, že je spojí se zřejmými podvody.

Během období delšího než 100 let se vynořily tucty příběhů o neobvyklých vynálezech. Některé z těchto myšlenek natolik zaujaly představivost veřejnosti, že mytologie o těchto systémech je dodnes živá. Okamžitě se nám vybaví jména jako Keely, Hubbard, Coler a Hendershot. Za těmito jmény mohou být reálné technologie, ale veřejnost jednoduše nemá k dispozici dostatek údajů, aby bylo možné je posoudit. Tato jména zůstanou spojena s mytologií o volné energii, avšak jsou citováni "odborníky" jako příklady podvodníků. Ale myšlenka čerpání volné energie je velmi hluboko zakořeněna v lidském podvědomí.

Avšak někteří vynálezci s okrajovými technologiemi, kteří demonstrují užitečné anomálie, přehánějí význam svých vynálezů a svou vlastní důležitost. Kombinace "zlaté horečky" a "mesiášského komplexu" zcela zkreslují jejich příspěvek vědě. Kdyby pokračovali ve výzkumu, mohl by přinést slibné výsledky. Místo toho však začínají vydávat své nadšení za fakta a jejich vědecká práce tím značně trpí. Existuje mocné a zákeřné pokušení, které může pokřivit jejich osobnost, pokud uvěří, že "svět spočívá na jejich ramenou" nebo že jsou "spasitelé" světa.

Podivné věci se také stávají lidem, když si myslí, že se mohou stát extrémně bohatými. Vyžaduje obrovskou duchovní disciplínu zůstat objektivní a skromný v přítomnosti fungujícího stroje na volnou energii. Psychika mnoha vynálezců se stane nestabilní, pokud uvěří, že mají stroj na volnou energii. Se zhoršujícím se stavem vědy se u některých vynálezců vyvine "komplex pronásledování", který je učiní velmi defenzivními a nepřístupnými. Tento proces jim může zabránit vyvinout skutečný stroj na volnou energii a velmi posiluje mytologii o podvodu.

Potom jsou zde vyložení podvodníci. Posledních 15 let působí v USA jedna osoba, která povýšila techniku podvodů ve volné energii na profesionální úroveň. Vydělal více než 100 milionů amerických dolarů, ve státě Washington mu bylo soudně zakázáno podnikání, v Kalifornii byl uvězněn a přesto podniká dál. Neustále hovoří o variacích jednoho ze skutečných systémů volné energie, prodává lidem myšlenku, že tyto systémy brzy dostanou, ale nakonec jim prodá pouze propagační informaci, která neposkytuje žádná reálná data o samotném energetickém systému. Nemilosrdně kořistí na křesťanských a patriotických komunitách v USA a je stále silnější.

Současný podvod této osoby spočívá v tom, že stovky tisíc lidí podepíšou smlouvu, na jejímž základě jim má být nainstalován stroj na volnou energii. Na oplátku za to, že si nechají nainstalovat ve svém domě generátor na volnou energii, dostanou zdarma elektřinu a jeho společnost bude prodávat přebytek energie zpět do sítě. Lidé se nechají přesvědčit, že dostanou zdarma elektřinu bez jakýchkoli nákladů a ochotně kupují video, které pomůže oklamat také jejich přátele. Jakmile pochopíte, jakou moc a motivaci mají první dvě síly, o nichž jsem hovořil, je zřejmé, že "podnikatelský plán" této osoby nemůže být uskutečněn. Tato osoba pravděpodobně udělala hnutí volné energie v USA více škody než kterákoli jiná síla tím, že zničila důvěru lidí v tuto technologii.

A tak třetí silou, která odkládá dostupnost technologie volné energie pro veřejnost jsou podvody a nepoctivost v hnutí samotném. Motivací je megalomanství, chamtivost, touha po moci nad ostatními a falešné představy o vlastní důležitosti. Zbraněmi, které používají jsou lži, podvodné jednání, lákání nízkými cenami, sebeklam a nevědomost v kombinaci s pavědou.

