15. listopadu 2011

Matthew: sdělení na listopad 2011 (2)

Původ a účel svobodné vůle a karmy; jak začala negativita; dodatky Stvořitele k jeho zákonu svobodné vůle; vysvětlení Boha; cíl všech duší;

13. V průběhu těchto dlouhých věku spolutvoření byly veškeré manifestace, ať už z čisté energie (archandělové, andělé) – nebo ve formě (jiní bohové a bohyně a vesmíry) z podstaty čisté lásky-světla Stvořitele. A protože počátky všech duší jsou a věčně budou ve Stvořiteli, On chtěl, aby všechny duše v kosmu měly stejné privilegium jako ty první, a tak rozhodl, že vybraní bohové a bohyně mají právo a odpovědnost stanovit zákony řídící jejich příslušné vesmíry, ale že jsou zavázáni respektovat Jeho kosmické zákony, mezi něž patří svobodná vůle.

14.  Někdy během toho, když byly k dispozici materiály pro tvoření jak zvířat tak lidí, se svobodná vůle vymkla z ruky – znáte to jako příběh o Luciferovi a jeho skupině padlých andělů. Ti začali kombinovat tyto dva druhy materiálů, aby vytvořili inteligentní pololidská a polozvířecí stvoření, jako kentaury, satyry, mořské panny a hochy, a další, o nichž mluví vaše mytologie. Někteří byli určeni k tomu, aby dělali práce, které nemohli nebo nechtěli dělat lidé, jako například rychlé předávání vzkazů nebo práce pod vodou, a někteří byli uděláni prostě k tomu, aby byli krvelační, jako draci na souši i ve vodě. Protože tehdy nebylo naprogramování DNA pro stárnutí, tato inteligentní stvoření žila v trápení po tisíce vašich kalendářních let.

15. Čím více Lucifer a jeho následovníci se bavili ve vytváření těchto životních forem, tím více se vzdalovali od světla. Když si někteří uvědomili, že zneužívají svého daru svobodné vůle, vrátili se k manifestování ve světle. Někteří pokračovali ve vytváření kreatur dle svých deprivovaných idejí, vytvářeli stále hustší a hustší energie a jejich světlo sláblo, až na jedinou jiskru spojení se Stvořitelem, která jim zůstala jako životní síla. Negativita vytvořená jejich myšlenkami a skutky a strádání oněch kreatur, které udělali, vytvořila masívíní mocné silové pole nazvané „temné síly“.

16. Z tohoto zdroje všechny duše kdekoli v tomto vesmíru, které  mají sklon k chamtivosti, bezohlednosti, touhy po moci se staly loutkami této bídné temnoty. Nedávno se tento vědecký princip interakce, který je od Stvořitele, stal známým jako zákon přitažlivosti, neboli „stejné přitahuje stejné“. Energie temných myšlenek a tužeb duše přitahuje stejný druh energie v tomto rozsáhlém poli negativity a přináší ji do životů duší, do jejich světů a kolektivních vědomí jejich světů. Právě to se stalo na Zemi. Když byla osídlena, tato planeta, která byla kdysi známa po celém vesmíru jako ráj a jako jeden z oblíbených výtvorů Boha, byla pohlcena negativitou přinesenou těmito civilizacemi.

17. Pouze Stvořitel může opravovat své zákony a v případě svobodné vůle to učinil dvakrát. Ve starých dobách ty nejhustší a nejtemnější duše použily svou svobodnou vůli nejen k tomu, aby ovládly slabší duše, ale také usurpovaly svobodnou vůli těchto slabších duší. To vytvořilo takovou nerovnováhu mezi světlem a temnotou v celém kosmu, že Stvořitel, aby znovu nastolil rovnováhu důležitou pro udržení relativně stabilního pohybu všech těles, rozhodl, že nejtemnější duše musejí navrátit ovládaným duším jejich svobodnou vůli. Ony to učinily, ale tyto duše byly tak dlouho zbaveny používání svobodné vůle, a byly snadno manipulovány temnotou, dokud nezačaly přijímat nepřetržitě nabízené světlo.

18. Druhou výjimkou Stvořitele je to, že ve vesmírném prostoru nesmějí již nikdy být použity jaderné zbraně z důvodu, že to znamená velkou devastaci pro duše – ne pro těla, ale duše – a pokud se o to někdo pokusí, vládce vesmíru má právo tomu zabránit. Proto s Božím svolení naše vesmírná rodina v blízkosti Země zabránila od 11. září 2001 asi tuctu pokusům Illuminátů o nukleární terorismus.

19. Ve všech ostatních případech, kdy je svobodná vůle záměrně užívána pro vytváření zmatku, devastace, smrti a utrpení, není dovoleno vládcům vesmíru zasahovat. Takže, i když se může zdát, že Bůh dovolil, aby svobodná vůle temných převážila nad svobodnou vůlí světlých duší, není tomu tak! Chtěl by, aby život na Zemi byl v lásce a míru, ale nemůže zastavit ty, kteří jsou zaměřeni na práci proti takovému světu. A protože každá duše v tomto vesmíru je Jeho součástí, a On je bezpodmínečně miluje jako součásti Jeho duše, nestraní ani jednomu ani druhému.