4. Nepožadující veřejnost

Čtvrtou silou, která odkládá dostupnost technologie volné energie pro veřejnost je samotná veřejnost. Lze snadno vidět, jak nízká a opovrženíhodná je motivace ostatních sil, ale tato motivace je také hluboko zakořeněna ve většině z nás.Nechováme v mysli potají - podobně jako nejbohatší rodiny – iluze o své nadřazenosti a nechceme ovládat druhé, místo abychom se snažili ovládat sebe? Dále, nenechali bychom se koupit, kdyby cena byla dostatečně vysoká – řekněme milion dolarů? Nebo, podobně jako vlády, nechce si každý z nás zajistit své vlastní přežití? Kdybychom se ocitli uprostřed hořícího divadla plného lidí, nezachvátila by nás panika a neodstrkovali bychom všechny slabší lidi z cesty v šíleném chvatu ke dveřím? Nebo, podobně jako podvedení vynálezci, nevyměnili bychom nepohodlná fakta za pohodlnou iluzi? A nemyslíme raději na sebe než na jiné? Nebo nebojíme se stále neznámého, dokonce i tehdy, když slibuje velkou odměnu?

Sami vidíte, že všechny čtyři síly jsou jen různé aspekty stejného procesu, působícího na různých úrovních společnosti. Existuje jediná síla, která zabraňuje dostupnosti technologie volné energie, a tou je neduchovně motivované chování lidského zvířete. Podle poslední analýzy je technologie volné energie vnější manifestací Boží Hojnosti. Je to motor ekonomiky osvícené společnosti, kde se lidé dobrovolně chovají zdvořile a civilizovaně k sobě navzájem, kde každý člen společnosti má vše, co potřebuje, a nebaží po tom, co má jeho soused, kde válka a fyzické násilí je společensky nepřijatelným chováním a kde rozdíly mezi lidmi jsou přinejmenším tolerovány, pokud nejsou přijímány s radostí.

Objevení se technologie volné energie pro veřejnost je úsvitem skutečně civilizovaného věku. Je to epochální událost v lidské historii. Nikdo si ji nemůže "připsat" ve svůj prospěch. Nikdo na ní nemůže zbohatnout. Nikdo nemůže pomoci ní vládnout světu. Jednoduše je to dar od Boha. Nutí nás přijmout zodpovědnost za své skutky a také k sebekázni a sebekontrole, pokud to je třeba. Svět tak, jak je dnes uspořádán, nemůže vlastnit technologii volné energie, dokud nedojde k jeho úplné transformaci do něčeho jiného. Tato "civilizace" dosáhla vrcholu svého vývoje, protože zasela semeno své vlastní transformace. Nezduchovnělým lidským zvířatům nemůže být svěřena volná energie. Budou dělat pouze to, co vždy dělala, což je nemilosrdně získat výhodu nad druhými nebo se navzájem pozabíjet.

Pokud se vrátíte v čase zpět a přečtete si Atlas Shrugged (1957) od Ayna Randa nebo zprávu Římského klubu The Limits To Growth (1972), bude vám zřejmé, že nejbohatší rodiny toto chápou už řadu desítek let. Jejich plánem je žít ve "světě volné energie", ale navždy zmrazit zbytek populace. Ale to není nic nového. Panstvo vždy považovalo obecnou populaci (nás) za své poddané. Co je nového, je, že vy a já nyní spolu komunikujeme mnohem lépe než kdykoli v minulosti. Internet nabízí nám, čtvrté síle, příležitost překonat kombinované úsilí ostatních sil, které brání rozšíření technologie volné energie.

PŘÍLEŽITOST PRO SPRAVEDLIVOU SPOLEČNOST
Nyní se děje to, že vynálezci publikují výsledky své práce místo toho, aby si je nechali patentovat a udržovali je v tajnosti. Stále více lidí "prozrazuje" informace o těchto technologiích ve svých knihách, videích a na svých webových stránkách. Přestože je na internetu dosud velký podíl neužitečných informací o volné energii, dostupnost dobrých informací se rychle zvyšuje. Přesvědčte se o tom a projděte si seznam webových stránek a ostatních zdrojů na konci tohoto článku.

Je nutné, abyste začali sbírat všechny informace, které můžete, o reálných systémech volné energie. Důvod k tomu je prostý. První dvě síly nikdy nedovolí vynálezci nebo firmě postavit a prodat vám stroj na volnou energii! Jedinou cestou, jak ho získat, je, když si ho postavíte sami (nebo máte přítele, který vám ho postaví). Přesně toto tisíce lidí v tichosti již začínají dělat. Můžete mít pocit, že se k tomuto úkolu vůbec nehodíte, ale nyní začněte sbírat informace. Můžete být článkem řetězu událostí pro blaho ostatních. Zaměřte se na to, co nyní můžete udělat, ne na to, kolik toho je třeba ještě vykonat. V době, kdy čtete tyto řádky, malé soukromé výzkumné skupiny pracují na detailech. Mnoho z nich je rozhodnuto své výsledky zveřejnit na internetu.

My všichni tvoříme čtvrtou sílu. Pokud povstaneme a odmítneme zůstat nevědomými a nečinnými, můžeme změnit směr dějin. Je to souhrn našeho spojeného úsilí, co může změnit svět. Jedině masová činnost, která představuje naši solidaritu, může vytvořit svět, jaký chceme. Ostatní tři síly nám nepomohou postavit elektrárnu, která nepotřebuje palivo, do našeho sklepa. Ty nám nepomohou osvobodit se od jejich manipulací.Nicméně, technologie volné energie je zde. Je skutečná a změní vše ve způsobu našeho života, práce a změní i vztahy mezi lidmi. Podle poslední analýzy technologie volné energie činí chamtivost a strach o přežití překonanými. Ale, jako ve všech cvičeních duchovní víry, musíme nejdříve projevit štědrost a víru v naše vlastní životy.

Zdroj volné energie je uvnitř nás. Je to ono vzrušení z našeho svobodného sebevyjádření. Je to naše duchovně vedená intuice vyjadřující se bez vyrušování, zastrašování nebo manipulace. Je to naše otevřenost srdce. Technologie volné energie ideálně podpírá spravedlivou společnost, kde každý má dostatek potravy, oblečení, přístřeší, vlastní cenu a volný čas k hledání vyššího duchovního významu života. Nestojí za to odložit svůj vlastní strach a začít vytvářet tuto budoucnost pro děti našich dětí?

Technologie volné energie je zde. Je zde už desítky let. Komunikační technologie a internet roztrhly závoj tajemství o této pozoruhodné skutečnosti. Lidé na celém světě začínají stavět přístroje na volnou energii pro svou potřebu. Bankéři a vlády nechtějí, aby se to dělo, ale nedokážou to zastavit. V blízké budoucnosti bude použita strašlivá hospodářská nestabilita a války, aby se lidé nemohli připojit k hnutí volné energie. Hlavní média nebudou vůbec zaznamenávat, co se na tomto poli děje. Bude jednoduše oznámeno, že tam a tam vypukla válka nebo občanská válka a "mírová" vojska OSN budou okupovat stále více zemí.

Západní společnost se pohybuje po spirále dolů k sebezničení kvůli akumulovaným účinkům dlouho trvající chamtivosti a korupce. Všeobecná dostupnost technologie volné energie nemůže tento trend zastavit. Může ho jenom posílit. Avšak pokud máte zařízení na volnou energii, můžete mít lepší pozici pro přežití politické/společenské/ekonomické přeměny, která je v proudu. Žádná národní vláda tento proces nepřežije. Otázkou je, kdo nakonec získá kontrolu nad vynořující se Světovou vládou: první síla nebo čtvrtá síla?

Poslední Velká válka je téměř na dosah. Semeno je již zaseto. Po ní přijde začátek skutečné civilizace. Někteří z nás, kteří odmítnou bojovat, přežijí a uvidí úsvit světa volné energie. Vyzývám vás, abyste byli mezi těmi, kdo se o to pokusí.