20. Matko, prosím, najdi části svých textů, kde to Bůh vysvětluje a vlož je sem.

„V jednom stádiu mé Totality jsem byl čistým světlem a láskou. Pak části mých stvoření sestoupily do temnoty, o níž mluví Matthew, nicméně zůstaly neoddělitelnými částmi mého celku. A jimi zůstávají.“ ...
„Pokud jde o pokrok na Zemi, oplakávám každou duši, která trpí jakýmkoli způsobem, a těším se s každou duší, která cítí radost. Já jsem duší všech „nejhorších“ i „nejlepších“, takže nemohu být oddělen od „nejlepších“ ani od „nejhorších“. Jsem šťasten z toho, co se děje na Zemi? Pro ty, kteří jsou šťastni, jsem šťasten také. Pro ty, kteří si dělají starosti, že jejich tyranská moc se zmenšuje, si také dělám starosti.“ ...
„Máte starost, že se stavím na něčí stranu, nebo lépe řečeno, že se nemohu postavit na ničí stranu. Jak vám to nejlépe vysvětlit, mé dítě? Já jsem tolik jemnost a hledání na cestě světla, kolik si přeješ být ty, a přece je jedna má část, nemohu popřít, duše těch, jejichž zájmy, činy a motivy nazýváš zlem. Nejsem oddělen od této duše, a cokoliv tato duše učiní se všemi následky, ať to jakkoli pokládáš za „nebožské“, stane se to součástí mého celku a neoddělitelnou součástí mne. Takže, říci, že se stavím na něčí stranu, je prostě nevědecké, ne?“
„Jestli bych chtěl vidět CELEK života na Zemi v míru, lásce, sdílení, péči a vzájemné pomoci? SAMOZŘEJMĚ BYCH  CHTĚL! Ale copak mám moc lusknout prsty, aby se tak stalo? Víte, že NEMÁM! Posílám svou lásku a světlo všude, každé duši, a raději bych se také těšil v oázách světla než pobýval v oblastech temnoty a plakal, víte?“
(Úryvky jsou z „Hovorů s Bohem“ v knize Iluminace pro Novou Éru.)

Děkuji, matko.

21. Nejvyšším cílem každé duše je reintegrace s Bohem a Stvořitelem, a návrat k našim počátků vyžaduje rovnováhu. Stvořitel ve své nekonečné lásce pro všechny duše vynalezl prostředek, jak  získat rovnováhu, když je duše nevyrovnaná z důvodu voleb své svobodné vůle. Tento prostředek je znám jako karma. Je špatným pochopením, že karma je trest za to, že byl někdo „špatný“ nebo odměna, že byl „dobrý“. Karma je vědecký princip příčiny a následku, jímž může být dosaženo nebo znovu nabyto rovnováhy. Převaha negativity způsobuje drastickou nerovnováhu, a energie světla obnovuje rovnováhu, i když jde třeba jen o jednu duši.

22. Jako součást Boha každý z vás ovlivňuje rovnováhu Jednoty celku. A to nás přivádí k vysvětlení o mnohonásobných životech a kumulativní duši – neboli „rodičovské duši“, jak byste mohli říci – která je složeninou zkušeností ze všech fyzických životů, neboli že osobnost prožívá to, čemu říkáte reinkarnace. Každá osobnost je a vždy bude nezávislá, věčná, nepoškoditelná duše-já, a současně neoddělitelná součást kumulativní duše, a přitom volby svobodné vůle každé osobnosti ovlivňují všechny ostatní osobnosti. Když jejich kolektivní zážitky způsobí, že kumulativní duše se dostane ven z rovnováhy, karma je příležitost pro „budoucí“ osobnosti, aby vyplnily mezery nebo posílily slabá místa, tak, aby kumulativní duše a všechny její osobnosti mohly dosáhnout rovnováhy a vyvíjet se dále kupředu.

23. Po dlouhé věky, kdy celé planetární tělo Země a jeho sukcesívní populace byly zakotveny v negativitě, vládla dualita a rozdíly, a téměř všechny osobnosti procházely vážnými karmickými lekcemi. Například osoba která získala bohatství a postavení na úkor jiných odmítla pomoci těm, kteří zchudli; aby vyrovnala tento život, příští osobnost kumulativní duše si zvolila prožívat vážné deprivace. Stejný princip se aplikuje pro ty, kteří jsou válečnického a dobyvatelského nastavení mysli. Ale hluboká třetí hustota, kde kvete temnota, je těžkým místem pro plnění úkolů, a tak kumulativní duše musely procházet stovkami či více osobností a životů, aby se naučily překonávat silné energie chamtivosti, touhy po moci a kruté povahy.