O autorovi

Peter Lindemann, DSc, se o volnou energii začal zajímat v roce 1973, kdy začal studovat dílo Edwina Graye. Do roku 1981 vyvinul své vlastní systémy volné energie založené na proměnné reluktanci generátorů a konstrukcích pulzních motorů. V 80. letech spolupracoval s Brucem DePalmou a Ericem Dollardem. V roce 1988 vstoupil do výboru nadace Borderland Sciences Research, kde sloužil do roku 1999. Během tohoto období napsal více než 20 článků pro The Journal of Borderland Research (Časopis pro výzkum hraničních věd).

Dr. Lindemann je vůdčí autoritou v praktických aplikacích technologie éteru a studené elektřiny. V současné době je výzkumným spolupracovníkem Dr. Roberta Adamse z Nového Zélandu a blízkým spolupracovníkem Trevora Jamese Constabla v USA. Je také ředitelem výzkumu firmy Clear Tech, Inc. V USA.Dr Lindemann's book, The Free Energy Secrets of Cold Electricity, is reviewed in this issue; the companion video was reviewed last issue (8/03). Both are available from Clear Tech, Inc., http://www.free-energy.cc/, and Adventures Unlimited, http://www.adventuresunlimitedpress.com,/ in the USA.


Resources: BooksĄ Adams, Robert, DSc, Applied Modern 20th Century Aether Science, Aethmogen Technologies, Whakatane, New Zealand, special update 2001, 2nd edition.
Ą Aspden, Harold, Dr, Modern Aether Science, Sabberton, UK, 1972.
Ą Coats, Callum, Living Energies, Gateway Books, UK, 1996.
Ą Lindemann, Peter, DSc, The Free Energy Secrets of Cold Electricity, Clear Tech, Inc., USA, 2001.
Ą Manning, Jeane, The Coming Energy Revolution: The Search for Free Energy, Avery Publishing Group, USA, 1996.
Ą Rand, Ayn, Atlas Shrugged, Random House, 1957.
Ą Vassilatos, Gerry, Secrets of Cold War Technology: Project HAARP and Beyond, Adventures Unlimited Press, USA, 1999.

Resources: WebsitesĄ http://www.Fortunecity.com/greenfield/bp/16/
Developed by Geoff Egel in Australia. Best site on the Net!
Ą http://www.free-energy.cc//
Developed by Clear Tech, Inc. and Dr Peter Lindemann.
Ą http://http://jnaudin.free.fr/
Developed by JLN Labs in France.
Ą www.1dove.com/fe/index.html
Jim's Free Energy Page in the USA.
Ą http://www.keelynet.com//
Developed by Jerry Decker in the USA.
Ą http://www.xogen.com/
Site for super electrolysis technology.
Ą http://www.rumormillnews.com/
Excellent site for all kinds of alternative news, with many links.

Resources: 
Patents
Most of these patents can be viewed at www.delphion.com/. This is a sample of inventions that produce free energy:
Ą Tesla: USP #685,957 (1901)
Ą Freedman: USP #2,796,345 (1957)
Ą Richardson: USP #4,077,001 (1978)
Ą Frenette: USP #4,143,639 (1979)
Ą Perkins: USP #4,424,797 (1984)
Ą Gray: USP #4,595,975 (1986)
Ą Meyer: USP #4,936,961 (1990)
Ą Chambers (Xogen): USP #6,126,794 (1998).

Překlad z angličtiny: Ladislav Kopecký

14 komentářů:

 1. Jo! Děkuji Ladislave Kopecký! Nejraději bych ti dal pusu, ale jsem taky chlap! Tak aspoň milou herdu do zad, za překlad a sdílení! To je ono... Děkuji!!!!! :-)

  OdpovědětVymazat
 2. Ahoj Orgonete:Mám k Tobě malou prosbu-zkus se zamyslet nad tím,co je v tom příspěvku.Představ si,že volná energie skutečně existuje-už desítky let.Myslíš,že bolševik brzdil volnou energii v komplotu se strýčkem Samem?Nebo co Severní Korea?-určitě se tam najdou machři,kteří by to uskutečnili a použili k "vítězství"(o Číně nemluvě).Můžu Tě ujistit,že jsem se konkrétně už před lety,vážně zaobíral tím MEGem.Pochopitelně to nefunguje a ani nemůže.Nestojí to na nějakém "zázračném"magnetu,či materiálu,ale na fyzikálním faktu,že magnetický tok nelze měnit bez vynaložení příslušné práce.Rovněž nabíječka Aladin-tu si může postavit(bez povolení "mocných")každý začínající radioamatér-ale bohužel rovněž nefunguje(odzkoušeno).Ale nechci po Tobě odborné znalosti,jen úvahu,jestli "vládcové světa" táhnou za jeden provaz ve státech s rozdílným společenským zřízením.Nechci,abys ten příspěvek zveřejňoval,ani Tě nechci nějak urazit,jen by mne zajímal Tvůj názor,na spolupráci "mocných",třeba z USA a té Koreje(Kuby....)Jestli chceš,můžeš to okomentovat sám-stačí když napíšeš,že v této záležitosti-utajení volné ennergie- spolupracují temní ve všech státech.P.S. Dnes ráno jsem nafotil nádherný východ Slunce,"zdobený" mříží z "chemtrails".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Svět je rozdělen uměle a možná by ses divil jak už dlouho.
   Je jedno zda jsi žlutý, červený, bledě modrý. Zjednodušeně, ale trefně se to dá vysvětlit sloganem:
   "ROZDĚL A PANUJ"
   Pokud pochopíš tato tři slova, tak ti dojde, jak je to i s utajováním využití VE.

   Vymazat
  2. Vámi předložený příspěvek je z Vaší strany špatně pochopený.Nejedná se o volnou energii,která by nevyhovovala Zákonu o zachování.....Je to jen využití té části,kterou umí využívat pouze "Vyvolení".Ovšem to neznamená,že pro nás,obyčejné,nefunguje.Tepelné čerpadlo bylo před cca sto lety také Sci-Fi a dnes funguje naprosto v souladu se všemi principy Fyziky.
   U MEGU se jedná o stanovení vhodné rekuperační křivky materiálu vinutí(není to aní měď,hliník nebo slitinová ocel) a principu spínání.O funkčnosti moderních spínacích obvodů s tranzistory bych v těchto případech dost pochyboval.Tesla ostatně vždy používal klasické jiskřiště,později upravené o ochranný plyn a magnet.zhášení.
   Ohledně ALADINA.Nevím,jestli jste to vůbec zkoušel postavit.Pokud ano,muselo Vám "docvaknout" mnoho věcí.
   Jedna z mnoha-napětí se vede po jednom drátu a teprve POTOM se usměrňuje.
   Výbojka je naprosto nevhodná,většina energie se zmaří formou světelného výboje.
   Zkoušel jste sehnat OPRAVDOVÝ SIDACTOR ??? Myslím tím "obousměrný napětím řízený tyristor" třeba typP3500S,nebo3100S?????Pokud ano a máte je,pošlete mi,prosím,dva či tři kousky na pokusy,všechny pokusy sehnat jej zatím selhaly.Pokud Vám někdo nabídne BLESKOJISTKU,je to krok vedle.Sidactor,který je potřebný,má TŘI vývody,pouzdro TO 92,někdy TO 220.Kecy o běžně dostupných součástkách bych prosil vypustit,nesehnal jsem ani přes vývojáře ČAV ani přes "specialisty" z různých fór.
   A jěště dodatek.U Aladina jde o netlumené kmity.Pokud máte osciloskop,měřte.Jde to.
   V.