24. Nyní si zasaďme svobodnou vůli, manifestace a karmu do tohoto jedinečného času ve vesmíru, kdy duše mohou splnit v pouze jediném životě to, na co by jich jinak potřebovaly mnohem a mnohem více. Miliardy duší chtěly využít výhody této bezprecedentní příležitosti, aby naplnily svou karmu ve třetí hustotě, a aby se mohly duchovně a intelektuálně vyvíjet do čtvrté hustoty, a zvolily si ve své smlouvě duše, že prožijí velké těžkosti, aby vyrovnaly ostatní životy. Několik jedinců stačí, aby poskytlo okolnosti, které umožní těmto masám duší, aby prožily své volby.

25.Dříve jsme popsali, že když tato masová karma bude naplněna, tito jedinci odmítnou naplnit smlouvu své duše, takže se už nebudeme k tomu vracet. Avšak protože je povzbuzující to vědět, říkáme vám opět, že mnoho miliónů těch, kteří vytrpěli více než si předem zvolili na úrovni duše, požádali, aby mohli odejít před dokončením jejich smluv, a žádostem bylo vyhověno. Tyto duše jsou brány jako ty, které splnily svou smlouvu, a duchovně se vyvíjejí společně se světelným zářením na planetu z Nirvány.

26. Svobodná vůle působí rovněž při okolnostech daleko méně hlubokých než si zvolily tyto duše. V své smlouvě před narozením, která je učiněna v bezpodmínečné vzájemné lásce, a je určena k dobru těch, kteří chtějí sdílet své životy, si volíte své rodiče pro své genetické dědictví – zdraví, inteligenci, talenty a další vrozené schopnosti – své předky, sourozence, stupeň výživy, kulturu, zeměpisné umístění, finanční prostředy, vzdělání. Vyberete si svého životního partnera nebo partnery, děti, prvotní učitele, přátele, odpůrce a blízké kolegy v práci. Sladění těchto mnoha duší má nejdůležitější vliv na váš život a je možné v kontinuu, kde všechny životy probíhají současně.

27- Abyste naplnili to, co jste si vy a ostatní účastníci zvolili ve smlouvě, někteří z nich hrají kruté nebo zraňující role, aby vyrovnali své prožitky současně s tím, že poskytnou vám či ostatním účastníkům smlouvy příležitost prožít to, co vy a oni potřebují k dosažení rovnováhy.Osoby, které se zdají nepochopitelně přísné, tvrdohlavé, zatvrzelé, nebo neférové, pravděpodobně do písmene naplňují tuto roli.

28. Bez ohledu na to,  jakou roli každý účastník přijme, vzkazy duše do vědomí – vědomí, instinkt, intuice, inspirace, aspirace – jsou vždy spjaty s individuální smlouvou duše, která je součástí opatření smlouvy. Ignorování těchto vzkazů způsobuje menší či větší odchýlení osoby od smluvené role. Nikdo neví, co je v jeho vlastní smlouvě, ani ve smlouvě jiného, ale své „neznámé“ volby můžete dodržet tím, že budete jednat a reagovat podle vedení těchto vzkazů.

29. Když toto pochopíte, nemusíte cítit odpor, hořkost, hněv, nebo soudit – emoce, které vysílají nízké vibrace způsobující nerovnováhu. Můžete cítit trpělivost, vděčnost a odpuštění. Nejenže tyto kvality předávají světlo, které pomáhá, abyste zůstali v rovnováze nebo ji znovu získali, ale jejich vysoké vibrace dosáhnou těch lidí, a možná zjemní jejich chování a postoje – možná, že to je právě to, co jste si zvolili ve smlouvě. Abychom použili vašeho výrazu, je to situace, z které máte prospěch všichni.

(Ještě není konec - celkem 41 odstavců (:-)))


5 komentářů:

 1. Díky za překlad.
  Teď právě potřebji zpracovat emoce a přitáhnout ty prosvětlené.
  Vzhledem k dnešní aktivitě HAARP to jde ještě obtížněji než obvykle, ale s orgonitovými pomocníky to půjde... :-)
  Danda

  OdpovědětVymazat
 2. Má to drive, díky všetkým. Bo

  OdpovědětVymazat
 3. Tenhle vzkaz je tak nabitý informacemi....protě úžasné. Čtu to už poněkolikáté, nemůžu se nabažit. Jitka

  OdpovědětVymazat
 4. Poslední dva odstavce, to co je v nich řečené, začínám považovat za jednu z největších lží, co byla vymyšlena a implementována k ovládání lidí.

  hlavně poslouchejte a nestěžujte si....vždyť jste si to MOŽNÁ zvolili ve smlouvě...
  Kolik tisíc let už to vtloukají do hlav?

  OdpovědětVymazat
 5. Šlo by prosím přeložit i zbytek tohoto poselství od Matthewa?

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.