   Vymazat
  3. Ono jestli nebude zakopený pes v tom, že elektřina (teď tím myslím obsah slova, jež do něj dal N. Tesla a s elektrickým proudem v zásuvce nemá nic společného) je zcela jiné podstaty, než si věda dnes myslí. Věda má za to, že el. proud způsobuje tok elektronů. Omyl. Toto je pouze veldejší produkt a vůbec není k využití elektřiny potřeba elektronů. Kdo se více ponoří do zápisků N. Tesly hodně pochopí. Elektřinu o které se mluví ve spojení s VE nelze měřit klasickým způsobem. Tato elektřina "nekope", lze jí vést jedním neizolovaným vodičem a dokonce i třeba pod vodou.
   Pro začátek bych doporučoval třeba toto:
   http://leva-net.webnode.cz/products/dobre-zpravy-webbotu-nove-svetlo-nova-elektrina-pad-nwo/

   Vymazat
  4. Konečně to někomu docvaklo !!! Já si toto tajemství pěstuji už léta, a čas od času se uděje ve světě něco, co ten pověstný "jeden provaz" poodhalí jako závan větérku nahé koleno pod sukní. Jsou to důležité kameny skládačky o tom,kdo je "na oko" "proti komu, a ským". Všechny války jsou byznys a velké zisky. Ví to jak Rus, tak Američan,Japonec i Číňan. A nade vším tím stojí hrabivá ruka pejzatého sionistického bankéře, který to všechno svými virtuálními špinavými penězi řídí !!! Copak nevíte, že Velký Žid financoval obě světové války, a kolik na tom vydělal ? Nejenom peníze, ale také územní zisky pro založení a vyhlášení ryze sionistického státu Izrael !!! Copak nevíte, že židé neměli do roku 1948 svůj vlastní stát ???!!! Proto věřím, že pokud dojde k nějaké velké válce, bude sloužit zase jenom mamonu a zlatému teleti pejzatých penězokazů !!! ONI jsou totiž všude, a všude kují pikle jen ve svůj prospěch !!! ONI usmiřují nepřátele, když se jim to hodí. ONI rozeštvávají přátele, když jim to vyhovuje. A tak řídí celý svět už nyní. Zatím skrytě, v zákulisí. Ale ONI chtějí víc. ONI chtějí být uctívanými bohy jako kdysi za starého Říma césarové. To je JEJICH cíl !!! Ale my přece víme, že žádný smrtelník není roven nebo výše, než samotný Bůh, a to je přivede do zkázy !!!

   Vymazat
 3. Jako tradičně-nehynoucí díky panu Kopeckému a jeho překladům,které,stejně jako mnohá jiná témata,pečlivě sleduji .Tento souhrn,ač je mi důvěrně známý,přeposílám dále.Snad se už někteří proberou,stejně jako v jiných tématech,diskutovaných na tomto fóru.
  V.

  OdpovědětVymazat
 4. Toto je skutočná a používaná voľná energia: http://mve.energetika.cz/ .

  OdpovědětVymazat
 5. Nejde jen to to, ZDA volná energie existuje ? – existuje (na co asi lítají ufo?? Na Natural 95 asi ne). Jako vždy jde jen o peníze a jak volnou energii získat – spoutat, a nakonec s enormním ziskem prodat. Je celkem jedno, zda je to volná energie (vlastně jakési perpetuum mobile) nebo konvenční zdroje (uhlí atp.). Existují příklady pro použití doma:
  1. Sluneční kolektor na vodu – odpočítejte náklady, ohřeje nebo předehřeje vodu na topení, umívání. Teplou vodu lze skladovat v zásobníku teplé vody.
  2. Sluneční panel – fotovoltaika – to je to, co nám všem na min 20 let zdraží elektřinu. Odpočítejte náklady a chytří už vydělávají. Pro použití doma lze skladovat v akumulátorech.
  3. Tepelná čerpadla – odpočítejte zisk obchodníkům (tak jak u všeho 50 - 80%) a z toho návratnost na ušetřenou elektřinu - COP 3 až 5 takže v ideálním případě zisk 5 x více tepla než dodané energie (elektřiny).
  4. Pasivní a nulové domy – problém udělat dobře projekt ale v zásadě zateplení stěny min. 30 cm polystyrenu a netopíte. Pro milovníky krbů – v pasivním domě se opravdu n e t o p í. Pak jde o to, zda celý život utrácet zbytečně vysoké částky za topení.
  Ostatní vychytávky se určitě najdou…
  Prostě je to jako u LPG, přestavby na rostlinný olej u dieselů, sycení směsi H2. Koncept škody Octavie na elektřinu má náklady na provoz 0,4 Kč/km. Technologie na to jezdit za polovinu jsou, ale kolik procent řidičů je používá??
  Je to tedy z části taky naše POHODLNOST, která brání změně, nejen politického systému ale také využití energie. Další vlastnost v naší dostředivé společnosti je hrabivost aneb člověk člověku vlkem. V tomto článku je podle mě velmi dobře napsáno, jak to s energií ve skutečnosti je. Lidé chtějí volnou energii. Už ji také čerpají ve formě nesplatitelných půjček, díky kterým si nějaký čas budou žít tak, jak chtějí, tedy nad poměry. Dnes je důležité mít vlastní dům a dražší auto než soused, bez ohledu zda na to mám. Chtějí VŠE hned, hodně a zadarmo a nikoho nenapadne například šetřit, a tím snížit svoji spotřebu tedy i platby. Žijeme si svůj „řecký sen“ i s následky, které budou v blízké době následovat. Je příznačné, že jak se za posledních 100 let neposunulo naše lidství, tak se za tu dobu ZÁSADNĚ nezměnily ani technologie (benzínový motor má stejnou spotřebu jako před 80 lety, díky různým technickým „zlepšovákům“ a snižování emisí ale motory vydrží pravděpodobně méně než před 10 lety). Jestli jsou nové technologie brzděny, ví jistě každý, kdo se o jejich vývoj zajímá.

  OdpovědětVymazat
 6. Ide to na vodu - dokument o voľnej energii.
  http://www.mojevideo.sk/video/5aed/zazraky_vedy_ide_to_na_vodu.html

  OdpovědětVymazat
 7. Pro anonym z 29. čas 11.11.Vážený"rekuperační křivka materiálu vinutí"-nevím sice,co tím myslíte,ale MEG nefunguje proto,že neumíme(a ani není možné)"spínat" magnetický tok,bez vynaložení "práce" a bezeztrát).Kdyby to fungovalo,došlo by v krátké době k demagnetizaci permanentního magnetu, i kdyby byl té nejmodernější konstrukce(složení).Tvrzení,že přijde nějaký "blbec"a udělá to,bohužel vždycky neplatí.Tepelné čerpadlo,ani fotovoltaické články nečerpají volnou energii v pravém slova smyslu(nesmyslu?) patří do skupiny "alternativních zdrojů".A jestli potřebujete napětím řízený obousměrný spínač,použijte antiparalelní zapojeníadvou unipolárních tranzistorů.Pozorování netlumených kmitů z „drátu“(Antény MEGu) pomocí osciloskopu –co tím myslíte-indukované pole 50 HZ ze sít("brum"),nebo opravdu bydlíte někde u vysílače?A úplně na závěr-pokud toho Aladina umístíte v blízkosti silného rozhlasového nebo televizního vysílače(s patřičným usměrňovacím prvkem),určitě nějakou energii získáte,ale z pole,které vyzařuje vysílač.Každopádně vyzkoušejte to antiparalelní zapojení.A výsledek sem dejte-já už nemám prostředky na takové "bádání".

  OdpovědětVymazat
 8. Ahoj hledající lidé - tak jako já. Už od mala vím, že skutečný svět není takový, jaký se jeví. Strávím mnoho času (celý život) hltáním informací, které nevím, zda-li mají smysl. Rozum, podpořen vědci, médiema a lidskou blbostí,říká, že ne, ale srdce a intuice mluví jinak... Myslím tím neznámé mého života. Velký třesk? Jak a z čeho vznikl? Proč? Duchovní dimenze? NWO? Alternativa 3? Ufo? Volná energie, atd.
  Jsem rád, že se o volné energii zajímá mnoho lidí. I když tuším, že je něco mezi nebem a zemí, neumím mysl přesvědčit, aby to akceptovala, protože vždy je nějaké ale. A to jsem do jisté míry senzibilně nadaný a měl jsem plno zážitků od přenosů myšlenek na jiné lidi či tvory, léčení pomocí rukou (aury?), vidění energií obklopující předměty atd., dojnáe jsem viděl ufo a nedávno jsem dvě vyfotografoval, ale přesto zůstávám mírný skeptik. Zkrátka potřebuji jasný důkaz, a tak až ne zajímalo jestli postavil někdo motor na volnou energii v Čechách, a jestli bych to mohl na vlastní oči vidět. Potřebuji transformaci, prosím pomozte.

  OdpovědětVymazat
 9. Ponúkame súkromné, obchodné a osobné pôžičky s veľmi nízkou ročnej úrokovej sadzby tak nízke, ako 2% v priebehu jedného roka až 50 rokov doby splácania kdekoľvek na svete. Ponúkame úvery v rozmedzí od 5000 € do 100 miliónov eur. Naše pôžičky sú dobre poistení pre maximálnu bezpečnosť je našou prioritou. Ste nedáva spať v noci znepokojujúce, ako sa dostať legitímne úver veriteľa? Ste hrýzť nechty do živého? Namiesto toho, biť vás kontaktovať Mark moel Home Loan (Loan Services) tejto chvíle sa všetci odborníci, ktorí pomáhajú zastaviť zlou úverovou históriou úvery, nájsť riešenie, že víťazstvo je naše poslanie. E-mail: Markmoelloanhouse@hotmail.com
  Žiadatelia musia vyplniť formulár žiadosti nasledujúce pôžičky:
  ÚVER PRIHLÁŠKA
  žiadosť o úver
  Vaše meno a priezvisko *
  Tvoj email *
  Vaše telefónne číslo *
  Vaša adresa *
  Tvoje mesto *
  Štát / Provincia *
  krajina *
  sex *
  Dátum narodenia *
  Máte už účet? *
  Použili ste predtým? *
  Pôžička Suma potrebná *
  Dĺžka úveru *
  Účel úveru *
  Pošlite mi naskenovanú kópiu svojho ID: *
  Veriteľa E-mail: Markmoelloanhouse@hotmail.com
  S pozdravom,
  Mr.Mark moel.
  Markmoelloanhouse@hotmail.com

  OdpovědětVymazat
 10. Ponúkame súkromné, obchodné a osobné pôžičky s veľmi nízkou ročnej úrokovej sadzby tak nízke, ako 2% v priebehu jedného roka až 50 rokov doby splácania kdekoľvek na svete. Ponúkame úvery v rozmedzí od 5000 € do 100 miliónov eur. Naše pôžičky sú dobre poistení pre maximálnu bezpečnosť je našou prioritou. Ste nedáva spať v noci znepokojujúce, ako sa dostať legitímne úver veriteľa? Ste hrýzť nechty do živého? Namiesto toho, biť vás kontaktovať Mark moel Home Loan (Loan Services) tejto chvíle sa všetci odborníci, ktorí pomáhajú zastaviť zlou úverovou históriou úvery, nájsť riešenie, že víťazstvo je naše poslanie. E-mail: Markmoelloanhouse@hotmail.com
  Žiadatelia musia vyplniť formulár žiadosti nasledujúce pôžičky:
  ÚVER PRIHLÁŠKA
  žiadosť o úver
  Vaše meno a priezvisko *
  Tvoj email *
  Vaše telefónne číslo *
  Vaša adresa *
  Tvoje mesto *
  Štát / Provincia *
  krajina *
  sex *
  Dátum narodenia *
  Máte už účet? *
  Použili ste predtým? *
  Pôžička Suma potrebná *
  Dĺžka úveru *
  Účel úveru *
  Pošlite mi naskenovanú kópiu svojho ID: *
  Veriteľa E-mail: Markmoelloanhouse@hotmail.com
  S pozdravom,
  Mr.Mark moel.
  Markmoelloanhouse@hotmail.com

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.